Barnehagepensjon: Viktig for arbeidsgivere

Barnehagepensjon: Viktig for arbeidsgivere

Fra 1. januar 2020 er Barnehagepensjon innført i PBLs tariffområde. Her er en oversikt over noe av det du som arbeidsgiver bør vite.

Disse omfattes av Barnehagepensjon

Alle arbeidstakere i en barnehage i PBLs tariffområde som er født etter 31.12.1967 har fra 1.1.2020 tjent opp pensjonsytelser i ordningen. Arbeidstakere i barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning har fra 1.1.2020 tjent opp pensjonsrettigheter i Barnehagepensjon, uavhengig av alder. Det samme gjelder alle nyansatte fra 1.1.2020.

Kostnader ved Barnehagepensjon

I avtalen mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta går det frem at den nye pensjonsordningen skal ligge innenfor samme kostnadsramme som PBLs eksisterende ytelsespensjon. Men dette bygger på gjennomsnittstall og forventede kostnader over tid. På kortere sikt kan Barnehagepensjon enten bli billigere eller dyrere enn dagens ordning for din barnehage.

Storebrand sendte i november 2019 ut brev til alle barnehager i PBLs tariffområde. Brevet inneholdt en prognose over pensjonskostnader i den enkelte virksomhet i 2020.

Kostnadene i den enkelte barnehage vil blant annet avhenge av hvor mange, og hvilke ansatte, som skal fortsette i gammel YTP, og hvor høy alder og lønn de ansatte har.

Barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjon, vil oppleve høyere kostnader til pensjon i ny pensjonsordning. For det første er sparesatsen til alderspensjon høyere i den nye ordningen. Barnehagepensjon er dessuten livsvarig og kjønnsnøytral. Dette krever ytterligere høyere sparesats til alderspensjon for kvinnelige ansatte.

Husk at tallene prognosene er bruttokostnader, før andelen som de ansatte skal dekke er trukket ifra.

Trekk på tre prosent

I tråd med avtalen mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, skal arbeidsgiver dekke fire prosent av alderspensjonssparingen, mens arbeidstaker trekkes tre prosent av sin lønn.

Denne endringen gjelder bare de ansatte som skal over på den nye ordningen, altså:

  • Ansatte født 1. januar 1968 eller senere i barnehager som har hatt PBLs ytelsespensjonsordning.
  • Alle ansatte i barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning.
  • Alle nyansatte etter 1. januar 2020, uavhengig av alder.

For ansatte i barnehager som har hatt PBLs ytelsespensjonsordning, og som er født før 1. januar 1968, skal det fortsatt trekkes to prosent til alderspensjonssparing.

Fordeler med Barnehagepensjon

I en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning skal de ansatte sikres pensjonsutbetalinger som en bestemt prosent av sluttlønn. En gradvis svekkelse av pensjonsutbetalingene gjennom Folketrygden, vil føre til at kostnadene i en ytelsespensjon over tid bli betydelig høyere enn det som er bærekraftig både for barnehager og andre virksomheter. Derfor har det lenge vært klart at en ny pensjonsordning er helt nødvendig.

Med en innskuddsbasert pensjonssparing vil kostnadene til pensjon bli mer forutsigbare.

Barnehagepensjon vil gi de ansatte ytelser som er minst like gode som det offentlig tjenestepensjon gir. Dette vil gjøre din barnehage til en attraktiv arbeidsplass for dyktige ansatte.

En god pensjonsordning skal være en del av kvalitetsstempelet ved å være en PBL-barnehage.

Nyansatte etter 1.1.2020

PBLs ytelsespensjon ble 1.januar 2020 lukket. Det betyr at det ikke kommer nye ansatte inn i denne ordningen etter denne dato.

Alle nyansatte etter 1. januar 2020 tjener opp pensjonsrettigheter gjennom Barnehagepensjon, uavhengig av deres alder. Dette gjelder selv om den nyansatte kommer fra en annen barnehage med PBLs ytelsespensjonsordning.

Unntaket er dersom ansatte som ellers oppfyller kravene, bytter jobb internt i et konsern. Forutsatt at konsernet er omfattet av PBLs pensjonsordning, vil nyansatte i dette tilfellet fortsatt tjene opp rettigheter i ytelsespensjonsordningen.

Sykmeldte og uføre

Ansatte som per 1. januar 2020 var sykmeldt eller helt eller delvis uføre, beholder medlemskap og fortsatt pensjonsopptjening i den ordningen de var omfattet av per 31.12.2019. Ved friskmelding overføres disse til den nye hybridordningen dersom de ikke ellers oppfyller kravene til å stå i den lukkede ytelsespensjonsordningen.

Krav til arbeidsdyktighet

Ansatte som ikke var arbeidsdyktige på ansettelsestidspunktet, og av den grunn ikke ble innmeldt i PBLs ytelsespensjon før 01.01.2020, skal nå meldes inn den delen av hybridordningen som gjelder sparing til alderspensjon.

Dette er viktig for at både de som var ansatte i barnehagen per 1. januar 2020 – og for nyansatte i barnehagen etter denne dato – skal få de pensjonsrettighetene som de har krav på.

I barnehager som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, har ansatte som ikke var fullt arbeidsdyktig på ansettelsestidspunktet, ikke hatt rett til å bli omfattet av pensjonsordningen. Dette kommer av at alle dekninger i en ytelsespensjonsordning, også alderspensjonsdekningen, er en forsikringsytelse i henhold til foretakspensjonsloven.

Innskuddsordninger, som er regulert i innskuddspensjonsloven, er ikke en forsikringsytelse, men derimot sparing i fond.

