Slik kan barnehagen engasjere seg for å sikre forutsigbarhet og likeverdig finansiering

Slik kan barnehagen engasjere seg for å sikre forutsigbarhet og likeverdig finansiering

Siden 2004 har private barnehager hatt en lovfestet rett til å bli behandlet likeverdig med kommunale barnehager. Denne retten er nå satt under press. Men din barnehage kan bidra til å rette søkelyset denne viktige saken. Se blant annet utkast til høringssvar som barnehagen kan benytte nedenfor.

Likebehandling av barn og barnehager burde vært en selvfølge. De nasjonale reglene om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager var en sentral del av barnehageforliket og har vært avgjørende for suksessen i sektoren siden:

 • I 2002 var 30.000 barn på venteliste til barnehageplass. I løpet av få år ble det i praksis full dekning. I flere av de viktigste utbyggingsårene sto private for nesten to av tre nye plasser.
 • Det er gjennomgående høy kvalitet på tilbudet til barna.
 • Et stort mangfold av kommunale og private eiere leverer et stort mangfold av ulike tilbud.
 • Både private og kommunale barnehager er trygge arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.

I tillegg har private barnehager bidratt med store samfunnsmessige besparelser fordi de leverer minst like gode tjenester til en lavere offentlig kostnad enn det kommunene selv gjør i egne barnehager.

Men nå står mye av dette på spill. Flertallet i Storberget-utvalget (KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Virke og utvalgsleder Knut Storberget) har foreslått radikale endringer i rammevilkårene for private barnehager. Forslagene vil fjerne all forutsigbarhet som private barnehager har i dag – som er grunnlaget for den kvalitetsutviklingen som har vært – og som vi ønsker å bygge videre på.

Storberget-utvalgets rapport er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er 1. oktober 2021.

For PBL denne saken høyeste prioritet sommeren og høsten 2021. PBL har igangsatt en rekke tiltak for å informere beslutningstakere og befolkningen som helhet, både om vårt eget forslag til finansieringsmodell, og om de alvorlige konsekvensene flertallsforslaget vil ha for store deler av sektoren.

Også barnehager som ønsker å bidra, oppfordres til å gjøre det. Slik kan hver enkelt av dere være med på å synliggjøre hva barnehagene står for – og hvorfor denne saken er så viktig for dere.

Dette kan du gjøre

Det PBL konkret oppfordrer barnehager å gjøre nå, alene eller sammen med andre private barnehager, er:  

 1. Sett deg inn i saken. Du trenger på langt nær å kunne alt, men bør kjenne saken på et overordnet nivå. Sjekk ut artikler og videoer som ligger på pbl.no. Se gjerne i rapporten og søk også informasjon fra andre kilder. Du finner mye av innholdet samlet på pbl.no/finansiering.

 2. Del informasjon med ansatte og foreldre i barnehagen, eller representanter for disse. Saken angår i stor grad også rettighetene og fremtiden til barn, foreldre og ansatte i private barnehager. Se forslag til foreldre- og ansattinformasjon.

 3. Prøv å få oppmerksomhet om saken i lokale medier. Kanskje du kan skrive et debattinnlegg, eventuelt sammen med en eller flere andre private barnehager? Kanskje dere kan stille til intervju med lokalavisen og snakke om deres meninger om forslagene? Dersom det er foreldre, ansatte eller andre i og rundt barnehagene som engasjerer seg i saken, er det selvsagt flott om de ønsker å være med. Her finner du noen eksempler på hva andre har skrevet.

 4. Send brev til din kommune med oppfordring om politisk behandling av kommunens høringssvar. Det er bra om det blir lokalpolitiske diskusjoner og prosesser rundt denne saken. Da har både barnehagene lokalt, PBL og andre bedre forutsetninger til å sette saken på dagsorden og bidra med relevant informasjon.

 5. Skriv et eget høringssvar til Kunnskapsdepartementet. Som berørt part har barnehagen rett til å ytre seg i denne saken. Og jo flere som ytrer seg, jo bredere grunnlag har politikerne til å utarbeide forslag til ny politikk.

  For å lette arbeidet for den enkelte barnehage, har PBL laget et utkast til høringssvar som barnehagen kan velge å bruke som utgangspunkt. Dersom barnehagen velger å bruke denne som mal, vurder nøye om din barnehage står inne for det som er skrevet inn i forslaget og suppler med egne synspunkter og informasjon fra din barnehage og din kommune. Tegnene <> angir at barnehagens navn skrives inn. Kursivert tekst som starter med "<Anbefalt:" er konkrete tips til hvordan barnehagen selv kan utdype innspillene i høringssvaret. 

  Last ned utkast til høringssvar (pdf).

  Last ned utkast til høringssvar (Word-fil).

Det er viktig å presisere at forslagene foreløpig ikke er behandlet politisk. Det er ikke forslag fra regjeringen eller noen av de andre politiske partiene som nå er sendt på høring. Samtidig er det store organisasjoner med stor gjennomslagskraft som står bak forslagene. Derfor må dette tas på alvor før partiene skal ta stilling til de ulike sidene ved forslaget.

Ta gjerne kontakt med oss i PBL dersom dere ønsker innspill om aktiviteter, for eksempel mediehenvendelser.