Viktige endringer i arbeidsmiljøloven i 2019

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven i 2019

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler i arbeidsmiljøloven som PBLs medlemsbarnehager bør være oppmerksomme på.

Publisert:

Endringene gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte, fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Standard arbeidsavtaler på PBL sine nettsider er gjennomgått og tilpasset nytt regelverk. Det anbefales at barnehagene oppdaterer eksisterende arbeidsavtaler.

Det har også vært flere andre viktige regelendringer som omfatter barnehagedriften og som barnehageler bør sette seg inn i. Les mer om hvilke endringer. 

Følgende endringer er gjeldende fra 1. januar 2019.

Rett til deler av stilling - fortrinnsrett for deltidsansatte (arbeidsmiljøloven § 14-3)

Tidligere har loven vært tolket slik at deltidsansatte ikke har fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling. Fra 01.01.2019, vil deltidsansatte ha lovfestet fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling.  Vilkåret er at den ansatte er kvalifisert for stillingen og at bruk av fortrinnsretten ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten. 

I forarbeidene er det lagt til grunn at det må stilles relativt små krav til arbeidsgivers konkretisering av negative virkninger.

Det vil for eksempel kunne være en vesentlig ulempe dersom barnehagen blir sittende med en reststilling det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere til, eller dersom gjennomføring av fortrinnsretten til bare del av en stilling vil medføre at virksomheten får flere og ikke færre deltidsansatte.

Tvisteløsningsnemnda

Tvister om fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Tvisteløsningsnemndas vedtak vil få virkning som rettskraftig dom dersom saken ikke bringes inn for domstolene innen søksmålsfristen på åtte uker. Rettskraftig betyr at avgjørelsen er endelig og ikke kan overprøves.

Fristen på åtte uker vil regnes fra det tidspunktet parten ble underrettet om vedtaket.

Fast ansettelse (arbeidsmiljøloven § 14-9)

Definisjonen av hva som menes med fast ansettelse presiseres i arbeidsmiljøloven § 14-9. I dag sier loven ikke noe om hva som menes med en fast ansettelse.

For at ansettelsen skal regnes som fast, må den være løpende og tidsubegrenset, lovens regler om opphør av arbeidsforhold må gjelde, og den ansatte må sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Kravet om forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang, betyr at det må være avtalt et konkret arbeidsomfang som forplikter partene til rett og plikt til å gi og yte arbeid. Typisk vil være avtale om en konkret stillingsandel eller stillingsprosent.

Presiseringen innebærer ingen endringer i adgang til å avtale merarbeid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-6.

Det er heller ingen endring i adgangen til å inngå rammeavtaler for tilkallingsvikarer. I forarbeidene presiseres det imidlertid at det skal inngås konkret avtale om midlertidig ansettelse ved hver enkelt tilkalling. 

Formkrav til arbeidsavtalen (arbeidsmiljøloven § 14-6)

Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid skal fremgå av arbeidsavtalen. Se aml. § 14-6, bokstav j).

Det gjøres en tilføyelse for tilfeller hvor arbeidet skal utføres periodevis. Arbeidsavtalen må i slike tilfeller «fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres». Det er tilstrekkelig å henvise til arbeidsplan eller en annen ordning som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres.

Innleie fra bemanningsforetak (arbeidsmiljøloven § 14-12)

Barnehagen kan fortsatt leie inn arbeidstaker fra et bemanningsforetak i samme utstrekning som de kan ansette noen midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e. 

Regelverket skjerpes for tilfeller hvor barnehagen ønsker å inngå avtaler om tidsbegrenset innleie, uten at vilkår for midlertidig ansettelse er oppfylt. 

Fra 1.1.2019 vil det kun være virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (må ha minst 10.000 medlemmer) som kan inngå slik avtale.

Selve innleieavtalen kan fortsatt inngås lokalt.

Eksisterende avtaler vil være gyldige seks måneder etter lovens ikrafttredelse. For avtaler som er inngått før nyttår, vil altså endringen først gis virkning fra 1. juli 2019.