Dette er Barnehagepensjon

Dette er Barnehagepensjon

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning som i august 2019 ble avtalt mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Barnehagepensjon omfatter alle barnehager som har tariff gjennom PBL og trådte i kraft 1.1.2020.

Ny alderspensjon omfatter alle ansatte som er født 1. januar 1968 eller senere, samt for nyansatte etter 1. januar 2020.

Arbeidstakere som er eldre enn dette, og som er omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, tjener fortsatt pensjonsrettigheter i den gamle ordningen.

Hybridpensjon

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år i arbeid, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling. Ordningen henter elementer fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon og kalles derfor en hybridpensjon.

Alle år i jobb teller med i opptjeningen av pensjonsytelser.

Pensjon kan tas ut fra fylte 62 år og kan kombineres med arbeid og ytterligere opptjening av pensjonsrettigheter. Det oppsparte pensjonsbeløp fordeles på gjenstående år av forventet levealder.

Den enkelte ansatte kan, men må ikke, velge avkastingsrisiko gjennom investeringsvalg.

Dersom den ansatte ikke gjør et aktivt valg selv, så vil kapitalen forvaltes med en høy aksjeandel mens den ansatte er ung, for deretter å reduseres ved overgang til en høyere andel rentepapirer når pensjonsalder nærmer seg.

Dette reduserer risikoen for at pensjonsytelsene svekkes som følge av et kortsiktig fall på børsene.

Ansatte født i 1968 eller senere, og som til og med 2019 tjente opp pensjonsrettigheter i PBLs gamle ordning, vil få pensjonsytelser beregnet ut fra innbetalinger til begge ordningene.

Ved dødsfall før hele pensjonsbeløpet er utbetalt, går restbeløpet fra alderspensjonen til forsikringsfelleskapet, og ikke til de etterlatte. Ektefelle/samboer og barn er i stedet sikret gjennom gruppelivsforsikring og barnepensjon.

AFP

PBLs eksisterende AFP-ordning er en tidligpensjonsordning som omfatter ansatte mellom 62 og 67 år som oppfyller kriteriene for AFP. 

Denne ordningen skal erstattes av en ny AFP.

Fellesordningen for AFP i privat sektor er under utredning og vil tidligst bli ferdigforhandlet i hovedoppgjøret mellom NHO og LO i 2024.

I forbindelse med hovedoppgjøret i PBLs tariffområde 2022, ble partene enige om følgende vei videre for AFP i vårt tariffområde:

  • Fellesordningen for AFP innføres når reformert AFP i privat sektor er klar, for årskullene født fra og med 1968. Hvis tidspunkt for innføring av reformert AFP ikke er avklart i løpet av 2024, innføres gjeldende AFP i Fellesordningen 1.1.2025.
  • Det er fremdeles stor grad av usikkerhet knytet til fremtidig reformert AFP, herunder om løsningen i større grad vil sikre opptjening av fremtidige rettigheter, kostnadsnivå og hvordan løsningen skal finansieres.
  • Partene har et felles ansvar for å gjennomføre forhandlinger og for å ta hensyn til en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene i 2024. En ny AFP-ordning krever enighet innenfor en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene, og den måten partene velger å organisere overgang fra gammel til ny AFP-ordning på.
  • Den sentrale pensjonsgruppa skal følge opp og evaluere hvordan Fellesordningen for AFP og tjenestepensjonsordningen fungerer. Pensjonsgruppa skal levere en rapport til tariffpartene i forkant av hovedtariffoppgjøret i 2026, og gi informasjon om utvikling i kostnader, offentlige tilskudd og andre effekter av betydning for partsforholdet.

Rettigheter for etterlatte

Barnepensjonen videreføres i første omgang uendret. Partene er enige om å se nærmere på ordningen når resultatet av regjeringens bebudede oppfølging av etterlattedekninger er tilgjengelig.

Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner etter medlem som er omfattet av ny alderspensjon omfattes av en utvidet gruppelivsforsikring på 10 G i tillegg til tariffavtalens kommunegruppeliv på 10 G som gjelder for alle ansatte uavhengig av type pensjonsavtale.

For ansatte som blir i den gamle ytelsesordningen, videreføres alle etterlatterettigheter som i dag.

Uførepensjon

Uførepensjonsordningen fra gamle ordninger løper videre uendret.

Overgang fra midlertidig innskuddsordning

Alle ansatte – uansett alder – som i dag omfattes av den midlertidige innskuddsordningen som enkelte medlemsbarnehager har, ble 1. januar 2020 flyttet over til Barnehagepensjon.

Ansatte som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, må ta stilling til hvor opptjent pensjonskapital skal plasseres. Her er det to alternativer: Enten beholde kapitalen som en innskuddspensjonsordning og motta et pensjonskapitalbevis, eller overføre kapitalen til hybridordningen.

Kostnader

Til alderspensjonssparingen skal det gå et årlig innskudd på til sammen 7 prosent av pensjonsgrunnlaget fra første krone.

Fra 1. januar 2023 betaler arbeidsgiver 4,5 prosent, mens arbeidstaker betaler 2,5 prosent av denne alderspensjonssparingen.

Tilhørende forsikringsdekninger, AFP, seniortiltak, engangspremie, administrasjon, forvaltning og rentegaranti medfører også kostander. Disse dekkes av arbeidsgiver.

Her kan du lese protokollen fra mellomoppgjøret mellom PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta fra august 2019, der partene ble enige om vilkårene for Barnehagepensjon.

Her kan du lese protokollen fra hovedoppgjøret mellom PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta fra november 2022, der partene ble enige om veien videre for ny AFP.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med en av våre forsikringsrådgivere, så hjelper vi deg.