Dette er Barnehagepensjon

Dette er Barnehagepensjon

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning som i august 2019 ble avtalt mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Barnehagepensjon omfatter alle barnehager som har tariff gjennom PBL og trådte i kraft 1.1.2020.

Ny alderspensjon gjøres gjeldende for alle ansatte som er født 1. januar 1968 eller senere, samt for nyansatte etter 1. januar 2020.

Arbeidstakere som er eldre enn dette, og som er omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, skal fortsatt tjene opp pensjonsrettigheter i den gamle ordningen.

Hybridpensjon

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år i arbeid, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling. Ordningen henter elementer fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon og kalles derfor en hybridpensjon.

Alle år i jobb teller med i opptjeningen av pensjonsytelser.

Pensjon kan tas ut fra fylte 62 år og kan kombineres med arbeid og ytterligere opptjening av pensjonsrettigheter. Det oppsparte pensjonsbeløp fordeles på gjenstående år av forventet levealder.

Den enkelte ansatte kan, men må ikke, velge avkastingsrisiko gjennom investeringsvalg. Dersom den ansatte ikke gjør et aktivt valg selv, så vil kapitalen forvaltes med en høy aksjeandel mens den ansatte er ung, for deretter å reduseres ved overgang til rentepapirer når pensjonsalder nærmer seg. 

Ansatte født i 1968 eller senere, og som har tjent opp pensjonsrettigheter i PBLs gamle ordning, vil få pensjonsytelser beregnet ut fra innbetalinger til begge ordningene.

Ved dødsfall før hele pensjonsbeløpet er utbetalt, går restbeløpet fra alderspensjonen til forsikringsfelleskapet, og ikke til de etterlatte. Ektefelle/samboer og barn er i stedet sikret gjennom gruppelivsforsikring og barnepensjon.

AFP

AFP i privat sektor er under utredning, og et element det skal forhandles videre om i 2020. Partene er enige om å avklare AFP-spørsmålet når partene i privat sektor har avtalt sin fremtidige løsning, som allerede er avtalt også å gjelde kommunalt ansatte.

Inntil videre videreføres dagens tidligpensjonsordning. Partene er enige om at alle ansatte skal sikres AFP.

Ved innføringen av Barnehagepensjon var partene enige om at iverksettelse av ny AFP-ordning tidligst ville skje fra 2022.

Rettigheter for etterlatte

Barnepensjonen videreføres i første omgang uendret. Partene er enige om å se nærmere på ordningen når resultatet av regjeringens bebudede oppfølging av etterlattedekninger er tilgjengelig.

Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner etter medlem som er omfattet av ny alderspensjon omfattes av en utvidet gruppelivsforsikring på 10 G i tillegg til tariffavtalens kommunegruppeliv på 10 G som gjelder for alle ansatte uavhengig av type pensjonsavtale.

For ansatte som blir i den gamle ytelsesordningen, videreføres alle etterlatterettigheter som i dag.

Uførepensjon

Uførepensjonsordningen fra gamle ordninger løper videre uendret.

Overgang fra midlertidig innskuddsordning

Alle ansatte – uansett alder – som i dag omfattes av den midlertidige innskuddsordningen som enkelte medlemsbarnehager har, ble 1. januar 2020 flyttet over til Barnehagepensjon.

Ansatte som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, må ta stilling til hvor opptjent pensjonskapital skal plasseres. Her er det to alternativer: Enten beholde kapitalen som en innskuddspensjonsordning og motta et pensjonskapitalbevis, eller overføre kapitalen til hybridordningen.

Kostnader

Til alderspensjonssparingen skal det gå et årlig innskudd på til sammen 7 prosent av pensjonsgrunnlaget fra første krone, hvorav 4 prosent dekkes av arbeidsgiver og 3 prosent av arbeidstaker.

Tilhørende forsikringsdekninger, AFP, seniortiltak, engangspremie, administrasjon, forvaltning og rentegaranti medfører også kostander. Disse dekkes av arbeidsgiver.

Her kan du lese protokollen fra mellomoppgjøret mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta fra august 2019, der partene ble enige om vilkårene for Barnehagepensjon.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med en av våre forsikringsrådgivere, så hjelper vi deg.