Hva betyr kutt i pensjonstilskudd? Her finner du svar fra nærmere 400 barnehager!

Hva betyr kutt i pensjonstilskudd? Her finner du svar fra nærmere 400 barnehager!

Vi spurte barnehagene hva et kutt i pensjonstilskudd vil bety for deres barnehage. Mange har svart og mange er bekymret for kvalitetsutvikling, kutt i vikarbudsjetter og flere frykter barnehagen vil gå konkurs.

Les også: PBL slår alarm om varslet kutt i tilskudd til alle private barnehager

Vil du også fortelle din historie?

Send inn ditt bidrag

Da PBL i september gikk ut med oppfordringen til barnehagene om å gi tilbakemeldinger på konsekvenser ved kutt i pensjonstilskuddet, var det ikke klart hvilken innretning et foreslått kutt ville ha.

Vi har derfor fått inn svar fra barnehager som vurderer situasjonen både med et kutt til 11 eventuelt 9 prosent, eller bare 11 prosent som lagt frem i statsbudsjettet.

Solsikken Barnehage Skeie AS, Bergen

Ut fra fjorårets tall med et underskudd på over 300.000 kr, og årets tall så langt med håp om et lite overskudd, vil et slikt kutt gi oss et underskudd uansett om det blir kutt til 9 % eller 11 %.

Et slikt kutt vil gjøre at vi ikke kan bemanne opp med vikarer ved sykdom og slite mer på personalet. Barna vil dermed miste sine utedager, de vil få lage mindre til jul. Får vi et underskudd likt fjorårets, må vi vurdere videre drift av barnehagen.

Fjelldal barnehage AS, Sarpsborg

Resultat og budsjett for 2019 og 2020, viser at vi drifter med store underskudd etter innføring av bemanningsnorm som ikke er finansiert. Vi har brukt av likviditetsbuffere som er opparbeidet gjennom mange år for fortsatt å kunne drifte forsvarlig.

En reduksjon av pensjonstilskudd, vil gjøre at vi må kutte ytterligere i innkjøp til barna, vedlikehold og vikarkostnader. Det betyr negativ effekt for barnehagen som læringsarena, omdømme, samt trivsel og arbeidsmiljø hos de ansatte.

Snømyra barenhage, Vennesla

Det har vært så mye kutt i det siste som har resultert i besparelser i forhold til kjøkkenpersonell, kompetanseheving og leker og utstyr til barna.

Vi sliter med å få dagene til å gå opp siden vi har lang åpningstid og mye plantid (mindre voksne på jobb). Det neste vi må redusere er vikarutgiftene som har skutt i været pga korona. Resultatet vil bli at vi må stenge.

Kragskogen Barnehage SA, Oslo

Kutt i pensjonstilskuddet kan føre til at vi går fra et sunt overskudd som i alle år har blitt brukt på utvikling og vedlikehold av barnehagen vår til underskudd som i løpet av noen få år vil spise opp egenkapital, umuliggjøre godt vedlikehold og til slutt føre til at barnehagen ikke lengre har økonomisk grunnlag for videre drift.

Borg barnehager As Avd Borgen barnehage, Sarpsborg

Kommunen innførte selv bemanningsnorm i 2019, slik at vi i både i fjor og i år er underfinansiert, og således drifter med underskudd.

Vi har allerede kuttet på alle områder vi kan, i påvente av bedre tider. Et kutt i pensjon, vil gjøre at vi ikke får hentet inn allerede lovnader om «bedre tider».

Dette gjør at vi ikke kan få utført planlagte investeringer på uteareal, samt må opprettholde kostnadsbesparelser som gir et dårligere tilbud til barn, ansatte og foreldre.

Læringsverkstedet Atlantis barnehage, Kristiansund

I en allerede tøff hverdag i barnehagen er dette det siste vi trenger. Et slikt kutt vil få store konsekvenser og ringvirkninger for hele bedriften. Dette vil i all hovedsak gå ut over barna, og det er det siste vi ønsker!

Jaklamyra barnehage, Narvik

Kutt i pensjonstilskudet for vår barnehage vil bety:

Mindre til vikarer, vi vil levere dårligere kvalitet. Det vil bli mindre til opplæring og faglig utvikling.

Munkebekken Idrettsbarnehage AS, Oslo

Dersom det kuttes i pensjonstilskuddet må pengene omdisponeres i barnehagen og penger som går til vikarer, leker, utstyr, lønn etc. må kuttes enda mer enn det gjøres i dag.

Wilbergjordet barnehage, Fredrikstad

Forskjellene mellom privat og kommunal barnehage øker ved at den «likeverdige behandling» forverres.

Vi har allerede satt vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr «på vent» siden bemanningsnorm ikke har vært finansiert og vi drifter med underskudd.

Ved en reduksjon av pensjonstilskuddet, vil vi måtte fortsette med disse «besparelsene». Dette vil gå utover barnas behov og ønsker, samt byggets standard og de ansattes trivsel.

Borg barnehager AS avd Solbakkeparken, Halden

Tilskuddet til kommunen hadde en nedgang på 5 % i 2020, sammenlignet med 2019, og har gitt oss utfordringer på driftssiden med store underskudd.

I kommunen er de avhengig av de private, da andelen er ca 80 % privat. Vi sto i fare for å måtte permittere ansatte for 2 måndeder siden, men på grunn av hard jobbing mot marked, klarte vi å opprettholde dagens drift.

En fortsettelse av usikkerhet og lavere driftstilskudd, gir grobunn for dårligere kvalitet til barna ved økt besparelser og dårligere arbeidsforhold.

NLM-barnehagene AS, Avd Tryggheim Barnehage, Sykkylven

Kutt i pensjonstilskuddet vil føre til eit budsjett med endå større underskot enn det vi har i år. Lønnskostnadane som er største utgiftspost er for store i forhold til inntektene. Dette vart særleg vanskeleg etter ny pedagog- og bemanningsnorm. Vi har berre to avdelingar ved barnehagen og det er vanskeleg å greie seg når barnehagen er så liten. Lavt barnetal i kommunen gjer det vanskeleg å utvide sjølv om vi har plass til det.

NLM-barnehagene AS, avd. Tryggheim, Halden

Halden kommune har akkurat innført nye tellepunkter, fra en til fire ganger pr. år. Vi mangler i år seks barn og har måttet permittere en ansatt. Vanligvis flyter vi på at det dukker opp barn i løpet av høsten, og gruppa har alltid vært full innen det tidligere tellepunktet 15. desember.

I tillegg sliter vi økonomisk på grunn av diverse smitteverntiltak og lite fleksibilitet ved bruk av ansatte og flytting av barn ved fravær. Vi må bruke bemanningsbyråer for å få det til å gå rundt. Så langt ligger vi an til å gå med ca. 600 000,- i underskudd.

Får vi i tillegg et fratrekk i pensjonstilskuddet, vil vi oppnå et underskudd vi aldri tidligere har hatt. Vi har ikke hatt underskudd her i de snart 12 årene jeg har vært ansatt her.

Farkvamen barnehage, Ørsta

Eit kutt vil føre til redusert økonomisk tryggheit, det vil redusere muligheita til å utvikle oss som ønska, og det vil kunne gjere at vi ikkje kan leige inn vikar ved fråvær.

Læringsverkstedet Lillås barenhage, Horten

Det truer vår eksistens, fare for dårligere vedlikehold, dårligere kvalitet.

Vi har et felles ansvar for et opplæringstilbud og det skal alle barn få. Det er like barn, om de går i kommunal eller privat, ikke glem det. Det går ut over økonomi, men også kvaliteten vi jobber så hardt for å kunne gi.

Dette kan ikke gå igjennom.

Nansentunet Musikkbarnehage SA, Asker

Vår barnehage ligger i et område som det pr dags dato er flere plasser enn det er barn. Dette er en utfordring som gjør at vi allerede budsjetterer med tap.

Kutt i pensjonstilskudd vil gjøre en allerede vanskelig økonomi enda vanskeligere til å drifte god barnehage. Det vil bli lite penger til leker/ utstyr/ turer/ lønne nyansatte med  mye kompetanse, oppussing, kurs, kompetanseutvikling, nye instrumenter til vår musikkbarnehage.

Det fører til utrygge ansatte, og mangfoldet i barnehager blir borte. Dette på toppen av coronautgifter gjør hverdagen for oss som er daglige ledere svært tøff og nesten uholdbar.

Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage, Bergen

I følge PBLs tall vil kutt i pensjonstilskuddet få store konsekvenser for oss. Vi kan da oppleve opp til 500.000 kroner mindre i tilskudd. Dette vil være til stor ulempe for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Vi vil ikke ha mulighet for å ta inn vikarer ved fravær. Dette vil føre til en negativ runddans der mangel på vikarer, og dermed et høyere arbeidspress, kan føre til ytterligere fravær. Ansatte vil kjenne på en utilstrekkelighet på jobb som ikke er sunn for helse og arbeidsmiljø.

Barna vil selvsagt bli den tapende part oppi det hele! Dette er uhørt!

Per i dag står ansatte i en krevende hverdag grunnet smitteverntiltakene og covid19 situasjonen. Vi så alle de positive konsekvensene av kortere åpningstider, små grupper og bemanningsnorm på 6 i hele åpningstiden i vår. Det å nå skulle bevege seg helt i andre retning vil være drepen for oss!

Andre kutt vil være innkjøp, aktiviteter/utflukter for barna, vedlikehold/oppgraderinger og kurs/kompetanseheving.

Kolsåstrollet barnehage, Bærum

Med 9 % sjablong må jeg får jeg kr 380 184 mindre i tilskudd. Det er nesten en 100 % stilling med alle sosiale kostnader inkludert. Det vil være umulig å opprettholde bemanningsnormen. Vi kan ikke spare og være med nøysomme enn vi allerede er.

Lekestua barnehage, Tynset

Vi driver helt på knivseggen fra før. Vi klarer oss bra så lenge vi holder oss under tre pedagoger. Må vi opp med en barnehagelærer til, da blir det veldig trangt, for antall barn svarer ikke økonomisk mot en pedagog til.

Hvis vi i tillegg får pensjonstilskuddskutt, da står den vesle bygda vår i fare for å miste barnehagen sin, og alle barn må kjøres ut av bygda til andre barnehager.

Hvis vi overlever, vil vi selvsagt da ikke ha råd til leker, kurs, sårt tiltrengt renovering av utvendig tak, vikarer etc.

Læringsverkstedet Draget barnehage, Kristiansund

Allerede i dag skal man være veldig bevisst bruk av inntektene barnehagen har, for at det skal "Gå rundt".

Størstedelen av utgiftene er knyttet til faste utgifter til lønn og drift av bygg etc. Det er små rammer for innkjøp av større summer.

Et kutt i pensjonstilskudd vil påvirke vikarbruk, innkjøp av forbruksmateriell til barna og vedlikehold.

Kompetanseheving gjennom kurs og møtevirksomhet står i fare for å kuttes, noe som også påvirker tilbudet barnehagen gir på sikt. Sikkerhet/HMS må prioriteres.

Norlandia Kårtveitpollen barnehage, Øygarden

Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til nedskjæring i virksomhetens personalressurser og redusert antall barnehageplasser.

Brorparten av virksomhetens inntekter går til personalressurser. Vi har investert i pedagognormen og bemanningsnormer ved å ansette den kompetansen barnehagen behøver mest for å skape en barnehage som leverer kvalitet i alt vi gjør.

Egnethet og kompetanse har blitt vektlagt i ansettelser. Mister vi disse ressursene vil det gi utslag på kvaliteten vi ønsker å levere. Barn vil miste muligheten til å bli sett som dem er og få det beste tilbudet for å bli den beste utgaven av seg selv.

Et kutt i pensjonstilskuddet kan i verste fall føre til lavere kvalitet for barna i denne private barnehagen, en forskjellsbehandling mot kommunale barnehager. Helt konkret vil det bli færre kompetente medarbeidere, færre nye leker, dårligere vedlikehold og mindre handlingsrom for å skape innovative aktiviteter for å fremme barns lek og læring i samspill, færre prosjekter og konsepter.

Som ytterste konsekvens kan det være kroken på døra for medarbeidere som behøver arbeidsplassen sin og barna som behøver kvaliteten vi kan levere.

Blåveiskroken barnehage, Bærum

Konsekvensene av dette kuttet, enten det blir 9% eller 11% vil gjøre at vi ikke lenger har grunnlag for drift.

Vi vil måtte legge ned rett og slett.

Dette er penger som vi bruker på driftsutgifter til barn, ansatte, vedlikehold etc. Vi fikk tidligere i år et krav fra kommunen om leie av tomten som ble vanskelig for oss. Vi har etter "ny" pedagognorm 4 pedagoger av 7 ansatte i barnehage og vi får ikke lenger tilskudd for pedagog slik vi fikk før.

Det sier seg selv om at for en liten enhet som oss med 27 barn og 7 ansatte så går ikke dette på noen måte rundt. Utmelding fra PBL og se på muligheter i andre rimeligere pensjonsordninger kan være en konsekvens.

Læringsverkstedet Sande, Holmestrand

Konsekvenser for kutt i pensjonstilskuddet kan føre til mindre mulighet til vikarbruk ved fravær (voksentetthet).

Muligheter for innkjøp av leker, materiale og kurs for ansatte/kompetanseheving vil også reduseres.

Læringsverkstedet Lersbrygga, Holmestrand

Konsekvenser for kutt i pensjonstilskuddet kan føre til mindre mulighet til vikarbruk ved fravær (voksentetthet).

Muligheter for innkjøp av leker og materiale vil også reduseres.

Lekekroken barnehage, Verdal

For vår barnehage vil dette få store konsekvenser. Det vil si at vi kan drive ett år på god egenkapital, men etter det er det nok kroken på døra.

Skogkanten barnehage, Lillestrøm

Dersom det blir betydelige kutt i pensjonstilskuddet, vil kunne bety at vår barnehage vil måtte nedbemanne, kutte i vikarbudsjett og legge ned en avdeling. I verste fall legge ned barnehagedriften.

Vi har allerede skjært inn til beinet i driften.

I og med at bemanningsnormen ikke ble finansiert i fjor - gir dette ringvirkninger for vår barnehage. Vi har også fått lave tilskuddssatser i vår kommune.

Vi er inne i en tid hvor det også er overkapasitet i vår region, som gjør at vi ikke får fylt opp barnehagen. Summen av dette gjør at vi ikke kan lønne våre ansatte i verste fall.

Vi er en foreldreeid, enkeltstående barnehage, og kan forsøke å finne en stor driver kanskje, men i denne tiden er det vel ikke så lett å gå på frierferd. Hvem vil satse på en barnehage som har minus i regnskapet og i budsjettet?

Konsekvens for barna er at de kan risikere å miste plassen i en trygg og kjent barnehage, og miste viktige tilknytningspersoner. Konsekvens for foreldrene er hjemmekontor og barnehage i ett i en periode.

Eldshovden barnehage, Bergen

Dette kan i verste fall føre til spørsmål og hvor stort grunnlaget er for videre drift. Ved en reduksjon i inntekter på mellom 122 000 – 240 000 vil det ikke være bærekraftig å drive barnehagen. Barnehagen har ikke egenkapital til å klare dette, og vi kan ikke ta opp lån til drift.

Men i første omgang blir det reduksjon av den kvaliteten vi ønsker å gi barna i vår barnehage. Det kan bli oppsigelse av kjøkkenansatt. Per i dag betaler foreldrene for maten vi serverer, men ikke for hennes lønn.

Videre er det bruk av vikarer. Vi må sette en stopper for å ta inn vikarer de første 16 dagene som arbeidsgiver betaler. Dette igjen får store konsekvenser for kvaliteten på det tilbudet vi gir barna. Det vil også få ringvirkninger for de ansatte, det blir en større belastning på de ansatte som er igjen på jobb, blant annet at personale må gå lengre perioder alene. Det vil i tillegg bli nesten umulig å ta ut plantid.

Kurs og faglig oppdatering blir umulig, det samme blir felles møter der vi reflekterer over eget arbeid og jobber med faglige refleksjon.

Vår barnehage er 30 år og opp igjennom disse årene har vi passet på at det er tatt nødvendig vedlikehold. Men vi ser at dette klarer vi ikke med denne reduksjonen i tilskudd. Planlagte større vedlikehold i de neste årene, som skifte vinduer og gulvbelegg må avlyses.

Allerede nå bruker vi foreldre som jobber dugnad. De tar små forefallende oppgaver, gressklipping og nedvask av barnehagen. Skulle vi ha leid inn denne tjenesten ville vi sett et enda større underskudd.

Som liten ideell foreldreeid barnehage har barnehagen ingen stor organisasjon som kan hjelpe oss i forhold til stordrift eller støtte oss i dårlige år.

Skal barnehagene i Norge representere et mangfold, må det være økonomisk mulig å drive en liten foreldreeid barnehage. Vi må også få mulighet til å ta vare på våre ansatte slik at det å stå i jobb er en reell mulighet og at eldre arbeidstakere ikke presses ut på grunn av høye pensjonsutgifter.

Kippermoen Friluftsbarnehage, Vefsn

Et kutt i kostnadene er svært skadelig for drift i barnehagen.

Barnehagene er sårbare da det er lønnskostnader som er den største utgiften. Dette innebærer at vi må kutte i bruk av vikarer. Det kan bli at vi ikke bruker vikarer under egenmelding eller i arbeidsgiverperioden når personer er sykemeldt.

Valg av kvalifisert personell er også et tema. Vi har alltid foretrukket personer med lang erfaring som har fagbrev når vi ansetter. Dette vil vekte negativt hvis reformen kommer.

I tillegg vil det bli generelle kutt på alle utgifter i forhold til vedlikehold, pedagogisk materiell og turer for våre barn,

Skotterudløkka Barnehage, Eidskog

Kuttet vil etterhvert få store konsekvenser for oss som en liten en-avdelingsbarnehage.

Vi har en god buffer vi kan bruke, samt at vi har fortsatt det midterste kapitaltilskuddet. Men bufferen tar jo slutt, og kapitaltilskuddet blir mindre etterhvert, så da vil det etterhvert ikke kunne driftes slik vi gjør i dag, i verste fall legge ned.

Nedleggelse som følge av at vi må redusere kvaliteten på tilbudet såpass mye, at det for meg som eier/styrer ikke er aktuelt å tilby et såpass redusert tilbud.

Nordlys barnehage, Vågan

Ingen penger til kompetanseheving som koster for personalet, billigere og dårligere pensjonsordning, betraktelig reduksjon på innkjøp av leke- og læremidler til barna, dårlige muligheter for opprusting og vedlikehold av barnehagens lokaler og uteområde etc.

Finnskogen Barnehage, Åsnes

Konsekvenser ved redusert tilskudd med 9% sjablong er så ille at grunnlag for videre drift ikke er tilstede hvis dagens situasjon ellers er den samme. Med 11% sjablong er det stor sannsynlighet for at videre drift ikke er tilstede, i hvert fall ikke over tid hvis dagens situasjon ellers er den samme.

Tilskudd slik det er pr i dag gjør at vi ender på rundt null, men vi klarer oss. Tilbudet til barna er det aller viktigste, at de har trygge rammer og det til enhver tid er nok ansatte på jobb.

Blir tilskuddet redusert slik det er foreslått har vi ikke råd til å drive forsvarlig over tid og da kan vi ikke ha videre drift.

Læringsverkstedet Maurtua barnehage, Alver

Vi holder til i en ny kommune, Alver kommune. Vi har tidligere lagt på bunn i forhold til driftstilskudd da vi var i Meland Kommune.

Med pedagognorm og bemanningsnorm innført fra 2019, der vi ikke får dekket noe av de økte utgiftene, så ser det veldig dårlig ut i forhold til å drifte barnehagen videre hvis de nå kutter i pensjonstilskuddet også. 

Da må vi eventuelt legge ned.

Læringsverkstedet Blåtoppen barnehage, Kristiansund

Et kutt i pensjonstilskuddet vil medføre mindre penger til drift og kvalitetsutvikling og dermed et svekket tilbud til barna.

Dårligere villkår for ansatte- som er vår viktigste ressurs i det viktig arbeidet vi gjør hver eneste dag. Innsparinger i vikarbudsjett, innkjøp og vedlikehold.

Dette vil medføre et dårligere tilbud til våre barn.

Garnes Gårdsbarnehage, Bergen

Et ytterligere kutt i tilskudd til barnehager, kombinert med en foreløpig ikke finansiert bemanningsnorm og den situasjonen vi står i nå med Covid- 19, vil føre til at det må vurderes om man i det hele tatt har grunnlag for videre drift.

Andre tiltak vil være: Personalkostnader må reduseres gjennom mindre vikarbruk, kutt i kompetanseutvikling, ansette assistenter i stedet for fagarbeidere osv. Velferdstiltak bortfaller helt.

Aktuelt med sommerstengt, redusert åpningstid.

Tilbudet og kvaliteten ut til barna vil reduseres. For vår del er båtliv og gårdsdrift ting som fordyrer virksomheten- som er langt ut over det rammeplanen krever av oss.

Investeringer til leker/utstyr, vedlikehold, osv. må kuttes til beinet - reduserer kvalitet.

Opplever at det er utrolig lite oversiktlig, med tanke på at vi venter på hvilke utslag finansiering av bemanningsnorm vil utgjøre fra 2021.

Læringsverkstedet Gustavas Hage, Skien

Det vil få store konsekvenser for en to-avdelingsbarnehage som vi er.

Innkjøpsstopp på alle områder. Ikke mulig å leie inn vikar, ekstra sårbart nå under korona. Vi må da redusere åpningstid. Midler til kompetanseutvikling faller bort. Sosiale sammenkomster faller bort. Aktiviteter vekk fra barnehagen må kuttes.

Fjellsøya Barnehage, Brønnøy

Vi har drevet i 10 år og har hatt lave tilskudd hvert eneste år. I 2019 hadde vi landets laveste tilskudd!

Vi klarte å få et resultat på "bare" 150 000 kr i minus, vi er vant til å klare oss med lite, gjøre alt vi ønsker oss på dugnad, spørre om vennetjenester og vennepriser.

Men et betydelig kutt i tilskudd i all overskuelig fremtid er særdeles bekymringsfullt. Og tærer på helsen og motivasjon, til eier, pedagog, vaktmester, regnskapsansvarlig, vikar, og altmuligmann.

Barnehagens ansatte har frivillig trekk i lønn hver måned slik at vi kan feire 10 årsjubileum og gjennomføre fagtur med 1 overnatting annethvert år.

Vi kan ikke spare på så mye mer og da blir fremtiden usikker og belastende for oss alle. Vedlikehold på ventilasjon eller ny varmepumpe vil plutselig bli nødvendig, kommer det flere velkomne krav til kvalitet eller bemanning som vi ikke får finansiering for er det kroken på døra.

Sirlihaugen Barnehage, Herøy (MR)

Eit kutt i pensjonstilskotet vil for oss bety at vi må kutte i drifta. Vi bur i ei kommune der satsen frå før er ganske lav, og enda meir reduksjon vil ha store konsekvensar.

Vi har eit stabilt personale som har jobba her i mange år. Det gjer at personalkostnadane er relativt høge, samtidig så det hevar kvaliteten på barnehagen. Pensjonskostnadane har vore og er ei stor utgift for barnehagen.

Dei siste åra har økonomien vore stram, og vi har tæra på egenkapitalen vår. Vi skulle t.d hatt nytt ventilasjonsanlegg, men det løftet veit ikkje vi om vi kan tore å ta no. Det vil også gå på bekostning av anna vedlikehald.

Vi kan ikkje gå så mange fleire år med underskot før vi fryktar for framtida...Det er på høg tid at politikarane forstår at dagens tilskuddsordning er veldig urettferdig.

Lundegård barnehage, Sandnes

Dette vil få alvorlige konsekvenser for barnehagens drift og for tilbudet.

Når en kjenner historien og vet hvor viktige de private barnehagene er for å kunne ha full barnehagedekning og når en i tillegg vet at de fleste private barnehagene skårer høyere på kvalitet enn de offentlige er dette helt utrolig. Man skulle også tro at sittende regjering er opptatt av like konkurransevilkår.

Negative konsekvenser for oss vil bli kutt innen følgende områder:

Kompetanseutvikling, vikarer, innkjøp av leker, materiell og inventar. Manglende oppgradering av utelekeplassen – i stedet for å oppgradere og utbedre vil det bli fjerning av lekeapparat og et mindre stimulerende lekemiljø. Manglende oppgradering inne og utvendig av bygningen, m.m.

Det kan bli utfordrende å rekruttere kompetent personal, hvem har lyst til å jobbe i en barnehage som trues med nedleggelse?

Vi snur og vender på kronene allerede i dag for å få mest ut av pengene våre og for å unngå underskudd. Hver dag står vi på for å sikre barn, ansatte og foreldre et godt tilbud og gode arbeidsvilkår.

Noen år kan vi klare å drifte på denne måten til egenkapitalen er brukt opp og hva da?

En liten foreldreeid barnehage der ingen tar ut noe overskudd, alt kommer barna til gode. Det er utfordrende å se at det kan komme noe godt ut av disse kuttene. Og det er helt utrolig at en med åpne øyne kan forskjellsbehandle private og kommunale barnehager. Er ikke alle barn like mye verd? Hva er egentlig motivet? Hva vil en oppnå? At barnehager skal gå konkurs eller at kommunene skal overta barnehagene (noe som med stor sannsynlighet blir en dyrere løsning).

Takk for at dere i PBL står på for oss medlemsbarnehager - uten dere i ryggen hadde vi vært helt alene!

Læringsverkstedet Trollmyra Naturbarnehage, Skien

Ytterlige kutt i bruk av vikar ved sykdom, noe som i disse tider vil si at avd. eller barnehagen må stenge hvis for mange av personalet blir syke.

Dette gir et dårlig tilbud til barn og foreldre. Liten mulighet for innkjøp av leker og utstyr for å opprettholde kvalitet.

Litledalen Barnehage, Flekkefjord

Et kutt i tilskuddet på flere hundre tusen kroner vil føre til et dårligere barnehagetilbud. Da må det kuttes i lønnsutgifter (mindre vikar), mindre vedlikehold og mindre mulighet til å kjøpe leker/ utstyr til barna!

Mange barnehager driver allerede med underskudd med dagens tilskudd og med dette i tillegg så vil nok ganske mange barnehager bli lagt ned ganske fort, for ingen kan drive med lånte penger over lengre tid, så når kassen er helt tom så er det kroken på døra. Det er bare trist!

Læringsverkstedet Handeland friluftsbarnehage, Kvinnherad

Eg forstår ikkje kor eg skal klare å spare inn desse pengene frå mitt driftsbudsjett.

For ein såpass liten barnehage som me er så vil dette ha stor innverknad på økonomien vår i kvardagen og det vil bli veldig krevande å få budsjettet til å gå opp dersom dette blir realiteten.

Stemland Gårdsbarnehage, Fauske

Et så drastisk kutt vil bety et dårligere tilbud til barna; vi bruker allerede minimalt av penger på leker, formingsmateriell og utstyr til barna. Vi har behov etter 11 år å oppgradere sykler, leker og inventar. Dette betyr at vi må tilby utstyr av dårlig kvalitet og ikke investere i nytt.

Konseptet gårdsbarnehage vil bli svekket da vi ikke har økonomi til å fortsette med dyrehold.

Utvendig trenger barnehagen vedlikehold og innvendig trenger vi nytt brannanlegg, alt dette vil bli satt på vent. Vi må nok også sette ett tak på vikarbruk, noe som betyr færre vikarer og da vil gjerne barn med spesialpedagogisk hjelp bli lidende.

Bergheim Friluftsbarnehage, Nærøysund

Nye bekymringer med hensyn til å holde tritt med krav og forventninger fra barnehagemyndighet.

Vi er allerede på sparebluss, og må snart vurdere å kutte stillinger og i verste fall kutte i åpningstid. Dette vil gå utover det pedagogiske arbeidet og også, for tida, krav om smittevernhensyn.

Bemanningsnormen kan ikke etterleves, og forventet tid til/arbeid med kompetanseutvikling vil ikke være mulig. Vi vil ikke kunne ivareta arbeidstakere og barn med tilretteleggingsbehov. Personalet vil få mer belastning, og kanskje ikke klare å stå i jobb.

Jeg undrer meg over om vi i små enheter ikke overlever, med mindre vi slår oss sammen. Mye av barnehagens egenart vil da gå tapt. Mye verdifullt arbeid med tidlig innsats vil være nytteløst. Barnehagen vil bli en institusjon, ikke en omsorgs og lærings-arena.

Som ideell organisasjon, vil det ikke være mulig å overleve, med kutt i driftsinntekter.

