Enighet i mellomoppgjøret i PBL-området

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Marit Solheim (Delta), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) ble mandag ettermiddag enige i årets mellomoppgjør i PBL-området. I bakgrunnen: PBLs forhandlingssjef Espen Rokkan.

Enighet i mellomoppgjøret i PBL-området

PBL ble mandag ettermiddag enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om mellomoppgjøret for PBL-området. Avtalen har en ramme på nivå med oppgjøret i kommunesektoren.

Publisert:

I oppgjøret mellom NHO, LO og YS ble det tidligere i vår enighet om en ramme på 5,2 prosent. Kommunesektoren har senere fått i havn et oppgjør med en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

Mandag ettermiddag ble PBL enig med fagforeningene i barnehagesektoren om et oppgjør på nivå med kommunenal sektor.

– Den økonomiske situasjonen i sektoren er svært krevende. Fire av ti barnehager gikk med underskudd i 2021. Senere er barnehagene utsatt for kutt i pensjonspåslaget og en høyere prisstigning enn de gjennom tilskuddene har fått kompensasjon for.  Likevel har medlemsbarnehagene i forkant av disse forhandlingene gitt oss tydelig beskjed om betydningen av å kunne tilby konkurransedyktige betingelser. Det sikrer vi med dette oppgjøret, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Les protokoll med nye minstelønnssatser her.

Krevende utgangspunkt

Årets mellomoppgjør skjer i en virkelighet hvor barnehagenes tilskudd er basert på en antatt lønnsvekst på 4,2 prosent. For 2022 og 2023 vil lønns- og prisstigningen samlet bli på mellom to og tre prosentpoeng høyere enn det som regjeringen la til grunn i fjor høst.

PBL har beregnet at samlet driftstilskudd til private barnehager ville vært 780 millioner kroner høyere i 2023 dersom riktig lønns- og prisvekst hadde vært lagt til grunn i satsberegningene.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sendte PBL i mai et innspillsnotat til Stortinget, med en redegjørelse for hvorfor de endrede forutsetningene bør føre til kompensasjon også for private barnehager.

Ønsket å prioritere pedagogene

PBL har i forarbeidet med dette oppgjøret involvert medlemsbarnehagene enda mer enn ved tidligere oppgjør.

Innspillene fra medlemmene har vært viktige i styrets arbeid med å gi forhandlingsledelsen et mandat foran forhandlingene.

Da partene møttes mandag formiddag, hadde PBL et ønske om å prioritere pedagoggruppene spesielt ved dette oppgjøret. Resultatet av forhandlingene i PBL-området er også en tydeligere prioritering av disse gruppene enn det som fulgte av oppgjøret i KS-området tidligere i år.

– Både politisk og innad i sektoren synes det å være enighet om at vi ønsker å utvikle høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager. Vi mener pedagogene har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Regjeringen har også i sin barnehagestrategi tatt til orde for å skjerpe pedagognormen ytterligere, mens realiteten er at det mangler 2.600 barnehagelærere for å oppfylle dagens pedagognorm i alle barnehager. Derfor mente styret i PBL at det ville være naturlig å prioritere dem med formell kompetanse på høyskolenivå enda høyere i dette oppgjøret, noe vi også har lyktes med å gjøre, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.