Barnehagepensjon: Viktig for ansatte

Barnehagepensjon: Viktig for ansatte

Her er en oversikt over hva du som arbeidstaker trenger å vite om Barnehagepensjon.

Er min barnehage omfattet av Barnehagepensjon?

Alle barnehager som er medlem i PBL må være omfattet av en tariffavtale med en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon. Et stort flertall av medlemsbarnehagene, men ikke alle, har tariffavtale gjennom PBL. Ettersom Barnehagepensjon bare omfatter PBLs tariffområde, er ikke alle PBL-barnehager omfattet av Barnehagepensjon.

Snakk med daglig leder i din barnehage dersom du er i tvil.

Hvilke arbeidstakere omfattes av Barnehagepensjon?

Alle arbeidstakere i en barnehage med PBL-tariff og som er født i 1968 eller senere, omfattes av Barnehagepensjon.

Arbeidstakere som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning (YTP) og som er født før 1. januar 1968, vil fortsatt tjene opp pensjonsytelser i YTP-ordningen.

Arbeidstakere som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjon, har fra 1. januar 2020 tjent opp pensjonsrettigheter i Barnehagepensjon, uavhengig av alder.

Dersom din barnehage har PBL-tariff, er du omfattet av ordningene i tariffen uavhengig av om du er fagorganisert eller ikke.

Hvorfor kalles Barnehagepensjon for en hybridpensjon?

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning som henter elementer både fra innskuddspensjon og ytelsespensjon. I Barnehagepensjon foregår sparingen etter prinsippene i en innskuddspensjon. Elementet med livsvarig utbetaling er inspirert av ordningene i en ytelsespensjon.

Hvor mye får jeg utbetalt i tjenestepensjon?

Det avhenger av hvor mye du tjener, hvor mange år du står i jobb og hvilken avkastning det er på pensjonssparingen din. I en innskuddsbasert pensjonsordning vil hvert år i arbeid bidra til å øke pensjonsutbetalingene.

Barnehagepensjon og AFP

Det var i forhandlingene om Barnehagepensjon i 2019 enighet mellom partene om at alle ansatte skal sikres AFP.

Forhandlingene om ny AFP skal tas opp når partene i privat sektor har avtalt en fremtidig løsning. Denne løsningen vil også gjelde offentlig ansatte. Inntil videre videreføres den eksisterende tidligpensjonsordningen i PBL-området.

Oppsparing i ny AFP i PBL-området vil iverksettes tidligst i 2022.

Pensjonsrettigheter samles opp

Arbeidstakere som inngår i den nye ordningen vil få utbetalt pensjon på bakgrunn av sin opptjening i både gammel og ny ordning – samt eventuelle andre tjenestepensjonsordninger de har vært omfattet av.

Arbeidstakere som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning og som er født før 1. januar 1968, vil fortsatt tjene opp pensjonsytelser i denne ordningen. For dem skjedde det ingen endringer 1. januar 2020.

Forvaltning av pensjonskapital

Ansatte som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, måtte før overgangen til ny ordning ta stilling til hvor opptjent pensjonskapital skal plasseres. Her var det to alternativer: Enten beholde kapitalen som en innskuddspensjonsordning og motta et pensjonskapitalbevis, eller overføre kapitalen til hybridordningen. I diagrammet under ser du hovedforskjellene på disse alternativene:

 

Kan endre fripolise

Ansatte som er utmeldt av PBLs ytelsespensjonsordning vil få utstedt en fripolise med oppsparte rettigheter og en garantert avkastning. Disse ansatte kan imidlertid, på et hvilket som helst tidspunkt, velge å endre denne fripolisen til en fripolise med investeringsvalg hvor de går bort fra garantert avkastning.

 

Om dette er lønnsomt eller ikke for den enkelte ansatte, vil avhenge av flere faktorer. Ansatte som er interessert i ordningen, bør kontakte Storebrand for individuell rådgivning.

Krav til arbeidsdyktighet

Ansatte som ikke var arbeidsdyktige på ansettelsestidspunktet, og av den grunn ikke ble innmeldt i PBLs ytelsespensjon før 01.01.2020, skal nå meldes inn den delen av hybridordningen som gjelder sparing til alderspensjon.

Dette er viktig for at både de som var ansatte i barnehagen per 1. januar 2020 – og for nyansatte i barnehagen etter denne dato – skal få de pensjonsrettighetene som de har krav på.

I barnehager som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, har ansatte som ikke var fullt arbeidsdyktig på ansettelsestidspunktet, ikke hatt rett til å bli omfattet av pensjonsordningen. Dette kommer av at alle dekninger i en ytelsespensjonsordning, også alderspensjonsdekningen, er en forsikringsytelse i henhold til foretakspensjonsloven.

Innskuddsordninger, som er regulert i innskuddspensjonsloven, er ikke en forsikringsytelse, men derimot sparing i fond.

Hybridordninger, som er regulert i tjenestepensjonsloven, er ikke en forsikringsytelse i opptjeningsperioden, men blir underlagt reglene for forsikringsytelse i utbetalingsperioden.

Dette betyr at det ikke er noe krav til arbeidsdyktighet for å bli tatt opp til sparing til alderspensjon. Den ansatte meldes derfor inn og tjener opp alderspensjonsrettigheter som samsvarer med den stillingsprosent og inntekt vedkommende faktisk arbeider.

