Nye satser for kapitaltilskudd fastsatt i forskriften

Nye satser for kapitaltilskudd fastsatt i forskriften

Fredag ble nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager fastsatt av regjeringen i statsråd. Det innebærer at den varslede nedgangen i kapitaltilskuddet til private barnehager, på til sammen om lag 245 millioner kroner, er en realitet.

Publisert:

– Det er skuffende at statsråden og Kunnskapsdepartementet har valgt å effektuere dette på tross av vår oppfordring om å videreføre satsene fra 2020 i påvente av at finansieringen av private barnehager blir vurdert samlet. Samtidig er det ikke overraskende, siden satsene som Telemarksforskning beregner også i de foregående årene er benyttet i beregningen av tilskudd til private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Vedtatt i statsråd fredag

Det var i statsråd fredag 23. oktober at endringen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ble vedtatt. I meldingen som Kunnskapsdepartementet publiserte fredag ettermiddag heter det:

«Regjeringen fastsetter endringene nå, slik at det blir mulig for kommunene å ta hensyn til dette når de skal fatte sine årlige vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober.»

Dette er en årlig justering av de nasjonale satsene. Det spesielle denne gang er at satsene for kapitaltilskudd reduseres betydelig i 2021 sammenlignet med 2020. I gjennomsnitt reduseres satsene med om lag 16 prosent.

Kuttet i kapitaltilskuddet kommer på toppen av regjeringens forslag om å kutte i private barnehagers pensjonstilskudd.

PBL: – Nødvendig med helhetlig gjennomgang

– Den store og plutselige nedgangen i kapitaltilskuddssatsene viser hvor viktig det er å få gjort en helhetlig gjennomgang av hele finansieringen av private barnehager. Det er ikke realisme i at barnehagenes kapitalkostnader vil gå ned like mye som Telemarksforsking har lagt til grunn, sier Lindboe – og legger til:

– Et kutt i kapitaltilskuddene på en kvart milliard på grunnlag av beregninger i en rapport fra Telemarksforsking, samtidig som Stortinget vurderer regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddet på flere hundre millioner kroner. Det er egentlig helt utrolig at ingen ser ut til å ta ansvar for helheten i finansieringen og de samlede konsekvensene av det som skjer. Det forventer vi at statsråden og regjeringen tar tak i.  

PBL publiserte informasjon om konsekvensene av reduksjonen i kapitaltilskudd på pbl.no mandag 19. oktober, etter at innholdet i Telemarksforskings årlige rapport om nasjonale satser var publisert.

Renter og avskrivninger

Kapitaltilskuddet som private barnehager mottar skal kompensere for renter og avskrivninger og gis til alle private barnehager etter nasjonale satser.

De nasjonale satsene for kapitaltilskudd, som nå er vedtatt, er: 

Godkjenningsår       Tilskuddssats (kr. per plass)
Til og med 2012   8.000
2013-2015   14.500
2016-2018 17.300
2019-2021 18.100

                      
(NB! Satsene er i denne tabellen oppdatert 4.11.2020 etter at Kunnskapsdepartementet har rundet tilskuddssatsene av til nærmeste 100 kroner.)

PBL har beregnet hvilke konsekvenser reduksjonen i kapitaltilskudd vil ha for barnehagene: 

  • Satsene reduseres i gjennomsnitt med 16 prosent sammenlignet med satsene for 2020. Størst er nedgangen for nyetablerte barnehager.
  • For en barnehage med gjennomsnittlig størrelse (53 heltidsplasser) vil kapitaltilskuddet i 2021 bli redusert med henholdsvis 70.000 kroner («gammel» barnehage) og 306.000 kroner («ny» barnehage), sammenlignet med 2020.
  • Ifølge PBLs beregninger innebærer det en reduksjon i kapitaltilskudd på 245 millioner kroner for private barnehager, fra om lag 1,645 milliarder kroner i kapitaltilskudd i 2020 til om lag 1,4 milliarder kroner i 2021.

Plutselig nedgang

En sammenstilling av hvordan satsene for kapitaltilskudd har utviklet seg siden innføringen av dagens system for finansiering i 2016, illustrerer den plutselige nedgangen i tilskudd og synliggjør at reduksjonen er aller størst for de aller nyeste barnehageplassene.

For å illustrere den prosentvise endringen i kapitaltilskuddssatsene, har PBL satt opp følgende søylediagram:

Alle bruker kapitalsatsene

De nye nasjonale satsene for driftstilskudd til private barnehager skal brukes av alle kommuner som ikke har egne kommunale barnehager som kan gi grunnlag for å beregne tilskuddssatser til private barnehager.

Alle kommunene bruker de nasjonale satsene for kapitaltilskudd når de utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager. Årsaken til at satsene er så mye lavere i 2021 er at rentenivået er lavt og at anslått prisvekst for 2021 er unormalt lav som følge av koronautbruddet.

Regjeringen har i tillegg fastsatt endringer i finansieringsforskriften i tråd med regjeringens forslag om å redusere pensjonstilskuddet. Forslaget er ikke vedtatt på Stortinget. I meldingen fra Kunnskapsdepartementet begrunnes dette slik:

PBL: Fortsetter arbeider mot pensjonskutt

«Regjeringen fastsetter endringene nå, slik at det blir mulig for kommunene å ta hensyn til dette når de skal fatte sine årlige vedtak om tilskudd til private barnehager innen 31. oktober. (…)

På den måten kan kommunene ta hensyn til de nye pensjonssatsene når de fatter sine vedtak. Samtidig må kommunene ta forbehold om at satsene kan bli endret som følge av Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021). Departementet vil følge opp dette med informasjon til kommunene.»

– Dette er en ren teknisk øvelse som på ingen måte betyr at kampen om å stoppe kuttet i pensjonstilskuddet er tapt. Vi møter stor forståelse fra mange partier for våre synspunkter og med så mye informasjon og gode argumenter på «vår side» i denne saken, er det viktig å fortsette arbeidet med å opplyse saken best mulig, kommenterer Lindboe. 

PS! Som PBL har dokumentert tidligere i høst, er mange private barnehager i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I 2019 drev fire av ti barnehager med underskudd, ifølge tall fra PBL Regnskap. I år budsjetterer fem av ti barnehager med underskudd.