Enige om historisk avtale om ny barnehagepensjon

Enige. Forhandlingsleder Espen Rokkan (f.v.) og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen i Delta og Anne Green Nilsen i Fagforbundet.

Enige om historisk avtale om ny barnehagepensjon

Siden 2014 har PBL jobbet aktivt for å få på plass en ny og fremtidsrettet pensjonsordning for PBL-området. Mandag ettermiddag signerte PBL og fagforeningene den historiske avtalen.

Publisert:

Se kort intervju med partene

Avtalen skal godkjennes av styret i PBL og av de respektive organene i arbeidstakerorganisasjonene.

Men alt tyder nå på at det kommer en ny pensjonsavtale for de 1.750 barnehagene og om lag 29.000 ansatte i tariffområdet PBL, og at denne vil tre i kraft 1. januar 2020.

– Vi er utrolig glad for at vi har kommet til enighet om en fremtidsrettet og god pensjonsløsning. Avtalen vil gi svært gode betingelser for de ansatte, uten at den i sum vil bli dyrere for arbeidsgiverne enn dagens ordning. Derfor er dette en veldig god avtale, både for medlemmene våre og for de ansatte i PBL-barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Livsvarig og kjønnsnøytral

Forhandlingene mellom PBL på den ene siden og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den andre, ble fullført mandag.

Ny alderspensjon gjelder for alle ansatte som født 1.1.1968 eller senere. Partene er enige om å etablere en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling.

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2020 og skal ha et årlig innskudd på til sammen 7 prosent av pensjonsgrunnlaget fra første krone, hvorav 4 prosent dekkes av arbeidsgiver og 3 prosent av arbeidstaker.

Ansatte som er født 31.12.1967 eller tidligere vil fortsatt tjene opp pensjonsytelser etter samme ordning som i dag.

– Vi har vært innforstått med at barnehagene i fremtiden skal bruke om lag like mye penger på pensjon som i dag. Med denne avtalen sikrer vi ansatte i PBL-barnehagene sektorens beste pensjonsytelser, uten at det koster barnehagene noe mer enn i dag, sier PBL-leder Anne Lindboe.

Bedre ytelser til samme pris

For PBL-medlemmene, som i dag har gjennomsnittlige pensjonskostnader (inkludert AFP) på 11,5 prosent av lønn, vil kostnadene ved overgangen til ny pensjon bli omtrent på samme nivå som i dag.

For de ansatte som omfattes av ordningen, vil pensjonsytelsene bli svært konkurransedyktige sammenlignet med det som i fjor ble fremforhandlet i KS-området. 

Partene er enige om at det skal være individuelt investeringsvalg for pensjonsbeholdningen, hvor standard spareprofil er basert på alder. Arbeidstakere som ønsker lavere risiko, kan justere profilen etter eget ønske.

Venter med AFP-løsning

Enigheten om ny pensjonsordning i PBL-området gjelder i denne omgang ikke ny AFP. Dette har sammenheng med at AFP i privat sektor er under utredning, og skal forhandles om i 2020.

Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt fremtidig løsning.

I den nye PBL-pensjonen – som har fått navnet Barnehagepensjon – videreføres derfor inntil videre dagens tidligpensjonsordning. Men det er enighet mellom partene om at alle ansatte skal sikres AFP og at iverksettelse av ny AFP-ordning tidligst vil skje fra 2022.