Ny pensjon: Derfor får du en engangskostnad i 2020

Ny pensjon: Derfor får du en engangskostnad i 2020

Ved overgangen til ny pensjonsordning følger en engangskostnad for alle barnehager som i dag er omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning. Her er forklaringen på kostnaden.

Publisert:

1. januar 2020 innføres en ny, innskuddsbasert pensjonsordning i PBLs tariffområde. Det store flertallet av PBLs medlemsbarnehager er i dag omfattet av en ytelsesbasert pensjonsordning.

Ansatte som er født før 1968, og som er omfattet av den ytelsesbaserte pensjonsordningen, vil fortsatt tjene opp sine pensjonsrettigheter i denne ordningen.

Ansatte som er født i 1968 eller senere vil meldes ut av den ytelsesbaserte pensjonsordningen og inn i den innskuddsbaserte hybridpensjonen som har fått navnet Barnehagepensjon.

Lovpålagt kostnad

Men selv om ansatte meldes ut av en pensjonsordning, vil de ta med seg rettighetene som de har tjent opp frem til utmeldingen skjer. Denne rettigheten ivaretas gjennom en fripolise med verdien av pensjonen de har tjent opp i ordningen. Og for at pensjonen som er oppspart i ordningen ikke skal spises opp av prisstigning, må verdiene forvaltes frem til den ansatte begynner å ta ut pensjon.

Denne forvaltningen er ikke gratis. Og Lov om foretakspensjon § 15-6 (6) krever at alle fremtidige kostnader til administrasjon og forvaltning av fripolisene skal være dekket når fripolisene utstedes:

«Dersom pensjonsordningens administrasjonsreserve ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til utstedelse av fripoliser ved omdanning og lukking etter paragrafen her, skal de resterende kostnadene først dekkes av midler i premiefondet og deretter ved innbetaling fra foretaket dersom midlene i premiefondet ikke er tilstrekkelig.»

Best mulig overgang

Kostnadene til fremtidig administrasjon og forvaltning blir våren 2020 fakturert barnehagene i form av en engangskostnad. Denne vil for en del barnehager bli en uforutsett kostnad som kan skape utfordringer dette året.

– Vi har full forståelse for at dette kan oppleves vanskelig. Særlig i og med at denne kostnaden kommer omtrent samtidig som barnehagene må oppfylle en bemanningsnorm som mange steder ikke er finansiert. Men vi har forhandlet om ny pensjon siden 2013, og i forbindelse med mellomoppgjøret i år åpnet det seg en mulighet som ikke har vært der før og som vi ikke kunne si nei til. Alternativet kunne blitt en dårligere avtale til en høyere pris på et senere tidspunkt, sier forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL.

Selve kostnaden er lovpålagt, og den kan ikke PBL gjøre noe med. Men PBL har i samarbeid med Storebrand og de ansattes organisasjoner foretatt to grep som skal gjøre overgangen til ny pensjon så god som mulig for medlemsbarnehagene.

1. Muligheter for delvis betalingsutsettelse

Barnehager som ikke har tilstrekkelig med penger i premiefond (Storebrands bedriftsportal: Faktura og regnskap -> Saldo og transaksjoner), og som heller ikke har nok oppsparte midler til å dekke hele engangskostnaden, kan be Storebrand om utsatt frist for betaling av inntil halve beløpet til 2021. Denne kreditten får barnehagen uten å må stille noen form for sikkerhet, og rentekostnaden for utsatt betaling er fem prosent av utestående beløp ved inngangen av året, minimum kr. 5.000,-.

Dersom du ønsker å inngå avtale om delvis utsatt betaling av engangskostnaden, må du ta kontakt med Storebrand på eller 22 31 58 50 innen 22. november.

2. Ny AFP settes på vent

AFP i privat sektor er under utredning, og skal forhandles om i 2020. PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er enige om å avklare AFP-spørsmålet når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.

En ny AFP-ordning vil tidligst iverksettes fra 2022. Det er foreløpig ikke mulig å forutse hvilken kostnad denne vil ha. Men PBL og arbeidstakerorganisasjonene er enige om at de samlede pensjonskostnadene fremover skal holde seg innenfor de samme rammene som dagens ytelsespensjonsordning.

To ulike scenarier

Illustrasjonene under viser et tenkt utgiftsbilde for en gjennomsnittlig barnehage som i dag har PBLs ytelsespensjonsordning.

Søylene viser utgiftsbildet med og uten avtale om delvis betalingsutsettelse. Søylene viser dessuten at utgiftene til alderspensjonssparing og forsikringer samlet sett er noe lavere i den nye ordningen enn i den gamle.

Ettersom spørsmålet om ny AFP er satt på vent til 2022, skal de samlede kostnadene for de to kommende årene bli på nivå med det barnehagene har betalt i 2019 selv om det påløper en engangskostnad.

Midlertidig innskuddspensjon

Barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, får ikke den engangskostnaden som er skissert ovenfor. Imidlertid får disse barnehagene en lovpålagt engangskostnad til inndekning av manglende administrasjonsreserve i forbindelse med eventuell utmelding av etterlattepensjonister fra innskuddspensjonsordningen.

For barnehagene med midlertidig innskuddspensjonsordning vil overgangen dessuten merkes ved at pensjonskostnadene blir noe høyere enn i dag. Dette har det vært forståelse om helt fra den midlertidige ordningen ble opprettet i 2013.

  • PS! Blir engangskostnaden en stor utfordring for din barnehage? Ta kontakt med en av PBLs rådgivere!