Nye regler fra 1. januar - fått med deg disse endringene?

Nye regler fra 1. januar - fått med deg disse endringene?

Hvert år endres lover og regler som omfatter arbeidslivet. I 2019 er det kommet flere viktige endringer som blant annet omfatter skattelegging, inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljøloven.

Publisert:

I arbeidsmiljøloven er det flere store endringer som får betydning for barnehagen. Endringene i arbeidsmiljøloven kan du lese mer om her. 

I tillegg til arbeidsmiljøloven vil følgende endringer fra 1. januar 2019 kunne berøre barnehagedriften. 

IA-avtale for alle barnehager

En av de største endringene som berører barnehagene er at samtlige virksomheter kan benytte seg av IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) fra 1. januar 2019. Tidligere gjorde hver enkelt barnehage en skriftlig avtale med et arbeidslivssenter for å delta i samarbeidet. Nå er samtlige barnehager omfattet av denne avtalen, og kan be om hjelp og tilgang til virkemiddelpakken.

At alle virksomheter nå er en del av IA-samarbeidet, innebærer at ordningen med utvidet rett til egenmeldingsdager ved sykefravær blir frivillig. De barnehagene som allerede har IA-avtale oppfordres til å fortsette med utvidet egenmelding.

Avtaleperioden gjelder fra 2019 til 2022. I denne perioden er det inngått avtale om at regjeringen ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen, verken for arbeidsgivere eller arbeidstakere, med mindre partene blir enige om det.

Nye beregningsregler for ytelser fra Nav

Fra 1. januar 2019 ble beregningsperioden for sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger endret fra fire uker til tre måneder.

Inntekstopplysningene i forbindelse med disse ytelsene skal rapporteres digitalt til Nav. I det nye regelverket blir dette hovedregelen for beregning:

 • Arbeidsgiver skal fastsette grunnlaget for ytelsen til én månedsinntekt.
 • Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de tre siste kalendermånedene før første fraværsdag.

Hovedregelen gjelder også for medarbeidere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Nye regler for foreldrepenger

Det er gjort flere endringer i foreldrepengene gjeldene fra 1. januar 2019. Mødrekvoten og fedrekvoten endrer navn til mors del og fars del. Det er også gjort en ny fordeling i ukene for mor og far, hvor foreldrene velger 80 prosent uttak av lønn.

 • Mors del: 19 uker
 • Fars del: 19 uker
 • Fellesperiode: 18 uker

Foreldre som har 100 prosent uttak av lønn fikk endret fordelingen i 2018 og har følgende inndeling av foreldrepermisjon:

 • Mors del: 15 uker
 • Fars del: 15 uker
 • Fellesperiode: 16 uker

Nytt i beregningsgrunnlaget for foreldrepenger

Beregningsgrunnlaget for foreldrepenger må utgjøre minst halvparten av grunnbeløpet for at søkeren skal ha krav på foreldrepenger.

Fra 2019 skal utbetalte arbeidsavklaringspenger tas med i beregningsgrunnlaget for foreldrepenger, forutsatt at forelderen går direkte over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger.

Et eventuelt barnetillegg til arbeidsavklaringspengene skal også inngå i beregningsgrunnlaget. De periodene med arbeidsavklaringspenger som skal tas med i beregningen, skal være de samme periodene som ellers inngår i foreldrepengegrunnlaget. Hvis vedkommende har arbeidsinntekt i tillegg til arbeidsavklaringspenger, legges også arbeidsinntekten til beregningsgrunnlaget.

Nye regler for permittering av ansatte

Reglene for lønnsplikt under permittering endres. De nye reglene innebærer at arbeidsgiverperioden økes fra ti til 15 arbeidsdager. Videre reduseres perioden man kan permittere uten lønn fra 49 til 26 uker. Den andre arbeidsgiverperioden på fem lønnspliktdager etter 30 dager fjernes.

Nye skatteregler for naturalytelser

Fra 1. januar 2019 gjelder nye og omfattende regler som gir arbeidsgiver plikt til å rapportere inn alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser. Dette omfatter rabatter som:

 • Bonuspoeng (fly, hotell etc) opptjent i jobben som er brukt privat.
 • Rabatter gitt til ansatte fra forretningspartnere (kan være avtaler barnehagen har med ulike leverandører som gir rabattert pris til ansatte).
 • Personalrabatter som rimeligere barnehageplass.
 • Gaver gitt til ansatte fra tredjepart.

Gaver i arbeidsforhold

Fra 2019 er det også nye regler for gaver i arbeidsforholdet og her er det flere viktige endringer som barnehagene bør justere for i personalhåndboken.

 • Tidligere kunne man gi gaver for opptil 8.000 kroner for lang og tro tjeneste ved 25, 40, 50 eller 60 år. Tidsintervallet endres til lang og tro tjeneste etter 20 år og deretter hvert tiende år.
 • Grensen for gullklokke på 12.000 kroner oppheves.
 • Jubileums- og enkelte oppmerksomhetsgaver får endret beløpsgrensen fra 3.000 til 4.000 kroner skattefritt per ansatt. 
 • Arbeidsgiver får fradragsrett for julegaver og lignende for inntil 1.000 kroner per ansatt.
 • Muligheten for å gi skattefrie gaver for gode forslag til forbedringer på arbeidsplassen fjernes i sin helhet.