Skal vi ta vare på barns framtid, må vi ta vare på situasjonen som den er, og etablere forutsigbarhet i skole og barnehage. Å ta vare på handler om stabilitet i forutsetninger og rammer for drift!!!

Læringsverkstedet barnehage avd Kopervik, Karmøy

Vår kommune har et av de laveste tilskuddene i landet. Med enda mer kutt, vil det påvirke drift og kvalitet og et underskudd er umulig å unngå i vår lille barnehage.

Vi har ingen muligheter til å bruke vikar ved sykdom og ferie, ingen kompetanseheving, ikke innkjøp av formingsmateriell og leker, ikke vedlikehold og dårligere arbeidsvilkår for ansatte.

Læringsverkstedet Veraåsen barnehage, Sandefjord

Det betyr at vi må kutte ned kostnader enda mer. I dag har vi kr. 0 i vikarbudsjett for å ikke gå i minus. Lønn er det som koster mest, så da må vi kutte enda mer i lønnskostader. Det betyr at vi ofte heller ikke kan sette inn vikar ved langtidssykdom som vi får refusjon for. Det blir da færre ansatte som er sammen med barna.

Mulig vi må kutte i renhold, og la personalet gjøre mer av renholdet. Igjen mindre tid til barna. Innkjøp av materiell og leker vil bli sterkt nedprioritert hvis vi går i minus. Det vil kunne medføre et dårligere barnehagetilbud med økonomiske begrensninger i forhold til innhold.

Vedlikehold kan bli nedprioritert, og barnehagen vil på sikt forfalle.

Vålen barnehage, Steinkjer

Et kutt i pensjonstilskuddet betyr at vi kan drive i 4-5 år til maksimum. Da har vi brukt opp all egenkapital - og går konkurs.

Sannsynligvis stenger vi dørene før det går så langt. Pr. 31.08.20 dette året har vi et overskudd på 150 000 - men hadde beregnet et underskudd. Vi fikk tilskudd til bemanningsnormen - og dette gjorde at vi har klart å bygge opp litt egenkapital til å kunne drive men noen få dårlige år.

Neste års budsjett er ikke ferdig, men med dårlige tilskuddssatser i utgangspunktet fra kommunen vår, ser jeg ikke fram til å legge frem tallene for styret mitt.

Langaard barnehage, Oslo

Dersom det gjøres kutt i pensjonstilskuddet vil dette ha store konsekvenser for min barnehage. Vi er en liten barnehage som hele tiden ligger på grensen til underskudd.

Dette kuttet vil først og fremst ha konsekvenser for barna. Kuttet vil for oss være så stort at vi blir nødt til å revurdere hele vår drift: Har vi råd til å beholde hele den personalstaben vi har i dag?

Må vi kutte ned på antall ansatte vil det ha konsekvenser for hvor mange barnehageplasser vi har å tilby, som igjen medfører at barna står i fare for å miste barnehageplassen sin. I tillegg vil det også ha den konsekvensen at vi er nødt til å være harde på hva vi har råd til av utgifter i hverdagen.

Det er en kjent utfordring i de fleste barnehager at det er mye sykefravær og behov for vikarer. For oss vil kuttet pensjonstilbud bety at i perioder med sykdom må velge å stenge ned enkeltavdelinger ettersom vi ikke har råd til å sette inn vikarer.

Det vil også ha konsekvenser for den pedagogiske driften da vi er nødt til å velge bort kostnader som omfatter vedlikehold av barnehagens utstyr, pedagogiske materiale, møblement og annet vi trenger for å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på en oppdatert og adekvat måte.

Valstadtoppen barnehage, Lillestrøm

Vi har drevet med minus og null i flere år. I 2020 har vi budsjettert med 131.000 i minus, men dette vil pga koronapandemien bli mer.

Et kutt i pensjonsstøtte vil gjøre at vi må legge ned før vi hadde regnet med.

Nå tærer vi ned på en sparekonto vi klarte møysommelig å bygge opp før 2011. Denne sparekontoen og at personalet ikke har harde lønnsforhandlinger gjør at vi klarer å drive videre i håp om at dette skal bli bedre. Det har vi vel sluttet å tro på, så vi er realistiske og tenker at når sparekontoen er tom er det "kroken på døra". Det vil si om 2-3 år.

Å drive en liten barnehage er egentlig umulig. Pensjonskuttet gjør det enda mer umulig.

Læringsverkstedet Du og Jeg Nord

Kutt i alle vikarkostnader. Kutt i vikarkostnader også i arbeidsgiverperioden.

Kutt i arbeidsmateriell til barna. Kutt i leker til barna. Kutt i alle kostnader knyttet til kurs og opplæring for personalet.

Når noe blir ødelagt (kjøleskap, vaskemaskin osv) blir det ikke erstattet.

Trollskogen barnehage Bjørndal, Oslo

Enorme konsekvenser for oss som er foreldredrevet barnehage, 72 barn og cirka 17 ansatte.

200 000 - 400 000 kr vil bety en stor endring for oss med tanke på kvalitet på tilbudet, bruk av vikarer m.m.

Engveien barnehage, Rana

Kutt i pensjonstilskuddet vil være svært alvorlig for vår barnehage, da vi har forholdsvis høye pensjonskostnader. Selv om vi har noen unge arbeidstakere, har vi 3 som fortsatt har ytelsespensjon. Vi har også en del uførepensjonister.

Barnehagen har vært i drift siden 1989, og kommer til å ha betydelige renoveringskostnader i årene som kommer.

Rana kommune drifter svært økonomisk, så tilskuddene fra kommunen er på et svært lavt nivå. Dvs. at det vil gå få år før barnehagen ikke har økonomi til å drifte videre hvis ikke de økonomiske rammene blir bedre.

Stokkevannet barnehage, Bamble

Vi vil ikke kunne opprettholde driften av barnehagen, og vår kommune vil da mangle barnehageplasser.

Læringsverkstedet Runni Idrettsbarnehage, Nes

(Tidl. Læringsverkstedet Husmo barnehage)

Jeg som styrer kan ikke se hvor vi skal kutte kostnadene. Vi har allerede kuttet vikarbudsjettet til 0 kr pga. bemanningsnormen ikke er finansiert for private barnehager enda.

De største utgiftene våre er bemanning og vi forholder oss til bemanningsnorm, og setter ikke inn vikarer i arbeidsgiverperioden. Vi driver med svært lite innkjøp av leker og materiell til bruk med barna så det er lite å hente ved å kutte helt på det lille innkjøpet som gjøres (fargeblyanter, tegneark o.l.).

Jeg er redd for hva kutt i pensjonstilskuddet vil ha å si for overlevelse av barnehagen, og er avhengig av hjelp fra Læringsverkstedet som helhet om dette skulle bli aktuelt. Hjelp for å finne hvor vi kan kutte kostnader, for det ser ikke jeg, og hvordan vi skal klare å overleve.

Østmarka Idrettsbarnehage, Oslo

Kutt i tilskudd vil bety at vi får mindre mulighet til bruk av vikar, innkjøp av leker og utstyr, faglig kompetanseheving utenfra og dårligere muligheter til å gjøre noe sosialt sammen med de ansatte uten at de selv må bekoste dette.

Vi må bruke driftsbudsjett til å dekke opp pensjonsutgifter, og det føles ikke greit ovenfor barna og deres familier som forventer at vi leverer kvalitet og godt innhold.

Vi risikerer også å kun få unge nyutdannede ansatte, som ennå ikke har begynt å tenke på dette med pensjon, og som er lavtlønnede.

Dette er ikke likhet i bransjen.

Læringsverkstedet Maura, Nannestad

Kutt i pensjonstilskuddet vil gi oss enda mindre midler til å drifte barnehagen med.

Vi har allerede en bemanningsnorm som ikke er finansiert.

I tillegg er det en del merutgifter i forbindelse med koronasituasjonen.

Det vil bli vanskelig å drifte med mindre midler enn tidligere når utgiftene er de samme og til og med økt.

NLM-barnehagene AS, avd. Våk barnehage, Våler

Mindre tilskudd betyr mindre med penger til vedlikehold av barnehagebygg og uteplassen.

Barnehagehus og lekeplassen kan fort bli slitt og lite innbydende dersom vi ikke har penger til vedlikehold.

Det vil også bli mindre penger til vikarer og dermed mer slitasje på de som ikke er syke.

Det vil bli mindre penger til kursing av personalet.

Follafoss Barnehage, Steinkjer

Det betyr "Kroken på døra" noe det allerede er, grunnet lave tilskudd over flere år.

Egenkapitalen er oppbrukt og vel så det.

Vi har måttet gå til kommunen å be om virksomhets-overtakelse. Noe vi er i en prosess med.

Dette er trist, frustrerende og unødvendig. Men det er vel " bare barn". Det er det viktigste vi kan arbeide med etter mitt syn, men ...

Sion Menighetsbarnehage, Bergen

Jeg tenker at hvis de skal kutte i pensjonstilskuddet, vil denne barnehagen ikke kunne overleve.

(Unntak: Hvis ikke menigheten fortsatt vil drive, og menigheten driver på tross av. Eller at det blir en kronerulling blant foreldre. At en øker maksprisen - og det vil vel ingen?)

Ellers blir konsekvensene:

Ingen utflukter med barna, ingen innkjøp, ingen vedlikehold, kutt i vikarer, ingen kompetansehevingstiltak,

Summert: En redusert kvalitet. Det blir å gå «baklengs inn i framtiden».

Jeg undrer meg på hvilke grunnlag de kan gjøre en så stor vidtrekkende beslutning.

Det oppleves som private barnehager skal "skvises".

Her bør det et nasjonalt opprør til. I Bergen der 70 % er private, vil en felles streik hatt stor effekt.

Damstua barnehage, Bærum

Økte kostnader i et allerede trangt budsjett.

Betesda Barnehage, Notodden

I 2019 gikk vi ca 100 000 i underskudd og har i år budsjettert med et underskudd på ca 150 000 på grunn av økt bemanning.

I tillegg har så koronaepidemien forårsaket mer utgifter.

Hvis vi i tillegg skal få belastning med redusert tilskudd med ca 120 000 ved 9 % pensjonspåslag eller ca 60 000 ved 11% vil vi få et stort underskudd.

Foreløpig har vi noe oppsparte midler, men disse blir snart brukt opp og vi er i fare med å måtte legge ned.

Vi er i en kommune med lave tilskudd fra før, så dette kan bli dramatisk.

Røysing barnehage, Steinkjer

Driften vil gå i underskudd, som igjen vil få betydning for bemannings- og pedagognorm.

Dette videre vil få betydning for barna da de ikke får de tilbudene de har krav på.

Vi må se langt i fra å være en pedagogisk virksomhet, barnehagen vil gå mot å være et oppbevaringssted for barn, mens foreldre er på jobb.

Bransjen har i for lang tid strukket seg på ting etter ting (kjøkkenpersonale, åpningstider, lang oppholdstid, mindre barn, innhold og fokus områder etc.). Nå er det ikke mer å strekke på.

Det er slitne ansatte som pr. i dag snart ikke klarer mer, så mer bør ikke bli pålagt grunnbemanning, som er i fare for å bli stukket enda lengre.

Skrapeklev barnehage, Porsgrunn

Dette vil medføre store kutt i mange poster på budsjett.

Dette vil spesielt gjelde poster som kostnader til vikar, leker/utstyr, annet ekstra tilbud til barn, kurs og kompetanseheving, bygg og anlegg.

Beitstad barnehage, Steinkjer

Kutt i pensjonstilskuddet blir svært dramatisk for vår barnehage, særlig ettersom det kommer samtidig som vi har fått betydelige økte utgifter i forbindelse med overgang til ny pensjonsordning.

I kombinasjon med lave tilskuddssatser i Steinkjer kommune (og at vi ikke har nytt godt av Grøvan-potten), føler jeg at de økonomiske vilkårene for drift av privat barnehage svært alvorlig svekket og vil få store konsekvenser for kvalitet på barnehagetilbudet.

Spiren barnehage Søgne, Kristiansand

Spiren barnehage har gått med underskudd de siste årene.  Vi er allerede på grensa til å kunne drive videre, og foreløpige prognoser for neste år gir liten grunn til optimisme.

Et kutt i pensjonstilskuddet for vår barnehage vil bli nok en spiker i kista for å avvikle driften."

Guldbergaunet Førskole, Steinkjer

Totalt stopp i vikarbruk, minimalt med vedlikehold (snart 12 år gammel barnehage), planlagte nykjøp av lekeapparat utsettes på ubestemt tid, stopp i alt av sosiale arrangement for personalet.

Mulig innføring av 4 uker sommerstengt, salg av bussen vår, øke arbeidsdagen til 8 timer (ubetalt pause) i stedet for 7,5 (betalt pause).

Jeg som eier/styrer må ta unna mer vedlikehold selv, ulønnet.

Mindre tid til personalmøter på kveldstid.

Steinkjer Montessoribarnehage, Steinkjer

Et kutt i pensjonstilskuddet vil for vår barnehage bety et redusert tilbud til barna, og jeg kan vanskelig se hvordan vi over år kan drive videre.

Det er noe egenkapital å tære på, men den vil ta slutt etter hvert.

Det vil ikke være en bærekraftig løsning på lang sikt.

Brakamoen Barnehage, Sauda

Det vil bety et større underskudd.

Det vi "mister" i pensjonstilskudd vil gi tilsvarende "økning" i underskudd.

Nordby gårdsbarnehage, Halden

I en allerede vanskelig økonomisk situasjon vil barnehagen få et større underskudd ved kutt i pensjonstilskuddet enn det som er i budsjettert til nå.

Grashoppa Barnehage, Bamble

Vi vil ikke lenger ha råd til våre utgifter dersom tilskuddet kuttes.

På sikt betyr det nedleggelse.

Eventyråsen Barnehage, Østre Toten

I 2020 har vi per september hatt pensjonskostnader tilsvarende 24% av lønnskostnadene. Stipulert ut året ca 23,6 %.

Vi har et tøft 2020 økonomisk - har brukt fond for å betjene pensjonsutgiftene for å beholde likviditeten. Regnskapsresultatet i 2020 er blodrødt. Stipulert i august for året - 620 000 kroner i minus.

Da vi i 2020 ikke har fått fylt opp plassene må vi nok påregne at vi drar med oss dette noe inn i 2021.

Dette medfører allerede innsparinger i forbindelse med vikarbruk. Nedbemanning. I tillegg har ledelsen tatt tilbake regnskapsføring, fakturering og lønn.

Kutt i pensjonstilskuddet vil føre til større omfang av tiltakene.

Jordbærkollen Barnehage, Lier

Kutt i vikarer ved sykdom og mindre til kompetanseheving.

Ellers må vi kutte til benet på alle driftsutgifter det er mulig, blant annet fornyelse av leker.

Døli barnehage, Ullensaker

Barnehagen vil gå i underskudd (igjen), noe som vil tære på egenkapitalen.

Dårligere tilbud til barna, dårligere vedlikehold av barnehagen, mindre kompetanseheving, mindre midler til vikarbruk...

Barnehagen Gunhilds Minne, Vågan

Pr.31.12.19 hadde barnehagen et lite underskudd.

Dersom det vedtas at det skal bevilges mindre penger til private barnehager, vil dette føre til ytterligere underskudd hvis vi ikke setter i verk tiltak.

Det eneste vi kan gjøre er å redusere på bemanning. Dette mener jeg fører til et dårligere tilbud til barna.

Håper at vi klarer å forhindre at det reduseres i tilskudd. PBL gjør en god jobb for oss.

Håholen barnehage, Sandnes

Et kutt i pensjonstilskuddet vil ha en dramatisk konsekvens for vår barnehage.

Årets budsjett går allerede ca 400.000 i minus. Dette skyldes i stor grad økte pensjonsutgifter og overgang til barnehagepensjon kombinert med gamle pensjonsordninger for tidligere ansatte. Vi har spinket og spart hele året og har klart å hente inn noe av det estimerte underskuddet.

Konsekvensen videre vil være en alvorlig senkning av kvalitet. Vi vil ikke kunne bruke vikarer ved korttidsfravær, noe som vil senke kvaliteten og føre til en merbelastning for de ansatte (og føre til ytterligere fravær).

Vi vil ikke kunne prioritere kurs og kompetanseheving for de ansatte.

Vi vil måtte minimere innkjøp av utstyr og formingsmateriell (noe vi også allerede har kuttet på).

Barnehagen vår er bygget i 1985 og har jevnlig behov for oppgraderinger. Vi har byttet gulvvarme på 3 av 4 avdelinger og hadde håpet å få tatt den siste avdelingen og kjøkken/fellesrom sommeren 2021.

Høst, vinter og vår merkes det betydelig at gulvene er kalde. Barn og voksne fryser og vi må sette inne ekstra ovner i disse rommene. Med disse kuttene vil det ikke bli anledning til å få fikset/byttet gulvvarmen.

Barnehagen kan klare å gå med et lite underskudd i 1-2 år, men etter det vil vi ikke lenger ha grunnlag for videre drift.

Tempe Barnehage, Trondheim

De skisserte kuttene vil føre til behov for kutt i tilbudet vi gir barna, da i første omgang innkjøp av leker/materiell, og muligheten til å opprettholde et godt turtilbud.

For ansatte vil det i første omgang handle om kutt i kompetanseheving og ulike trivselstiltak.

I et lengre perspektiv vil vi med denne utviklingen måtte bli mer kyniske ved ansettelser slik at man må vurdere den beste kandidaten opp mot den billigste kandidaten. Dette er en utvikling som strider helt mot vårt ønske om å sikre godt kvalifiserte ansatte, som gir det beste tilbudet til barna.

Barnehagens økonomiske situasjon har blitt gradvis verre for hvert år, men et så inngripende kutt vil få direkte konsekvenser for hvilket tilbud vi kan gi til barn, foresatte og ansatte.

Bergen Miljøbarnehage, Bergen

Dette vil bety kutt i andre kostnader som igjen vil gå utover det tilbudet vi ønsker å gi våre barn og den arbeidsplassen vi ønsker å være for våre ansatte.

Breidablikk Kanvas-barnehage, Sandefjord

Vi ser for oss at de viktigste negative effektene betyr et dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk, dårligere vedlikehold, reduksjon til lovens minimum for pedagogandel, eventuelt redusert åpningstid og reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.

Fasanveien Barnehage, Moss

Vi er en liten barnehage, så kutt i størrelse 300 000 kr vil få negative konsekvenser for alle.

Vi vil ikke kunne sette inn vikarer ved sykdom, vedlikehold og kompetanseheving vil være det som først og fremst vil kuttes ned på.

Dette vil jo forringe barnas hverdag, gjennom å ikke få det miljøet de har krav på både fysisk og psykisk.

I tillegg til dette kuttet har Moss kommune varslet at de skal spare og stramme inn i oppvekstsektoren i kommunen. Det vil si at vi kan stå ovenfor en situasjon der vi ikke lenger kan være i drift.

Vi har nå drevet på en stram line i mange år med lave tilskudd, vi har ikke mer å gå på.

Det er grenser for hvor kreative selv vi i denne sektoren kan være. Jeg er bekymret for fremtiden og klarer ikke å se sammenhengen med at det kuttes i tilskudd samtidig som kravene øker. Det henger ikke sammen.

Hvordan skal vi klare å møte krav uten å ha kompetente voksne på jobb?

Skaland Naturbarnehage, Vefsn

Dette vil få katastrofale konsekvenser for vår lille barnehage.

Det stilles stadig strengere krav uten at tilskudd økes tilsvarende. Vi har gått med underskudd de siste årene og hvis vi skal få enda mindre i tilskudd er det ikke sikkert vi har noen barnehage om få år.

Kvaliteten blir nok dårligere og et enda større arbeidspress på de ansatte.

Kausvol gardsbarnehage, Stange

Et kutt på over 400.000 vil sette barnehagens evne til å drive økonomisk ansvarlig kraftig ned.

Vi har nettopp bygd nye lokaler og er helt avhengig av at økonomien ikke svekkes for å klare å betale forpliktelsene våre og samtidig opprettholde et tilbud etter de kravene som stilles!

A2g Blådalen Friluftbarnehage, Bergen

Vi stipulerer allerede med stort underskudd. Hva betyr dette?

Reduksjon av ALT: Vikarer, utstyr, leker, formingsmateriell, personalmøter... egentlig er det vel ikke grunnlag for videre drift...

MAN KAN IKKE REDUSERE TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER, NÅR MAN EGENTLIG BURDE ØKE DET!

Det er underlig at man i år 2020 - helt selvfølgelig - fremdeles bare forskjellsbehandler landets barn ut i fra om de går i kommunal eller privat barnehage!

- og nå skal det bli enda verre?

Noas park barnehage, Arendal

Vi har nå 22 barn, 10 små og 12 store.

En konsekvens kan være at vi ikke kan ha så mange pedagoger, og må da kanskje si nei til barn fordi vi da vil overstige grensen til å måtte ta inn en ny pedagog. Jeg synes det er trygt å ha litt ekstra pedagog, men hvis det blir kutt på 161.113 kr som det står, så må vi kutte ned der vi kan.

Vi har også personell som har jobbet i mange år, og har full ansiennitet, dette fører også til at det er dyrt å drive. Disse kan vi jo ikke sparke og erstatte med yngre folk, for å få ned kostnader. Det er jo veldig bra å ha ansatte som er erfarne og trygge i jobben sin.

Det vil også ha noe å si for hvor mye penger vi kan bruke på vedlikehold og utstyr.

Vi setter også inn folk så fort noen er syke, og det kan jo også bli en konsekvens at vi ikke kan fortsette med det.

Rusvik Naturbarnehage, Karmøy

Får vi noen gang en pause?!

Etter flere år med underskudd, er vi over i en kritisk fase med det største noterte underskuddet. For budsjettåret 2020 er underskuddet på 710 000. Her er ikke reelle vikarutgifter medregnet engang. Med et tillegg på opptil 284 000 i ekstra kutt, vil det være intet annet enn et reelt slag i ansiktet.

Vi har arbeidet mot barnehagemyndigheten i flere år og veien inn i budsjettåret 2021 og 2022 skulle være en frigjørelse. En frigjøring etter flere år med «vandring i ørkenen».

Lave tilskuddssatser (vi har vært på bunnen i Norge!), feilføringer og politikere i makt som ikke ser alvoret.

Vi er en av de «privilegerte» å være arbeidstakere i en kommune som vil at du skal lykkes (det er nemlig kommunens slagord), men har en av landets laveste tilskudd. Attpåtil har de hatt stunt med å telle 2-åringene som 3-åringer allerede fra 1. januar, feilføringer i spes.ped. og ikke minst omorganiseringen av spes.ped.-tilbudet, som er et emne i seg selv.

Barnehager med lang historie, fornøyde foreldre og barn med høy trivsel og som gjør et knakende godt arbeide står i fare for å bukke under.

Barnehagen vår har bestått i 30 år, flere klima- og miljøpriser på renomméet, vi er også en av de få naturbarnehagene i regionen, godt rykte og en populær barnehage (ingen problem å fylle opp her!).

At kommunene rår over midlene er ikke alltid det beste samfunnsøkonomisk – de begynner allerede å trekke slutninger til problemer i skolealder og ungdomsskole, mot et neglisjert barnehagetilbud i kommunen.

Å kutte midler til de private betyr enkelt og greit et mindre mangfold. Det er nemlig de enkeltstående barnehagene som blir lidende (atter en gang). Vi har ingen stor organisasjon i ryggen eller en svær buffer. Vi hadde en stor buffer, men som det tæres av i et voldsomt tempo. Snart er det slutt på pengesekken.

Midlene vi gjerne heller kunne brukt på kompetanseheving, økt bemanning, oppgradere inne- og uteareal, flere pedagoger, materiell og leker, prosjekter og mye mer!

Som samvirkeforetak går alle midlene til drift av barnehagen. Og barna og barnehagen blir igjen skadelidende for politikken som føres i den lokale barnehagemyndighet, med full støtte fra regjeringen, som ikke tar en stand.

At myndighetene planlegger disse kuttene, er motstridene mot deres uttalte intensjoner for fremtidens barnehageplan og en glimrende mulighet for de lokale myndighetene å spare noen kroner. Som igjen går utover barna i private barnehager (og kanskje til og med kommunale) i de samme områdene som allerede er skadelidende.

Hilsen frustrert barnehagestyrer, som bare vil det beste for ansatte, barn og foresatte i sin barnehage.

Tusenfryd barnehage, Stranda

Redusert vikarbruk

Kutt i kjøkkenhjelp

Kutt i assistentstilling

Lindebergstua Kanvas-barnehage, Oslo

Dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk

Dårligere vedlikehold

Reduksjon til lovens minimum for pedagogandel

Reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.

Eventuelt redusert åpningstid

Barnehagen Viktoriahavn, Narvik

Konsekvensene blir dårligere kvalitet på tilbudet til barna, høyere terskel for å ta inn vikarer ved korttidsfravær.

Faglig oppdatering med kurs vil vi ikke ha råd til. Vedlikehold av bygg vil lide, vi har ennå høye lån vi betaler på.

Personalet er godt voksent, så pensjonskostnadene er allerede skyhøye.

Egenkapitalen vår er det ikke mye igjen av, da vi har hatt underskudd de siste 4 år.

Barnetallet i kommunen vår er dyster lesing, vi vil måtte sloss for barna og hvis kvaliteten på vårt tilbud blir dårligere vil med andre ord - siste spikeren i kista er farlig nær.

Vi sitter allerede og vurderer om det er drivverdig pr. dags dato, så ytterligere kutt taler vel for seg selv.

Utforskeren Kanvas-barnehage, Asker

Et kutt betyr et dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk, dårligere vedlikehold, reduksjon til lovens minimum for pedagogandel, eventuelt redusert åpningstid og reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.

Tjura Barnehage, Grue

Lønnsmidler og lønnskostnader er den største utgiftsposten. Å redusere f. eks vikarbudsjettet vil gå utover barna ved at det er færre voksne.

De ansatte vil jobbe for å gjøre en best mulig jobb, men det vil bli mer slitasje på dem.

Mitt lille hjertesukk er at det er merkelig at alle kommunalt ansatte som lønnes av våre skattepenger skal sikres bedre pensjon enn vi skal ha i en privat barnehage.

Vi er foreldreeid og barna i barnehagen er bygdas barn. Det er skatteinntekter fra våre ansatte på lik linje med de kommunale barnehagene.

Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, Asker

Reduksjon til minimum pedagogandel, redusert vikarbruk, redusert åpningstid, redusert mulighet for innkjøp av leker og materiell til barna, dårligere vedlikehold.

Engan Gårdsbarnehage AS, Saltdal

Det betyr sannsynlig at barnehagen vil gå med underskudd.

Dette får selvfølgelig konsekvenser for om det i det hele tatt er mulig å drive fortsatt.

Nedre Auren Gårdsbarnehage, Ringerike

Et økonomisk kutt på mellom 250 000 og 500 000 vil gi alvorlige konsekvenser for vår barnehage.

Det vil gå kraftig utover kvaliteten overfor barna, da vikarbudsjett må skrenkes inn og muligheten til innkjøp av pedagogiske materiell blir null. En satsning på økt kompetanse i barnehagene vil bli alvorlig svekket, da det ikke vil bli økonomisk rom for kurs eller faglitteratur.

Dette alvorlige kuttet vil bidra til dårligere kvalitet og vi vil gå mange skritt tilbake til at barnehagen blir en oppbevaring av barn og en langt mindre attraktiv arbeidsplass.

Disse pengene er muligheten til å gi barna et godt tilbud. Muligheten til å ikke være underbemannet på jobb når ansatte har syke barn eller omgangssyke.

Det bør vurderes om vinninga går opp i spinninga ved å gjennomføre dette kuttet!

Haugland gardsbarnehage, Time

Enkeltmannsforetak = ikke lønn til eier/styrer

Kan heller ikke avvikle pga 8 millioner i gjeld på bygg. Må ta jobb utenom for å ha inntekt - og for å dekke inn lånekostnader ved eventuell nedleggelse.

Ulset barnehage, Bergen

Vi vil gå med underskudd og må redusere på andre kostnader. Kan gå ut over kompetanseheving for personalet, aktiviteter for barna, umuliggjør nødvendig vedlikehold/oppgradering av barnehagen.

Haugtussa barnehage, Steinkjer

Barnehagen gikk i underskudd siste driftsår.

Budsjett for 2020 viser også underskudd.

Barnehagens pensjonskostnader er allerede høyere enn pensjonspåslaget vi får.

For vår del vil denne endringen kunne være det som nå gjør at barnehagen ikke lenger har økonomisk grunnlag for videre drift.

Skulestad barnehage, Voss

Dersom staten reduserer den delen av driftstilskuddet som er knytt til pensjon fra 13 % av lønnskostnadene, til enten 9 eller 11 %, vil det få store konsekvenser for oss.

