PBL: Skuffende at regjeringen prioriterer eierskap foran kvalitet

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL frykter økt uro vil hemme kvalitetsutviklingen i barnehagesektoren.

PBL: Skuffende at regjeringen prioriterer eierskap foran kvalitet

– Regjeringen har feil fokus når den retter søkelyset på eierskap i stedet for på de reelle utfordringene barnehagesektoren har med for ujevn kvalitet, sier Anne Lindboe om beslutningen om å utrede en utfasing av det som omtales som kommersiell drift i skattefinansierte velferdstjenester.

Publisert:

PBLs administrerende direktør frykter at den varslede utredningen vil føre til forsterket utrygghet i sektoren.

– I sommer ble sektoren presentert for forslag i Storberget-rapporten som i praksis avskaffer prinsippet om økonomisk likebehandling. I høst kom det et tilskuddskutt som ikke er bygget på en helhetlig forståelse av finansieringen av private barnehager. Når denne utredningen kommer på toppen av alt dette, må regjeringen være klar over signalene de gir, nemlig at de gründerne som bidro til full barnehagedekning og som har bygget opp sine livsverk i barnehagene, kanskje ikke lenger er ønsket i sektoren, sier Anne Lindboe.

Enighet etter forhandlinger med SV

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 er regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige med SV om en rekke verbaler, altså punkter som partene er enige om å gjennomføre ut over det rent budsjettmessige.

En av verbalene lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen mars nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulke skattefinansierte velferdstjenester, og legger fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.»

Feil fokus

Anne Lindboe og PBL mener regjeringen har feil fokus når den legger innsatsen i å undersøke eierskap i stedet for å undersøke hva som skal gjøres for å jevne ut og heve kvaliteten i sektoren.

– Det er ikke private barnehageleverandører som er utfordringen i dag. Utfordringen er den store forskjellen man har i kvalitet mellom forskjellige barnehager. Det norske samfunnet har potensial til å bygge en barnehagesektor som kan stå som et forbilde for resten av verden. Men hvis målet skal være å skape best mulig barnehager for barna, og også sørge for at ressursene blir brukt klokest mulig, burde man heller sette ned et utvalg som ser på hva man kan gjøre for å utjevne kvalitetsforskjellene, sier Anne Lindboe og legger til:

– Det er ingenting som tyder på at forskjellene i kvalitet har noe med eierskap å gjøre eller at én type eierskap gir bedre kvalitet enn andre typer eierskap. Vi har mange gode ideelle barnehager, kommunale barnehager og barnehager organisert som selskaper, både små og store.

Minst like bra, til lavere offentlig kostnad

Private barnehager leverer i dag minst like gode tjenester som kommunale barnehager, men til en betydelig lavere kostnad for fellesskapet. For hver 100-lapp en kommune i 2019 brukte på en kommunal barnehageplass, gikk det 89,2 kroner til en privat barnehageplass.

Velferdstjenesteutvalget, som la frem sin rapport for nøyaktig ett år siden, konkluderte med ikke å anbefale å favorisere private tilbydere på bakgrunn av eierskap.

Velferdstjenesteutvalgets leder Kåre Hagen sa følgende under et arrangement i Arendalsuka i august:

«Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt.»

Anne Lindboe frykter at mye av det positive som er bygget opp i sektoren, vil svekkes dersom «feil» eierskap skal bli ekskluderende.

– Å tenke at man skal utfase alle private barnehager som ikke er ideelle vil for det første medføre en betydelig risiko for forringelse av kvalitet, og mindre valgfrihet og mangfold i sektoren. Det vil bety at foreldre risikerer å miste barnehager de er glade i fordi de har feil eierskap. Man vil også risikere at det blir veldig dyrt, for det er stor sjanse for at kommunene må ta over ansvaret for mange av de barnehagene man ikke lenger ønsker velkommen, sier Anne Lindboe.

Oppfordrer til «Barnehageforliket 2.0»

PBL-direktøren er tydelig på at barnehagene trenger forutsigbarhet for å kunne utvikle kvaliteten til beste for barna.

Lindboe mener det er til skade for utviklingen av kvalitet og mangfold i sektoren at barnehagene utvikler seg til en arena hvor politiske partier kan synliggjøre hvor de står på den politiske høyre-venstre-aksen.

– Vi møter ofte politikere som virker genuint opptatte av utviklingen i kvaliteten og som gir uttrykk for at de tar bekymringene i sektoren på alvor. Og når vi snakker med disse politikerne, er ikke uenigheten så stor som den ofte kan virke. Derfor bør nå noen ta ansvar for å ta initiativet til et «Barnehageforliket 2.0», sier Anne Lindboe.

  • SV fikk i forhandlingene gjennomslag for ytterligere ett verbalforslag som berører barnehagesektoren: "Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd."