Viktig om pensjonistomkostninger i PBL Barnehagepensjon

Viktig om pensjonistomkostninger i PBL Barnehagepensjon

Når en ansatt slutter, vil barnehagen måtte betale en engangspremie for å dekke fremtidige kostnader knyttet til de pensjonsrettighetene den ansatte har tjent opp. PBL anbefaler å bygge en buffer for å unngå ubehagelige overraskelser.

Publisert:

Pensjonistomkostninger er kostnader til finansiering av fremtidig administrasjon, forvaltning, «levealdersrisiko» og lignende knyttet til den hittil oppsparte pensjonen for ansatte som er omfattet av en hybridpensjonsordning.

Når en ansatt slutter i barnehagen, enten før eller ved alminnelig pensjonsalder, vil det være behov for en administrasjonsreserve til å dekke fremtidige kostnader knyttet til den oppsparte pensjonen.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å betale pensjonistomkostningene.

Hvorfor betales pensjonistomkostningene underveis i Barnehagepensjon?

I noen tjenestepensjonsordninger dekkes ikke pensjonistomkostningene underveis etter hvert som den ansatte tjener opp rettigheter til pensjon. Da vil den siste arbeidsgiveren en ansatt har innenfor samme pensjonsordningen, måtte betale en betydelig engangspremie.

I henhold til PBLs avtale med Storebrand, blir imidlertid pensjonistomkostningene i Barnehagepensjon betalt løpende gjennom et tillegg til det ordinære innskuddet (sparingen), og inngår dermed i medlemmets pensjonsbeholdning. Dette tillegget er på 6,95 prosent av innskuddet.

Fordeler med å ta denne kostnaden løpende:

  • Det demper engangspremie ved fratredelse før uttak av pensjon.
  • Alle kostnader tilknyttet pensjonistene er ferdig betalt ved uttak av pensjon.
  • Innskuddsfritak også på sparing til pensjonistomkostninger.
  • Ved eventuell flytting av ansatte mellom bedrifter i et konsern/avtalegruppe vil pensjonistomkostningene være finansiert løpende hos arbeidsgiver. Siste arbeidsgiver før pensjonsalder unngår å få hele regningen ved pensjonering eller fratredelse.

Hva skjer dersom en ansatt slutter før pensjonistomkostningene er fullt betalt?

Pensjonistomkostningene vil gjennom den løpende betalingen bli dekket fullt ut dersom den ansatte ikke slutter i barnehagen før pensjonsalder.

Men når en ansatt slutter før pensjonistomkostningene er dekket, skal det beregnes manglende administrasjonsreserve som skal dekke fremtidige kostnader knyttet til den hittil oppsparte pensjonen.

Barnehagen vil i så tilfelle måtte betale en engangspremie når den ansatte slutter. Forhåndsinnbetalingene vil komme til fradrag.

Et unntak er dersom den ansatte har en pensjonssaldo på under 0,5 G (ca. 50.000 kr) ved fratredelse. Da vil saldoen overføres til IPS (Individuell pensjonssparing) som den tidligere ansatte selv administrerer. Med IPS er det ikke noen pensjonistomkostninger og dermed heller ikke krav til administrasjonsreserve.

Hvor mye bør barnehagen sette av til pensjonistomkostninger?

Det er flere forhold som vil kunne påvirke barnehagens kostnader til å dekke manglende administrasjonsreserve. Kostnaden vil totalt sett bli høyere i en barnehage med høy turnover enn i en barnehage med lav turnover. Alder og kjønn på den som går ut av ordningen vil også ha betydning.

Tabellen under kan gi en indikasjon på hva kostnaden kan være på årsbasis:

Fratredelsesrate Forventet engangspremie
5 prosent 0,25 prosent av lønn
10 prosent 0,5 prosent av lønn

 

Hvordan finansiere pensjonistomkostninger?

Det kan være lurt å bygge en buffer for å dekke engangspremien som oppstår når noen slutter før pensjonistomkostningene er dekket.

Barnehagen kan enten sette av midler på bankkonto (bufferkonto) for fremtidige uforutsette kostnader, eller eventuelt sette av ekstra midler på premiefondet tilknyttet Barnehagepensjon.

Å sette midler i premiefond kan ha både fordeler og ulemper: Midler i premiefond er låst til bruk til pensjonsformål. Det innebærer at de ikke kan brukes på andre uforutsette utgifter og at midlene i premiefondet vil gå inn i pensjonsordningen (tilfalle de ansatte) ved et eventuelt opphør av ordningen. På den annen side vil premiefond historisk sett gi høyere avkastning enn bankkonto.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med forsikringsavdelingen i PBL dersom du har spørsmål.