Dersom de kutter til 9 % vert tilskuddet redusert med 470.000 for 2020, 11 % 235.000. 

I og med at pensjonskostnaden ikke kan kuttes tilsvarende vil dette gå rett på bunnlinja.

I fjor var det et underskudd på ca. 150.000, og vi forventer et større underskudd i år. For 2021 vil det da bli et enda større underskudd.

Vi har heldigvis god eigenkapital, men driver og bygger på barnehagen, og det koster også, så mye av egenkapitalen forsvinner med det.

Hunsrød-Fevang Barnehage, Sandefjord

Første konsekvens er at barna får et mye dårligere tilbud. Vi må stoppe alt innkjøp. Vikarstopp. Snevre inn åpningstider.

I verste fall må vi legge ned. Det betyr at alle våre 32 ansatte mister jobben.

Veldre barnehage, Ringsaker 

Konsekvensene er fatale for vår del!

Dette vil være penger vi ikke har. Da blir det underskudd andre året på rad!

Vi fikk pålegg fra samfunnsmedisinsk enhet om endringer som også vil koste barnehagen ca 1/2 million.

Veldre har ikke vedlikeholdt bygget, hatt innkjøp av leker, pga allerede stram økonomi. Vi har penger på bok, men med stadig underskudd vil ikke barnehagen være levedyktig, og spesielt om de ikke utbetaler denne summen som er stipulert!

Vi har mange eldre, trofaste arbeidstakere med full ansiennitet og høye pensjonskostnader. Jeg tenker at da blir smertegrensen nådd! Vi må da ta valg på å ikke følge lønnsoppgjørene, men ha midler til lønn og drift UTEN underskudd, slik at vi kan beholde arbeidsplassen vår.

Det er ALLEREDE skjerpet pensjonskostandene i private barnehager, ta de som ikke følger dette da, de som følger OTP. Ikke de som bl.a. er i PBL og har hovedtariff- og hovedavtale å følge!

Ekholt barnehage, Moss

I Ekholt barnehage SA har vi for 2020 budsjettert med 240 000 kr i underskudd.

Barnehagen har en voksen personalgruppe, og har også fortsatt flere ansatte på den gamle og kostbare pensjonsordningen. Det er først i 2035 vi vil få full effekt av den nye barnehagepensjonen ut ifra at pensjons alder er 67 år. Fram til det vil vi fortsette å ha høye pensjonsutgifter.

Et ytterligere kutt i pensjonstilskuddet ved for eksempel 9 % sjablong som tilsvarer 422 355 kr eller 11% sjablong som tilsvarer 211 177 kr vil uansett utfall få en stor konsekvens for barnehagen.

Hvis vi skal ta utgangspunkt i det verste scenarioet vil dette tilsi at i budsjettet for 2021 vil det være en negativ bunnlinje på ca 650 000 kr. Konsekvensen vil i første rekke være et kutt i bestefall på 1,5 stilling. Dette vil selvsagt ramme bemanningsnormen og barnehagen vil ha et dårligere tilbud.

Pensjonsreduksjonen vil ramme barna og bidra til en dårligere kvalitet. Innsparingene vil også påvirke personalet som allerede jobber under hardt press, og sykefraværet vil kunne bli enda høyrer enn dagens fravær. Videre drift med en slik bunnlinje over tid, vil bidra til at barnehagen ikke overlever. Det er begrenset hvor lenge vi kan leve på egenkapital.

Ekholt barnehage SA er i en utfordrende situasjon i forhold til dagens tilskuddsordning. Barnehagen har et gammelt bygg (1999), som gir oss minste sats på kapitaltilskuddet samt en godt voksen personalgruppe med dyre pensjoner.

Glitne Kanvas-Barnehage, Tønsberg

Pedagogisk bemanning på minimumsnivå, mindre/ingen bruk av vikarer, mindre penger til kompetanseheving i personalgruppen, mindre penger til innkjøp av leker og materiell samt vedlikehold, redusert åpningstid.

Disse faktorene kan medføre høyere sykefravær, hyppig utskiftning av personale, mindre trivsel blant barn og personale, dårligere kvalitet på tilbudet og dermed misfornøyde foreldre. Flukt av ledere fra barnehagen til andre yrker, da vi ikke kan stå for drift på et meget lavt nivå.

Camembert'n Kanvas-barnehage, Lillestrøm

Vi ser for oss at de viktigste negative effektene betyr et dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk, dårligere vedlikehold, reduksjon til lovens minimum for pedagogandel, eventuelt redusert åpningstid og reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.

Bjerkealleen Kanvas-barnehage, Oslo

Vi er en stiftelse, vi benytter alt av penger til barns beste - enten gjennom kompetanseheving, 50% barnehagelærer, vikarbruk, ansettelse av erfarne/ikke de billigste folka. Innkjøp av pedagogisk materiell, etc.

Dette vil betydelig mindre handlingsrom for sikring av kvalitet, personal og pedagogisk materiell. En av konsekvensene da må bli redusert åpningstid og sviktende økonomisk grunnlag når man har behov for vikarer.

Veslefrikk barnehage, Kristiansund

Først av alt. Så langt dette året (pr. 31.09.20) har vår barnehage 44 % høyere utgifter forbundet med pensjon, sammenlignet med 2019. I kroner og øre betyr det rundt 260.000,- kroner i merutgifter før årets siste kvartal er medregnet. Da har jeg ikke en gang regnet med engangskostnaden på 300.000,- for tegning av ny pensjonsavtale i 2020.

Når det nå foreslås endringer som for vår del vil redusere tilskuddene våre med alt i fra 200.000- 400.000,- kroner årlig, ringer alarmklokkene.

Hvis vi for vår del ser disse to sakene i sammenheng utgjør det potensielt 800.000,- kr i inntektssvikt fra det ene året til det andre. Det er ikke holdbart. Lønnsutgiftene vil da før eller siden overstige inntektene i så stor grad at vi ikke er levedyktige.

Hvis regjeringen tenker at dette er måte å sikre mangfold i sektoren på har de bommet grovt. Vi som en enkeltstående andelsbarnehage må se oss om etter andre alternativer, de største private aktørene vil ese ut og mangfoldet forsvinner helt.

Vi som enkeltstående barnehage har ambisjoner. Vi har nylig gjennomført en total renovering av barnehagen, både inne og ute. Trygge økonomiske rammer gjorde at vi valgte å satse. Når vi fra neste år får se den fulle effekten av avskrivninger og lån i budsjettene er jeg redd vi ikke klarer å holde hodet over vannet.

Dette finner jeg meg ikke i, stopp galskapen! Barn og familier trenger oss ideelle, en modell med barnet i sentrum.

Østensjø Kanvas-barnehage, Oslo

Et dårligere tilbud til barna pga redusert vikarbruk, mindre penger til vedlikehold, mindre penger til oppgradering av uteområde, redusert mulighet til innkjøp av materiell til barna, reduksjon i pedagogandelen til lovens minimum.

Kardemomme barnehage, Oslo 

Vi vil måtte redusere midler til vikarer.

Konsekvensen av det er et dårligere allmennpedagogisk tilbud for barna og påfølgende tøffere arbeidsforhold for de ansatte.

Svanholmen Kanvas-barnehage, Sandnes 

Dårligere kvalitet på tilbud til barna - færre vikarer, dårligere vedlikehold av bygg, mindre utstyr og materiell, lavere andel pedagoger og fagarbeidere, mindre rom for kompetanseutvikling i personalgruppen, mulig redusert åpningstid.

Kronen barnehage, Bergen 

Et kutt i pensjonstilskuddet vil få store konsekvenser for barnehagen i 2021.

Vi må da budsjettere med underskudd for andre året på rad. Underskudd i 2020 kommer av økte pensjonskostnader ved overgang til nytt pensjonssystem. Konsekvensene av dette er at det blir mindre penger til daglig drift og vi må kutte i vikarbudsjettet.

En konsekvens som kan bli utfallet er å kutte i kokkestillingen som vi har i barnehagen. Enten må personalet lage mat selv eller foreldre må ha med matpakke til alle måltid. Vi må også foreta kutt i innkjøp av leker og forbruksmateriell.

Alle disse konsekvensene vil forringe tilbudet som vi gir til barna. De nyter godt av at vi bruker vikarer ved sykdom, har kokk i barnehagen og at vi har spennende leker og lekemateriell.

Foreldrene vil også merke det i form av etter min mening et dårligere tilbud som de betaler samme pris for. Smitteverntiltakene i barnehagen nå fører også til økte kostnader. Vi bruker mer på renhold og rengjøringsmidler. Kan vi fortsette med det, uten at det kommer penger som dekker dette?

Plommehagen Barnehage, Aurskog-Høland

Med 9 % sjablong: Halvere reparasjons- og vedlikeholdsbudsjettet, redusere inventar og lekemateriellbudsjettet, endre digitale kommunikasjonsløsninger, redusere kurs og kompetansemidler (inkl. hms-kurs) og redusere kraftig i vikar-/overtidsbruken.

Ved 11 % sjablong må vi halvere rep. og vedlikeholdskostnader og redusere inventar og lekebudsjettet.

Sommerfuglen Steinerbarnehage, Trondheim

Konsekvenser for driften: Bemanningsnormen trues. Vi må kutte drastisk i vikarbruken.

Konsekvenser for ansatte: Kan ikke sette inn vikar ved sykdom. Lite tid til planlegging, utviklingsarbeid, kurs o.l. Ekstra belastning på de som er på jobb og vil lett resultere i høyt sykefravær.

Konsekvenser for barn: Kvaliteten blir dårligere med færre voksne tilstede. Barna har lange dager i barnehagen hvor voksentettheten vil være redusert. Hva med god tilknytning, tidlig innsats, forebygge uønsket adferd, foreldrearbeid osv...?

Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

Samvirkebarnehagene har allerede ca 14% pensjonskostnader, så et kutt i pensjonstilskuddet vil ramme oss ytterligere.

Nedenfor vises kutt for våre 6 barnehager og totalt for organisasjonen.

I tillegg ligger våre barnehager i en kommune som ligger under gjennomsnitt mht tilskudd, så dette blir nok en utfordring for oss.

Utfordringene med manglende finansiering av nye bemanningsnormer burde være nok om ikke dette kommer på toppen! 

                               9 %      11 %

Begbyenga                 436542        218271

Gudevold                    426330        234748

Haugeløkka                380379        190189

Kjølbergskogen  375273 187636

Kråkeby                       473984        236992

Trondalen                   398249        199124

Samlet               2490757 1266960"

Aspåsen barnehage, Hadsel 

Nedleggelse, vi budsjetterer med minus allerede.

Prestelva barnehage, Sortland 

Kutt i kompetanseheving/kurs. Færre møter (ettermiddag/kveld). Kutt i investeringer og innkjøp (leker, materiell og vedlikehold). Redusert vikarpost. Færre turer og aktiviteter.

Bragernes Strand barnehage, Drammen 

Konkurs.

Snarøya barnehage, Bærum 

Konkurs.

Melgård barnehage, Enebakk

Vi har jobbet knallhardt for å få barnehagen til å gå rundt dette året da kommunen vi tilhører har tilskuddssatser langt under nasjonale satser.

Vi sliter og har tøyd strikken langt for å kunne gi barna det beste mulige tilbudet med tilnærmet ingen midler til overs etter lønn og andre faste kostnader.

Dersom kuttet i pensjonstilskudd gjennomføres er det lite trolig at vi vil kunne fortsette en forsvarlig drift og et godt pedagogisk tilbud som vi kan stå inne for.

Furu barnehage, Bærum

Konkurs.

Vassbakken barnehage, Kristiansund

Det betyr null vikarbudsjett med dårligere kvalitet, underskudd som igjen vil tære på barnehagens egenkapital og på sikt vanskelig å drive barnehagen.

Skaubo barnehage, Bærum

Konkurs.

Tybakken barnehage, Arendal

Vanskelig å vite når mye er så uvisst. Alt er avhengig av hvor mye det evt. blir kuttet, og hvilke muligheter det blir for å søke om ekstratilskudd.

Vi har litt å gå på, og kan klare oss ett år eller to med 9 % uten de store endringene, "bare" spise opp egenkapitalen. Det kan være en løsning å ta inn et barn eller to ekstra.

I verste fall, med 9 % og ikke ekstratilskudd, må vi redusere bemanning og kanskje legge ned en avdeling eller to, men det er nok litt frem i tid.

Tverlandet kirkebarnehage, Bodø

Ved en halvering av tilskudd vil nedleggelse ikke være en umulighet. Barna mister da sitt tilbud, og personalet mister sin jobb.

Vesterøy Menighetsbarnehage, Sandefjord

Vi hadde et stort underskudd i økonomien for 2019. Vi gjør alt vi kan for at ikke dette også skjer i 2020.

Dersom det blir kuttet så drastisk i tilskuddet til pensjon, er det fare for at vi på sikt må legge ned, da vi ikke klarer å opprettholde en bærekraftig drift. Dette er trist og beklagelig!

Raketten barnehage, Eigersund

Et kutt opp mot kr 250.000,- betyr i ytterste konsekvens reduksjon av en 50% assistentstilling i barnehagen.

Et opptjent overskudd vil innen 2-3 år være oppbrukt ved disse foreslåtte kuttene.

Banktjørhaugen barnehage, Bjørnafjorden

Et kutt i pensjonstilskuddet vil få alvorlige konsekvenser for vår barnehage.

Det vil bli et særdeles svekket tilbud for både foreldre og barn. Satsning på å gi våre små borgere trygghet og omsorg kan de se langt etter.

Dette vil på sikt påvirke den psykiske helsen. Attraktiviteten og stabiliteten med å arbeide i en barnehage vil også svekkes.

Ottershagen Gardsbarnehage, Åmot

Vi har med utgangspunkt i gjeldende tilskudd allerede måttet gjennomføre en nedbemanning, der to personer har gått.

En ytterligere reduksjon er jeg usikker på om vi i det hele tatt vil overleve. Kroken på døra.

Trollskogen naturbarnehage, Moss

Kutt i pensjonstilskudd og manglende finansiering av ny bemanningsnorm medfører at utfordringen med å balansere barnehagens økonomiske resultat.

Konsekvensen blir et dårligere tilbud til barna når det må strammes inn på mattilbud, leker, utflukter etc.

Det må i tillegg strammes inn på vikarbruk som vil gå utover kvaliteten. Skal det f.eks. dekkes med økt kostavgift fra foreldre, betyr det bare at kutt i tilskudd overføres til foreldrene.

Makspris blir en illusjon.

Ulsnes barnehage, Stavanger

Kutt i pensjonstilskuddet vil for oss bety at vi ikke kan tilby barn og foreldre den gode og trygge barnehagen vi tilbyr i dag.

Vårt mest nærliggende tiltak for å kunne sikre videre drift vil være å redusere voksentettheten i barnehagen.

I etterkant av dette må vi så vurdere om videre drift er forsvarlig og mulig.

Trollmyra Barnehage, Bodø

Siden vi ikke kan redusere på arbeidsstokken pga pedagog- og bemanningsnorm, så ser jeg ingen annen mulighet enn å legge ned.

Søre Øyane Naturbarnehage, Bjørnafjorden

Et kutt i pensjonstilskuddet vil nesten bli katastrofalt for min barnehage.

I Bjørnafjorden kommune er allerede tilskuddet veldig lavt i forhold til andre kommuner, og vi har vansker med å få hjulene til å gå rundt allerede i dag. Vi sparer på vedlikehold, på innkjøp og på vikar så lenge som det er forsvarlig.

Jeg kan ikke se hva mer vi kan spare på, for barna fortjener et godt og forsvarlig barnehagetilbud i tråd med rammeplan, barnehagelov og helsevern.

Som daglig leder er jeg nå så oppgitt over finansieringssystemet vi har, som etter min mening går spesielt utover oss mindre, enkeltstående, ideelle barnehager. Dette har tatt nesten all tid siden omlegging til kommunalt tilskudd i 2011.  Nok er nok!

Læringsverkstedet Askim Solkollen, Indre Østfold

Dette er hjerteskjærende i en liten barnehage som allerede har et lite budsjett! Vi har satt av minimalt til forbruk og vikar i oppsatte budsjett og husleien er purret ned til et minimum av hva eier kan være med på.

Både 94 050 og 188 100 kr er veldig mye ekstra utgifter og vi må se nærmere på hvor lenge vi kan drifte denne barnehagen...

Barnehageansatte er ikke godt betalt fra før og en annen dårligere pensjonsordning er virkelig en nedtur for folk som allerede ikke er bra nok betalt! Får lyst til å skrive noe stygt...."

Birkebeineren Friluftsbarnehage SA, Lillehammer

Dersom vi får et kutt i tilskudd på 172.311,- vil det bli så godt som umulig å fortsette driften.

Vi er allerede på sparebluss, og skjønner ikke hvor vi kan redusere kostnadene og samtidig opprettholde forsvarlig drift.

For små, enkeltstående barnehager som oss vil dette forslaget få veldig store konsekvenser, som på både kort og lang sikt vil redusere kvaliteten betydelig

Bordalen barnehage SA, Voss

I fyrste omgang vil det føre til redusert vikarbruk. Altså mulig mindre bemanning ved sjukdom o.s.v. då ein ikkje tek inn vikar.

Reduksjon i investeringar av leiker, matriell o.s.v. 

I det lange løp vanskeleg å sei korleis det går. Om me har oppsparte midlar no, er dei fort brukt opp ved mindre tilskudd framover.

Ebbegarden barnehage, Ålesund

Konsekvenser for barn: Vi klarer ikke å opprettholde bemanning og pedagognorm. Dårligere pedagogisk opplegg i barnehagen. Hms og sikkerheten for både barn og ansatte vil bli dårligere.

Konsekvenser for ansatte: De må få ansvar for flere barn og de får ikke vikar ved sykdom. Noe som vil medføre flere sykmeldinger og mindre bemanning. Pedagogers pålagte planleggingstid må innskrenkes.

Konsekvenser for barnehagen: Vi  må redusere vår åpningstid mye og har ikke økonomi til å drive barnehagen mer enn 1 år på dette tilskuddet. Dette medfører at vi må legge ned barnehagen for 34 ansatte og 110 barn.

Skaarlia barnehage, Sandnes

I de siste årene har vi gått flere 100 tusen i minus hvert år. Dette får selvfølgelig konsekvenser for alle brukere og ansatte i bhg.

Vi er heldig som har noen sparepenger på konto. Hadde vi ikke hatt disse måtte vi ha stengt nå.

Månestråle barnehage Child Planet, Oslo

Vi må vurdere videre drift i 2021. (igjen er vi her)

Grunnen til dette er at vi har redusert barnetallet med 50 barn og da har vi ikke overskudd nok i bedriften for å bære de ekstra kostnaden vi har hatt i 2020 inn i 2021.

Vi fikk økte pensjonskostnader med ca. 800.000,- i 2020. Brukt oppsparte midler.

Det at det nå vurderes reduksjon i pensjonstilskudd til barnehagen med ca. 800.000,- vil få store konsekvenser for fortsatt drift i 2021.

Vi jobber nå med en omorganisering av barnehagen for å finne løsninger på hvordan barnehagen skal håndtere et slikt inntektstap i tillegg til tapte inntekter med at barnetallet er redusert med 50 barn.

Vi får se hvor lenge oppsparte midler holder oss "flytene" i 2021. Tilskuddene vil ha mye å si på hvordan driften vil bli i 2021.

Vi tenker vi må si opp renholdsavtaler/vedlikehold og ansette egne renholdere. Vi må pålegge administrasjonen enda flere oppgaver og vi må jobbe smartere slik at disse kuttene ikke går utover barna.

Vi kan også vurdere en høyre foreldrebetaling dersom det er fare for konkurs eller nedleggelse for en periode.

Vi må finne løsninger for 2021 og ta et år av gangen akkurat nå. Etter 20 års drift så er ikke vi klare for å ikke drive barnehagen videre.

Kjedelig å fremdeles ha disse "samme " utfordringene med tilskudd etter 20 års drift. Kjedelig å ikke kunne feire oss etter 20 år men må finne nye løsninger igjen for å holde oss gående.

Vi har ikke disse løsningene ennå men vi skal finne dem!

Solsikken-barnehage SA, Tønsberg

Et kutt i pensjonskostnad på 400.000 for barnehagen vår er helt umulig å klare å dekke opp.

Vi har utrolig høye pensjonskostnader fra før da vi har høy alder på de ansatte, jeg vet faktisk ikke hva vi skal gjøre dersom vi mister så mye penger i pensjonen.

Dette ser jeg på som en umulighet for vår barnehage.

Skrimtrollet barnehage SA, Kongsberg

Jeg er daglig leder i en foreldre-eid barnehage i Kongsberg. Kongsberg kommune er kjent for å ligge på ca. middels nivå for tilskuddsatser, godt samarbeid og likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager.

Et evig spørsmål er finansiering av private barnehager, som er lite forutsigbart, stort sett preget av kutt, effektivisering og økte krav.

Når det kommer til pensjonskostnader har vi til nå håndtert det. Pensjonsordningen er også blitt bedre etter min mening. Vel så hva blir konsekvensen av redusert pensjonstilskudd? Ser man kuttet isolert, vil det føre til at vi må redusere våre lønnskostnader. Tilsvarende cirka ett årsverk.

Vi har så marginale kostnader til aktiviteter og pedagogisk innhold, at det er ikke der det er noe å hente, som veier opp for økte pensjonskostnader i den størrelsesorden.  

Jeg syntes dette er en trist utvikling, som gjør det enda tøffere å drive en god barnehage. Jeg forstår at man vil gi tilskudd for reelle kostnader. Men skulle da ønske at inntektstapet, bidro til økt tilskudd for ren drift utenom lønnskostnader. Feks ved å øke tilskuddet for barnehager som har lengre åpningstid enn 42 timer i uka og mer. Vi har normal åpningstid på 51,15 timer pr uke.

Dette er demotiverende og vil bidra til at forutsetningene for å drive barnehager blir tyngre.

Rødladsmyrå barnehage Sa, Strand

Frem til nå har vi hvert år hatt overskudd, i varierende grad.

Regnskapet vil fremover enten gå i 0 eller underskudd.

Vi er et samvirkeforetak og er avhengig av et sunt overskudd for å kunne drifte videre.

Amandus barnehage SA, Risør

Amandus er en liten foreldredrevet barnehage med små stramme budsjett, og få muligheter til å gjøre store endringer på kort tid.

Dette kuttet vil ramme oss hardt i en hverdag som er strammet inn fra før. Det er en daglig kamp om å få dette til å gå rundt med så får barn som 30-36 barn.

En reduksjon mellom 100000 og 200000 vil slå inn hard på alle poster i budsjettet, og vi verste konsekvens vil det gå ut over ansatt og barn.

Lerkehaug barnehage, Steinkjer

Barnehagen har per dd i utkast til budsjett for 2021 et budsjettert underskudd på kr 508 000. Dette pga at barnehagen ligger i en kommune (Steinkjer) med lave driftstilskuddssatser.

Dette tilskuddet er ikke tilstrekkelig til å kunne drive en barnehage på vår størrelse (42 korrigerte heldagsplasser).

Dersom barnehagen i tillegg til dette, vil få henholdsvis 167 776/83 888 i lavere tilskudd pga endring i pensjonstilskuddet for 2021 og årene fremover, vil barnehagen ikke lenger ha noe eksistensgrunnlag.

Barnehagen ligger per i dag an til å ha en egenkapital på ca. 900 000 ved årsskiftet 20/21. Med et budsjettert underskudd for 2021 på i verste fall 675 776 (ved endring til 9 % pensjonstilskudd) vil barnehagen måtte planlegge for en styrt avvikling høsten 2021 (barnehagen er en ideell stiftelse og har strenge krav til avvikling).

Det som har holdt barnehagen flytende de siste årene er ett samlet tilskudd som kompensasjon for ny bemanningsnorm («Grøvanpotten») på totalt kr 1 300 000 over 3 år. Barnehagen har i tillegg brukt opp pensjons premiefondet og tæret på egenkapitalen (kapitaltilskuddet som skulle vært brukt til fremtidig vedlikehold av barnehagebygget).

Barnehagen har gjort nødvendige innsparinger og kuttet alle kostnader til et minimum de siste årene.

Barnehagen har også drevet på dispensasjon fra bemanningsnormen i perioden 01.03.20 - 15.08.20 tilsvarende 0,8 årsverk for å spare penger. Ingen av de nevnte tiltakene ovenfor vil kunne gjennomføres i 2021 («Grøvanpotten» er avviklet, dispensasjonsordningen var midlertidig, det er ikke mer å spare på og premiefondet er tømt).

Tiltaket som barnehagen jobber etter nå er at styrer skal jobbe for politisk påvirkning lokalt og nasjonalt på alle steder hvor det er mulig å komme til med budskapet.

Hegglandsdalen barnehage, Bjørnafjorden

Et kutt av denne størrelsen vil få utrolig store konsekvenser for vår barnehage og det vil true barnehagens fortsatte eksistens.

Per i dag er det umulig å lage et budsjett som går i balanse ut fra de tilskuddene barnehagen mottar.

Vi tærer på egenkapitalen som skulle vært brukt til vedlikehold og med ytterligere kutt er det bare et tidsspørsmål hvor lenge vi greier å fortsette driften.

Blir dette kuttet vedtatt tror jeg det er mange små ideelle barnehager som ikke vil overleve.

Bråten barnehage Sa, Oslo

Kutt i tilskudd og dermed dårligere økonomi vil medføre dårligere kvalitet i barnehagen.

Personalkostnaden utgjør størstedelen av bhg kostnader og vil måtte reduseres, f.eks. ved å kutte ut vikarer v/sykdom.  Kutte ned på nødvendig vedlikehold.

Stenrød barnehage, Halden

Bruk av vikar, overtid og møter vil måtte kuttes i.

Det samme vil gjelde kompetanseutvikling (kurs o.l)

Kjøp av pedagogisk materiell og utstyr til bruk sammen med barna vil bli på et absolutt minimum.

På sikt vil det også bli aktuelt å vurdere hvem man kan ha råd til å ansette ifht. alder og ansiennitet.

Dampsaga barnehage AS, Kongsberg

Vi har allerede en økonomi som så vidt går rundt.

Med et trekk i tilskudd på 250.000 - 506.000 vil det bety et tilsvarende underskudd. Dermed kroken på døra!

Trulserudenga barnehage, Gran

Konsekvensene for Trulserudenga barnehage vil bli katastrofale. Vi har et budsjett for inneværende år på -730 000,- Det skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader, lønnskostnader og færre småbarnsplasser bhg året 2019-2020.

Vi har gjort beregninger for neste års tilskudd, basert på dagens barnetall til å gi ca. 500 000 økning i offentlig tilskudd. Dette gjør at vi ser litt lysere på fremtiden, men hvis prognosen til PBL slår an med 9 % betyr dette at økt tilskudd på barnegruppe går bort i mindre pensjonstilskudd, ergo er vi like langt.

Vi har ikke egenkapital til å bære et underskudd som i år et år til. Da er det kroken på døra for vår del.

Kvalvika Barnehage, Kristiansund

Det betyr at vi må vurdere om videre drift skal fortsette. Slik som situasjonen er nå, så skal det ikke mye til for vi må legge ned.

Natvigheia barnehage, Arendal

Dette kuttet betyr at vår barnehage vil gå med underskudd.

Dette kuttet betyr at vi da må nedbemanne som igjen fører til dårligere kvalitet og mindre tilstedeværende voksne.

Dette kuttet betyr at vi ved ansettelser må tenkte på ansiennitet ved ansettelser.

Skauen kristelige barnehage AS, Skien

Vi er en liten barnehage som allerede har en presset økonomi og med enda mer kutt vil det være vanskelig å drive videre på lang sikt.

Vi har klart oss de siste årene, men det sliter på barnehagens drift når vi må spinke og spare på alle områder for å få økonomien til å gå rundt.

Sverstad barnehage, Sandefjord

Barnehagen må redusere bemanning mot grensen for hva som lovlig bemanningsnorm. Barnehagen har i dag vesentlige ukompenserte koronautgifter.

Pensjonskutt vil eventuelt være ekstremt dårlig timet fra myndighetenes side og oppfattes ikke som en takk for god innsats under vanskelige koronatider.

Steinrøysa andelsbarnehage SA, Nittedal

Nedleggelse. Vi går allerede i underskudd (to år på rad) og enda mer minus i tilskudd betyr at vi aldri vil klare å komme over på pluss-siden, og vi har ikke livets rett.

Skjong barnehage, Giske

Her i barnehagen er det kuttet ned til beinet både på vikar, kurs og leiker/formingsmateriell. Vi er en barnehage der mange er over 50 år, og tre over 60. Jeg selv går inn som vikar mange dager, da vi ikke har penger til å leie inn vikar.

