Mer enn 1.000 barnehager over hele landet markerer motstand mot kutt

Ansatte i Lilleborgen barnehage i Asker var klare til å ta i mot foreldre og media under markeringen torsdag morgen.

Mer enn 1.000 barnehager over hele landet markerer motstand mot kutt

Mer enn 1.000 private barnehager i alle landets fylker deltar torsdag på en nasjonal markering for likebehandling av barn og barnehager. Barnehagene frykter at vedtatte og foreslåtte kutt vil ramme sektoren alvorlig – og i mange tilfeller føre til nedleggelser av gode barnehager.

Publisert:

– Jeg er imponert over alle barnehagene som de siste dagene har engasjert seg og – i en krevende tid – planlagt markering i din barnehage. Engasjementet som vi har sett både blant barnehageeiere, ansatte og foreldre er nesten rørende, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Det er PBL som er initiativtaker til markeringen i medlemsbarnehagene torsdag morgen.

Kutt på 600 millioner kroner

Bakgrunnen er at regjeringen i statsbudsjettet har foreslått å kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskuddet til private barnehager.

I tillegg har regjeringen vedtatt å kutte 245 millioner kroner i kapitaltilskudd til private barnehager i 2021.

PBL mener det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd bygger på et utdatert og misvisende tallgrunnlag, og at et kutt i ett element av finansieringssystemet ikke kan foretas uten at det ses i sammenheng med helheten i finansieringen.

Kuttet i kapitaltilskudd bygger på en forestilling om at lav rente og lav prisstigning automatisk gir lavere kapitalkostnader for barnehagene, noe som for mange barnehager ikke er reelt.

Frykter for fremtiden

– Vi har mottatt mange hundre bekymringsmeldinger fra barnehager som frykter at kutt i tilskudd vil føre til redusert kvalitet i tilbudet de kan gi til barna. Det handler om alt fra vikarbruk til vedlikehold, turer og aktiviteter, kompetanseheving – og dessverre i en del tilfeller nedleggelse av barnehager. Det kan ikke de ansvarlige politikerne bare sitte og se på, og derfor er det en viktig jobb for oss å få denne saken på dagsorden, sier Anne Lindboe i PBL.

Under markeringen torsdag morgen stiller barnehageledere og -ansatte seg utenfor barnehagene og deler ut informasjonsmateriell og gjerne en kopp kaffe til foreldre i forbindelse med levering av barn.

Smittevernrestriksjoner knyttet til covid-19-pandemien legger imidlertid visse føringer for hva som er mulig å få til overalt. På grunn av lokale smitteforhold er det mange barnehager som i stedet velger enklere opplegg – og mange deltar bare digitalt.

Det viktigste for PBL er imidlertid at budskapet om forskjellsbehandling i barnehagesektoren når frem.

Likebehandling på papiret

Gjennom barnehageloven er kommunene forpliktet til å likebehandle kommunale og private barnehager økonomisk.

Men slik tilskuddssystemet er satt sammen, blir det likevel forskjell på hvor mye som brukes i kommunale og private barnehager.

Agenda Kaupang har regnet ut at det offentlige i 2018 brukte cirka ti prosent mer per oppholdstime i en kommunal enn i en privat barnehage.

Etter dette er det kommet en nasjonal bemanningsnorm som ikke var fullfinansiert. De lovfestede kravene om maksimalt 6,0 barn (over tre år) per ansatt i barnegruppene skulle være innfridd i august 2019. I mange kommuner vil de private barnehagene ikke få ekstra finansiering for å oppfylle kravet før i 2021 og 2022.

– Absurd

Foreløpige tall fra PBL Regnskap indikerer at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2019. For 2020 har nær halvparten av barnehagene budsjettert med underskudd.

– Private barnehager får mindre penger, men leverer like høy kvalitet som kommunale barnehager. Private barnehager oppfyller de samme nasjonale kravene, og mer enn 95 prosent av de ansatte er omfattet av en tariffavtale som sikrer gode lønns- og pensjonsvilkår. Da er det nesten absurd å hevde at de private barnehagene er overfinansierte, sier Anne Lindboe.