Innspill til informasjon til ansatte og foreldre

Innspill til informasjon til ansatte og foreldre

Storberget-utvalgets flertallsforslag vil potensielt kunne ha betydelige konsekvenser både for ansatte i private barnehager og foreldre med barn i private barnehager.

Flertallet i Storberget-utvalget har lagt frem et forslag til finansieringssystem for private barnehager, som blant annet innebærer følgende:

  • Nasjonale regler for finansiering av private barnehager gjøres frivillig for kommunene. Kommunene skal i stedet kunne utarbeide egne forskrifter for finansiering, som fratar private barnehagene den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling.
  • Kommunene skal ha makt til å avvikle plasser som foreldre vil ha i en privat barnehage, for å fylle opp plasser som ingen foreldre har søkt om i en kommunal barnehage.
  • Kommunene skal kunne tidsbegrense tilsagn om tilskudd til private barnehager. Kommunens skal også kunne stoppe utbetaling av tilskudd til én barnehage, for i stedet å gi tilskudd til en ny.
  • Barnehagene skal ikke lenger ha et pensjonspåslag på 13 %, men i stedet få dekket pensjonskostnader etter regning. Dette vil trekke flere hundre millioner kroner ut av barnehagene, uten at treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet er grundig analysert.

PBL mener flertallets forslag vil føre til dårligere økonomi og stor uforutsigbarhet for den private delen av barnehagesektoren. Uforutsigbarheten vil ramme barnehagenes evne til å satse på kompetanseheving og langsiktig kvalitetsutvikling. Derfor mener vi det er naturlig at ikke bare barnehagenes daglige ledere og eiere, men også ansatte og foreldre får informasjon om denne saken.

Vi registrerer at enkelte hevder at PBL feiltolker forslaget til flertallet i Storberget-utvalget og at flertallets intensjoner ikke er å utfordre likebehandlingen og forutsigbarheten i sektoren.

Problemet er at alle mekanismene i forslaget åpner for nettopp forskjellsbehandling og uforutsigbarhet. I flertallets forslag ligger det ingen mekanismer som sikrer rettighetene til de berørte i de private barnehagene.

Det er viktig å presisere at forslagene foreløpig ikke er behandlet politisk. Det er ikke forslag fra regjeringen eller noen av de andre politiske partiene som nå er sendt på høring. Samtidig er det store organisasjoner med stor gjennomslagskraft som står bak forslagene. Derfor må dette tas på alvor før partiene skal ta stilling til de ulike sidene ved forslagene.

Under følger forslag til informasjon som barnehager som ønsker det, kan dele med ansatte og foreldre. Her ligger også en plakat som barnehagen kan skrive ut og henge opp.

Mal - infoskriv til ansatte.docx

Mal - infoskriv til foreldre.docx

Plakat til barnehagene.pdf