Men hvem skal gjøre min jobb da? Kvaliteten på barnehagen blir deretter, og det vil vi ikke. Vi vil gi barna det de har krav på, god kvalitet med nok voksne som ser og hører de.

Jernhagen barnehage, Eigersund

Vi har allerede budsjetter med minus i år. Får vi ytterlige kutt i pensjonstilskuddet vil det nesten være umulig å overleve.

Vi får heller ikke øke antall barnehageplasser selv om vi har venteliste. Å øke størrelsen på barnehagen hadde vært med på å sikre en større stabilitet i økonomien.

Vi er en liten barnehage og marginene er veldig små.

Fetsund barnehage, Lillestrøm

Konsekvensene er å øke størrelse på barnegrupper, for å få mere i tilskudd, dårligere bemanning på grunn av kutt i årsverk, dårligere kvalitet.

Nå har vi brukt de siste årene på å oppfylle både bemanningsnorm og pedagognorm, samt ikke ha for store barnegrupper for å få enda bedre kvalitet på det pedagogiske tilbudet. Så kommer regjeringen med dette forslaget om kutt IGJEN som gjør at det er umulig å drifte gode barnehager.

Samtidig varsler regjeringen at det skal settes enda mere søkelys på bedre kvalitet i barnehagen. Nå må de snart klare å regne sammen logikk og praksis, dette henger ikke sammen og nå er det jammen på tide at barnehager blir prioritert!

Vi har den aller, aller viktigste jobben i samfunnet, for å skape gode individer som skal bygge landet vårt videre. Vi krever fult fokus og ikke kutt!

Lillevollen barnehage, Bodø

Dette er KRISE. Min barnehage ligger i en kommune som ligger helt nederst på størrelse på tilskudd. Vi har allerede for lite til at de private enkeltstående barnehagene kan ha en sunn drift.

Hvis myndighetene ønsker et mangfold av barnehager som kan tilpasse driften til de behov som barn og familier har, må de ikke tenke på å kutte i tilskuddet. Enkeltstående barnehager vil ikke greie seg. Vi har ingen rike onkler som kan steppe inn og berge oss, det må de da forstå!

Alternativet er nedleggelse for mange, og samfunnet vil aldri få dem tilbake igjen. Er det en villet politikk å ha bare offentlige og kjedetilknyttede barnehager?

For min barnehage vil begge forslagene bety at vi vil gå med underskudd med de følger det får for kvaliteten og driften på både kort og lang sikt. Jeg har meget stabilt personale der alle assistentene og nesten alle pedagogene har topplønn. Vi har derfor høye personalkostnader, og vil ha det i mange år framover. (Egentlig heldigvis, fordi vi har svært kompetent og erfarent personale.)

Aktuelle tiltak og konsekvenser:

 • Ettersom bemanningsnormen setter stopper for å spare penger på fast personale, er alternativet å kutte alt av vikarbruk som ikke dekkes av NAV. Det vil si at bemanningsnormen i realiteten ikke vil bli oppfylt de dagene vi har fravær.
 • Allerede innførte seniortiltak vil måtte opphøre.
 • Sosiale arrangement for personalet kuttes ut.
 • Kompetanseheving/utvikling som koster penger må droppes.
 • Ved nyansettelser vil kandidater med lavest mulig ansiennitet velges selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere.
 • Vi har nå flere pedagoger enn normen tilsier. Ved avgang vil disse bli erstattet av assistenter med lav ansiennitet.
 • Budsjett for turer, utstyr og materiell til barna må barberes.
 • Vedlikehold av bygg må settes til et minimum.
 • Renholdet vil bli satt til et minimum.
 • Snørydding stoppes med de følger det får for foreldrenes mulighet til parkering nært barnehagen.
 • Investeringer stoppes.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid kuttes hvis det er arbeid som krever ressurser ut over det vanlige (og det gjør det som regel).
 • Sykefraværet vil garantert gå opp. Det fører til unødig slitasje på personalet når man ikke kan ta inn vikarer de første 16 dagene av et sykefravær.
 • I dag bruker pedagogene mye tid på foreldrene, på veiledning og oppfølging, spesielt av utsatte familier. Dette må skjæres ned på når vi ikke kan sette inn vikarer.
 • Barn med spesielle behov har allerede alt for lite ressurser. Jeg er veldig bekymret for dem. Særlig for dem som ikke har noe vedtak enda, men som vi jobber ekstra med for at de skal få en god hverdag.
 • Barnehagen har flere seniorer, og jeg frykter at de vil redusere stillingsstørrelsen eller slutte tidligere enn det de nå planlegger.
 • Pedagoger og dyktige assistenter vil se seg om etter annen jobb utenfor barnehage.
 • Konkurransevridning på grunn av høyere kvalitet i kommunale enn private barnehager, det vil si at barna ikke får likeverdig tilbud.
 • Ekstra kostnader i forbindelse med koronatiltak som vi ikke vet om vi får dekket, er helt uaktuelt. Da må vi heller innskrenke åpningstida med de følger det får for barn, foreldre og samfunnet.
 • Vansker med å få fylt barnehageplassene på grunn av lavere kvalitet/omdømme vil føre til ringvirkninger og vil kunne akselerere en nedleggingsprosess.
 • Tap av gode arbeidsplasser.
 • Vanskelig å beholde pedagogene og å oppfylle pedagognormen hvis rammene blir for stramme.
 • Hvis barnehager legges ned, vil det bli vanskelig å oppfylle foreldrenes krav om barnehageplass. Da må det kanskje bygges nye (kommunale) barnehager. Altså, legge ned noen og så bygge noen andre - utrolig dårlig løsning både praktisk, økonomisk og kvalitetsmessig for både barn og ansatte.

Summa summarum vil kvaliteten ut til barna gå kraftig ned. Det går ikke an å kutte i så mye uten at det vil få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet og omsorgen til barna. Sikkerheten til barna vil bli ivaretatt, men det er alt «ekstra» som må lide når bemanning og kompetanse går ned.

Min motivasjon som styrer og daglig leder vil bli lavere. Jeg kjenner at jeg ikke har lyst til å jobbe med dette med så stramme rammer. Slik jeg ser det nå, vil jeg ikke kunne stå inne for kvaliteten og tilbudet vi gir til barn, foreldre og ansatte. Det kan jeg ikke leve med som fagperson og leder, så da er det å se seg om etter en annen jobb.

Det er helt utrolig at myndighetene til stadighet er ute etter å lage det vanskelig for private barnehager. Også nå under koronakrisa der alle har sett hvor viktige vi er for samfunnet! Det er altså takken vi får.

Jeg tenkte virkelig at dette forslaget om kutt i pensjonstilskuddet skulle legges bort når de har sett hvilken jobb som gjøres ute i alle barnehagene i krisetider.
 

Vi har ikke sjanse i havet til å drive en god barnehage med slike kutt! Tenkte vi nå skulle over fra fokus på kvantitet til kvalitet i barnehagesektoren, men det gjelder kanskje bare kommunale barnehager. Vel, det ser ikke ut til at PBL blir arbeidsledig med det første.

Årengen Barnehage AS, Ringsaker

Investering i bygget, 40 år gammelt, vil bli mindre. Vikarbudsjettet blir mindre. Som betyr at jeg som styrer må enda mer på avdeling for å være vikar.

Noen år kan vi gå i litt pluss, men blir nok flere år i minus.

Nerdrumshagen barnehage, Lillestrøm

Inventar og lekebudsjett settes i 0,-
Kursbudsjett settes i 0,-
Vikarbudsjett i 0,-

Hvis pensjonspåslaget ender på 9%, må vi budsjettere med ca. 170.000,- i underskudd i tillegg til kuttene.

Mormors Have og Langekjenntunet barnehager, Kongsberg

Mitt selskap, som eier 2 barnehager, gikk med et UNDERSKUDD i fjor på NOK 242.636.

Et kutt i pensjonstilskudd til 11% vil si at vi vil motta NOK 513 039 MINDRE i tilskudd.
Enda verre; et kutt til 9% pensjonstilskudd vil medføre at vi får NOK 1 181 536 MINDRE i tilskudd. Det vil si at vi går mer enn 1 million kroner i underskudd.

Det vil få fatale konsekvenser. Vi vi ikke ha mulighet til å spare inn så mye penger på noe som helst område. Med en allerede underfinansiert bemanningsnorm, som gjør at vi går i underskudd, sier det seg selv at vi må vurdere å legge ned driften.

For «lille» Kongsberg Kommune vil det si at 54 ansatte er uten jobb og nær 200 familier er uten barnehageplass.

Vi vil ikke være i stand til å drifte med dette kuttet.

Kongsberg kommune har på langt nær de laveste satsene, allikevel vil det bli vanskelig for oss. Da går mine tanker til alle de kommunene som allerede har lave, uforutsigbare og urettferdige tilskuddssatser.

Trondheim international preschool, Trondheim

Kutt ned til 11% gir reduksjon på 84.500,- og 9% gir reduksjon på 168.999,-.

Dette vil gi direkte konsekvenser for å opprettholde krav til pedagog- og personalnorm. det vil ikke kunne bli satt inn vikarer. Kurs og etterutdanning utgår. Ved ansettelser vil ansiennitet måtte vike, da vi ikke har budsjett til å lønne erfarne folk.

Dette innvirker direkte på kvaliteten i barnehagen. Meld. St. Kvalitet i barnehagen refererer direkte til ansattes kompetanse som en hovedfaktor for barnehagens kvalitet og barns mulighet for gode lærings- og utviklingsarenaer.

Læringsverkstedet DoReMi Harmonien, Skien

Vår barnehage kan få et kutt på 345.305 til 690.610, etter PBL sine beregninger.

I tillegg er kapitaltilskuddet redusert fra 1.953.900 til 1.088.100 fordi barnehagen åpnet våren 2011, og det ekstra tilskuddet trekkes, samtidig som kapitaltilskuddssatsene reduseres for alle.

Det vil si en reduksjon på mellom 1,2-1,5 mill. Da vil min barnehage, som alltid har hatt grønne tall, ikke lengre gjøre det.

Konsekvenser? Vi en i en stor kjede, så håper/regner med vi vil klare oss. Men renger med at vi må kutte, og da i hva?

Grunnbemanningen må bli liggende. Vikarbudsjettet er fjernet for alle våre barnehager, kun refusjoner vi kan bruke. 

Innkjøpsstopp vil det nok bli. Vi har hatt kjøkkenassistent i ca. 30-40% stilling, delvis finansiert av kostpenger. Den kan bli mindre.

Vi har hatt «prosjektpedagog» i ca. 40-50% stilling. Stort sett finansiert av grunnbemanningen. Den kan det spøke for.

Å kunne gi barna kulturelle opplevelser i form av konserter og teater utenfra, kan måtte kuttes.

Vi har lenge jobbet for å få et større personalrom (12m2 på 30 ansatte er for lite) Dette regner jeg med vi kan se langt etter nå, noe som kan gå utover trivsel, arbeidsmiljø osv.

Alle kutt vil gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Både i form av færre ansatte på jobb når det er fravær, med alt det fører med seg (og i disse koronatider er det mye korttidsfravær som ikke dekkes av refusjoner) - både i forhold til voksentetthet, hva vi får gjennomført og at ansatte blir ennå mer slitne (med hva det kan føre til igjen...)

Barnehagen vil ikke kunne erstatte interiør som går i stykker, vedlikehold av bygg og lekeapparater vil bli utsatt.

Barna får ikke det tilbudet vi vil gi dem. Barnehagelov og rammeplan blir vanskeligere å etterleve. Ny bhg.lov kommer fra nyttår med skjerpede krav/aktivitetsplikt om barn ikke har et godt psykososialt bhg.miljø. For å kunne etterleve den trenger vi minst den grunnbemanningen vi skal ha, hver dag, for å være til stede med/for barna.

I regnskapet ser jeg at vi pr. aug. har hatt kapitalkostnader på over 2,1 mill., og det er 5 mnd. igjen av året. Denne summen er langt over kapitaltilskuddet. Og det er vel her vi har kompensert med det stortinget vil redusere på pensjon bl.a.

Strikken tøyes - håper bare den ikke ryker...

Læringsverkstedet sentralt vil nok kunne gi et tydeligere svar for hele organisasjonen - hva dette betyr for oss økonomisk på ulike områder.

Stiftelsen Solsikke barnehage, Kragerø

Det betyr at vi må vurdere om det er grunnlag til drift. Vi har et budsjett på minus i år og med et kutt, ser jeg ikke hvordan vi kan drifte i pluss.

Fykenborg barnehage, Risør

Konsekvens er at vi bare kan ta inn 28 barn (altså redusere antall barnehageplasser), ta inn 28 istedenfor 29, og at den tredje pedagogen vi nå har ved 29 barn, ikke vil få fortsette etter sommeren 2021.

Åsløkka barnehage, Drammen

Det blir vanskelig å fortsette driften. For en liten barnehage som vår har det allerede vært tøffe tider i flere år. Med reduserte inntekter blir det vanskelig å opprettholde bemanning og pedagogtetthet.

Utsikten barnehage Ottestad SA, Stange

Vi vil få et betydelig underskudd, da 3. året på rad. Egenkapitalen går snart tom, og vi må se på muligheter for andre kostnadskutt for videre drift på sikt.

Vi har hatt lave tilskudd pga kommunens innsparinger. Har per idag høy alder på de ansatte og har en utgift på over 13%. Et kutt vil derfor ikke dekke den reelle pensjonskostnaden.

Stenseth barnehage, Drammen

Vi må bygge ned kvaliteten vi har bygget opp gjennom flere år. Systematisk arbeid med tidlig innsats, endringsoppsigelser fra pedleder til bhg-lærer. Ikke noe vikar før etter arbeidsgiverperioden, noe som medfører lavere bemanning og dårlig kvalitet, gode kompetente ansatte med videreutdanning slutter og går ut av sektoren.

I tillegg er vi slått sammen med Drammen kommune, som for oss vil bety et kutt i ordinært tilskudd (hvis vi hadde Drammens-tilskudd i 2020) på 1556000. Drammen er i bunn 9 i landet på tilskudd. Et kutt i pensjonstilskuddet slår utrolig urettferdig ut for de som er i kommuner med hinsides lave tilskudd.

Vi må kutte all matservering i barnehagen, alternativt at foreldrene må øke betalingen sin kraftig. Kutt i all vedlikehold, vi har ingen mulighet til å avsette til vedlikehold, verken på bygg, uteområde, innvendig.

HVIS vi overlever, vil det bli kynisme i fremtidige ansettelser, unge ansatte med lav ansiennitet og ingen videreutdanning. Jeg er ikke styrer/daglig leder i en slik bhg, da slutter jeg.

Trollstubben Barnehage, Arendal

Kan ikke leie inn vikar - vil da føre til stort sykefravær på faste ansatte. Kun vikar etter 16 dager.

Ikke innkjøp av materiell og leker. Gå utover vedlikehold av bygningsmasse og uteområdet.

Kutt i pensjon - vil da gå i underskudd - føre til nedleggelse av barnehagen.

Blåbærtoppen barnehage, Drammen

Det vil bety enda større underskudd og at vi må spise av vår egenkapital som ikke holder i så mange år til.

Det vil bety at vi må legge ned barnehagen om få år.

NLM-barnehagene AS, avd. Spiren barnehage, Trondheim

Et kutt i pensjonstilskuddet vil for oss si en forverring av vår allerede pressede økonomiske situasjon.

Vi har de siste to årene hatt budsjett med minus på bunnlinja. Dette på grunn av høye lønnskostnader og høye pensjonskostnader, da vi har en stabil gruppe ansatte der de fleste har full ansiennitet. Vi har også store kostnader på bygg, som ble renovert for 12 år siden. I og med at vi renoverte gamle bygninger og ikke har hatt økning i barnetall har vi heller ikke mer enn et minimum i kapitaltilskudd.

I 2019 gikk vi i overskudd på grunn av omlegging av pensjonsordning, og fordi vi mottok ekstra tilskudd grunnet Grøvan-potten. I 2020 vet vi ikke hvordan dette vil slå ut for oss ennå, da pensjonskostnadene fortsatt er noe uforutsigbare for oss. Men vi vet at i 2017 og 2018 hadde vi årsresultat i minus. Med mindre ekstra tilskudd fra Grøvan-potten i 2020 vet vi ikke om vi kommer på pluss-siden inneværende år ennå.

Kutt i pensjonstilskuddet vil derfor for oss gi en enda mer presset og vanskelig situasjon fremover.

Vi vil ha vanskeligheter med å leie inn vikar ved fravær innenfor arbeidsgiverperioden, noe som igjen vil slite på personalet og gå utover barna - i og med at vi får dårligere bemanningstetthet. Dette vil skje i en tid da det er stort fokus på økt bemanning i barnehagene. Det skjer også i en periode som er svært uforutsigbar når det gjelder fravær grunnet Covid-19 pandemien. Dette vil ha direkte konsekvenser i forhold til følgende punkter:

# Vi vil ikke ha midler til å holde barnehagen vår ved like, for vi har ikke noe penger til overs til vedlikehold av barnehagen. Dette vil føre til at lokaler og utstyr forfaller, noe som vil gi økte kostnader på sikt.

# Det vil ikke være midler til å kjøpe inn utstyr og inventar som vi sårt trenger i driften av barnehagen.

# Kostnader til utstyr som pedagogisk materiale, leker og pedagogisk forbruksmateriale vil måtte kuttes fra et minimum som vi er på nå og til omtrent 0 for å holde kostnadene nede.

# Barnehagen vil ikke kunne drive med store minustall i lengden - dette vil si at vi må gjøre en vurdering av driften om vi får en enda større press på økonomiene i form av reduserte tilskuddsordninger i fremtiden.

Kampen Kunstbarnehage, Oslo

Barnehagen har allerede budsjettert med underskudd.

Vi har gjort store tiltak for å kutte kostnader.

Om det blir kutt i pensjonstilskudd må vi redusere antall voksne og barn vi kan ha i barnehagen, men også vurdere en mulig nedleggelse.

Lundgaardsløkka Barnehage, Lillehammer

Store underskudd som går ut over kvaliteten.

Må vurdere hvor lenge barnehagen er bærekraftig som enkeltstående.

Kanskje all reklame vi får om oppkjøp plutselig blir fristende.

Sjøsprøyten barnehage, Bergen

Med sjablongutregning på 9% vil barnehagen måtte legges ned, da det ikke lenger finnes grunnlag for videre drift.

Med 11% vil barnehagen ikke ha råd til oppgradering, verken på uteområdet eller anskaffelse av nytt utstyr til "huset".

På sikt vil det ikke være grunnlag for videre drift som enkeltstående barnehage.

Nordstranda barnehage, Gloppen

Kutt i pensjonskostnadene vil føre til at vikar ved sykdom ikke er mulig å sette inn.

Det vil primært gå utover personalet og en reduksjon i bemanning og voksentettheta. Noe som igjen kan føre til en uforsvarlig drift.

Det er her de største kostnadene ligger. Andre poster er det lite å hente fra. For oss vil et kutt på 11% tilsvare en 50% stilling.

Norrøna barnehage, Tromsø

Det vil bety mindre til drift og vedlikehold av en barnehage på 32 år.

Det vil bety et dårligere mattilbud enn det vi gir i dag. Det vil bety et dårligere tilbud av pedagogisk materiell og variasjon av formingsutstyr, bøker og leker. Det vil bety mindre utflukter fra barnehagen, et dårligere eller ikke eksisterende kulturelt tilbud for barna.

Det vil bety færre valg og muligheter til å erfare for barna. Det vil bety dårligere tilbud for kompetanseheving for personalet. Det vil bli mindre til trivselsfremmende tiltak for barn og ansatte.

Jeg vil understreke at vi er en ideell drevet virksomhet, der absolutt alt av midler som kommer inn til barnehagen, forblir i barnehagen. Dette vil bety en kompromittering i den kvaliteten vi kan tilby barn, foresatte og ansatte.

Varhaug barnehage, Bjørnafjorden

Vår barnehage er liten med 52 barn og 17 ansatte, flere i deltidsstillinger. Vi har hatt en stabil personalgruppe og mange har etter hvert fått høy ansiennitet.

Vi har en relativt høy andel pedagoger. Det betyr at lønnskostnadene utgjør mye av de totale kostnadene. Som et eksempel hadde vi lønnsprosent på 88,4% i august måned. Da er det ikke lett å finne områder å kutte på som utgjør en stor forskjell.

Pr. 31.08.20 viser regnskapet et underskudd på kr. 104.182. Nedgang i driftstilskudd ved lavere pensjonspåslag utgjør i talleksemplet kr. 297 612 (med 9% sjablong).

Vår barnehage finansieres ut fra to år gamle regnskapstall, så dette er dramatiske tall for oss som har sett frem til 2021 som et år der vi delvis skal få tilskudd for den innførte bemanningsnormen.

Huskestua barnehage, Gjøvik

Tallene er røde allerede, de vil bare bli enda rødere...

Dette vil derfor gå utover egenkapital, som tømmes og kan resultere at barnehagen på sikt må nedlegges.

Jeg er en meget bekymret leder for utviklingen rundt barnehagesektoren. Tilskuddet ligg godt under anbefalt nasjonal sats. Lite forutsigbarhet.

Figga Barnehage, Steinkjer

Kutt i pensjonstilskuddet vil medføre store underskudd hos oss. Vi tærer allerede på oppspart egenkapital pga. lave tilskudd i 2020.

Begrenset hvor lenge man da har mulighet til å drive barnehagen videre.

Sommerly barnehage, Lillestrøm

For Sommerly vil det med 9% bety 438 000,- mindre i tilskudd, og med et underskudd på 200.000 i 2019 og et underskudd i 2020 pga allerede pensjonskostnader på 600.000,- så vil jeg se på det som svært vanskelig å skulle etablere en trygg og forutsigbar drift.

Barnehagebygget er fra 1992, med større behov for vedlikehold. Barnehagen har maks antall barn på kvadratmeter, slik at vi har ingen muligheter til å påvirke våre egne inntekter.

Det er ekstremt sårbart å være fullstendig avhengig av tilskudd, hvor en selv ikke kan påvirke inntekter.

Ca 84 - 86% av våre inntekter går til lønn (normalt) og det er da ganske opplagt hvor lite hver enkelt barnehage har igjen til å fordele på drift og vedlikehold. Vår barnehage har hatt en 50% økning på renholdsmateriell sett opp mot budsjett. Dette vil være vedvarende over en lengre periode.

Jeg kan ikke se at det vil være bærekraftig å drive vår barnehage, med et pensjonskutt i tilskudd, i tillegg til det barnehagen har fått av allerede økte kostnader ved få en ny pensjonsavtale i 2020.

Sjøskogen foreldrelagsbarnehage, Ås

Det vil mest sannsynlig føre til at jeg må si opp en ansatt, som vil bety dårligere kvalitet i barnehagen.

Borgestad barnehage, Lier

- særdeles lite penger til vikar ved sykdom

- ingen vedlikehold av bygg og rivning av utelekeapparater som var planlagt oppgradert i 2020

- ingen kompetanseheving som koster penger

Menighetens barnehage, Indre Østfold

Per i dag sliter vi veldig økonomisk på grunn av en pensjonsordning gjennom KLP. Det er en veldig god ordning for de ansatte, men for en liten, 40 år gammel barnehage så er det en veldig stor tung økonomisk byrde.

Ved et evt kutt i pensjonstilskudd så vil det bety at vi går konkurs. 20 ansatte med renholdere uten jobb, 50 barn uten et barnehagetilbud.

Vi blir nok en menighetsbarnehage i rekken av de som går konkurs pga pensjonsordningen som en gang ble tegnet når det ble vedtatt at ansatte i private menighetsbarnehager skulle ha de samme pensjonsrettighetene som kommunalt ansatte. Tariffstyrt av KA.

Kleiva Naturbarnehage, Sortland

Barnehagen kan ikke drifte normalt.

Pensjon betyr mye og hvorfor skal ikke ansatte i private barnehager ha like gode betingelser som i kommunale.

Vi gjør en like viktig jobb med fremtidens mennesker og mister vi dette vil vi måtte ta av barnas penger, kutte ned på vikarer og vedlikehold og DET vil ikke gagne noen.

Boganes barnehage, Stavanger

Vi må redusere på tilbudet til barna (leker, tur, materiell), kutte kjøkkenassistent og ekstrapedagogstilling, ikke ansette barne- og ungdomsarbeidere, kutte vedlikeholdsarbeid osv.

I verste fall avslutte driften av barnehage.

Haugen barnehage, Askøy

Blir ikke muligheter til noe overskudd som sikrer drift på sikt - som uforutsette ting som oppstår.

Vikar kun når det er uforsvarlig å være uten. Innkjøp leker og mat bortfaller. Vedlikehold settes på vent. Kompetanse og kurs blir fortsatt nedprioritert/satt på vent.

Dårlig arbeidsmiljø, når hovedfokuset blir å holde hodet over vann.

Askeladden barnehage, Vefsn

Med så stort kutt for vår lille barnehage vil vi måtte kutte i de fleste poster.

Mindre bruk av vikarer. Kurspost må bort. Bruk av transport til/fra basseng, kulturarrangement osv. Kutt i kost. Vedlikehold og oppgradering av utelekeplass blir satt på vent.

Eventuelle nyansettelser blir personer med lite ansiennitet - lav lønn.

Brumlebassen Barnehage, Oslo

Ved så store kutt i pensjonstilskudd, sett i sammenheng med udekket bemanningsnorm (etterslep fra innføring etter krav) og et forventet kutt i kapitaltilskudd i 2022 (for vår bhg) - vil bety svært vanskelig driftsvilkår.

Uvisst om vi kan drifte videre etter 2022/2023.

Marihøna Barnehage, Gjøvik

Dramatiske konsekvenser da vi allerede har kuttet masse og allikevel har måttet budsjettere med underskudd.

Har bare lønnskostnader å kutte på nå.

Asphaugen friluftsbarnehage, Senja

Det betyr at vi må skrape inn driften til det minimale.

Ingen penger igjen til utvikling, vikarer og ikke minst vi må redusere driften, åpningstiden m.m. for å kunne ivareta blant annet smittevern.

Det vil få alvorlige konsekvenser da vi fra før har et bortimot 0 budsjett.

Gårdstunet barnehage, Oslo

Det vil bety at vi må redusere på vikarbudsjettet, og vedlikehold.

I vår barnehage har de ansatte lang ansiennitet som gjør at de ligger på toppen av lønnstabellen.  Storebrand har nå i tillegg varslet økning på ytelses-pensjonsordningen som flere av de ansatte her fortsatt har. 

Andre kan øke prisen når kostnadene øker, men det er ikke mulig for barnehagene som må forholde seg til makspris.

Ullern Barnehage SA, Sør-Odal

I 2019 fikk vi et lite overskudd på kr. 13.846, og for 2020 har vi budsjettert med kr. 26.680.

En reduksjon på kr. 336.525,- (9%) vil derfor få store konsekvenser for oss.

Det vil føre til kutt i vikarbruk, redusert innkjøp av materiell og lekeutstyr til barna som igjen fører til et dårligere pedagogisk tilbud. I tillegg vil barna få et dårligere psykososialt miljø pga. stress og mindre voksentetthet.

Plassebakken Barnehage, Ålesund

Vi har allerede et budsjett med ca. 350 000 i underskudd og bruker av en stadig minkende egenkapital for å dekke dette.

Et ytterligere kutt på 200 000- 400 000 vil være dramatisk med tanke på videre drift av barnehagen.

Budsjettet slik det er i dag, tillater ikke innkjøp av leker og materiell til barna. Det er stramt vikarbudsjett - og dette sprekker grundig pga. covid-19. Kurs/kompetanseheving/tid til samarbeid og utvikling er kuttet, vedlikehold av bygning og utstyr er kuttet til et minimum.

Et tilskuddskutt slik oversikten til PBL viser, vil være svært dramatisk for denne barnehagen!

Skarevik barnehage, Kinn

For oss gjer dette kuttet slik at vi må redusere utgiftene våre kraftig.

Det vi kan redusere er vikarbruk, vedlikehald, klesgodtgjersle, arbeidsmateriell, leikar, inventar, kurs osv.

Kvaliteten på drifta vil gå ned, det er det ingen tvil om.

Valhall Barnehage, Porsgrunn

Barnehagen gikk underskudd i 2019, og arbeider nå aktivt for å regulere dette slik at vi skal klare en balanse i år.

Et ytterligere kutt vil medføre at vi må vurdere hvorvidt vi har et tilstrekkelig grunnlag for drift, og om kutt i vikarer, driftskostnader, vedlikehold mm.

Dønhaug gardsbarnehage, Kvinnherad

Eg driv liten enkeltståande barnehage, og med eit slikt kutt er det nok ikkje reelt å drive vidare.

