Storberget-rapporten er sendt på høring – PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å engasjere seg

Storberget-rapporten er sendt på høring – PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å engasjere seg

PBL oppfordrer medlemsbarnehager til å engasjere seg i høringen om Storberget-rapporten. Høringsfristen er 1. oktober.

Publisert:

Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager.

Utvalget ble oppnevnt i februar og er blitt ledet av statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget. Følgende organisasjoner har vært representert: KS, Virke, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og PBL.

16. juni ble Storberget-utvalgets rapport offentliggjort. Den inneholder to forslag til finansieringsmodell for private barnehager.

Flertallets modell, som vil gjøre de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager frivillig, og som åpner for at tilskuddsberegninger skal skje etter lokale forskrifter. Flertallet vil også gi kommunene styring over hvilke barnehager som skal få tilskudd, hvor mange plasser den enkelte barnehage skal få tilskudd for, hvilket nivå tilskuddene skal være på for den enkelte barnehage, og hvilken varighet tilsagn om tilskudd skal gjelde for.

PBLs modell, Kvalitets- og mangfoldsmodellen, som vil gi alle barnehager like gode forutsetninger for å oppfylle nasjonale krav, som vil ivareta foreldres rett til å velge barnehage for sine barn, men som også vil gi kommunene gode muligheter til å stille kvalitetskrav ut over de nasjonale minstekravene.

Les mer om modellene i Storberget-rapporten.

Les mer om hvorfor PBL ikke støtter flertallets modell.

Kunnskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter og innspill til rapporten, herunder flertallets og mindretallets forslag til fremtidig finansieringsmodell.

Høringsfristen settes til 1. oktober 2021. Høringssaken er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Den politiske behandlingen av rapporten vil potensielt få store konsekvenser for muligheten til å drive gode private barnehager i årene som kommer. PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å engasjere seg i saken.

Les mer om saken på vår samleside om ny finansiering av private barnehager.

Se også hvordan din barnehage kan engasjere seg i saken.