Ny finansiering og regulering av private barnehager: Hva er status for de ulike forslagene?

Ny finansiering og regulering av private barnehager: Hva er status for de ulike forslagene?

2023 blir et viktig år for private barnehager. Regjeringen har varslet større endringer i finansiering og regulering, noe sektoren også lenge har etterspurt. Men hvilke endringer som trengs, og hvorfor, er det ulike syn på – både i sektoren, blant kommunene og hos politikerne.

Publisert:

Her følger en oversikt over hvilke endringer som allerede har kommet på plass, endringer som er i prosess og forslag som har vært foreslått av ulike aktører.

Regjeringen peker i sin ferske barnehagestrategi ut tre mål for moderniseringen av styrings- og finansieringssystemet for private barnehager, som de selv beskriver slik:

  • Kommunene skal få mer styring og kontroll
  • Offentlige tilskudd skal stimulere til mangfold og kvalitet
  • Private barnehager skal være en del av det kommunale velferdstilbudet, ikke et investeringsobjekt for kommersielle interesser.

Hvilke konkrete endringer som blir foreslått, er ikke klart. Regjeringen skisserer noen generelle punkter i strategien, og varsler at et helhetlig forslag til regelverksendringer skal legges frem innen utgangen av 2023.

Samtidig er det i løpet av de siste årene allerede gjennomført en rekke store endringer.

I oversikten nedenfor kan du lese mer om endringene som allerede er vedtatt, sentrale forslag fra regjeringen og andre forslag som har vært lagt frem av ulike aktører de siste årene.

Det gis også en oversikt over regjeringens, ulike partiers og andre aktørers syn på de ulike forslagene.

Ettersom regjeringen også har varslet at de jobber videre med forslagene fra Storberget-utvalget, er anbefalingene fra Virke, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, på den ene siden, og PBL på den andre siden, særlig relevant.

Her er de aktuelle forslagene:

Det er knyttet store forventninger til et nytt finansieringssystem og til endringene som regjeringen skal legge frem. Listen over forslag på denne siden er ikke uttømmende, men gir en oversikt over hva som har vært foreslått av endringer i forkant av arbeidet regjeringen nå er i gang med.

PBL har vært kritisk til å endre finansieringssystemet stykkevis og delt, og mener det er avgjørende at helheten i systemet ivaretas. PBL mener hovedutfordringen med dagens finansieringssystem er at det ikke er rigget for en sektor med strenge nasjonale krav til kvalitet. Tilskuddene varierer fra kommune til kommune og er uforutsigbare for barnehagene.

PBL ønsker et finansieringssystem som belønner barnehager som satser på kvalitet og som gir alle barnehager likeverdige forutsetninger for å levere på like krav. Likebehandling av barn og barnehager må ligge til grunn.