Det blir altfor usikkert og altfor mykje jobb. Har drevet barnehage i mange år no, men aldri slepp vi unna denne økonomiske usikkerheten.

Vammen Friluftsbarnehage, Holmestrand

Vi har allerede kuttet det vi kan, da vi har veldig lave tilskudd i utgangspunktet (blant landets laveste i flere år).

Vi vil ikke ha mulighet til å sette inn vikar, bruke penger på kompetanseheving og kurs for ansatte. Vil ikke ha mulighet til å kjøpe leker/materiell til barna.

Barnas Moa, Levanger

Dersom kutt i pensjonstilskuddet blir 9% vil vi som mange andre få store driftsproblemer og underskudd uten reservekapital. 11% vil også føre til likviditetsskvis og vikarstopp. Det vil si i praksis at smittevern og kvalitet i barnehagetjenesten vil reduseres kraftig, spesielt dersom full åpningstid skal opprettholdes.

Vi har ved overgang til ny pensjonsordning betalt høye engangspremier. Så fikk vi korona og strengere smittevern som medfører høyere sykefraværskostnader.

Vi har jobbet hardt med begge samfunnsmandat ved at personalet nå jobber 8 timers vakter etter eget ønske og det settes inn ekstra ressurs for å få god bemanningstetthet også ved plantid. Slik klarer vi å opprettholde åpningstid og ivareta barn og smittevern best mulig.

Dette er etter vårt syn beste praksis som ivaretar barnas beste og kontinuitet i barnehagebasert kvalitetsutvikling. Organiseringen vil sannsynlig gi lavere turnover på sikt. Personalet vil i større grad klare å stå i jobben som de trives med da de føler at de i større grad rekker over arbeidsoppgavene sine med større bemanningstetthet på formiddag og ettermiddag. Dette er en langsiktig investering som koster litt ekstra, og som nå er truet dersom tilskuddet skal reduseres av regjeringen.

Timingen er håpløs og gir ingen handlingsrom for små og mellomstore private barnehager som allerede opplever pressede driftstilskudd pga dagens finansieringsordning som gir kommunene økonomisk insentiv til å etablere store enheter med stordriftsfordeler og "effektiv" drift.

Uten en minstesats vil disse store enhetene kunne spare utgifter til administrasjon og vikarer slik at kommunene leverer ut tilskudd langt under nasjonal sats. Fafo-forskere sa allerede i 2015 at store enheter trenger en indre struktur og mer ressurser til organisering for å lykkes med å gi kvalitet, mens det i praksis brukes mindre styrerressurs per plass enn i mindre barnehager da lovverket tillater det.

Likeledes fører reduserte vikarutgifter til større og mer flyktige barnegrupper ved høyt sykefravær uten tilkalling av vikarer men rotasjon på barn og ansatte. Det er det som er malen nå og jeg blir veldig frustrert hvorfor det ikke skal være grunnlag for å tilpasse drift etter pedagogisk grunnsyn i tråd med rammeplan og barnehageloven. Hvis så ikke er tilfelle er etter mitt syn best at hele barnehage-Norge legges ned, men det som nå skjer er at de enkeltstående barnehagene skvises ut og vi vil stå igjen med store kommunale og private kjedebarnehager som er tilpasset effektiv drift.

Levanger kommune som vi ligger i skal bruke ca 140 millioner på nybygg de nærmeste årene. Vi ligger allerede under nasjonal sats og vil sannsynlig presses videre.

Jeg forstår heller ikke at den nye pensjonsordningen er så mye billigere enn den gamle ytelsesordningen. Det er en hybridløsning med dyre forsikringer. Dessuten heftes det engangspremier i administrasjon av poliser til ansatte som slutter. Det kan være snakk om kr 20.000,- i engangspremie og dette er spesielt kostbart blant ansatte som slutter etter 12-36 mnd, hvilket er typisk turnover blant vikarer og midlertidig engasjement som er under utdanning og skal videre i yrkeskarrieren. Dette er premier som ofte er uforståelig er større enn oppsparte fripolise og vi ble ikke orientert om før overgang til ny pensjonsordning. Dette er en kostnad for enkelte barnehager som enda ikke fremkommer i regnskap da den nye pensjonsordningen kun har vært aktiv i 9 mnd.

Beklager at det ble vel mye generelle betraktninger, men det er slik status er hos oss. Vi er superfrustrerte over dagens finansieringsordning som er nøkkelen til alt vondt. Vi er takknemlige for at vi har PBL som jobber strategisk for alle medlemmene. Samtidig føler vi at det i tillegg burde vært en større satsning for å berge de mange små og mellomstore barnehagene i medlemsmassen som nå går inn i en usikker tid. PBL sin høringsuttalelse til ny finansieringsordning er etter min tolkning til det beste for større barnehageenheter, dvs i større grad kjedebarnehagene.

Borre Student og Idrettsbarnehage, Horten

Barnehagen har ansatte med høy ansiennitet, og dermed høye bemanningskostnader. Dette kan vi ikke påvirke, og må derfor kutte kostnader på andre måter.

Det betyr dessverre vikarkutt, reduksjon i innkjøp, vedlikehold, og kompetanseheving/kurs. Det kan bli aktuelt å måtte redusere antall kveldsmøter, for å unngå for mye overtidsbetaling. 

Dette er trist, og berører først og fremst barnas hverdag.

Sole barnehage, Sandefjord

Kutt i tilskudd for vår barnehage er alvorlig. Det totale tilskuddsnivået vi har i dag er allerede lavt.

Vi har 10 t åpningstid, pedagognorm etter loven, bemanningsnorm etter loven, ansatte med lang ansiennitet, full opptjening, store vedlikeholdskostnader.

Ytterligere reduksjon i tilskudd gjør at vi ikke har midler til noe annet enn lønn og faste utgifter. Leker og materiell, vikar, vedlikehold, kompetansemidler, kurs, skadedyrbekjempelse, nødvendig datautstyr, velferdstiltak m.m. vil måtte settes i 0.

På sikt gir dette ikke grunnlag for videre drift.

Som daglig leder i 29 år nærmer jeg meg pensjonsalder. Om 5 år når jeg går av vil mest sannsynlig også barnehagen legges ned. Det vil være umulig å drive videre under slike forhold. Jeg tror ikke noen er villig til å jobbe et sted under slike forhold.

Vi er en stor aktør i Sandefjord. Full barnehagedekning vil være umulig å opprettholde vis flere enn oss legger ned.

Lilleborgen barnehage, Asker

Kutt i vikar, se på kutt av renhold som i disse tider har økt kraftig. Det vil gå utover bygninger og vedlikehold, det vil kunne gå utover styrerressurs. I verste fall vil det bety kroken på døra.

Summen de da vil trekke oss for vil være det som i dag dekker vikar, kurs og opplæring, leker, inventar, alt annet enn lønn. Når lønnskostnadene i dag er på over 80 % av de totale utgiftene, så sier det seg selv at vi har ikke noe sted å knipe inn og vi har ingen reell mulighet til å øke inntektene.

Ternevig barnehage, Kristiansand

Enda et år med underskudd og enda større fare for at vår lille barnehage må legges ned.

Roselia barnehage, Fredrikstad

Vi gikk med underskudd i 2019, og har budsjettert med enda større underskudd i 2020.

Kutt i pensjonstilskudd vil på kort sikt tappe kapital avsatt til vedlikehold og utvikling av barnehagen, men på lang sikt vil vi kanskje ikke lenger ha en bærekraftig økonomi og måtte selge barnehagen eller legge den ned....

Madsebakken barnehage, Kongsberg

For vår del vil 9% sjablong med inntekstap på kr 429 769 antagelig bety nedleggelse av barnehagen, da videre drift vil være økonomisk uforsvarlig.

Med 11% sjablong, og inntektstap på kr 214 885 vil kvaliteten på innholdet i barnehagen forringes i stor grad.

Vi vil da måtte kutte all vikarbruk for å kunne nærme oss 0 på bunnlinja ut i fra dagens økonomiske situasjon.

Hamna Friluftsbarnehage, Tromsø

De tre siste årene har barnehagen gått med store underskudd, noe som tærer på egenkapitalen.

Dersom vi får økte pensjonskostnader vil dette medføre at vi må gjøre kutt på andre områder, som vikarer, innkjøp, kursing.

Dette vil gi en dårligere kvalitet i barnehagen, og dersom man ikke har penger til å sette inn vikarer ved fravær, vil det kunne ha betydning for sikkerheten og kvaliteten, noe som igjen vil kunne medføre at vi må stenge dager vi ikke har penger til vikarer.

Dette vil gjøre at vi blir en mindre attraktiv barnehage, og man vil kunne miste barn- og på sikt medføre nedlegging.

Båsmobakken barnehage, Rana

Barnehagen vil gå med så solide underskudd da vi ikke verken kan eller vil redusere på antall ansatte, eller antall pedagoger, og med dagens i utgangspunktet dårlige bemanningsnorm må man ha vikar ved fravær - så konsekvensen vil etter kort tid være konkurs.

ABC-Bakken barnehage, Kristiansund

Dette kan i verste fall bety nedlegging av barnehagen, da vi allerede inneværende år driver med underskudd og bruker av oppsparte midler.

Læringsverkstedet Haga, Nes

Hos oss vil kuttet bety underskudd på en allerede presset økonomi.

Dette går utover kvaliteten og barna, dessverre.

Det vil si ingen penger til leker og inspirerende lekemiljø, vedlikehold, vikarer, kompetanseutvikling og opplevelser for barna.

Læringsverkstedet avd Haugenstykket, Tromsø

Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til:

Restriksjoner for når vi har råd til å ta inn vikar, noe som går ut over tilbudet til barna, bemanningsnorm etc.

Vi må vurdere hvilke innkjøp av leker, forbruksmateriell etc vi kan gjennomføre, og hvilke aktiviteter barna skal få delta på.

De ansatte vil ikke kunne få delta på kurs i like stor grad som nå.

Det vil ikke brukes noe penger på vedlikehold av bygget.

Mindre driftsmidler generelt i hverdagsdriften.

Alt dette vil føre til et lavere nivå på barnehagetilbudet.

Skautrollet Naturbarnehage, Vestvågøy

Det betyr at pedagoger som nå er under utdannelse i vår barnehage ikke kan ansettes som pedagog men må ut og finne seg ny jobb som pedagogisk leder.

 • Vi må kutte i tilbud som klatring og ridning til alle førskolebarna.
 • Vi må kutte på innkjøp av pedagogisk materiell.
 • Vi har ikke mulighet til å utføre kompetanseløft i personalgruppen, annet enn internt.

Follafoss Barnehage, Steinkjer

Kutt i pensjonskostnader, vil være nok en spiker i kista.. Vi har budsjettert et underskudd i budsjettet på nesten Kr. 400 000.

Vi går konkurs, opphører i løpet av 2020, hvis ikke kommunen tar over driften.

Det er innledet forhandlinger, og saken skal opp i kommunestyret i oktober. Vi har brukt opp egenkapitalen, og har kun andelspengene urørt, som andelshaverne har krav på å få igjen.

Det er KRISE.

Og det er barna, foreldrene og alle vi som prøver å få til gode hverdager for barn som rammes nok engang.

Kidsa Nyhavn, Bergen

Det får store konsekvenser for driften av den lille barnehagen. Det er allerede budsjettert med et underskudd.

Barnehagen har ansatte med høy ansiennitet og personlige tillegg. Resultatet for 2021 kan bli mellom - 440 000 og - 560 000.

Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage, Arendal

Kutt i pensjonstilskuddet vil gi store utfordringer på sikt.

Kostnaden vil være høy, uavhengig 9% eller 11% og et kutt i tilskudd vil skape enda større uforutsigbarhet enn vi allerede opplever i privat barnehage.

Vi vil måtte holde igjen alle innkjøp, noe som betyr dårligere utstyr for barn og voksne. Barnehagen blir mindre attraktiv og vi kan miste søkere. Vi må bruke enda mindre vikar, som igjen vil gi økt press på personalet og på sikt gi frafall av folk som søker seg over i andre yrker, sykemeldinger med mer.

Dårligere premisser kan også føre til at nyutdannede barnehagelærere ikke ønsker å jobbe i barnehage, og vi får ikke inn ny kompetanse i sektoren. Som studentbarnehage hører vi allerede at høyt kompetente studenter vi har hatt i praksis, søker jobber utenfor barnehage pga dagens premisser med tanke på bemanning etc., med kutt i tilskudd og enda dårligere premisser kan enda flere ta samme valg.

Vi må kutte kompetanseheving og videreutdanning, noe som gir stagnasjon i kompetansen på huset, som igjen går utover kvaliteten på vårt pedagogiske tilbud. På sikt kan vi gå mot en nedleggelse om tilskudd til pensjon fjernes.

Læringsverkstedet Presteheia, Kristiansand

Ingen midler til vikar, mindre aktiviteter for barna, innkjøpsstopp.

Berg barnehage, Halden

For oss som er en liten barnehage og allerede sliter økonomisk pga. innføring av telledatoer i kommunen, stadig lavere driftstilskudd og allerede høye pensjonsutgifter vil kutt i pensjonstilskuddet rett og slett bety nedleggelse av barnehagen.

Vi budsjetterer allerede med underskudd og dette vil bety spiker i kista for oss. Vi har rett og slett da ikke råd til å drifte videre. Og det er synd at det ikke vil være et marked for små private barnehager i fremtiden.

Eigerøy barnehage, Eigersund

Det betyr 170 000 – 350 000 mindre kroner å bruke på barn og drift. Kanskje en lærling mindre.

Smurfen barnehage, Sel

Smurfen barnehage gikk med røde tall både i 2018 og 2019.

Skulle vi få redusert tilskudd som følge av pensjonskutt, vil det bety kroken på døra for oss.

Dette vil jo ingen ende ta, de prøver etter beste evne å slå bena under private barnehager.

Dette vi ramme barn, foreldre og ansatte hardt og borte blir mangfoldet og den gode kvaliteten de private barnehagene yter.

Skammelig og trist at politikere nok en gang prøver å finne en måte å bli kvitt oss på. Det er ikke så mange år siden vi fikk betalt for å starte og sparte stat og kommune for ganske mange kroner.

Snåsa Montessoribarnehage, Snåsa

Hvis dette går igjennom får Snåsa Montessoribarnehage en reduksjon i tilskuddet på kr. 110.000 ved reduksjon til 11% og kr. 220.000 ved reduksjon til 9%.

Vi har allerede en stor pensjonskostnad ved ekstra utbetaling til Storebrand vedr. overgang til ny pensjon. Dette utgjorde 173.000,- for oss.

Selvfølgelig kommer dette til å merkes på økonomien, og særlig nå når vi har ekstra stort fravær og vikarbruk pga Covid19 og smittehensyn.

Vi kan ikke redusere på ansatte pga pedagog- og bemanningsnormen, og da går dette utover vedlikehold på bygg, kursing og annet til ansatte og utstyr til barna, siden det er her vi står "fritt" til å disponere midlene.

Kvaliteten på drifta av barnehagen blir dårligere, og dette går dessverre ut over barna i barnehagen.

Senterhagen og Fridalen Barnehage, Bergen

Vi ønsker å drive barnehager med høy kvalitet og trygghet for barna. For å tilrettelegge for dette er det essensielt at våre ansatte, som tross alt er vår viktigste resurs, har de beste forutsetninger for å lykkes.

Enhver innsparing vi foretar utover dagens nivå vil redusere tilbudet til barna og selvfølgelig forutsetningene for våre ansatte.

Vi kan ikke understreke følgende godt nok, men vi ønsker ikke å drive en barnehage som ikke kan leve opp til vår og samfunnets høye standard. Vi mener at barna fortjener en trygghet på at hos oss så får de mulighet til å blomstre og utvikle seg. Vi lever ikke i den tidsalderen der barnehager ble sett på som barnepass.

Det vil ikke være mulig å tilby dagens standard med foreslått reduksjon i offentlig tilskudd. Resultatet vil være å gå på akkord med bemanningsnorm og pedagognorm, som verken er lovlig eller ønskelig.

Vi har vanskelig for å se en fremtid med våre to barnehager dersom foreslått reduksjon i tilskudd blir vedtatt.

Læringsverkstedet Eplehagen, Lyngdal

(Ytterligere) Reduserte midler til vikarer, innkjøp, vedlikehold etc...

Løkebergstua barnehage, Tønsberg

Dette vil si at likviditeten og resultatet vil bli tilsvarende dårligere.

En konsekvens av dette er at vi evt må kutte en 70 – 80 % stilling i barnehagen, som igjen går utover tilbudet til barna. Eller hente inn noe av dette på besparelse av andre utgifter, som også gir et dårligere tilbud til barna og selvfølgelig de ansatte.

Pensjonskostnaden vil bli den samme som før etter hva vi har skjønt.

Læringsverkstedet barnehage Bispegra, Kristiansand

Det vil påvirke hvor mye barnehagen kan kjøpe inn, ingen vedlikehold og ikke budsjett til vikarbruk. Noe som er veldig nødvendig i denne tiden.

Det vil altså påvirke barnehagens/kjedens økonomiske situasjon.

Damsgård Kanvas-barnehage, Bergen

Dagens rammer er mer enn stramme nok. Med kutt på mellom 250 000 - 460 000,- kroner vil økonomien bli så stram at vi ikke vil ha råd til vikarer når vi trenger det. Det vil gå ut over barnas sikkerhet og barnehagens kvalitet.

Barnehagen sørger for gode oppvekstsvilkår, men for stramme rammer gir mindre mulighet for å gi barna det de trenger av bemanning, pedagogiske verktøy, bøker, leker, turer og tradisjoner.

For å kunne være en pedagogisk virksomhet trenger vi å ha nok midler til å dekke smittevernveilederen, og Rammeplanen/loven. Under pandemien har vikarutgiftene økt mye og de kommer nok i lang tid fremover å gi oss økonomisk belastning. Vi må kunne bruke vikarer slik at vi opprettholder dagens tilbud.

I tillegg trenger vi gode rammevilkår for å dekke barnas behov. Vi ligger i et område med stor sosial nød. Barnehagen utjevner forskjeller. Vi har et stort antall gode erfarne ansatte.

Med kutt i pensjonstilskuddene, vil det være svært dyrt å ha eldre ansatte, og ved nytilsettinger må vi velge den/de med minst erfaring. Noe som vil kunne gå utover kvaliteten.

NB! det er svært viktig at dere ikke rører pensjonstilskuddene, slik at vi får drive barnehage uten å måtte spinke og spare på hver krone. Det er hardt nok å drive barnehage i dagens samfunn. Ikke gjør det verre. Med for stram økonomi vil vi oftere måtte stenge avdelinger/ha kortere åpningstid fordi vi ikke har penger å bruke på vikarer!  

La oss beholde pensjonstilskuddene som i dag. Takk.

Bogafjellbakken naturbarnehage, Sandnes

Barnehagen ligger i Sandnes kommune som allerede ligger på 220. plass av 257 kommuner med tanke på tilskudd.

Vi bruker den lille egenkapitalen vi har igjen for å kunne finansiere bemanning og pedagognorm.

Nå som vi "endelig og forhåpentligvis" skulle se lyset i enden av tunnelen i 2021 med tanke på finansiering av normene som tredde i kraft for 2 år siden...så skal vi altså trekkes i pensjonstilskudd.

 Myndighetene må minnes på at det var Soria Moria-erklæringen som konkurranseutsatte barnehagene, og ga private aktører åpning for bygging av barnehager og Norge hadde ikke hatt full barnehagedekning uten oss private - som igjen hadde betydd færre kvinner i arbeid og lavere inntekt for staten.

Norge står i fare for å miste det gode mangfoldet vi har av barnehager, barnehager som brenner for jobben med barn og som bidragsytere i samfunnet. Dersom kommunen ikke øker tilskudd og vi i tillegg mister pensjonstilskudd er det fare for at barnehagen vår ikke kan fortsette driften på et tidspunkt.

Læringsverkstedet Billingstad barnehage, Asker

Dette vil gå ut over mulighet til å leie inn vikar ved kortidssykdom, begrense alt av innkjøp leker og materiell, umulig å finansiere møter på kveldstid (som vi er nødt til å ha).

Borg Barnehager, avd. Tubus Idrettsbarnehage, Sarpsborg

Vi har nylig gått over til hybridpensjon, og vekk fra den ytelsesbaserte, hvor store deler av den resultatførte kostnaden ble dekket av premiefond, samt var usikker med hensyn til endring i balanseført pensjonsforpliktelse.

Det betyr at tidligere sammenligning av pensjonskostnaden til de private, ikke er reell sammenlignet med faktisk pensjonskostnad.

Dersom vi får en nedgang i pensjonstilskuddet, vil ikke disse dekke vår faktiske pensjonskostnad.

Etter hard økonomisk tid, vil en slik reduksjon skape større forskjeller mellom privat- og kommunaldriftet barnehage, og dermed gå utover barn, ansatte og foreldre.

Læringsverkstedet A/S Faråna, Lyngdal

For vår barnehage vil et så stort kutt går utover barnehagen som helhet, vikar, innkjøp av leker og arbeidsmateriell, vedlikehold.

Det vil bli en forringelse av det tilbudet vårt der vi allerede er restriktive både i forhold til vikarbruk og innkjøp.

Vormsund barnehage, Nes

Konsekvenser barn:

- mangel på leker og utstyr til barna, både inne og ute

- barna får ikke reist til bibliotek, nærområde etc da vi er avhengig av drosje/buss for å komme oss dit. Dette vil bli nedprioritert hvis vi må kutte i budsjett.

- den årlige sommerturen for førskolebarna før de slutter i barnehagen, blir bortprioritert.

Konsekvenser ansatte:

- ingen kompetanseheving for personalet

- kutt i vikarbruk, medfører færre ansatte ved sykdom, som igjen medfører ekstra jobb på de som er på jobb, som igjen kan medføre høyt sykefravær da det begrenser seg hvor lenge ansatte klarer å stå i jobb med for lite ansatte.

Konsekvenser videre drift:

- barnehagen vår er 27 år gammel, og har oppgraderingsbehov i perioder. Vi prøver å vedlikeholde barnehagen litt hvert år, men ved kutt i pensjonstilskudd vil vedlikeholdsposten kuttes, og slitasjen på bygget vil bli stort.

- I verste fall vil barnehagen gå konkurs.

Nygårdshaugen barnehage, Sarpsborg

Et kutt vil bety svært stram økonomi. I 2020 har vi måttet bruke av oppsparte midler til lønn og drift.

Ytterligere kostnader vil bety at det blir svært vanskelig å drive barnehagen videre mer enn noen år.

Pedagogiske mål vil bli utfordret av kostnader ved kutt i vikarbudsjett. Jeg frykter for en stor slitasje på personalet. Vi vil heller ikke kunne utføre sårt tiltrengt vedlikehold. Styrerrollen blir en kamp for å overleve og den pedagogiske ledelsen vil lide.

Læringsverkstedet barnehage avd Tveit, Kristiansand

Etter flytting av driften til nye lokaler i januar 2019 har vi nå etablert oss i nærmiljøet og satser smått om senn på å fylle opp alle plassene. Dette vil nok ta et par år.

I samme periode har to av personalet med kontrakt som assistenter, tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Jeg har ikke kunne tilby dem kontrakt som dette før vi er over kneika med uteblitt økonomisk kompensasjon for bemanningsnormen. Med fremtidig varig reduksjon av tilskudd vil jeg ikke kunne tilby endring av kontrakt i det hele tatt og risikere å miste dyktige ansatte med god kompetanse.

Vikarbruk vurderes allerede nøye før vi setter inn. Nå med korona-situasjonen gjeldende (som vi ikke vet hvor lenge skal vare) er personal borte fra jobb med færre symptomer enn tidligere - altså hyppigere snakk om vikarbruk, men mindre mulighet til å sette inn!

Med en reduksjon i dette tilskuddet blir det jo nær umulig å benytte vikar i det hele tatt i arbeidsgiverperioden. Det vil utvilsomt tære på kreftene til personalet som er igjen, og vi ender fort opp med lengre sykmeldinger.

Når en summerer opp alle disse faktorene er det lett å se at dette vil gå ut over kvaliteten av tilbudet ved at stabilitet og forutsigbarhet forsvinner.

Foreldrene er vare på sine barns vegne når hverdagen blir ustabil på personalsiden - forståelig nok. Trivsel til både foreldre, barn og ansatte vil gå ned, og vi får en dårligere posisjon i forhold til å være en foretrukket bhg for nye familier.

Strikken er strukket langt nok nå!

Straumsgrend barnehage, Bergen

Kutt i pensjonstilskuddet vil for oss i Straumsgrend barnehage si at vi vil måtte kutte grovt i vikarbudsjettet vårt.

Vi har investert i litt økt bemanning. Denne ressursen er blitt brukt til å begrense bruk av eksterne vikarer, - dette for å skape et trygt miljø og forutsigbarhet for barna. Denne ordningen har vist seg også å være en stor fordel for oss nå i koronatiden, der vi har måttet begrense bruk av vikarer utenfra.

Kidsa Tertitten barnehage, Bergen

Kidsa Tertitten vil få et kutt på 245 927. Med et allerede budsjettert underskudd i 2020 og en anstrengt økonomi, vil dette få alvorlige følger for driften videre.

Det vil være et betydelig underskudd barnehagen blir driftet mot.

Dette er ikke bærekraftig over lengre tid. Vi vil med et slikt underskudd alltid være avhengig av at konsernet har økonomi til å bære underskuddet for å drifte videre.

Det vil alltid driftes på et minimum av ressurser, og handlingsrommet vårt for å levere den kvalitet vi ønsker blir sterkt redusert.

Læringsverkstedet avd Gonveien, Larvik

Kutt i pensjonstilskuddet vil kunne medføre

 1. Gjøre arbeidsplassen mindre attraktiv for ansatte
 2. Kutt i vedlikeholdsmuligheter
 3. Mindre fleksibilitet i forhold til kompetanseløft for ansatte
 4. Manglende likeverdig tilbud for barn i private barnehager/kommunale barnehager.
 5. Mindre aktiviteter med barna

Læringsverkstedet barnehage Avd Liantjønn,

Kutt i pensjonstilskuddet får store konsekvenser for barnehagen.

Barnehagen vil ikke ha mulighet til å sette inn vikar ved korttidsfravær, planlagt vedlikehold må stoppes, innkjøp av leker og annet materiell til barna må også kuttes på.

Et eventuelt kutt vil til syvende og sist gå ut over barna!

Sofusbarnehagen, Bergen

Det kan bety at vi muligens vil gå med underskudd.

Det kan igjen bety at vi må spare på vikarer, trivselstiltak for personalet, oppgraderinger av lokalet, kurs og videreutdanninger til personalet, pedagogtetthet (har utvidet) med mer.

Kvam barnehage, Steinkjer

Uten at jeg har kikket nøye på det ennå, så vil jeg tro at det blir krise for vår del.

Vi budsjetterer i minus allerede og når da pensjonspåslag går ned vil ikke det slå positivt ut for oss.

Ryggstranden barnehage, Randaberg

Dette vil medføre at vi må kutte i vikarbruk, aktiviteter og utflukter, vedlikehold av en 30 år gammel barnehage. Ta inn flere enheter, tror vi har muligheter for en enhet til slik normen ligger hos oss i dag.

Ansette billigere arbeidskapasitet når eventuelt høytlønnede pedagoger slutter/går av med pensjon.

Stiftelsen Aurora: Baldershage, Regnbuen og Sluppen barnehage, Trondheim

Vi er godt bemanna (over normene). Vi har noe høyere lønn enn tariff i dag.

Det første vi må ta tak i er: Redusere personalkostnader; bruk av vikar, overtid, kurs, lønnspåslaget må endres, si opp ansatte (kokk, kjøkkenassistent).

Vi må se på kostnadene til aktiviteter for barna eks. leie av buss til lavvoleir, skog og sjø-turer.

Med dette vil vi miste noe av det som gir barnehagene våre god kvalitet og godt renommé. Men disse personalkostnadene kan ikke tas bort direkte, det må forhandles og reduseres over tid.

Oppgradering av lekeplassene står for tur. Det blir vanskelig å få til ei helhetlig nødvendig oppgradering.

Bjørset barnehage, Molde

Vi går med store underskudd allerede i dag, så med et slikt kutt i pensjonstilskudd vil vi ikke klare å drive barnehage videre.

Skjefte barnehage, Steinkjer

Konsekvensene for vår barnehage blir mest sannsynlig kroken på døra, ettersom vi allerede sliter med underskudd to år på rad.

Blåfjell barnehage, Sortland

Dårligere kvalitet

Mindre bruk av vikarer

Dårligere mulighet for faglig utvikling

Dårligere vedlikehold av barnehagen

Mindre velferdsgoder for personal

Økt foreldrebetaling for kost

Mindre mulighet for deltakelse på teaterforestillinger etc.

