Ny pensjon: Nå kommer prognosene over dine utgifter i 2020

I løpet av kommende uke vil eiere og daglige ledere av barnehager med PBL-pensjon få et viktig brev med prognoser over pensjonskostnader i 2020.

Ny pensjon: Nå kommer prognosene over dine utgifter i 2020

Denne uken sender Storebrand ut brev som skal gi deg som barnehageeier et godt anslag over kostnadene i forbindelse med overgangen til Barnehagepensjon. Du vil også bli bedt om å akseptere Storebrands tilbud om ny pensjonsordning.

Publisert:

Som du sikkert er kjent med, vil barnehagene i PBLs tariffområde fra 1. januar 2020 gå over til en ny pensjonsavtale som har fått navnet Barnehagepensjon.

  • Ansatte som er født i 1968 eller senere skal inn i en innskuddsbasert hybridpensjon kalt Barnehagepensjon. I denne inngår en alderspensjonssparing på syv prosent av lønnsgrunnlaget, som dekkes fire prosent av arbeidsgiver og tre prosent av arbeidstaker.
  • Ansatte som er født 31.12.1967 eller tidligere, og som arbeider i en barnehage med PBLs ytelsespensjonsordning, opprettholder medlemskapet i denne og fortsetter opptjeningen av pensjonsrettigheter der.
  • Ansatte som er omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, vil fra 1.1.2020 være en del av Barnehagepensjon, uavhengig av alder.

God pensjon til bærekraftig pris

Med Barnehagepensjon vil PBL-barnehager tilby de ansatte svært gode pensjonsytelser, til en pris som er bærekraftig for medlemsbarnehagene, og på vilkår som er i tråd med arbeidslinjen i samfunnet.

For barnehager som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, vil kostnadene knyttet til Barnehagepensjon over tid bli omtrent på samme nivå som i dag. Men for enkeltbarnehager vil Barnehagepensjon på kortere sikt kunne bli enten dyrere eller billigere enn dagens ordning.

For barnehager som har vært omfattet av PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, vil kostnadene til pensjon bli noe høyere enn i dag. Det skyldes blant annet at alderspensjonssparingen øker fra fem til sju prosent av lønnsgrunnlaget for alle og at en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning krever ytterligere høyere sparing for kvinnelige ansatte.

Prognose med flere elementer

For å gi deg et estimat på barnehagens utgifter til pensjon kommende år, har Storebrand utarbeidet en prognose for din virksomhet.

Brevet med prognosen blir i uke 46 sendt ut per post til alle eiere/daglig ledere i barnehager med PBL-tariff.

Prognosen inneholder flere elementer:

  1. Utgifter til Barnehagepensjon. Gjelder ansatte som skal over i ny pensjonsordning. Tallene i prognosen er bruttoutgifter, før ansattandelen er trukket fra.
  2. Utgifter til AFP (avtalefestet pensjon).

For det store flertallet av barnehager, de som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, er det ytterligere to elementer i prognosen:

  1. Utgifter til ytelsespensjon. Gjelder ansatte som fortsatt skal tjene opp pensjonsrettigheter i den gamle ytelsespensjonsordningen. Tallene i prognosen er bruttoutgifter, før ansattandelen er trukket fra.
  2. Engangskostnad. Ansatte som meldes ut av dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, vil få en fripolise med verdien av pensjonen de har tjent opp i ordningen. Loven krever at alle fremtidige kostnader til administrasjon og forvaltning av fripolisene skal være dekket når fripolisene utstedes. Det medfører en kostnad for barnehagene.

Mulighet for delvis utsatt betaling av engangskostnad

Barnehager som har behov for å dele opp innbetalingen av engangskostnaden, kan be Storebrand om utsatt frist for betaling av inntil halve beløpet til 2021. Rentekostnaden for utsatt betaling er fem prosent av utestående beløp ved inngangen av året, minimum kr. 5.000,-.

Barnehager med oppsparte midler i premiefond (Bedriftsportalen: Faktura og regnskap –> Saldo og transaksjoner), skal bruke av dette for å dekke eventuelle høyere utgifter i overgangsperioden.

Ta kontakt med Storebrand på eller 22 31 58 50 innen 22. november dersom du ønsker å inngå avtale om delvis utsatt betaling av engangskostnaden.

Aksepter tilbud om Barnehagepensjon

Mot slutten av uke 46 (eller senest i begynnelsen av uke 47) vil Storebrand sende ut e-post der du som barnehageeier blir bedt om å akseptere tilbudet om Barnehagepensjon.

Dette er en ren formalitet. Storebrand kan ikke melde dine ansatte inn i pensjonsordningen uten at tilbudet er akseptert.

Og dersom din barnehage er bundet av PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale, kan du ikke velge bort vår tjenestepensjon.

Vårt beste råd er derfor å akseptere tilbudet så snart e-posten kommer.

Oppdatering i Storebrands bedriftsportal

Som Storebrand tidligere har informert om, skal alle barnehager oppdatere opplysninger om lønn og stillingsprosent for alle ansatte som skal over i ny pensjonsordning. Frist for å oppdatere dette i Storebrands bedriftsportal var 4. november.

Barnehager som ikke har foretatt nødvendige oppdateringer, bes gjøre det snarest.

Oppdateringer med virkningsdato fra 5. november til 31. desember må oppdateres straks de er kjent.

Storebrand har i e-post 29. oktober meddelt at barnehager vil bli belastet et gebyr på kr. 600,- per ansatt som Storebrand må foreta manuelle korrigeringer for.

Dersom opplysningene er oppdatert, bes du bekrefte dette via lenke i e-posten sendt 29. oktober.

Barnehager som kjører lønn gjennom PBL Regnskap, trenger ikke foreta oppdatering om lønn og stillingsprosent for sine ansatte.