Nye regler for beregning av sykepenger fra nyttår

Nye regler for beregning av sykepenger fra nyttår

Fra 1. januar 2019 vil hovedregelen for beregning av sykepenger være inntekten de tre siste kalendermånedene før den ansatte ble syk.

Publisert:

Lovendringen får ikke betydning for arbeidsgivers tariffestede lønnsplikt under sykefravær. PBL sine medlemmer skal fortsatt utbetale full lønn under sykdom hvis vilkårene i tariffavtalen er oppfylte.

Kan fastsettes skjønn

Når de nye reglene trer i kraft, vil hovedregelen for fastsetting av sykepenger være at sykepengene skal beregnes på bakgrunn av inntekten de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble syk.

Den nye beregningsperioden vil gjelde for alle arbeidstakere:

  • Fast arbeidstid og timelønn
  • Fast arbeidstid og månedslønn
  • Arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

Dersom en ansatt har vært sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden på 16 dager, vil Nav beregne sykepenger ut fra den aktuelle månedsinntekten som arbeidsgiver har beregnet.

Det er videreført en regel som gir Nav mulighet til å fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn. Dette vil være i tilfeller hvor omregnet årsinntekt avviker mer enn 25 prosent fra rapportert inntekt til a-ordningen de siste 12 måneder.

De nye reglene vil få tilsvarende betydning for beregning av foreldrepenger og omsorgspenger ved fravær grunnet barns sykdom.

Unntak fra regelen:

  • Arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre kalendermåneder. I disse tilfellene skal det kortere tidsrommet legges til grunn for beregningen
  • Varige lønnsendringer før tidspunkt for arbeidsuførhet. I disse tilfellene danner tidsrommet etter lønnsendringen grunnlag for beregning av sykepenger.
  • Lovlig fravær uten lønn, eksempelvis permisjon eller ferie uten lønn, holdes utenfor beregningsperioden. I disse tilfellene fastsettes inntekt i fraværsperioden som tilsvarer den inntekten vedkommende ville hatt dersom hun eller han ikke var borte fra arbeidet.

Digitale inntekstmeldinger

Fra 1. januar 2019 kan du som hovedregel kun sende digital inntektsmelding for å gi opplysninger om ansatte som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn.

Den digitale inntektsmeldingen sendes fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no når:

  • Arbeidstakers første fraværsdag er 1. januar 2019 eller senere.
  • Inntektsopplysningene gjelder sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

Les mer om digitale inntektsmeldinger her: