Ny pensjonsordning: Dette er partene enige om

Ny pensjonsordning: Dette er partene enige om

Med «Barnehagepensjon» sikres ansatte i PBL-barnehagene sektorens aller beste pensjonsytelser, uten at det vil koste arbeidsgiverne mer enn den eksisterende ytelsespensjonsordningen.

Publisert:

Den nye pensjonsavtalen er en del av enigheten i mellomoppgjøret i forhandlingene i PBL-området.

Avtalen skal godkjennes av styret i PBL og av de respektive organene i arbeidstakerorganisasjonene før den eventuelt trer i kraft.

1.750 barnehager med om lag 29.000 ansatte er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Dette er hovedtrekkene i den nye pensjonsavtalen

Ny alderspensjon:

 • Partene er enige om å etablere en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år i arbeid, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling.
 • Ny alderspensjon gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre pr. per 1. januar 2020. Det betyr at ansatte født 1.1.1968 eller senere er omfattet av ny alderspensjon. 
 • Arbeidstakere som er eldre enn dette, og som er omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, skal fortsatt tjene opp pensjonsrettigheter etter den gamle ordningen. 
 • Dersom beregninger viser at enkelte ansatte kommer dårligere ut ved overgang fra den gamle ytelsespensjonsordningen til ny pensjonsordning, skal dette dokumenteres gjennom beregninger utført av nøytral rådgiver basert på avtalte beregningsforutsetninger, herunder verdien av AFP, og tas inn i forhandlingene om AFP/justert alderspensjon. Det avklares i forbindelse med overgangen til endret AFP hvordan avtalt kompensasjon utbetales.

Kostnader:

 • Barnehagepensjonen skal ha et årlig innskudd på til sammen 7 prosent av pensjonsgrunnlaget fra første krone, hvorav 4 prosent dekkes av arbeidsgiver og 3 prosent av arbeidstaker.
 • Partene har et mål om å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver og 2 prosent innskudd fra arbeidstaker senest fra 1. januar 2023. Dette vil være en del av forhandlingene knyttet til ny AFP, og partene er enige om at fremtidig fordeling skal skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver.

Overgang fra midlertidig innskuddsordning:

 • Alle ansatte – uansett alder – som omfattes av den midlertidige innskuddsordningen som enkelte medlemsbarnehager har, flyttes over til den nye tjenestepensjonsordningen fra 1. januar 2020.
 • Det legges til rette for at ansatte som ønsker det kan konvertere opptjent kapital i innskuddsordningen til kapital etter tjenestepensjonsloven.

AFP:

 • AFP i privat sektor er under utredning, og skal forhandles om i 2020. Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.
 • «Barnehagepensjon» viderefører derfor inntil videre dagens tidligpensjonsordning. Partene er enige om at alle ansatte skal sikres AFP.
 • Partene er enige om at iverksettelse av ny AFP-ordning tidligst vil skje fra 2022.

Rettigheter for etterlatte

 • For ansatte som blir i den gamle ytelsesordningen, videreføres etterlatterettigheter som i dag.
 • Barnepensjonen videreføres i første omgang uendret. Partene er enige om å se nærmere på ordningen når resultatet av regjeringens bebudede oppfølging av etterlattedekninger er tilgjengelig.
 • Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner etter medlem som er omfattet av ny alderspensjon omfattes av en utvidet gruppelivsforsikring på 20 G.

Uførepensjon

 • Uførepensjonsordningen fra gamle ordninger løper videre uendret.

Se protokollen fra forhandlingene i mellomoppgjøret.