Hybridordninger, som er regulert i tjenestepensjonsloven, er ikke en forsikringsytelse i opptjeningsperioden, men blir underlagt reglene for forsikringsytelse i utbetalingsperioden.

Dette betyr at det ikke er noe krav til arbeidsdyktighet for å bli tatt opp til sparing til alderspensjon. Den ansatte meldes derfor inn  og tjener opp alderspensjonsrettigheter som samsvarer med den stillingsprosent og inntekt vedkommende faktisk arbeider.

Fleksibelt uttak

Etter fylte 62 år kan dine ansatte ta ut alderspensjon og samtidig jobbe. Da vil de også tjene opp ytterligere pensjonsrettigheter som legges på toppen av pensjonen på det tidspunktet de selv ønsker.

Valg av spareprofil

PBL og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at det skal være individuelt investeringsvalg for pensjonsbeholdningen, hvor standard spareprofil er basert på alder. Ansatte som ønsker annen risiko, kan justere aksjeandelen i sparingen etter eget ønske.

Den enkelte barnehage har ikke anledning til å velge spareprofil for sine ansatte.

Rådgiving om eventuell endring av spareprofil kan den enkelte ansatte få av Storebrand.

Forvaltning av pensjonskapital

Ansatte i barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, må ta stilling til hvor opptjent pensjonskapital skal plasseres. Det er den enkelte ansatte som må ta dette valget. Som arbeidsgiver kan du likevel bli spurt om hva dette innebærer. Det du da bør vite, er at de finnes to alternativer: Enten kan den ansatte beholde kapitalen som en innskuddspensjonsordning og motta et pensjonskapitalbevis. Alternativt kan den ansatte overføre kapitalen til hybridordningen. I diagrammet under ser du hovedforskjellene på disse alternativene:

Kostnad ved overføring av opptjent pensjonskapital

Da avtalen mellom PBL og fagforeningene om Barnehagepensjon ble underskrevet, var partene enige om at det skulle legges til rette for at ansatte som ønsket det, kunne overføre opptjent kapital i innskuddsordningen til den nye hybridordningen.

I hybridordningen er det arbeidsgiver som dekker kostnadene som påløper når pensjonen utbetales. Barnehagene innbetaler derfor hver måned litt ekstra som skal dekke disse kostnadene – såkalte pensjonistomkostninger.

Når det overføres kapital fra innskuddspensjonsordningen til den nye ordningen, må barnehagen innbetale pensjonistomkostninger for den overførte kapitalen. Kostnaden utgjør 0,35 prosent av arbeidstakers lønn årlig. Når kapitalen overføres, må kostnaden for alle årene de aktuelle ansatte har vært medlem av innskuddspensjonsordningen, innbetales med én gang.

Barnehagene hvor ansatte har benyttet seg av muligheten for å overføre opptjent pensjonskapital fra innskuddsordningen til hybridordningen, har fått informasjon om dette fra Storebrand.

Ytelsespensjon: Ansatte kan endre fripolise

Ansatte som er utmeldt av PBLs ytelsespensjonsordning vil få utstedt en fripolise med oppsparte rettigheter og en garantert avkastning. Disse ansatte kan imidlertid, på et hvilket som helst tidspunkt, velge å endre denne fripolisen til en fripolise med investeringsvalg hvor de går bort fra garantert avkastning.

Om dette er lønnsomt eller ikke for den enkelte ansatte, vil avhenge av flere faktorer. Ansatte som er interessert i ordningen, bør kontakte Storebrand for individuell rådgivning.

Engangskostnad

Ansatte som meldes ut av dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, vil få en fripolise med verdien av pensjonen de har tjent opp i ordningen. Loven krever at alle fremtidige kostnader til administrasjon og forvaltning av fripolisene skal være dekket når fripolisene utstedes. Det medfører en engangskostnad for barnehagene.

Engangskostnaden forfaller i sin helhet til betaling etter at utmeldelsene er gjennomført. Fakturering vil skje våren 2020.

Ettersom ikke alle barnehager har penger i reserve til å dekke denne kostnaden i sin helhet, gikk det i november ut tilbud fra Storebrand om utsettelse av inntil halvparten av beløpet i 12 måneder.

Engangskostnaden kan bli en utfordring for en del barnehager. Men ettersom spørsmålet om ny AFP er satt på vent til 2022, skal de samlede kostnadene for de 2020 og 2021 i gjennomsnitt bli på nivå med det barnehagene med ytelsespensjonsordning har hatt i 2019.

Barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, får ikke den engangskostnaden som er skissert ovenfor. Imidlertid får disse barnehagene en lovpålagt engangskostnad til inndekning av manglende administrasjonsreserve i forbindelse med eventuell utmelding av etterlattepensjonister fra innskuddspensjonsordningen.

* Det er betydelige usikkerhet knyttet til kostnaden av AFP fra 2022 ettersom denne ikke er fremforhandlet ennå. Partene er uansett enige om at pensjonskostnadene totalt sett –i makro – skal ligge innenfor samme kostnadsramme som dagens YTP.

YTP + forsikring består av: Alderspensjon, betalingsfritak (for uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon), engangspremie ved lønnsøkninger, administrasjonskostnader, forvaltning, rentegaranti, personalforsikring og gruppelivsforsikring.

Hybridpensjonen inneholder også forsikringsdekninger. Noe av dette er beskrevet nærmere her.

Oppdateres fortløpende

Alle avklaringer rundt innføringen av ny pensjonsordning er ennå ikke på plass. PBL vil komme tilbake med ytterligere informasjon etter hvert som avklaringene kommer. Et godt råd er å følge med på pbl.no, pbl.no/barnehagepensjon og å lese PBLs nyhetsbrev.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med en av våre forsikringsrådgivere, så hjelper vi deg.