Ny finansiering for kvalitet og mangfold i barnehagesektoren

Ny finansiering for kvalitet og mangfold i barnehagesektoren

Kutt eller satsing? Likebehandling eller forskjellsbehandling? Mangfold eller ensretting? Muligheter for alle, eller muligheter bare for noen? Uansett hva vi ønsker for barnehagesektoren, ligger noen av de viktigste verktøyene i hvordan den finansieres.

Kvalitet

Alle barn fortjener en barnehage med høy kvalitet

Mangfold

Ulike barn - ulike behov - ulike barnehager

Likebehandling

Rettferdig finansiering - uansett barnehage og postnummer

Kvalitets- og mangfoldsmodellen er PBLs forslag til ny finansieringsordning for private barnehager. I denne filmen får du modellen kort forklart.

Modellen er en del av Storberget-rapporten publisert 16. juni 2021.

Modellen skal bidra til høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager, til beste for barn, familier, ansatte og hele samfunnet.

Her er noen av prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med modellen:

 1. Barn skal likebehandles og har krav på et godt tilbud – uavhengig av hvilken barnehage de går i.
 2. Foreldre som skal levere en ettåring i barnehagen fem dager i uka, må så langt det er mulig ha rett til å velge den barnehagen som de har tillit til, ikke den barnehagen kommunen bestemmer at de skal bruke.
 3. Alle ansatte i alle barnehager skal ha ordnede lønns- og pensjonsbetingelser.
 4. Kommunene skal kunne stille krav både til kommunale og private barnehager ut over de nasjonale minstekravene, men det skal følge ekstra finanisering med ekstra krav.
 5. En del små private barnehager har økonomiske utfordringer som kommuner og større private barnehager ikke har. Dette må jevnes ut.
 6. Alle barnehager, også private, er avhengig av forutsigbare rammevilkår over tid for å kunne utvikle kvaliteten i tjenestene og ivareta ansatte, bygg og lekeområder.

Les mer om Kvalitets- og mangfoldsmodellen

Utgangspunktet er at barnehagesektoren i all hovedsak er ferdig utbygd og at fremtidig innsats i større grad handler om kvalitet enn kvantitet.

Private barnehager av alle typer har vært avgjørende for å nå målet om full barnehagedekning og leverer i dag minst like gode tjenester til en lavere kostnad for samfunnet. Kvaliteten på tilbudene skal avgjøre hvilke barnehager som har livets rett.

Idéen med Kvalitets- og mangfoldsmodellen er å bruke mekanismer i finansieringsordningen til å styre sektoren i ønsket retning, slik OECD har tatt til orde for. Og er det noe vi ønsker for barnehagene nå som sektoren i praksis er fullt utbygd, så er det at politikerne legger ressursene i å utvikle kvaliteten og mangfoldet.

Private barnehager er et positivt bidrag til samfunnsøkonomien. De leverer i dag minst like gode tjenester til en lavere kostnad for det offentlige, sammenlignet med kommunale barnehager. I gjennomsnitt hadde ordinære private barnehager et årsresultat på 2,2 prosent i 2019.

Det er derfor ikke grunnlag for å redusere det offentlige bidraget til den private delen av sektoren, slik Velferdstjenesteutvalget har tatt til orde for.

Derimot kan det være gode grunner til en viss omfordeling av ressursene. Det er også gode grunner til at finansieringsordningen skal gi kommunene insentiver til å utvikle bedre kvalitet i stedet for å kutte i tilbudene.

Video: Presentasjon av Kvalitets- og mangfoldsmodellen

I denne videoen presenterer Espen Rokkan PBLs forslag til fremtidig finansieringsmodell. 

Kvalitets- og mangfoldsmodellen inneholder derfor følgende mekanismer:

 • Grunntilskudd til å oppfylle nasjonale krav
 • Kommunal styring av lokale satsinger ut over nasjonale krav
 • Reduserte tilskudd til barnehager som ikke oppfyller nasjonale eller lokale krav
 • Reduserte tilskudd til barnehager som ikke kan dokumentere ordnede lønns- og pensjonsvilkår
 • Arealtilskudd erstatter kapitaltilskudd, for å sikre gode barnehagebygg over tid
 • Noe høyere administrasjonspåslag til små barnehager

Vil du vite mer om hvordan PBL ønsker å bruke finansieringsordningen som et verktøy for å utvikle mer kvalitet og mangfold i barnehagesektoren?

Les mer