Mindre midler til å kjøpe inn pedagogisk materiell, leker og formingsmateriell

Den blå appelsin Kanvas-barnehage, Oslo

Et dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk, dårligere vedlikehold, reduksjon til lovens minimum for pedagogandel, eventuelt redusert åpningstid og reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.

Læringsverkstedet Bjørndalen, Asker

Vi kan ikke leie inn vikar ved kortidssykdom, begrense alt av innkjøp leker og materiell, umulig å finansiere møter på kveldstid (som vi er nødt til å ha).

Læringsverkstedet Skytta, Nittedal

I min barnehage vil et kutt i pensjonstilbudet innebære at vi må kutte alle steder det kan kuttes.

Det innebærer at vi må kutte i innkjøp av leker, utstyr og materiell til barna. Det vil gå utover vedlikeholdet av bygningsmasse. Alt av sosiale utgifter må fjernes. Vi må også vurdere å kutte ned antallet personalmøter til et absolutt minimum.

I ansettelsesprosesser må vi vurdere å tilsette ufaglærte assistenter istedenfor barne- og ungdomsarbeidere. Til sammen vil dette gjøre barnehagen til et mindre attraktivt sted å jobbe - noe som igjen går utover tilbudet til barna.

Ro barnehage, Lillehammer

Kutt i pensjonstilskudd betyr at vi må bruke av oppsparte midler som skulle brukes til vedlikehold.

Vår barnehage er bygget i 1991 og trenger stadig vedlikehold for å opprettholde god standard.

Vi har god pedagogtetthet og må eventuelt redusere antall pedagoger til et minimum.

Vi må redusere utgifter til vikarer, noe som fører til økt belastning på personalet og mulig lengre sykefravær.

Furua barnehage, Alta

Et kutt i pensjonstilskuddet vil uansett sjablong få store konsekvenser for vår barnehage. Det vil gi et dårligere tilbud til barna da vedlikehold av barnehagens lokaler, leker og utstyr må ligge på en nullkostnad. Oppgradering av uteplassen som er sårt tiltrengt vil ikke kunne gjennomføres.

Kompetanseheving av ansatte kan ikke gjennomføres. På vikarer og ansettelser fremover kan vi kun bruke de med minst ansiennitet, fagarbeidere må vi hoppe bukk over....

Vi kan maks klare ett, kanskje to års drift på oppspart egenkapital før det er kroken på døra for vår del.

Sørholtet barnehage, Ullensaker

Et kutt i de økonomiske rammene vil føre til at vi må redusere etter ostehøvelprinsippet på alle poster.

Når det er sagt, utgjør personalkostandene mye av budsjettet og vi må vurdere bruk av vikarer mye strengere enn vi gjør i dag. Kvalitetsmessig vil det gå utover det pedagogiske tilbudet vi gir barna, sikkerhet må være i fokus og da blir det mindre tid til annen pedagogisk oppfølging når bemanningen er redusert.

Kompetansehevning har vært prioritert hos oss for å øke kvaliteten på barnehagetilbudet. Her må vi antagelig kutte kostnader noe, som reduserer kvaliteten til barna og arbeidsforholdene for personalet.

På sikt vil det være vanskelig å oppfylle barnehagelovens krav med knappe midler og vi frykter at dyktige ansatte slutter i barnehagen.

Alle kutt går utover tilbudet til barna, vi sliter allerede i dag med å få hjulene til å gå rundt.

Linnestad barnehage, Tønsberg

- Et tilbud til barn og foreldre av dårligere kvalitet, både fleksibilitet og ikke minst i det relasjonelle og pedagogiske arbeidet.

- Har allerede kortet ned åpningstid - vurderer ytterligere nedjusteringer.

- Vurdere mer feriestengt barnehage.

- Nøktern bruk av vikar, som fører til mindre tetthet av ansatte på avdeling.

- Mindre leker/materiell osv. til aktiviteter med barna.

- Større belastning på personalet kan igjen føre til et høyere sykefravær.

- Ikke midler til vedlikehold av bygg og uteområde.

- Ved ytterligere underskudd år etter år vil det føre til konkurs.

Oddenskogen barnehage, Bærum

Vi ser at dette kan ha dramatiske følger for Oddenskogen. Vi har gått i underskudd de 3 siste årene, og har budsjettert med et lite underskudd i år. Vi har ikke egenkapital å tære på. Vi har snudd på veldig mange stener, og per i dag ser det ut til at vi kan komme opp på plussiden i regnskapet.

Vi har bl.a. søkt om utsettelse av avdrag til Husbanken! Vi fikk 1 år. Dette året innførte Bærum kommune en tomteleie på over 200 000,- fra kr 1,-.

Overgang fra ytelse til innskuddspensjon koster oss over 250 000,- dog som en engangskostnad, men det skal betales.

Et kutt i pensjon sier seg selv: Vedlikehold på enda lenger vent, (ventilasjonsanlegget må nå byttes, - fikk beskjed i forrige uke!) minst mulig bruk av vikarer før 16 dager, kompetanseheving blir ikke prioritert bl.a.

Ingen tvil om hvem som er taperne: BARNA. Det går jo imot St.meldinger, Rammeplaner og andre føringer som kommer fra kommune/stat.

Nå er det vel nok !!!

Kidsa Øvsttun, Bergen

Kutt i pensjonstilskudd.

Dersom staten gjør alvor av å redusere tilskuddene til dekning av pensjonskostnader, resulterer det i reduksjon på kvaliteten for:

 • Det pedagogiske arbeidet
 • Kompetanseheving i personalgruppen
 • Leke- og læringsmiljøet – pedagogisk materiell
 • Ved sykdom i personalet – ikke muligheter til å sette inn vikarer
 • Høyt sykefravær – ingen vikarer – høy slitasje på personalet – får konsekvenser for kvaliteten på arbeidet.
 • Muligheten til å opprettholde driften pr. i dag med full dekning av barnehageplasser og personell
 • Vedlikehold må reduseres

Leirdalen Barnehage, Alver

De siste årene har vi gått i minus og det til tross for at vi har ingen fagarbeidere. Men vi har et stabilt personale som blir eldre og assistenter som er på topp lønnsmessig. Skulle bare mangle at ikke voksne skal ha en lønn å leve av. De er fortsatt å regne som lavtlønnet.

Styrerlønnen er lavere enn alle kommunale styrere med opptil 60 000 i differanse. Og mange hopper av og får seg bedre lønnet arbeid. Selv kom jeg fra kommunal og fikk tilsvarende lønn men det er helt individuelt og tilfeldig. Så hvordan kan en regjering tenke at private får for mye penger er uforståelig.

Vår barnehages vedlikehold og vask drives på dugnad og likevel gikk vi med underskudd. Vår kommune var i tillegg svært lav på tilskudd. Det er rykk og napp økonomi fra oven.

Personalet, vikar ved sykdom (korona krever mer) er 80 % av budsjettet. Det er ansatte som koster og med bemanningsnorm er det fastlagt. Som styrer må man tenke unge folk og unge renholdere for å ikke gå konk. Det burde være mulig å ansette eldre uten å nøle. Men da blir underskuddet større. Så skal vi miste ytterligere 300 000 så tappes vår egenkapital som vi jobbet hardt for og innen noen år så går det ikke lenger. Det er ikke en situasjon vi må komme i. Da flykter eiere og ansatte.

Nærmeste bhg ligger flere km unna så små lokale krins bhg må taes vare på så barna får samme utgangspunkt før de starter på skolen. Og foreldre kan bo og leve der de ønsker. Alle våre penger går til barna, det er ingen utbytte kun vanlig lønn.

Men en egenkapital har reddet oss da vi har opplevd og kommer til å oppleve svingninger i barneantall.  Å ha en buffer er utrolig viktig for små foreldreeide barnehager. Tilskuddsmessig er vi prisgitt kommunens raushet. Private bhg har langt igjen før vi er likestilt og får like respekterte forhold.  VI PRESISERER AT ALLE PENGER GÅR TIL BARNA. MED ET KOMPETENT PERSONALE ER DET 80 % AV KOSTNADENE. RESTEN ER FASTE DRIFTSUTGIFTER OG BLIR DET NOE TIL OVERS ER DET EN TRYGG EGENKAPITAL I DÅRLIGE TIDER. SOM VI MÅ HA NÅR DET ER MINUS.

Læringsverkstedet Bekkeberget Naturbarnehage, Gjerdrum

Forskjellbehandlingen av kommunale og private barnehager fortsetter og dette vil gå utover barna. Mindre penger til kjøp av utstyr/materiell/turer og vedlikehold.

Vi vil ikke ha mulighet til å sette inn vikarer. Utrygghet for de ansatte.

Dette kan ikke gå igjennom!

Læringsverkstedet Avd Ravneheia, Kristiansand

Mindre ressurser til vedlikehold, vikarutgifter (som utfordres ekstra i korona-pandemien), leker til barn, kurs og kvalitetsutvikling for personalet.

Dulven friluftsbarnehage, Øyer

Et kutt i pensjonstilskuddet vil for vår del innebære at vi må legge ned barnehagen om 2-3 år.

Vi har pr. dato en forholdsvis god egenkapital, men den vil forsvinne fort hvis vi får kutt i tilskuddet på mellom kr. 200 000 - kr. 300 000.

Vi holder hus i en gammel bygning med behov for utbedringer og vedlikehold. Kapitaltilskuddet er også alt for lavt i forhold til hva vi trenger for å holde den godt ved like.

Hvis det da også blir kuttet i andre tilskudd vil vi ikke greie å drive forsvarlig i mer enn 2-3 år. Det vil bety at kommunen kommer til å stå uten tilbud om barnehageplass til ca. 29 barn om noen år.

Storbakken Barnehage, Kristiansund

Barnehagen drev med underskudd i 2019 og budsjetterer med underskudd for 2020.

Vi bruker av egenkapital som er spart opp siden barnehagen var ny i 2003 for å sikre god og forsvarlig drift.

Med opp til 425 000 kr mindre i tilskudd til pensjon vil barnehagens egenkapital bli spist opp i løpet av de neste to årene. Det vil påvirke hverdagen til barn, ansatte og foreldre ved at midler vi skulle brukt til vikar, inventar, leker, faglig utvikling og vedlikehold/opprusting av inne- og uteområdet må prioriteres bort.

Den største konsekvens av dette er avvikling av barnehagen når oppsparte midler er brukt opp.

Bårudåsen Barnehage, Modum

Kutt i pensjonstilskuddet betyr jo at det blir enda vanskeligere og enda mer underskudd.

Vi har hatt 3 år på rad med underskudd, samt budsjettert med stort underskudd i 2020 pga. liten/ingen økning i tilskudd samt STORE pensjonskostnader i forbindelse med ny pensjonsordning.

Dersom underskuddet blir slik vi har budsjettert i 2020, vil vi ha lite egenkapital igjen inn i 2021.

Håpløs utvikling!

Rishaugen barnehage, Alta

Med den nye pensjonen, som økte utgiftene med kr. 200.000,- og i tillegg reduserte pensjonstilskudd ligger vi på kr. 400.000,- i underskudd pr år. Det sier seg selv at det ikke går å drifte slik over tid.

Vi berges fordi vi har driftet godt i 5 år, og må bruke av midler vi har lagt til side for å kunne vedlikeholde bygg.

Vikingen Barnehage, Steinkjer

Et kutt i pensjonstilskuddet til 9 % vil for vår barnehage tilsi et underskudd på anslagsvis 100.000 til 150.000 kr - beregnet med bakgrunn i årets regnskapstall fram til nå.

Vi vil selv med kutt til 11 % fortsatt gå mot underskudd, men noe mindre beløp.

Vi kan maks drive i 2-3 år med slike underskudd og tvinges da til å avvikle vår drift. 

Vi ser imidlertid ingen fordeler i å avvente med å avvikle hvis disse kuttene kommer, og følgelig vil det være naturlig å vurdere avvikling/nedtrapping allerede neste år.

Hegle barnehage, Levanger

Om det blir 9% eller 11% kutt må vi sannsynlig stenge om 1 eller 2 år. Vi har litt egenkapital, men klarer ikke å drive med underskudd over tid.

Etter bemanningsnorm og ny pensjonsavtale er vi helt på grensen økonomisk. 

Med flere kutt og dårlig tilskudd vil vi ikke kunne drifte vår barnehage.

Bråtveit Natur og Kulturbarnehage, Sveio

Et kutt vil for oss være dramatisk.

Kommunen ligger relativt lavt på tilskudd allerede, vi har pedagoger og fagarbeidere/assistenter med full ansiennitet, og korona koster oss også dyrt bl.a  i forholdt vikarutgifter/vikarpool, noe vi per nå ikke har fått signaler om vil bli kompensert på noe som helst vis.

Vi har ikke innsparingsmuligheter da det aller meste går til lønn. Pedagog og bemanningsnormen legger (heldigvis) rammer for bemanning så det er ikke rom for kutt. Egenkapital har vi litt av men oppsparte midler vil raskt forsvinne dersom vi får mindre tilskudd til pensjon. Det oppleves urettferdig at kun EN del av finansieringssystemet skal bli gjenstand for en så omfattende endring.

Det hadde vært mer logisk og fair med en total gjennomgang av hele ordningen rundt tilskudd til private barnehager.

Garder barnehage, Vestby

Vi har utfordringer med å holde regnskapet i balanse i utgangspunktet. Med et forespeilet kutt så vil vi kunne fortsette en stund på oppspart egenkapital, med deretter er det kroken på døra.

Brøttet barnehage, Drammen

For vår del kan et slikt kutt bety at det er vanskelig å sikre riktig bemanning eller godt vedlikehold av bygg.

Akasia bhg, Bergen

Konsekvenser er at vi vurderer om videre drift er mulig for våre 21 barnehager.

Kidsa Øvre Sædal, Bergen

Kutt i pensjonstilskuddet i Kidsa Øvre Sædal vil gå utover driften ved at vi må bruke mer av driften til personalkostnader.

Dette vil igjen gå ut over kvaliteten i barnehagen og vi vil ha mindre mulighet for å kjøpe inn utstyr og leker. Det vil også bli mindre penger til vedlikehold av bygg/lekeplass.

Læringsverkstedet Øyane barnehage, Averøy

Dette vil selvfølgelig ha store konsekvenser for barna og vår barnehage.

Vi er en liten barnehage med få barn og voksne. Vi er i utgangspunktet presset med tanke på økonomiske utfordringer dette medbringer, med tanke på statlige bevilgninger, kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

Kidsa Ladegården, Bergen

Barnehagen vår er budsjettert med underskudd for 2020 og vi har derfor prioritert å bruke midlene vi har til vikar.

Om vi får kutt i pensjonstilskuddet i 2021 vil vi ha store problemer med midler til vikar. Andre driftsutgifter vil vi da ikke ha ressurser til.

Tussilago barnehage, Stjørdal

Pensjonstilskuddet vi får er en del av driftstilskuddet.

Regjeringens forslag om å kutte dette tilskuddet fra 13% til 11% eller 9%, vil for Tussilago utgjøre: 206 723,- eller 103 362,-.

I 2020 har vi budsjettert med minus, hvis det blir kutt i tilskuddet vil vi også i 2021 måtte budsjettere med minus.

Dårligere økonomi gjør det vanskeligere med vedlikehold. Vi vil heller ikke ha økonomi til å sette inn ekstra personale i barnegruppa som krever ekstra personale utover bemanningsnorm. Dette vil føre til økt belastning for ansatte, og en dårligere kvalitet på barnehagetilbudet.

Vanskelig å si noe annet om dette enn at det gir dårligere økonomiske forhold, som igjen påvirker kvaliteten, og i neste omgang grunnlag for videre drift.

Kidsa Haukedalen, Bergen

Som privat barnehage driver vi allerede med små marginer i forhold til økonomi.

Kutt i pensjonstilskuddet vil medføre konsekvenser for kvaliteten som leveres hver dag til barn og foreldre.

Som del av en stor barnehagekjede som jobber sammen for å opprettholde et mangfold av barnehager i ulike størrelser, vil det også påvirke driften i de små barnehagene i organisasjonen.

Hellvik barnehage Hakkespettlia, Nesodden

Resultatregnskapet pr. august 2020 viser at lønnskostnader utgjør 80% av totale inntekter hittil i år.

Dersom forslaget om kutt i pensjonstilskudd blir vedtatt økes personal- og lønnskostnader vesentlig for vår barnehage. Dette vil få store konsekvenser for en forsvarlig drift av barnehagen vår.

I dag har vi ikke mulighet til å sette inn vikarer fra første dag ved sykdom, noe som gjør at vi allerede ikke er godt nok bemannet. Hvis vi da skal kutte enda mer i lønnskostnadene våre, så er det vikarbudsjettet det vil gå utover. Dette kommer til å øke sykefravær blant faste personalet da de vil bli utslitt av å jobbe uten god nok bemanning, samtidig som kvaliteten og tilbudet i barnehagen vil bli elendig! Et vedtak om kutt vil også bidra til at barnehagen i fremtiden vil gå i underskudd og må legges ned.

Tippen barnehage, Porsgrunn

Kutt i tilskuddet vil kunne bety at vi mulig må permittere ansatte, barna får ikke de ressurser de trenger og vi kan ikke oppfylle alle lovpålagte oppgaver.

Vi ligger etter med tanke på andre tilskudd også, så dette vil være fatalt at skjer.

Følling Barnehage, Steinkjer

Vi vil veldig trolig gå en del i minus neste år. Man ønsker å skåne ansatte og barn, men det vil merkes på strammere rammer ifht vikarbruk, innkjøp og utsettelser av vedlikehold.

I verste fall vil vi måtte søke kommunen om midlertidig fritak av ped-/bemanning- og arealnorm (ta inn 1-2 barn ekstra hvis mulig).

Man må bruke av oppspart egenkapital som ellers skulle gått til planlagt vedlikehold.

Taraxacum barnehage, Stjørdal

I 2020 har vi budsjettert med minus. Hvis det vil bli kutt i tilskuddet vil vi også i 2021 måtte budsjettere med minus.

Dårligere økonomi gjør det vanskeligere med vedlikehold. Vi vil heller ikke ha økonomi til å sette inn ekstra personale i barnegruppa som krever ekstra personale utover bemanningsnorm.

Dette vil føre til økt belastning for ansatte og en dårligere kvalitet på barnehagetilbudet.

Læringsverkstedet avd. Myråsen, Grimstad

I en tid som allerede er ekstremt presset er det hårreisende at regjeringen vil gjøre situasjonen for alle private barnehager enda vanskeligere.

Konsekvenser er at man ikke kan sette inn vikarer ved sykdom, og da kan vi heller ikke opprettholde kohorter. I ytterst konsekvens må vi sende barna hjem. Personalet blir utslitt, som igjen kan føre til sykemeldinger og økte utgifter.

Personalet får ikke anledning til å reise på kurs og videreutvikle seg. Siden vi allerede har innkjøpsstopp i vår barnehage, er det ikke mer igjen å ta av der.

Norlandia Ulven Naturbarnehage, Øygarden

Et kutt i pensjonstilskuddet med 9% vil bety 507 653,- for Ulven naturbarnehage. Det vil gi oss store konsekvenser innenfor bemanning. Vi vil ikke kunne ta inn vikarer ved behov (enda mindre enn vi gjør i dag), noe som går utover personalets overskudd og kapasitet. Det vil igjen gå utover den kvaliteten vi utfører, planer vil bli skjøvet på, møter vil bli utsatt og vi blir tilslutt et sted hvor barna oppbevares, og ikke et sted vi utøver pedagogisk kvalitet til barn.

Vi er en naturbarnehage og da trengs en del utstyr i form av gode sekker, godt tøy til personale, utstyr til å lage mat på ute, utstyr til å skape gode opplevelser sammen med barna. Med et så drastisk kutt, vil pedagogisk verktøy og materiale bli noe vi må spare på. Det fortjener ikke barna i private barnehager. De skal få det samme på lik linje med barn i kommunale barnehager.

Barnehagebygg og utelekeplasser trenger vedlikehold og oppgradering. Skal det skjæres inn til beinet, og vi ikke går med noe form for overskudd, vil vi heller ikke ha økonomi til å drive vedlikehold.

Vi ønsker trygge gode lekeplasser. Vi trenger derfor økonomi til å kunne vedlikeholde, reparere, og skifte ut lekeapparater. Apparater som ikke kun brukes av barn i barnehagen, men og nabobarn og andre.

I vårt søsterselskap er det et stort mangfold av barnehager. Noen er veldig store med opptil 250 barn, mens de minste barnehagene har kun 30 barn. Dette mangfoldet vil forsvinne hvis vi står overfor et så drastisk kutt. Vi vil ikke lenger være i stand til å "hjelpe" våre kollegaer, og det kan gå mot nedleggelser, i verste fall konkurs.

Hokus Pokus barnehage, Grimstad

Redusert bemanning :(

Vangen barnehage, Lørenskog

Konsekvenser for barn: Redusert bruk av vikarer, ikke oppgradering av uteområder, stopp i innkjøp av leker og formingsmateriale og færre aktiviteter

For ansatte: Ingen kompetanseheving, økt belastning ved fravær ettersom vi ikke har muligheten til å sette inn vikarer, økt bekymring for fremtidig arbeidsplass og fremtidig pensjonsforsikring og flukt fra barnehageyrket.

Barnehagen: Manglende vedlikehold av bygg og eventuelt konkurs og nedleggelse på kort sikt.

Abra Cadabra barnehage, Levanger

Dersom pensjonstilskuddet blir kuttet så mye som oversikten viser, selger vi mest sannsynlig barnehagen til en kjede.

Som eier av en enkelt mellomstor barnehage, kan vi ikke ta risikoen med å gå med underskudd. Slik jeg ser det, vil det ikke være grunnlag for videre drift. Vi har tidligere allerede vært i kontakt med en kjede.

Nesåsen Barnehage, Lørenskog

Konsekvenser for barn: Redusert bruk av vikarer, ikke oppgraderinger av lokaler, stopp i innkjøp av leker og formingsmaterialer, ikke eksterne turer, færre aktiviteter.

For ansatte: Ingen kompetanseheving, flukt fra yrket, økt belastning ved fravær, bekymring og uro for arbeidsplassen og fremtidig pensjonsforsikring,

For barnehagen: Ikke vedlikehold av bygg, evt konkurs/ nedleggelse av bhg på kort sikt.

Sørli barnehage, Lørenskog

Konsekvenser for barn:

 • redusert bruk av vikarer
 • ikke oppgradering av lekeområder og lokaler som er 30 år gamle
 • stopp av innkjøp av leker og formingsmateriale

Konsekvenser for ansatte:

 • ingen kompetanseheving
 • økt belastning ved fravær
 • økt bekymring for fremtidig arbeidsplass og fremtidig pensjonsforsikring

Konsekvenser for barnehagen:

 • KONKURS

Læringsverkstedet Margaretalia Barnehage, Lørenskog

Konsekvenser for Barna: Redusert bruk av vikarer. Ikke oppgradering av lekeområder/lokaler. Stopp av innkjøp av leker og formingsmaterialer.

For ansatte: Ingen Kompetanseheving. Økt belastning ved fravær i barnehagen. Økt bekymring for arbeidsplassen, og fremtidige pensjonsforsikring.

Konsekvens for barnehagen: KONKURS.

ULNA barnehagene

For flere av barnehagene i ULNA kan et kutt i pensjonstilskuddet føre til mindre midler til kompetanseheving, oppgraderinger, vedlikehold og evt. også på andre områder knyttet til barnehagedriften.

Norlandia Naustvika barnehage, Øygarden

Et kutt i pensjonstilskudd vil forringe kvalitet for Naustvika barnehage. Det vil også gi et enda større skille, og ulike forutsetninger for privat og kommunal barnehage.

Barn i privat barnehage vil få dårligere forutsetninger for kvalitet når tilskudd kuttes ytterligere igjen.

For Naustvika betyr det at vi ikke kan ta inn vikar (noe vi egentlig ikke har økonomi til i år heller pga pedagognorm og bemanningsnorm), kutt i kurs og oppdateringer av den faglige kompetansen til personalet som igjen vil få ringvirkninger på barnas hverdag.

Vedlikehold vil ikke kunne bli opprettholdt og med en snart 20 år gammel barnehage trenger vi at det vedlikeholdes jevnlig. Vi vil få store kvalitetsforskjeller og mulig at personalet slutter pga for dårlige vilkår, som igjen vil gi barna dårligere forutsetninger for å få kvalitet og pedagogikk med et godt faglig ståsted. Det tar tid å bygge kompetanse og bygge faglig kompetanse. Den skal vedlikeholdes over tid og ivaretas.

Den som til syvende og sist taper på alle økonomiske kutt er barna.

Drømmehagen barnehage, Dønna

Hvis det stemmer at det blir kutt i tilskuddet, så må vi legge ned Drømmehagen barnehage. Vi har allerede kuttet ned på alle utgifter og kuttet ned på bemanning. Det er dessverre dårlige prognoser for videre drift hos oss.

Læringsverkstedet Gardstunet, Øygarden

Det vil ha mykje å sei for heile drifta om vi opplever slike kutt i pensjonstilskuddet. Dette vil gå utover heile tilbodet vi kan gje og kvaliteten i barnehagen.

Rammene vert då enno trangare enn det er no.

Det er uforutsigbart og ikkje bærekraftig. Vi kan ikkje helde fram å gå med underskudd kvart år.

Suttestad barnehage, Lillehammer

Det vil få store konsekvenser for kvaliteten i barnehagen.

Mer uforutsigbart for ansatte, mindre til vikarer, leker, turer og vedlikehold.

Kompetansehevingen vil bli dårligere.

Hestehoven barnehage, Lillehammer

Vi har akkurat benyttet et hardt opparbeidet overskudd til å ruste opp innemiljøet i barnehagen, noe som var sårt tiltrengt.

Men da har vi ikke så mye å gå på av overskudd, så om vi må betale over 50 000 kroner mer i pensjonskostnader hvert år, vil det ha den konsekvens at vi må spare inn på alle områder og ikke ha råd til for eksempel vikarer ved sykdom over tid.

Dette vil bety overtidsarbeid som tærer på de ansatte og som gir utslag i mer fravær over tid.

Dette blir en evig rundgang med dårlig resultat både for unger, ansatte og foreldre.

Bergstø Barnehage, Lillesand

I barnehagens budsjett for 2020 har man et budsjettert underskudd som ca. tilsvarte engangskostnadene forbundet med endring av pensjonsordning i Storebrand, slik at den underliggende driften var i balanse. Regnskapsprognosen for 2020 indikerer at man vil komme ut med et underskudd ca. i henhold til budsjett.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2020 måtte barnehagen kutte i bemanningen for å klare å få driften i balanse. Barnehagen har pr. i dag en bemanning som tilsvarer et minimum i forhold til bemanningsnorm og pedagognorm, slik at det ikke vil være forsvarlig med ytterligere bemanningskutt.

Driften for øvrig er nøktern, og det er vanskelig å se for seg at man skal kunne gjøre større sparetiltak på andre kostnader. En reduksjon i driftstilskuddet er beregnet til å utgjøre inntil kr 210 000 i året. Dersom det blir gjennomført, vil man kunne fortsette driften i et par år ved bruk av andre sparetiltak og bruk av akkumulert egenkapital.

Dersom ansattes andel av pensjonskostnader skulle reduseres fra 3% til 2% innen 2023 vil det øke barnehagens pensjonskostnad. Det skulle indikere et behov for å øke tilskuddet istedenfor å redusere det.

Læringsverkstedet Rom barnehage, Lyngdal

Minimalt med innkjøp, vedlikeholdsutgifter, vikar etc.

Nybu Barnehage, Lillehammer

Et kutt i pensjonstilskuddet vil ha store konsekvenser for en treavdelingsbarnehage som oss.

Jeg kan ikke skjønne hvor vi skal hente de økonomiske rammene til lønn og samtidig ha oppfylt pedagog og bemanningsnorm.

Vi har ALLTID fokusert på kvalitet og stabilitet i personalet. Her er 11 av 12 barnefaglig utdannet, snittalderen er 45 eller 7 av 12 er fra 50 år og oppover og ALLE ansatte jobber her fordi de VIL og mener at dette er den mest meningsfulle jobben de kan ha!

Så pensjonstilskuddet som jo er en integrert del av tilskuddsordningen vil gjøre at vår barnehage går usikre tider i møte.  Det vil gi oss den umulige oppgaven med å få et budsjett til å gå i pluss.

Kvalitet, handlingsrom, vedlikehold, kompetanseheving vil bli hardt rammet, samtidig som det kan ramme stabilitet dersom ansatte kjenner uro for sin egen profesjon i private barnehager.

