Nytt trekk med ny pensjon

Nytt trekk med ny pensjon

I forbindelse med overgangen til Barnehagepensjon ved nyttår, skal det gjøres endringer i lønnstrekket til alderspensjonssparing for dem det angår.

Publisert:

Den nye innskuddsbaserte hybridpensjonsordningen inkluderer en alderspensjonssparing på syv prosent av lønnsgrunnlaget. Dette er høyeste tillatte sparesats som ikke medfører skatteplikt i henhold til Lov om tjenestepensjon.

«Avtalen vil gi svært gode betingelser for de ansatte, uten at den i sum vil bli dyrere for arbeidsgiverne enn dagens ordning. Derfor er dette en veldig god avtale, både for medlemmene våre og for de ansatte i PBL-barnehagene», sa administrerende direktør Anne Lindboe i PBL da avtalen om Barnehagepensjon var et faktum i august i fjor.

Trekk på tre prosent

I tråd med avtalen mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, skal arbeidsgiver dekke fire prosent av alderspensjonssparingen, mens arbeidstaker trekkes tre prosent av sin lønn.

Denne endringen gjelder bare de ansatte som skal over på den nye ordningen, altså:

  • Ansatte født 1. januar 1968 eller senere i barnehager som har hatt PBLs ytelsespensjonsordning.
  • Alle ansatte i barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning.
  • Alle nyansatte etter 1. januar 2020, uavhengig av alder.

For ansatte i barnehager som har hatt PBLs ytelsespensjonsordning, og som er født før 1. januar 1968, skal det fortsatt trekkes to prosent til alderspensjonssparing.

Sykmeldte og nyansatte

Ansatte som per 1. januar 2020 var registrert helt eller delvis uføre i gammel pensjonsavtale, beholder medlemskap og fortsatt pensjonsopptjening og trekk i den ordningen de var omfattet av per 31.12.2019.

Ved friskmelding overføres disse til den nye hybridordningen, dersom de ikke ellers oppfyller kravene til å stå i den lukkede ytelsespensjonsordningen.

Alle nyansatte fra 1. januar 2020 skal – uansett alder – inn i den nye pensjonsordningen og trekkes tre prosent. Unntaket er ansatte som bytter jobb internt i et konsern og ellers oppfyller kravene til å bli værende i ytelsespensjonsordningen.

Delvis syke/uføre som ved friskmelding skal inn i ny ordning, skal fra 1. januar 2020 meldes inn i ny avtale for alderspensjonssparing (og dermed 3 prosent trekk) med den "friske" delen.

Informasjon til ansatte

Barnehagen bør informere de ansatte som blir trukket tre prosent av sin lønn, slik at disse arbeidstakerne er kjent med dette ved lønnsutbetalingen i januar.

Det er naturlig at barnehagen viser til at bakgrunnen for endringen er en nylig inngått avtale mellom fagforeningene og PBL, som også utgjør en del av den tariffavtalen alle ansatte i barnehagen er omfattet av. Dette er med andre ord et trekk den enkelte arbeidsgiver eller arbeidstaker ikke kan velge bort.

Ansatte som har ytterligere spørsmål knyttet til endringen av trekket, bør henvises til sin arbeidstakerorganisasjon.