Plikter ved overgang 

Det er noe administrasjon knyttet til overgangen til Barnehagepensjon, men dette er det pensjonsleverandør Storebrand og arbeidsgiver som har ansvaret for. Arbeidstakere har ingen plikter knyttet til innmelding i ny ordning ut over det som er nevnt i punktet "Forvaltning av pensjonskapital".

Livsvarig tjenestepensjon

De fleste innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger er tidsbegrenset, gjerne med utbetaling i ti eller 15 år. Slik er det ikke med Barnehagepensjon. Utbetalt årlig pensjon er det oppsparte beløpet delt på antall år igjen av forventet levealder for ditt årskull. 

Lever du lenger enn dette, vil utbetalingen av tjenestepensjon fortsette til du dør.

Lever du kortere enn dette, vil restbeløpet gå til forsikringsfelleskapet og ikke til etterlatte.

Med Barnehagepensjon kan du velge å ta ut alderspensjon fra du er fylt 62 år. Det opptjente pensjonsbeløpet vil da matematisk deles opp på det som er igjen av forventet levealder for ditt årskull.

Eksisterende AFP i PBLs tariffområde kan utbetales fra fylte 62 år til fylte 67 år. Innrettingen av ny AFP vil bli gjenstand for forhandlinger på et senere tidspunkt.

Høyere sparing for kvinnelige ansatte

Sparesatsen til alderspensjon i Barnehagepensjon er satt til 7 prosent av lønnsgrunnlaget. Ettersom kvinner har høyere forventet levealder enn menn, og Barnehagepensjon er kjønnsnøytral og livsvarig, er den reelle sparesatsen til alderspensjon for kvinnelige ansatte på 8,07 prosent.

Egenandel, tjenestepensjon

PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er enige om å etablere en innskuddsbasert hybridpensjon med et sparebeløp som tilsvarer syv prosent av lønnskostnadene til den enkelte. Arbeidsgiver dekker fire prosent, og arbeidstaker trekkes tre prosent. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at trekket av din lønn blir foretatt.

Ansatte som fortsatt står i PBLs ytelsesbaserte pensjonsordning, skal fortsatt trekkes to prosent av lønn til pensjon.

Rettigheter for arbeidsuføre

Årlig uførepensjon fra pensjonsordningen utgjør summen av:

  1. Tre prosent av lønnsgrunnlag inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  2. Et stykktillegg på 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget.
  3. 66 prosent av lønnsgrunnlaget mellom 6 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Uførepensjonen gis et tillegg på fire prosent av ditt lønnsgrunnlag opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp for hvert av inntil tre barn.

Alderspensjonen til den uføre sikres gjennom en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon blir betalt av forsikringsselskapet dersom en arbeidstaker blir ufør.

Fleksibelt uttak

Arbeidstakere kan ta ut pensjon og AFP fra fylte 62 år dersom forutsetningene for slike rettigheter er tilstede. Det opptjente sparebeløpet i alderspensjonen vil bli fordelt på gjenværende år av forventet levealder.

En arbeidstaker som tar ut alderspensjon, kan samtidig jobbe uten at det går ut over pensjonsutbetalingene. Arbeidstakeren vil da også tjene opp ytterligere pensjonsrettigheter som senere legges på toppen av pensjonen.

Arbeidstakere som tar ut pensjon samtidig som de har lønnsinntekt, må påregne å betale høyere skatt totalt sett enn dem som venter med å ta ut pensjon til de slutter å jobbe.

Ektefelle/samboers og barns rettigheter ved dødsfall

Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner etter ansatt som er omfattet av ny alderspensjon omfattes av en utvidet gruppelivsforsikring på 10 G i tillegg til tariffavtalens kommunegruppeliv på 10 G som gjelder for alle ansatte uavhengig av type pensjonsavtale.

For ansatte født før 1968 og som blir i den gamle ytelsesordningen, videreføres etterlatterettigheter som før. Årlig pensjon fra pensjonsordningen til gjenlevende ektefelle utgjør 60 prosent av den alderspensjon som er fastsatt for arbeidstakeren.

Barnepensjonen videreføres i første omgang uendret og gir rettigheter for barn frem til de er 21 år. Se forsikringsavtale for detaljer.

Faktorer som kan påvirke pensjonsutbetalingen

Hvert år med opptjening av pensjonsrettigheter vil gi høyere utbetaling. Jo flere år du står i jobb, desto høyere årlige pensjonsutbetalinger kan du forvente.

Avkastningen på pensjonssparingen vil variere, i alle fall i et kort perspektiv.

Du har muligheten til å påvirke avkastningen på pensjonssparingen. Investeres en høyere eller lavere andel av sparebeløpet i aksjer, vil det kunne påvirke utbetalingen. For rådgiving om eventuell endring av spareprofil, ta kontakt med Storebrand etter at du formelt er meldt inn i den nye pensjonsordningen.

Ønsker du ytterligere å sikre økonomien når du går av, kan du inngå en privat spareavtale.

AFP-rettigheter ved jobbskifte

Dine rettigheter til opptjent AFP gjennom PBL forutsetter at du jobber i en barnehage som har PBL-tariff, og ellers oppfyller kravene til AFP. Hva slags AFP-rettigheter du får hos ny arbeidsgiver eller i ny arbeidsgiverorganisasjon, avhenger av hvilke ordninger disse har.

Dersom din arbeidsgiver melder barnehagen ut av PBL, vil dine opptjente rettigheter til AFP gjennom PBL falle bort.