Hvordan kan et integrert tilskudd fjernes i tilskuddsordningen UTEN at man ser på helheten i ordningen? Vi vil kjempe for oss og for vår arbeidsplass!

Labbetuss Barnehage, Bodø

Dersom pensjonstilskuddet kuttes vil dette få konsekvenser for vår foreldredrevene barnehage.

Vi må budsjettere med tap, og konsekvensen er da nedleggelse på sikt.

Steinrøysa barnehage, Lillehammer

Et kutt vil bety mindre kompetanseheving for de ansatte, lavere personaltetthet da det blir færre vikarer, og ved mindre vikarbruk blir det også større arbeidsbelastning på de ansatte.

Et kutt betyr også færre midler til vedlikehold, da den daglige driften etter hvert vil tære på oppsparte midler. Det vil igjen bety dårlige arbeidsforhold da vi har et bygg som snart er 30 år gammelt.

Stiftelsen Lillomarka barnehage, Oslo

Dette har store konsekvenser for videre drift av vår barnehage.

Per nå går barnehagen i underskudd, og dette gjør det ikke noe bedre.

Svært bekymringsfullt!

Læringsverkstedet Kongerød barnehage, Skien

Ved 11% pensjonstilskudd: Full kjøpestopp, ingen vikar (vi kjøper inn bare dopapir og såpe...).

Ved 9% pensjonstilskudd vil vi i tillegg til full kjøpestopp og vikarstopp også måtte si opp renholdsavtale, legge denne jobben på ansatte (ta tid vekk fra barna). Og vi vil allikevel gå med underskudd.

Hovettunet barnehage, Porsgrunn

Et kutt i pensjonstilskuddet i tillegg til en underfinansiert bemanningsnorm og utfordrende corona-tider, vil føre til en usikkerhet i forhold til videre drift av barnehagen.

Marihøna barnehage, Bærum

Kutt i pensjonstilskuddet vil bety at barnehagen vår må kutte på utgifter til vedlikehold.

Blir ikke penger til oppussing (banrehagen er 26 år).

Kanskje må vi kutte enda mer på innkjøp av materialer og leker til barna.

Vi har stramt budsjett allerede. I verste fall kan det medføre nedleggelse, av en barnehage som vi/de ansatte er stolt av.

Askeladden Barnehage, Lillehammer

Askeladden er en liten enavdelings barnehage som alltid har hatt en usikker økonomisk eksistens.

Vi har den bemanning som er påkrevd og ingenting å stramme inn på.

Med et kutt i pensjonstilskuddet vil det være vanskelig å se for seg videre drift.

Noahs Ark barnehage, Lillestrøm

Dette forslaget vil innebære en katastrofe for vår lille barnehage.

Vi drifter allerede på minimalt budsjett og har pr nå ingen penger å miste.

Det er demotiverende å måtte jobbe så hardt for å holde hodet over vannet. Forslaget gjør at vi i tillegg føler oss som en uviktig aktør i samfunnet, dette er sårende og svært skuffende.

Vi vet at barnehagen vår betyr mye for mange familier. Vi har mange søkere som ønsker seg spesifikt til oss fordi vi er den barnehagen vi er. Familier søker igjen og igjen. Det at vi skal bli tatt så lite på alvor er nesten ikke til å tro.

Vi jobber allerede hardt og mye for en heller lav lønn. Vi har ingen mulighet til å fortsette drift dersom pensjonstilskuddet kuttes.

Melakollen barnehage, Verdal

Kutt i tilskudd til dekning av pensjonskostnader vil føre til reduserte inntekter til barnehagedriften. For vår del vil det føre til begrenset vikarbruk, mulighet for å dra på tur med busskyss, til innkjøp av leker og utstyr, og vedlikehold.

Dette vil på sikt kunne redusere kvaliteten i barnehagen. Og fører til økt belastning på de faste ansatte.

Stiftelsen Hammaren, Sola

 • Redusert bemanning på kjøkkenet
 • Den ansatte har ikke betalt pensjon, nå må den ansatte trekkes 3% av lønn hver mnd.
 • Redusere lønnskostnader, for de som lå over tariff (Har vært en gode for ansatte i mange år)

Dalstunet foreldrelagsbarnehage, Nordre Follo

Det er ikke mye å spare på i et allerede stramt budsjett.

Det eneste vi kan stramme inn er vikarbudsjettet. Dette er ikke heldig og kan slå dobbelt ut på personalet, som blir mer slitne jo flere dager de går underbemannet. Det leder til sykemeldinger.

Underbemannet personal har ikke tid til å blant annet fange opp de sårbare barna?

Et slikt kutt vil ramme de barn som trenger barnehagen mest!

Åsløkka Barnehage, Drammen

Vi er en liten barnehage som allerede har hatt noen tøffe økonomiske år bak oss. I fjor og i år har vi overlevd økonomisk på ekstra tilskuddet fra staten (til små barnehager). Med kutt i pensjonstilskuddet vil det føre til at vi ikke kan opprettholde bemanning og kvalitet i barnehagen. Det blir vanskelig med fortsatt drift av barnehagen hvis dette blir gjennomført.

Bikubå barnehage SA, Strand

Vi er en liten ideell foreldreeid barnehage som nå nærmer seg 20 år. Vi har ikke en stor organisasjon som kan hjelpe oss i dårlige år. Kommer fra en kommune som driver sine barnehager moderat, og sitter ikke med en opplevelse av at vi har for mye å rutte med når vi da får vårt tilskudd. Underskudd i 2019 og forventet underskudd i 2020. Mye på grunn lovendringer i form av økt pedagog- og personaltetthet og vedlikehold.

Stavsberg barnehage Sa, Ringsaker

Stavsberg barnehage driftet med underskudd i 2019, og vil også drifte med underskudd i 2020.

Skonnordtjernet barnehage, Gjøvik

Dette er ikke greit. Det føles som et slag. Hvor langt skal vi strekke oss? Det er allerede tøft å drive en enkeltstående barnehage.

Rudolf Steinerbarnehagen Stjerneøye, Ålesund

For vår lille to-avdelings barnehage er et kutt i pensjonstilskuddet skremmende nytt. Vi har dårligere tall enn vi hadde håpt på så langt i år, styrer mot et underskudd i 2020. Dette er i hovedsak knyttet til vikarbruk, ekstra bemanning på rødt nivå og andre utgifter knyttet til corona. I tillegg kommer høyere utgifter til pensjon etter endring i pensjonsordningen i 2019. 

Dersom det kuttes i pensjonstilskuddet må vi stramme enda hardere inn enn noen gang. Vedlikehold, leker til barna, kursing, vikarbruk er ting som må utgå. Frykter at dette vil styre oss mot en drift som på sikt ikke vil være levedyktig. Inntektene er allerede lave, og kostnadene for høye, for en liten barnehage. Det blir trangere og trangere å være små, ideelle barnehager. Trist. I tiden etter lockdown fikk vi mange svar i barnehagene på hvordan vi burde ha det, med god bemanning, flere på jobb samtidig og små grupper med barn som hadde faste voksne. Kutt i tilskudd er så feil vei å gå.....

Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage, Voss

Me har drive på minus -sida dei siste åra pga bemannings -og pedagognorma. Kutt i pensjonstilskotet, om det vert 9%eller 11 %, gjer situasjonen berre endå meir krevande.  Det er vanskeleg å forstå korleis dei tenker i Regjeringa. Pedagognorm og bemanningsnorm er gjennomført utan økonomiske-midlar til bhg.

Kvalitet i tilbodet til borna, gjer me det beste for å innfri kvar dag.

Det koster å innfri krav.

Noas park barnehage AS, Fredrikstad

Vi har det siste året jobbet for å kunne drifte barnehagen mot et positivt resultat, etter mange år med utfordringer med underskudd. Et av målene våre er å kunne utbedre uteområdet. Et kutt for barnehagen vil legge dette i grus. Kuttet vil gå utover kvaliteten til barna, de ansatte og foreldre. Helsemessig så vil det også gå utover personal ved å kutte på vikarbudsjett. Innkjøp av pedagogisk utstyr vil også skjæres ned til beinet.

Læringsverkstedet Åse Barnehage, Alesund

Kutt i pensjonstilskudd vil føre til kutt som gjelder både utgifter til lønn, drift av bygg, vedlikehold, vikarbruk, samt forbruksmateriell til barna. Kompetanseheving står også i fare for å måtte kuttes. Det vil påvirke kvaliteten og tilbudet barnehagen gir på sikt.

Trimveien barnehage, Horten

I Trimveien barnehage i Horten, frykter nå styrer at livsverket og arbeidsplassene som er skapt de siste 20 årene bukker under hvis regjeringens forslag om å sette ned pensjonskostnadene fra 13 til 11 prosent går igjennom. Det vil for vår barnehage gjøre at vi vil ha 102000 mindre kroner å rutte med på et regnskap som allerede går i minus.

Det er utrolig at det er den borgerlige regjeringen som kommer med et slikt forslag når de vet at det er spesielt de små og idealistiske barnehagen som sliter. Den private barnehage sektoren vil med dette forslaget ikke bestå av annet en de store kjedene, og mangfoldet i sektoren vil forsvinne, fordi de vil ha et større grunnlag for å ta et slikt kutt. Alle vi andre vil ikke klare oss. Barnehage mangfoldet og foreldres rett til å velge en nær barnehage vil forsvinne.

Vi fikk en pedagognorm og en bemanningsnorm som ikke er fullfinansiert, og som de fleste allerede har store problemer med å kunne gjennomføre. Regnskapstallene fra 2018 og 2019 gikk vi over 500000 i minus.
Fram til 2011 klarte vi oss bra, men når jeg ser på tallene, ser jeg at vi hadde utbetalt mer i tilskudd i 2011 enn vi har i dag, selv om antallet barn stort sett har vært likt hele veien. Siden da har tilskuddet gått bare nedover, noe som blir litt spesielt når utgiftene har økt hele veien. Ikke bare lønnskostnadene, men også kravene som følger med bemanningsnormene.

Mye av grunnen til at driften har gått rundt økonomisk er at jeg ikke tar ut mye i lønn. Jeg ligger godt under den lønnen jeg kunne hatt hvis jeg hadde jobbet i en kommunal barnehage. Andre ting vi har spart mye utgifter på er at vi har en engasjert og nevenyttig personal og foreldregruppe, som har bidratt med dugnadsinnsats. Uansett om vi har rustet opp uteområdet, skiftet vinduer eller malt bygget både ute og inne, er det alltid foreldre og personalet som har hjulpet til. Uten dem hadde det ikke gått rundt.

Kommunepolitikerne våre snakker om kutt i alle sektorer, samtidig som vi venter på endringene fra regjeringen i de nye retningslinjene for finansiering av private barnehager. Hvis regjeringen går inn for en reduksjon, ser det ut til å bety kroken for mangfoldet i den private barnehagesektoren. Sektoren vil være mye fattigere hvor bare de store kjedene vil overleve.
Mange barn vil stå uten tilbud til barnehageplass hvis hver 3 barnehage i privat sektor legger ned. De forskjellige kommunene har ikke tilbud til de barna og foreldrene

Bjørkebakken barnehage, Kongsberg

Mindre eller ingen innsett av vikar ved sykdom
Større belasting på det faste personalet som igjen kan gi overbelastning og frustrasjon over manglende mulighet til å gjøre en best mulig jobb
Alle kutt vil gå ut over kvaliteten på det tilbudet vi gir
Barna blir taperne og de ansatte får en arbeidsplass som blir enda mer krevende enn den er i dag.
Vi har engasjerte ansatte som ønsker å gjøre det aller beste for alle, og får vi mindre ressurser vil frustrasjon over ikke å få det til bli stor.

Læringsverkstedet AS avd. Olsvika, Ålesund

Tilbudet til barna blir dårligere og det vil ikke være rom for kompetanseheving.
Det er vanskelig å etterleve Barnehageloven og Rammeplanen.
Det meste av utgiftene går til lønn og drift
Det blir mindre penger til innkjøp av leker/materiell til barna og vedlikehold.
Redusert vikarbruk ved sykdom.
HMS og sikkerhet må vektlegges, men det vil bli færre personalmøter.

Hammeren Barnehage, Lund

Dette har store konsekvenser for videre drift av vår barnehage.

Barnehagen har i 2 år hatt underskudd, og dette gjør det ikke noe bedre.

KLEM Barnehage, Bergen

Hos oss vil dette føre til mindre mulighet for å ta inn vikar. Det gir dårligerer tilbud til barna og flere voksne kan bli syke på grunn av overarbeid og slitasje. Til slutt kan det ende med stenging av barnehagen.

Stryn Bedriftsbarnehage AS, Stryn

Det er klart at eit kutt i pensjonstilskot vil få konsekvensar for økonomien. Det er eit viktig poeng at redusert pensjonstilskot vil få konsekvensar for framtidig pensjonsordning for dei tilsette i private barnehager. Det overrasker meg at departementet kjem med eit slikt forslag no. Barnehagene er allereie i ei vanskeleg situasjon når det gjeld høgt sjukefråvære mht smittevern. Private barnehager treng ein forutsigbar tilskotsordning, dette er ikkje noke godt bidrag til det.

Heimly barnehage, Bergen

Som en liten, enkeltstående barnehage med 27 barn er det begrenset med ressurser. Vi har likevel klart å drive med et overskudd i mange år, fordi vier bevisste og forsiktige. Men i år har vi budsjettert med underskudd. Vi har en «buffer», og kan leve med underskudd et år eller to, men så vil vi måtte gå tilbake til sånn som det var for en del år siden: minimalt med innkjøp til formingsaktiviteter og fornying av leker, ikke vikar ved sykdom, uforutsigbarhet. Kan vi ha en god pensjonsordning? Hvis ikke - vil vi da klare å beholde kvalifisert personale, eller rekruttere nye som ønsker å jobbe hos oss? Alternativt må vi avvikle driften hvis det ikke lenger er mulig å drifte på en forsvarlig måte.
Vi håper regjeringen vil se om igjen på tallene som de mener viser at barnehagene får mer enn de skal, for det er ikke opplevelsen til oss som jobber der!

Steinsfjellet barnehage SA, Haugesund

KONSEKVENSER VED KUTT I PENSJONSTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER.
Regjeringen foreslår kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Ifølge PBLs tall vil kutt i pensjonstilskuddet få store konsekvenser for de private barnehagene. Dette vil være til stor ulempe for kvaliteten på barnehagetilbudet, og en enda strammere økonomi enn vi har i dag.
Per i dag har barnehagen en stram økonomi på grunn av overkapasitet i vår kommune, ny bemanningsnorm og pedagognorm som ikke er fullfinansiert og ekstra kostnader til vikar og hygienetiltak, på grunn av covid-19. De ansatte står også i en ekstra krevende hverdag, blant annet på grunn av smitteverntiltakene og bekymring rundt risikoen ved covid-19 situasjonen. Vi så alle de positive konsekvensene av kortere åpningstider i vår, små grupper og bemanningsnorm på 6 i hele åpningstiden. Nå har vi full åpningstid, som fører til en enda større belastning på de ansatte.
I dag går 85 % av virksomhetens inntekter til personalkostnader. Ved kutt i pensjonstilskudd vil det gi utslag på kvaliteten i barnehagen. Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til nedskjæring i virksomhetens personalressurser, enda større reduksjon i vikarbruk og mindre tid til det enkelte barnet. Andre kutt vi allerede har gjort, er innkjøp ev leker, utflukter for barna, vedlikehold og oppgraderinger og kurs. Et kutt i pensjonstilskuddet vil føre til en forverret situasjon. Det vil føre til lavere kvalitet for barna i private barnehager, og det blir en forskjellsbehandling mellom private og kommunale barnehager. Helt konkret vil det bli mindre kompetanseheving, ingen nye leker, dårligere vedlikehold og mindre handlingsrom for å fremme barns lek og læring.
Vi har allerede skjært inn til beinet i driften. I og med at bemanningsnormen ikke ble fullfinansiert i fjor, gir dette ringvirkninger for vår barnehage. Det er også overkapasitet i vår region, som gjør at vi ikke får fylt opp barnehagen. Ved kutt i pensjonstilskuddet vil summen av dette gjør at vi i verste fall ikke kan lønne våre ansatte. Barnehagen er en foreldredrevet, enkeltstående barnehage, som har minus i fjorårets regnskap, og også i budsjettet for 2020.
Som ytterste konsekvens kan kutt i pensjonstilskuddet være kroken på døra for barnehagen, som fører til at medarbeidere mister jobben, og at barna mister barnehagen sin. Dette gjelder også mange andre barnehager i vår kommune.
Barna vil selvsagt bli den tapende part!

Kjølsdalen Montessoribarnehage, Stad

Eit kutt i pensjonstilskuddet vil føre til at vi ikkje kan prioritere å oppretthalde og utvikle den kvaliteten barna fortener, og som vi er pålagt å ha. Læringa til barn er allerede fullt i gang ved barnehagestart, og da må vi ha kompetent personal som kan gje barna det dei treng. Reduksjon i tilskudd vil medføre kutt i kurs, opplæring og vidareutdanning blant personalet. Om ein ikkje har mulighet til kvalitet og utvikling kan ein ikkje drive ein barnehage.

Vi må kutte i bruk av vikarar, noko som går direkte utover kva som er forsvarleg drift og rammer sikkerheten til barna.

Vi vil heller ikkje klare å ha midlar til nødvendig vedlikehald.

Å drive ein barnehage handlar om mykje meir enn å drive frå år til år. Om vi ikkje kan ha ei bærekraftig drift er ikkje barnehagen levedyktig.

Vi er ein enkeltståande barnehage, men uavhengig av ei overgangsordning vil vi bli like ramma av kuttet innan få år.

Ein konsekvens av kutt i pensjonstilskuddet vil kunne medføre reforhandling av pensjonsordninga ein i dag har til ei dårlegare avtale, noko som igjen vil medføre vanskar ved rekruttering av gode tilsette.

Totalt sett vil kuttet bidra til å auke forskjellen for barn i private barnehagar og kommunale, barna er like mykje verdt uavhengig av kva barnehage dei går i og har krav på samme tilbud.

Læringsverkstedet Folkeparken idrettsbarnehage, Eidsvoll

 • Kutt i pensjonstilskuddet for vår barnehage vil bety:
 • kutt i innkjøp av leker/utstyr/materiell til barna
 • kutt i vikarbruk (som i dag har skutt i været pga convid-19 og ingen kompensasjon for ekstra utgifter) som gir færre voksne i barnehagen.
 • kutt i investeringen av utdanning/videreutdanning de ansatte ønsker å ta
 • Kutt til investeringer av vedlikehold av bygg som gir dårlige rammebetingelser for barna.
 • At yrket vårt vil bli mindre attraktivt for de ansatte da de ikke vil få mulighet til å kunne videreutdanne seg
 • mest sannsynlig en dårligere pensjonsavtale enn det vi har i dag

Rygg barnehage, Gloppen

Ved å kutte i tilskuddet til vår barnehage vil vi få mykje mindre midlar til disposisjon. Vi ønskjer først å fremst å sørge for kvalitet i barnehagen ved å ha nok gode tilsette på jobb. Kutt i tilskotet vil føre til tøffe og vanskelige valg for drifta. Vi har fått mange nye krav og reglar vi skal forholde oss til. Mitt spørsmål er berre - kva er viktigast når vi skal velge vekk noko? Vikar? Leikematriell? Vedlikehald? Eller dårlegare pensjonsordning til våre tilsette?

Lademoen barnehage, Trondheim

Den totale tildelingen til bhg blir redusert. Vi har et gammelt hus som krever stor grad av vedlikehold. Kapitaltilskuddet som skal gå til dette er lavt og gir oss ikke handlingsrom. I tillegg til at vi ikke klarer å ha et hus som tilfredsstiller miljøenhetens krav, vil vi heller ikke ha midler til vikarer.
Så det som må skje er en total gjennomgang av alle deler av vårt tilskudds system

Jegersberg barnehage, Kristiansand

Blir det kuttet i pensjonstilskuddet har det store konsekvenser for vår barnehage. Vi er en liten enkeltstående barnehage som allerede har en anstrengt økonomi. Dette vil få konsekvenser for både barn, ansatte. I verste fall betyr det kroken på døra for oss.

Eplehagen Barnehage, Kristiansand

Vi er en enkeltsående foreldreeid barnehage, alt av tilskudd og ev. overskudd skal gå direkte inn i drift. De siste årene har det ikke vært overskudd med tanke på dårlige tilskudd til bemanningsnorm. Vi har per nå akkurat fått et null budsjett. Men når tilskudd til pensjon blir redusert kommer vi ikke klare å gå i null. Dette kommer til å få store konsekvenser. Det er de ansatte som er viktige biter i god kvalitet og kompetanse. Når personal skal nedprioriteres blir det dårligere kvalitet og likeverdig behandling kan ikke opprettholdes. Dette kommer gå rett på barna i form av, mindre kompetanse, mindre vikarbruk, dårligere vedlikehold mm.

Rikeåsen Barnehage, Nordre Follo

"For vår barnehage vil et kutt i pensjonstilskuddet først og fremst ha store konsekvenser for barna. Et slikt kutt vil bety betydelig innskrenkninger i bruk av vikar ved sykdom, noe som i disse tider vil si at avdelinger eller barnehagen må stenge hvis for mange av personalet blir syke.

Det vil også gi mye mindre muligheter for innkjøp av leker og utstyr til barna for å kunne opprettholde et godt og trygt lekemiljø. Reparering, utbedring og oppussing av både inne- og uteområdet vil være utfordrende og mye må bli satt på vent; og igjen gå mye utover barnas hverdag i barnehagen på sikt.

Det å heve kompetansen til de ansatte er gunstig på alle måter, og det vil være vanskelig å prioritere dersom et slikt pensjonstilskudds kutt trer i kraft. En personalgruppe uten utvikling vil lede til en barnehage uten faglig fremgang, og igjen har store konsekvenser for barnehagehverdagen.

Det å drive en liten uavhengig barnehage er vanskelig i utgangspunktet økonomisk, og med et slikt kutt, vil det bli enda vanskeligere."

Bergheim barnehage SA, Trondheim

Vår foreldreeide barnehage har eksistert i snart 17 år. Vi har bygget opp en kvalitet og et tilbud foreldre og ansatte er strålende fornøyd med.
Vi leverer et tilbud av god kvalitet, høyere ansatte- og foreldretilfredshet, lavere sykefravær, mer effektivt, til lavere pris, enn kommunale barnehager. Likevel opplever vi systematisk motarbeidelse og forskjellsbehandling fra regjeringen. Først må vi gjennomføre en bemanningsnorm som er underfinansiert i 2 år, før vi nå får varsel om kutt i pensjonssjablongen. Ikke nok med det, vi får også kutt i kapitaltilskuddet. Kutt, kutt og atter kutt. Dette tar livet av oss! Regjeringen og partiene snakker pent om mangfold av barnehager, men de dreper elegant mangfoldet bestående av frittstående barnehager som oss. Forslaget om kutt i pensjonstilskuddet, og en finansieringsmodell som er håpløs, ødelegger grunnlaget vårt for videre drift. Jan Tore Sanner må stå til ansvar for dette. Dette ble laget mens han satt som kunnskapsminister, og som han nå gjennomfører som finansminister. Nå er Guri Melby offer for en hestehandel som tar livet av mange private barnehager i Norge. Skam dere, Høyre! Vi trodde aldri vi skulle oppleve dette med Høyre (og Venstre) i regjering.

Dolstad barnehage, Vefsn

Kutt vil for oss medføre at kvaliteten vi har jobbet for i barnehagen blir dårligere. Å kunne gi barna det de trenger og har behov for, - både i forhold til utvikling, motoriske utfordringer, språklige og sosiale utfordringer vil bli utfordrende.
Vi har allerede sprengt vikarbudsjettet gjennom Covid-19 restriksjonene. Noe som fremover vil bidra til et personal som går på akkord med seg selv. Dette gjør de ansatte utrygge.
Vi får ikke gjennomført planlagt utbedring av uteområdet vårt, som står klart for utskifting. Vi kan ikke kjøpe inn materiell, utstyr og annet, og vi får ikke utført nødvendig vedlikehold.
Vi bekymrer oss for om vi kan klare å drifte barnehagen i fremtiden, eller om det vil bli nedleggelse. Vi bekymrer oss for om vi kan klare å gi et like godt tilbud til barn foreldre. Vi er i et konkurransepreget serviceyrke og må levere for at vi skal være attraktive på barnehagemarkedet. Hvorfor skal foreldre velge en barnehage som ikke klarer å oppfylle krav i rammeplanen, bemanningsnorm og kunne drive etter barnehageloven??
Vi kan ikke se noen grunn til at vi i privat sektor skal få dårligere pensjonsordninger enn kommunale? Kommunene er avhengig av de private barnehagene for å kunne dekke behovet for barnehageplass, derfor bør vi stå på lik linje.
Om vi skal klare å rekruttere flere barnehagelærere i fremtiden må vi legge til rette for at de kan få en trygg og god arbeidsplass, som sikrer deres framtid. Covid-19 burde ha vært et klart og tydelig bevis for viktigheten av barnehagen og barnehageansatte! Uten barnehagen vil arbeidslivet stoppe opp. Er det ikke på tide å verdsette dette yrket framfor å bygge ned? Hvordan vil framtiden se ut?

Vinnes barnehage SA, Drammen

Vi vil få kutt i vikarbudsjettet = dårligere kvalitet for barna. 
Vi vil få kutt i kurs og opplæring til de ansatte = dårligere kvalitet for barna.
Vi må vurdere å stenge i 2 - 3 uker på sommeren = dårligere kvalitet for foreldrene
Vi må vurdere å redusere på trivselstiltak og opplæring for de ansatte = dårligere kvalitet for de ansatte

Solvangkirkens barnehage, Tønsberg

Resultat og budsjett for 2019 og 2020, viser at vi drifter med store underskudd etter innføring av bemanningsnorm som ikke er finansiert. Vi er en ideell barnehage som gjennom mange år har spart opp en likviditetsbuffer. Vi har brukt av denne bufferen for å dekke opp underskudd og for å drive forsvarlig. En reduksjon av pensjonstilskudd i tillegg til dette vil i verste fall føre til at det vil bli vurdert videre drift av barnehagen. Vår eier har 2 barnehager/avdelinger til som er i samme situasjon. Dette vil igjen bety at kommunen vår vil kunne miste ca 200 barnehageplasser

Borgen Skog Barnehage, Asker

Kutt i tilskudd får konsekvenser for:
Ø Prioritering av yrkesgruppen barne – og ungdomsarbeidere. Må vii fremtiden gå tilbake til yngre ufaglærte medarbeidere?
Ø Når vi kan sette inn vikar ved ferie / sykdom.
Ø Kurstilbud og kompetanseheving for ansatte må justeres til et absolutt minimum.
Ø Prioritering av vedlikehold på bygningsmassen
Ø Fornying av inventar og pedagogiskutstyr

Læringsverkstedet Skogly barnehage, Løten

For oss vil et kutt i pensjonstilskuddet bli veldig tungt å bære. Barnehagen har ikke et overskudd som kommer til å dekke et slikt kutt i økonomien vår, og jeg frykter at konsekvensene blir store. Jeg frykter at enda strammere rammer vil senke kvaliteten på barnehagen og arbeidet for barna våre: det vil ikke være penger til vikarer, innkjøp av leker og annet materiell, og vedlikehold av bygg vil ikke bli prioritert. Det vil heller ikke være mulig å gi kurs eller etterutdanning til ansatte. Jeg frykter at med et slikt kutt i økonomien så blir barnehagen tvunget til å ansette flere ufaglærte siden lønnskostnader er så og si den eneste økonomiske posten som vi kan klare å spare inn noe av kuttet på. Det vil nok dessverre bli slik at kvaliteten på barnehagen vår på sikt vil bli dårligere, og vi vil ikke klare å gi barna det tilbudet de har krav på.

Blåveisen barnehage sa, Hamar

Et kutt i pensjonstilskuddet for vår barnehage vil gi betydelige konsekvenser for driften.Vi får nå 13 % og en reduksjon til 11 eller 9 % vil utgjøre tilskudd redusert for oss på hhv 184723 og 369447 kroner. Dette er kanskje det som skal til for at barnehagen ikke lenger kan drives. Vi må utsette vedlikehold, noe som er påkrevet og nødvendig i en 30 år gammel barnehage. Vi må kutte i tilbudet til foreldre og barn (redusere med minst en stilling) og vilkårene for de ansatte vil bli påvirket i form av redusert vikarbudsjett, kutt i opplæring noen av de faktorene som er en gulrot for å overleve i en travel barnehagehverdag.

