Slik vil den nye regjeringens pensjonskutt ramme din barnehage

Slik vil den nye regjeringens pensjonskutt ramme din barnehage

Forslaget om å kutte i pensjonspåslaget for alle private barnehager fra nyttår vil ramme sektoren bredt. Her kan du se et anslag over hvordan kuttet vil kunne slå ut for din barnehage i 2022 og 2024.

Publisert:

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet vil innebære innstramminger for alle private barnehager i 2022.

I dette forslaget går den nye regjeringen enda lengre enn den forrige regjeringen i å kutte tilskudd til private barnehager. 

Forslaget er tredelt:

1. Pensjonspåslaget til private barnehager reduseres fra 13 til 10 prosent fra og med 2022.

2. For barnehager som ikke inngår i et konsern, opprettes det overgangsordning som gjør at disse barnehagene får et pensjonspåslag på 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024.

3. Barnehager som kan dokumentere høyere pensjonskostnader enn det som gis i pensjonspåslaget, kan søke om å få dette utbetalt i ettertid. Det som dekkes er begrenset oppad til pensjonsutgiftene i kommunale barnehager i hjemkommunen, som igjen varierer med i hvilken grad kommunene bruker av sine premiefond til å dekke egne pensjonskostnader.

Det varslede kuttet vil komme på toppen av en situasjon der tilskuddssatsene vokser saktere enn kostnadene.

LES OGSÅ: Nye satser for tilskudd i 2022: Realnedgang selv uten pensjonskutt

Slik rammes din barnehage

PBL har foretatt en beregning over hvilke konsekvenser det foreslåtte kuttet vil kunne få for hver enkelt barnehage i henholdsvis 2022 og 2024.

Dette må leses som et anslag ettersom tallene bygger på kommunenes rapporterte lønnsgrunnlag for 2019. Altså er tallene et uttrykk for hvor stor reduksjonen ville vært dersom pensjonskuttet hadde blitt gjennomført i 2021.

NB! For barnehager som inngår i et konsern vil det anslåtte kuttet være like stort i 2022 som i 2024. For enkeltstående barnehager vil kuttet fases inn gradvis i 2022, 2023 og 2024. 

NB! For noen barnehager/kommuner mangler PBL data til å foreta anslaget over konsekvenser ved kutt. Der vil det være tomme felt i tabellen.

Ikke helhetlig begrunnet

PBL har gjennom flere politiske prosesser argumentert for at et slikt kutt i pensjonspåslaget ikke bygger på en helhetlig forståelse av finansieringsordningen.

Departementet viser til at private barnehager får mer penger til pensjon enn de i gjennomsnitt bruker på pensjon, men har ikke foretatt en grundig analyse av treffsikkerheten i de andre elementene i tilskuddssystemet.

For eksempel er det svært mange barnehager som erfarer at kapitaltilskuddet ikke dekker faktiske kapitalkostnader eller leiekostnader.

Kutt som gjør vondt

Da den forrige regjeringen i fjor la frem et forslag om å kutte pensjonspåslaget til 11 prosent, lot ikke reaksjonene fra PBLs medlemsbarnehager vente på seg.

Mange hundre medlemsbarnehager rapporterte om forventede kutt i alt fra vikarbruk til kompetanseheving og vedlikehold.

Her kan du lese hva eierne og lederne selv skrev at kuttet ville innebære for driften av deres barnehager.

PBL advarer om konsekvensene

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett har vært på høring i de ulike komiteene på Stortinget.

PBL har deltatt i høringen i utdannings- og forskningskomiteen, samt i kommunalkomiteen. Her kan du se advarslene PBL kom med i høringen i utdannings- og forskningskomiteen – samt lese PBLs skriftlige innspill