Ny rapport: Vil kutte barnehagenes kapitaltilskudd med 245 mill. kroner

Ny rapport: Vil kutte barnehagenes kapitaltilskudd med 245 mill. kroner

Et nytt notat fra Telemarksforsking indikerer at kapitaltilskuddet til private barnehager vil bli redusert med om lag 16 prosent i 2021. Samlet betyr det et kutt i kapitaltilskuddene på 245 millioner kroner i 2021, sammenlignet med 2020.

Publisert:

– Selv om Telemarksforsking begrunner reduksjonen i satsene for kapitaltilskudd med lavt rentenivå og lav kommunal deflator for 2020, bidrar dette i stor grad til ytterligere usikkerhet for barnehagene. Det er ikke realisme i at barnehagenes kapitalkostnader vil gå ned like mye som Telemarksforsking legger til grunn. Dette er alvorlig for sektoren og vi vil derfor be Kunnskapsdepartementet avklare at disse satsene ikke vil bli gjeldende i 2021, uten at det først er gjort en nærmere vurdering av helheten i finansieringen av private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Det forventede kuttet i kapitaltilskuddet kommer på toppen av regjeringens forslag om å kutte i private barnehagers pensjonstilskudd.

Forslaget om å redusere pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent av lønnsgrunnlaget vil redusere tilskuddene til private barnehager med om lag 350 millioner kroner – noe som bekymrer og frustrerer mange i private barnehager.

Ny negativ nyhet for private barnehager

Nå får altså private barnehager en ny negativ nyhet som berører de fremtidige rammebetingelsene – og som svekker muligheten til også i fremtiden å kunne gi barna i barnehagene et godt barnehagetilbud.

– Dette er en endring i rammebetingelsene for private barnehager som kommer på toppen av blant annet manglende finansiering av bemanningsnormen og det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet. Vi er svært urolige for den samlede effekten av det som nå skjer og vil sterkt oppfordre politikerne til å vurdere helheten i finansieringen og sikre at det også i fremtiden skal være mulig å drive sunne og gode private barnehager over hele landet, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL ble nylig gjort kjent med innholdet i Telemarksforskings rapport «Nasjonale satser til private barnehager i 2021».

Foruten de nasjonale satsene for driftstilskudd, beregner Telemarksforsking også satser for kapitaltilskudd som benyttes av alle landets kommuner. Satsene fastsettes deretter av Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av Telemarksforskings beregninger.

Eldre barnehager: Under 8.000 kroner per plass

Kapitaltilskuddet som private barnehager mottar skal kompensere for renter og avskrivninger og gis til alle private barnehager etter nasjonale satser.

Det er disse nasjonale satsene for kapitaltilskudd som i 2021 reduseres betydelig, ifølge rapporten fra Telemarksforsking. Dette er satsene for 2021 som er presentert i rapporten: 

Byggeår                              Tilskuddssats (kr. per plass)
Til og med 2012                7.992
2013-2015                           14.462
2016-2018                           17.316
2019-2021                           18.140

Fire av ti med underskudd i 2019

PBL har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet med spørsmål om kapitaltilskuddssatsene i Telemarksforskings rapport, men har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål.

Som PBL har dokumentert tidligere i høst, er mange private barnehager i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I 2019 drev fire av ti barnehager med underskudd, ifølge tall fra PBL Regnskap.

I år budsjetterer fem av ti barnehager med underskudd.

Manglende finansiering av ny nasjonal bemanningsnorm, har bidratt til å gjøre situasjonen vanskelig for mange barnehager.

Begrunner reduksjon med lavt rentenivå

PBL har beregnet hvilke konsekvenser reduksjonen i kapitaltilskudd vil ha for barnehagene og sektoren som sådan, og kommet fremt til følgende:  

  • Satsene reduseres i gjennomsnitt med 16 prosent sammenlignet med satsene for 2020. Størst er nedgangen for nyetablerte barnehager.
  • For en barnehage med gjennomsnittlig størrelse (53 heltidsplasser) vil kapitaltilskuddet i 2021 bli redusert med henholdsvis 70.000 kroner («gammel» barnehage) og 306.000 kroner («ny» barnehage), sammenlignet med 2020.
  • Ifølge PBLs beregninger innebærer det en reduksjon i kapitaltilskudd på 245 millioner kroner for private barnehager, fra om lag 1,645 milliarder kroner i kapitaltilskudd i 2020 til om lag 1,4 milliarder kroner i 2021.

Telemarksforsking begrunner selv reduksjonen slik: «På grunn av lavt rentenivå og lav kommunal deflator for 2020, blir kapitaltilskuddet betydelig lavere i 2021 enn i 2020.»

– Selv om det lave rentenivået gjør at en del barnehager vil ha lavere kapitalkostnader i 2021 sammenlignet med tidligere, gjelder det på langt nær alle private barnehager. Satsene for kapitaltilskudd har vært relativt stabile, men kuttes nå mer enn noen gang – og sender enda flere barnehager ut i usikkerhet. Derfor viser dette behovet for en helhetlig utredning av finansieringen som tar hensyn til alle de ulike elementene som i sum utgjør samlet offentlig finansiering av private barnehager, sier Lindboe.

Størst nedgang for nye barnehager

En sammenstilling av hvordan satsene for kapitaltilskudd har utviklet seg siden innføringen av dagens system for finansiering i 2016, illustrerer den plutselige nedgangen i tilskudd og synliggjør at reduksjonen er aller størst for de aller nyeste barnehageplassene.

For å illustrere den prosentvise endringen i kapitaltilskuddssatsene, har PBL satt opp følgende søylediagram:

PS! Telemarksforsking produserer en tilsvarende rapport som rapport «Nasjonale satser til private barnehager i 2021» hvert år. I rapporten presenteres beregninger av nasjonale satser for private barnehager. Rapporten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet, mens det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de endelige satsene.