Seilduken barnehage, Oslo

Konsekvensene av å redusere pensjonstilskuddet vil blant annet være at vi ikke kan prioritere nødvendig vedlikehold av bygning og uteområde, kompetanseutvikling av våre ansatte og vikarer ved behov. Det er ikke kvalitetsfremmende! Vi kommer til å måtte bruke hardt oppspart egenkapital - egenkapital som nettopp skal gå til vedlikehold av bygningsmasse og uteområder - for å dekke driftsutgiftene. Dette vil til slutt føre til at barnehagen ikke har økonomisk grunnlag for videre drift. Det er ønskelig med mangfold i barnehageverden, men ved å redusere tilskuddet til pensjonen kan det føre til at denne foreldreeide barnehagen må sette kroken på døren. Er det ønskelig?

Gaustadsnippen barnehage, Oslo

Som følge av kutt i pensjonstilskuddet vil mange barnehager få problemer med driften.

Barn som går i private og kommunale barnehager vil få forskjellige tilbud. Mulighetene er derfor ikke likeverdige.

Et kutt vil føre til private barnehager har mindre penger til f. eks vikarer, noe som går utover sikkerheten til barna.

Brattvåg barnehage SA, Ålesund

Et kutt i pensjonstilskuddet vil bety at det vil bli umulig å  unngå at barnehagen driver med underskudd. Det var underskudd i fjor og ligger an til et underskudd også i år. Vi spiser av egenkapitalen vår og en dag tar den slutt. Personalet i barnehagen er den viktigste ressursen vi har, men selvsagt også den delen som "koster" mest. Vi har et stabilt personale, men få medarbeidere som ikke har full ansiennitet, noe som selvsagt vises både på lønnsutgifter og utgifter til pensjon. Det er minimalt å spare på andre driftsutgifter, så da er det ikke annet å spare på enn inntak av vikarer. Noe som sannsynligvis vil rasere det gode arbeidet vi har gjort som har resultert i et lavt sykefravær, og kunne gi barna i barnehagen et dårligere tilbud. Det fortjener de ikke.

Lykkeliten barnehage, Alver

Vi er et samboerpar på 30 år som 1. mars kjøpte Lykkeliten barnehage. Vi har tatt opp stort lån, både privat og bedrift for å kunne ha denne muligheten. Å drive med underskudd er derfor ikke et alternativ for oss, og må sterkt vurdere videre drift dersom det blir kutt i pensjonstilskuddet. Må vi slå oss konkurs før vi i det hele tatt har fått startet på vår barnehagedrøm?

Lindebakken barnehage, Arendal

Vi har underskudd i år, tør ikke tenke på hvordan det vil bli visst de fjerner tilskudd. Kvaliteten blir dårlig. Det vil gå utover barna og personalet. ikke råd til vikarer.

Hola Barnehage - ULNA Barnehagene, Oslo

Dette kan føre til konsekvenser i forhold til vikarbudsjett, materiell og vedlikeholdsarbeid, aktiviteter utenfor barnehagen, kompetanseutviklingen hos personalet og arbeidsmiljøet. Alle disse elementer er viktige deler av hverdagen vår som påvirker til syvende og sist barns trivsel og barns beste"

Vestvikheia barnehage, Rana

Vestvikheia barnehage er en enkeltstående barnehage med 84 plasser.En reduksjon på 9%vil bli 361200 kr og 11%vil gi reduksjon i tilskudd på kr 180600.I løpet av 1-2 år vil det bety at vi må legge ned driften.Det første som utgår er vedlikehold ,kurs ,innkjøp av utstyr og vikarer.Barnehagen tar ikke ut utbytte men evt overskudd går til vedlikehold av en byggningsmasse fra 1990.Vi ber regjeringen snu og gjøre det slik at vi kan gi barn et godt pedagogisk tilbud og at vi kan være en trygg og attraktiv arbeidsplass også i fremtiden. Rammene for små private barnehager har blitt strammere og strammere og vi har til nå vært kreativ og funnet på gode løsninger ,men nå er strikket tøyd nok blir det ytterligere kutt klatrer vi ikke mer

Ekornheia barnehage, Drammen

Vi ser for oss at de viktigste negative effektene betyr et dårligere tilbud til barna gjennom redusert vikarbruk, dårligere vedlikehold, reduksjon til lovens minimum for pedagogandel, eventuelt redusert åpningstid og reduserte muligheter til innkjøp av materiell til barna.
Et kutt i pensjonstilskuddet slår utrolig urettferdig ut for de som er i kommuner med hinsides lave tilskudd.
Elendig forslag og forskjellsbehandlingen blir enda større for de private barnehagene.

Solbakken barnehage, Trondheim

Et kutt i pensjonstilskuddet vil for vår barnehage få store konsekvenser for videre drift. Vi allerede har hatt år med minus for å kunne innfri bemanning og pedagognorm. Vi har fortsatt lån og kapitaltilskuddet vi får dekker ikke reelle lånekostnader. Vi har i 13 år har et sykefravær under 4%, samt innfridd krav om bemanning og pedagoger i god tid innen fristen. Vi har høy foreldretilfredshet  og godt omdømme per i dag. Ser ikke at vår barnehage har livets rett som enkeltstående i en kommune som allerede er under nasjonal norm i tilskudd.

Ånnerudtoppen barnehage, Asker

Ved det foreslåtte kuttet til barnehagen vil vi måtte ta noen vanskelige valg på hvor vi skal kutte. Vi har allerede kuttet mye med tanke på økt bemanning og pedagoger. Dette vil få konsekvenser for vikarbruk, vi har i dag kjøkkenansatt som gjør at de ansatte kan konsentrere seg om barna og ikke måtte gå fra for å rydde og ordne med mat dette er noe vi må se på om vi må kutte.

Barnehagen er nå 20 år og begynner å bli slitt, vi vil ikke kunne klare å spare opp til større vedlikeholdskostnader som vi vet vil komme med ett hus som begynner å bli eldre.

Jeg som daglig leder må i dag i tillegg til å ha ansvar for 21 ansatte, HMS, brannvern, HR, økonomi og det overordnede ansvaret for det pedagogiske tilbudet jobbe mye mer på avdeling på grunn av fravær, ved kutt vil jeg måtte jobbe mye mer på avdeling noe som igjen kan føre til at jeg blir utslitt og sykemeldt. Daglig leder har ikke noe overtidsbetaling.

Veslefrikk Barnehage Ålesund SA
Ved 11% redusert tilskudd vil vi få kr 170 733 mindre i året.

Vi er en liten enkeltstående foreldredrevet barnehage. Hvor skal vi hente inn igjen disse pengene? Vi har ikke mer å kutte ned på... Jeg er redd for at dette er  dråpen som får begeret til å renne over.. Oppsparte midler vil forsvinne innen få år og vi frykter for fremtiden <3

Haugtussa barnehage, Hustadvika

Jeg har vært ansatt i barnehagen siden 1987. En privat enkeltaktør som foreldrene driver. Nå er situasjonen kritisk for budsjettet går ikke opp lenger. Vi har mange ansatte som har vært lojal mor arbeidsplassen og trives i jobben. Nå er det slik at en gruer seg til dager uten vikar og de blir usikre når vi ikke vet hvor lange barnehagen kan drive. Foreldrene liker barnehagen sin og de håper at rammene våre blir like gode som for kommunale. Verken ansatte eller foreldre godtar at vi skal behandles dårligere enn kommunal driftede barnehager. Dette må stoppes.

Stiftelsen kanutten barnehage, Tromsø

Vi har for 2020 budsjettert med over 400.000 i underskudd. Et ytterligere kutt vil gjøre at vi kommer til å gå med enda større underskudd, som igjen vil føre til at vi på sikt må legge ned drifta. Ett til to år vil det være kroken på døra her.

Tusseladden friluftsbarnehage, Tromsø

Barnehagen må kutte all bruk av vikar under arbeidsgiverperioden. Vi vil heller ikke kunne gjøre nye innkjøp av leker og utstyr.

Furutoppen barnehage, Narvik

For Furutoppen vil kutt i pensjonstilskuddet bety:
* Redusert bruk av vikarer ved fravær
* Mindre/ingen skolering
* Lite vedlikehold av barnehagen, både bygg og uteområdet
*Underskudd
* Egenkapitalen vil minke dramatisk og til slutt være i minus
* Ikke likeverdig tilbud til barna i samme kommune

Orrestien barnehage, Ås

Jeg har jobbet i privat barnehage siden 1990,- og ikke ett eneste av disse årene har vært rolig og forutsigbart mht den økonomiske situasjonen.
Jeg var en av de mange som «kastet» meg på byggebølgen av barnehager på begynnelsen av 2000-tallet.
Barnehagen stod ferdig i 2006 for så å bli fisjonert til en av de «store» i 2018.  Da anså jeg det ikke lenger forsvarlig å drive for en «enkeltstående liten aktør».
Det har i årenes løp vært et vell av pålegg, pålegg, nye pålegg…osv.osv.
og vi i sektoren har gjort det vi kan for å oppfylle pålegg, pålegg og nye pålegg. 
Alt dette koster penger,- og når ikke inntekter og utgifter følger hverandre, så synes det veldig godt på bunnlinja.
Gleden og stoltheten over å eie, drifte, skape samt jobbe hardt for å være den beste og foretrukne barnehagen med de foretrukne ansatte er nå satt på en hard prøve i den «lille» barnehagen jeg har igjen.
Det synes som om at det ikke finnes grenser for politikeres evne til «kreative» finansielle, utidige løsninger/ innskrenkninger for barnehagesektoren generelt og privat barnehagesektor spesielt.
Og skulle det stå et AS bak bedriftens navn, så har vi over lang tid nå opplevd at fantasien og synsingen får fullstendig frislipp hos enkelte politikere og i enkelte partier om hvordan eiere beriker seg selv på bekostning av barna.  Derav «velferdsprofitørene».
Jeg blir så rasende over oppgulp fra mennesker som ikke har peiling på eller erfaring med denne bransjen.
Fakta-sjekk synes helt uinteressant fordi de befinner seg i en verden/ et politisk ståsted som sier at eiere av alt annet enn offentlige og «ideelle» barnehager har en vikarierende agenda.
Dette er et hån og en fornærmelse mot alle som faktisk gjør et anstendig dagsverk/ årsverk.
LØGN BLIR ALDRI SANNHET UANSETT HVOR MANGE GANGER DEN GJENTAS!!

Som eneste barnehage i denne kommunen betaler barnehagen eiendomsskatt. 
Det betales også skatt på et eventuelt positivt årsresultat ( selvfølgelig).
67% av arbeidstakerne topper lønnstabellen og 34% har en alder som tilsier at det betales for ytelsespensjon/ den dyreste ordningen.
Barnehagen går mot sitt 22. år og krever stadig vekk oppgradering av bygg og anlegg samt utskiftning av diverse inventar.
Kapitaltilskuddet dekker knapt utvendig lettere rehabilitering/ oppgradering av bygget.

Både Høyre, Venstre og Krf sier i sine partiprogram at de ønsker et mangfold av barnehager.
Venstre sier også at de vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager
Høyre går enda lengre og vil:
sikre arbeidsplassene gjennom trygg økonomisk styring og gode vilkår for bedrifter.
legge til rette for et variert barnehagetilbud, og at private og offentlige barnehagetilbud må gis samme offentlige tilskudd.
Videre sier Høyre at de skal:
«Sikre og skape arbeidsplasser Det viktigste målet for Høyres økonomiske politikk er å ivareta og skape flere lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd. Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Å skape flere nye jobber er derfor det viktigste målet for den økonomiske politikken. Det skal lønne seg å jobbe. Verdier må skapes før de kan brukes. Veksten i økonomien må derfor være sterk i privat sektor. De som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må oppmuntres, og de må få høste resultatene av sitt arbeid. Det å ha en jobb å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom. Derfor vil Høyre jobbe for at de som kan delta i arbeidslivet, skal ha mulighet til det. Vi må erstatte tapte arbeidsplasser i privat sektor med nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.»
Politikere: Dere skal ta med i tenkningen deres at det er grunner til at de store barnehageselskapene/ konsern eksisterer og blir bare større og større,- og samtidig
kan dere tenke litt på at dette bla er dere politikeres verk gjennom den politikk dere forfekter eller blir påført gjennom et samarbeide med andre partier.
Hvis dere virkelig synes at barnehager er viktige og samfunnsnyttige og dere ønsker et mangfold i sektoren,- ja da må dere faktisk gjøre det mulig.
Med foreslått kutt i pensjonstilskuddet, så blir det smalhans og en av de store aktørene i markedet overtar antakelig eierskapet her også. 
Det synes jeg er viktig å si som ansvarlig arbeidsgiver.

Et godt råd:
Min erfaring er at for å utvikle seg og lære mer så må en omgi seg med mennesker som kan mer/ har annen kunnskap.

Hågåsletta barnehage

Med en reduksjopn til 9% vil barnehagen ha en inntekstreduskjon på 315 000.- ved reduskjon til 11% vil tilsvarende tall være på 157 500.-
2019 regnskapet viser et underskudd på ca 200 000.-.  Årets regnskap håper vi å lande på null!
Med en reduksjon på 315 tusen vil vi få meget stramme rammer. Vi vil måtte redusere bemanning til et minimum, og skjære ned drastisk på bruk av vikarer!!
Det er ikke mye å hente i andre poster enn lønnsposten. Så resultatet vil bli merkbart på barnas tilbud, voksentetthet og også muligheten til faglig kurs og møtevirksomhet, fordi vi da ikke har rom for å frigi personalet.

Refsnes barnehage, Moss

Vi er en foreldreeid, enkeltstående barnehage. Tilskuddet vi har i dag, gjør at vi ender på null eller vi budsjetterer med et underskudd. Kutt i pensjonstilskuddet vil i løpet av noen få år, spise opp den lille egenkapitalen vi har og vi vil ikke ha grunnlag for videre drift. I en allerede tøff hverdag, er dette det siste vi trenger. Vi vil ikke kunne drive forsvarlig over tid. Det vil ramme vikarbruk, vedlikehold, utstyr/leker og mattilbud til barna og det blir utfordrende å rekruttere nye ansatte til en usikker og lite attraktiv arbeidsplass. Det blir et dårligere tilbud til barna. Alle barn er like mye verd om de går i en privat eller kommunal barnehage.

Dusavik barnehage, Stavanger

Vi er en foreldredrevet privat barnehage.
Barnehagen ble bygget og åpnet i 1990.

Vi er 14 ansatte hvor 8 av oss har vært i denne barnehagen i mer enn 20 år, og kun 2 har vært ansatt i mindre enn 10 år.

Vi har høye lønnskostnader, tilskudd for lønn fra kommunen er gjennomsnittslønn, og er under lønn for de aller fleste av våre ansatte.

Vi har en gjennomsnittsalder på 48 år, og med det veldig høye pensjonskostnader.

Både bygg og uteområde trenger kontinuerlig vedlikehold.
Stavanger kommune har nå satt opp festeavgiften fra ca. kr 1.650,- til kr 165.000,- pr år.

Påleggene i forhold til pedagogisk oppfølging av barn, kompetanse heving, planlegging, vurdering og dokumentasjon blir mer og mer omfattende for hvert år.

Påleggene i forhold til HMS dokumentasjon, ser det ikke ut for at det er noen som helst grenser for.

Det eneste vi ansatte kan gjøre er å springe fortere, med lite penger til pedagogisk materiell, turer/utflukter/opplevelser med barna. Studietur for de ansatte er å anse som en luksusvare.

Saarela barnehage AS, Porsanger

Kutt i pensjonsstilskuddet medfører en nedbemanning for Bærtua barnehage i Lakselv.
Ny pensjonsordning har nærmest doblet våre kostnader for 2020.
Vi risikerer å gå underbemannet med redusert kompetanse.
Spesielt med tanke på å overholde corona tiltak og inndeling i kohorter.
Kompetanseheving og tidlig inn, er et stort satsningsområde, og vår barnehage vil ikke ha mulighet til å ivareta kvalitetsmål, eller satse på rekruttering eller kompetanseheving.
I distrikt, noe som Finnmark helt klart kommer inn under, med store avstander og mindre befolkningsgrunnlag, er utfordringene ekstra store.

Vi ber stortinget endre på forslaget hvis kvalitet og barnehagetilbud skal opprettholdes. Det overrasker oss at man kutter indirekte tilskudd til viktige aktører som holder samfunnskritiske funksjoner oppe i kriser.

Hagehaugen barnehage SA, Lillehammer

Strammere økonomi, mindre til å betjene lån, til vikarer, vedlikehold/oppgradering og leker/utstyr til barna.

Villenga barnehage, Nordre Follo

I 2019 gikk regnskapet i 0. Allerede i budsjett for 2020 måtte vi beregne å ta fra fond for å greie å budsjettere med et lite overskudd. Dette grunnet en bemanningsnorm som det ikke fulgte tilskudd med. Hvis man i tillegg skal kutte  i pensjonstilskudd, 270.000,- for vår del så greier ikke vi å opprettholde det tilbudet som kreves av oss, på en tilfredsstillende måte. Dette forslaget viser en forbløffende mangel på det å se sammenheng mellom krav og ressurser. Kravene øker, mens ressursene stuper, noe som etterhvert vil føre til at den ene etter den andre private barnehagen legges ned og full barnehagedekning vil kun bli en drøm igjen.

Sem barnehage, Asker

Vi har budsjettert med underskudd for 2020.
For oss vil dette medføre store økonomiske konsekvenser.

Kulturbarnehaven Grasham, Birkenes

KUTT I PENSJONSTILSKUDDET

Med slike kraftig kutt vil det gå ut over BARNA våre.

Det blir mindre penger til vikarer og kvaliteten blir dårligere, da man ikke får kvalifiserte medarbeidere i barnehagen.

Forskjellen mellom privat og kommunal barnehage øker, man får ikke likeverdig tilbud.

Vi i barnehagen har et felles ansvar for at vårt barnehagetilbud skal være av kvalitet, til hvert enkelt barn. Mister vi kvalifiserte ansatte, mister vi kvalitet. Vi har ikke nok penger til å mulighet til å øke faglig kompetanse.

Blir det kutt i pensjonstilskuddet kan det bli vanskelig å drifte en god barnehage. Da det kan bli lite penger til kompetanseheving av personalet, lite penger til leker/utsyr/utflukter osv.

Kuttet kan føre til nedbemanning og mye fravær av det øvrige personalet. Det kan bli mye press på de som er igjen. Ansatte vil med stor sannsynlighet kjenne på utilstrekkelighet på jobb, som igjen kan føre til dårlig arbeidsmiljø og mye sykemeldinger. Da kan vi ende opp med et ustabilt personal og hva gagner det barna?

Vi kan ikke leie inn vikarer ved fravær av ansatte, som kan føre til et høyere arbeidspress, som igjen kan føre til ytterligere fravær.

Hvis målet vårt er å ta vare på barnas fremtid, må vi ta vare på situasjonene som den er, å etablere forutsigbarhet. Vi må ta vare på de ansatte slik at de opplever stabilitet og har forutsigbare rammer å forholde seg til. 

Ved ansettelser – må man vurder om man må ansette ufaglærte. Hvor attraktive blir da barnehagen vår. Hvordan vil dette påføre vårt gode rykte og rennomme i samfunnet generelt?

Det er ingen tvil, hvem som er taperen her, BARNA - vår fremtid.

Slinningen barneghage, Ålesund

Et kutt i pensjonstilskudd for oss vil mest sannsynlig bety at vi ikke klarer å drive barnehagen om få år. Vi hadde stort underskudd i 2016,2017,2018 og har spist mye av egenkapital. Klarte så vidt et lite overskudd i 2019 etter store innstramminger og nedbemanning. Vi er en barnehage som har mye nødvendig vedlikehold/ utbedring etter gjeldende krav som venter. Et kutt vil være alvorlig og bety kroken på døra...

Stiftelsen Lassebakken barnehage, Drammen

Kutt i pensjonstilskudd og enda mindre penger betyr at barnehagen maks vil klare et par år til før vi må stenge.  Siden Drammen også har et utrolig dårlig tilskudd så vil dette være "siste spiker i kista".  Vi har drevet godt siden 1987, så dette er utrolig trist.  Vi får stadig høre at vi har verdens viktigste jobb, men det er tydeligvis ikke så nøye med "betalingen"!

Tullas Hage AS, Rana

Vi har i år allerede budsjettert med et underskudd på 300 000,-
Store deler av virksomhetens inntekter går til personalutgifter; lønn, pensjon, forsikringer og vikarer. Vi har oppfylt bemanningsnormer ved å ansette et kompetent, stabilt personale som er det viktigste for at barnehagen skal kunne leverer kvalitet i alt vi gjør. Vi gir nye assistenter tilgang på kurs og opplæring for å kunne være faglig kompetent i jobben, da utdannet assistenter ikke vokser på trær,
Mister vi disse ressursene vil det gi utslag på kvaliteten vi ønsker å levere. Barn vil miste muligheten til å bli sett som dem de er og få det beste tilbudet for å bli den beste utgaven av seg selv. Vi VET at å invester i de tidlige år, og legge til rette for en god barndom og en god barnehagehverdag, vil gjøre barn bedre rustet til de utfordringer livet bringer. Jeg vil påstå at å  investere i tidlig innsats NÅ, vil gi færre «utgifter» senere i livet.
Et kutt i pensjonstilskuddet fører til lavere kvalitet for barna i denne private barnehagen, og en større forskjellsbehandling mot kommunale barnehager. Helt konkret vil det bli færre kompetente medarbeidere, mindre innkjøp av pedagogisk materiale, dårligere vedlikehold, som allerede er satt på vent pga mindre, og mindre tilskudd fra en svært effektiv kommune, og dermed mindre handlingsrom for å skape gode aktiviteter som fremmer barns lek og læring.
Som konsekvens kan det være kroken på døra for medarbeidere som behøver arbeidsplassen sin, og barn som behøver barnehagen som pusterom, barn som trenger andre barn å leke med! foreldre som trenger barnehageplass for å kunne gå på jobb, og en kommune som trenger private plasser for å få full barnehagedekning.

Blåbærskogen barnehage, Ringerike

Dersom pensjonstilskuddet kuttes vil det føre til reduksjon i vikarbudsjettet, som igjen vil føre til at vi vil gå med færre ansatte i hus enn det bemannings- og pedagognormen sier at vi skal. Når disse normene i utgangspunktet kun er gjeldende et fåtall av timer om dagen grunnet møter, pauser, sykefravær osv. forstår jeg ikke hvordan vi skal kunne drifte barnehage på en forsvarlig måte.
Vi vil også måtte kutte i de postene på budsjettet som blant annet angår materiell til barna, vedlikehold av bygget og kurs og kompetanseheving til de ansatte. Kvaliteten i barnehagene vil bli dårligere!

Dersom pensjonstilskuddet kuttes vil det først og fremst gå utover barna. Det vil også gå utover de fantastiske barnehageansatte som allerede bretter opp armene og jobber hardt for å få dagene til å gå rundt. Til slutt vil dette også påvirke foreldrene.

Bemanningsnormen for barnehagene er underfinansiert – og så skal det kuttes ytterligere? Kostnadene knyttet til drift under Korona-pandemien har også satt sitt preg på budsjettet - ser man ikke på totaliteten?

Sandtoppen og Eikenøtta naturbarnehager, Sandnes

Dette vil få store konsekvenser for barnehagens drift og for tilbudet

Takk til PBL som står på for oss medlemsbarnehager

Frydenborg Barnehage AS, Risør

Styrer og eier blir snart utbrent. Jobber mye på avdeling nå for å rette opp i siste års underskudd. Det blir liten tid til medarbeidersamtaler og videreutvikling av barnehagen. Faglig innhold på møter blir "brannslukkingsarbeid". Jobbing med kvalitet blir borte. For ikke å snakke om arbeid med de mest sårbare barna. Barnehagene er snart bare barnepass og ikke en pedagogisk institusjon.

Solvang Barnehage AS, Stange

Allerede i dag har vi utfordinger med å få barnehagen til å gå  med et lite overskudd typ rundt 100 000. Hvis vi får et kutt i inntektene på kr 246 000 som det er regnet ut at vår barnehage får, sier det seg selv at vi vil gå i minus.

Vi har investert i pedagognormen og bemanningsnormer ved å ansette den kompetansen barnehagen behøver mest for å skape en barnehage som leverer kvalitet i alt vi gjør. Dette kan vi ikke fortsette med hvis vi får mindre tilskudd! Det er i det hele tatt tvilsomt om vi kan fortsette å drive barnehage i framtida hvis det blir kutt i pensjonstilkuddet. Et senario er at vi må melde oss ut av en god pensjonsordning for å opprettholde drifta med de ulemper det vil medføre for de ansatte.

Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage, Ullensaker

Dersom det vedtas et kutt i pensjonstilskuddet vil dette bety færre leker, dårligere vedlikehold, ingen utflukter, ingen vikarer, samt et økt press på personalet som igjen kan gi høyere sykefravær.

Totalt sett vil det gi et dårligere tilbud og kvalitet for barna.

Møllefossen Barnehage AS, Øvre Eiker

Å drive en privat enkeltstående barnehage er meget krevende økonomisk!

Ved kutt i pensjonstilskudd vil det føre til at vi ikke får oppfylt bemanningsnorm om det ikke er penger til vikarer.
I flere år har vi spart inn til beinet for å kunne drive forsvarlig (kompetansheving, leker osv. er prioritert ned). Vikarer prioriteres ved sykdom, for å være trygge på at barna har nok voksne.

Ved kutt i tilskudd vil dette i ytterste konsekvens føre til nedleggelse her. Da vil kommunen vår måtte dekke opp 83 plasser.

Bua kultur- og friluftsbarnehage AS, Sveio

Kutt i pensjonstilskudd vil hos oss også føre til underskudd, som igjen fører til enda strammere budsjett. Da vil det bli svært lite rom for vikarbruk, noe som vil slite på personalet ved sykdom eller sykemeldinger.
For barna sin del vil de ikke kunne få det tilbudet som de burde, de voksne vil noen dager være underbemannet og faglig utvikling via kurser ol må settes på vent eller skrotes.. Vikarbudsjett, leker/formingsmateriell og ulike oppgraderinger av inne- og uteområdet må settes på vent og i verste fall skrotes da det ikke er nok penger igjen.
Vi er en liten 2 avdelings barnehage, så i aller verste fall kan dette om ett par år bli kroken på døra for vår del, når den lille bufferen vi har i dag er brukt opp..

Altta siida, Alta

Jeg er ganske sikker på at det vil  påvirke innenfor bemanning, vi vil ikke kunne ta inn vikarer ved behov, noe som igjen vil slå ut på personalets overskudd og kapasitet.

Rustadsaga barnehage, Oslo

I følge PBL sine beregninger vil vi miste ca. 140.000 kr. ved 11 % kutt til pensjon. Dette i budsjett som hvert år må nøye beregnes for akkurat å gå opp - med et håp om få å litt avsett til vedlikehold og uforutsette utgifter. I kutt vil derfor bety at vi må jevnt ut reduserer på alle poster - men mest på vikar, vedlikehold og innkjøp av utstyr. Dette vil over tid kunne merkes på kvaliteten på barnehagen.
Rustadsaga barnehage SA er en liten enkelt stående barnehage – som ikke kan overflytte midler fra andre steder til å redde oss dersom det ikke kommer pengene inn via tilskudd og foreldrebetaling.
Ved manglende tilskudd til å drive barnehagen på likt linje med kommunale barnehager i Oslo kommune vil vi på sikt kunne oppleve, at ansatte slutter dersom vi ikke klare å opprettholde samme lønnsutvikling, miste god pensjonsordning, vanskeligheter ved rekrutering av nye ansatte  og siste men ikke minst måtte legge ned når vi ikke får nok penger til å drive barnehagen.

Trollskogen barnehage SA, Alver

Som en enkeltstående barnehage, vil kutt i pensjonstilskuddet få store konsekvenser for barnehagen.

Barna er de største taperne. Det vil ikke være nok midler til å sette inn vikarer. De får færre voksne å støtte seg til. Færre voksne til å hjelpe de som havner utenfor leken. Færre voksne å prate og le med. Færre voksne til å trøste. Færre kompetente voksne som ser hva barna har behov for. Færre barn vil oppleve mestring. Det at kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne blir redusert, er den mest alvorlige konsekvensen! Men fullt ut realiteten dersom vi blir utsatt for enda mindre tilskudd.

De ansatte vil oppleve mer stress i form av uforutsigbarhet i hverdagen.  Det vil bli mindre midler til klesgodtgjørelse og andre «goder». De ansatte får mindre tilgang til verktøy og utstyr for å utføre jobben sin. Som for eksempel pc, telefoner, materialer til pedagogisk formål.

Det betyr en usikker fremtid for barnehagen. Om det ikke er bærekraftig å drifte videre, vil det bli et kutt i mangfoldet i barnehagetilbudet i nærmiljøet.