Nye regler vil gi ytterligere kutt i tilskudd – PBL kritisk til høringsforslag fra regjeringen

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier det er helt uansvarlig å foreslå regler som vil gi ytterligere kutt i tilskudd og enda verre rammevilkår for private barnehager enn i dag. Det er ikke bærekraftig, og eventuelle endringer i systemet for finansiering må basere seg på en grundig gjennomgang av hele finansieringssystemet, sier han.

Nye regler vil gi ytterligere kutt i tilskudd – PBL kritisk til høringsforslag fra regjeringen

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer sterkt på et nytt forslag fra regjeringen om å gi kommunene nye verktøy for å forskjellsbehandle barn og barnehager: – Dette undergraver på ny dagens viktige prinsipp om likebehandling av barn og barnehager. Det er svært urovekkende at regjeringen ytterligere forverrer rammevilkårene for private barnehager uten først å vurdere treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet.

Publisert:

Onsdag 29. juni sendte Utdanningsdirektoratet, på vegne av Kunnskapsdepartementet, ny økonomiforskrift til barnehageloven og endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager på høring. Høringsfristen er 29. september.

Deler av forslaget følger som en konsekvens av endringene i barnehageloven som Stortinget vedtok 7. juni.

Kan holde dyre kommunale barnehager utenfor

Men i høringen foreslås det også endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som vil kunne ha store negative konsekvenser for private barnehager, og barn og ansatte i disse barnehagene.  

Det foreslås å gjeninnføre en bestemmelse som gjør det mulig for kommunen å holde driftsutgiftene og barnetallet for enkelte kommunale barnehager utenfor beregningen av driftstilskuddet til de private barnehagene.

Formålet er, ifølge høringsnotatet, å legge til rette for at kommunen kan hensynta at ulike barnegrupper har ulikt behov for ressurser.

To alternative forslag på høring

I høringsnotatet presenterer departementet to alternative forslag til forskriftsbestemmelse som høringsinstansene bes om å gi innspill til:

  • Det første alternativet er å forskriftsfeste at kommunale barnehager med driftsutgifter som er minimum 20 prosent høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager, kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.

  • Det andre alternativet er å forskriftsfeste at kommunale barnehager med driftsutgifter som er minimum 20 prosent høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager, kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.

Dette alternativet inneholder i tillegg et forslag om at også andre kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager dersom de kommunale barnehagene har driftsutgifter som kommunen mener de private barnehagene i kommunen ikke har.

PBL: – Uansvarlig med ytterligere kutt

Beregninger PBL har gjort viser at en bestemmelse om å kunne holde kommunale barnehager med kostnader som er minimum 20 prosent høyere enn gjennomsnittet alene vil få betydelig negativ innvirkning på tilskuddssatsene for barn i private barnehager i mange kommuner. I andre kommuner vil det ha mindre betydning.

Kombinert med en mer generell adgang til å holde kommunale barnehager utenfor beregningsgrunnlaget dersom kommunen mener de har kostander som private barnehager ikke har, mener PBL at dette er et svært kontroversielt forslag med store negative konsekvenser for tilbudet i landets mange private barnehager.

– Store deler av privat barnehagesektor ligger med brukket rygg, blant annet på grunn av de omfattende kuttene i pensjonspåslaget i 2022. Rekordmange barnehager driver med underskudd. Mange kutter i tilbud og satsinger for ikke å gå over ende. Det rammer tilbudet til barna og arbeidsforholdene for de ansatte. PBL får jevnlig spørsmål fra medlemmene om avviklinger og nedleggelser. Dette er virkeligheten i store deler av sektoren nå, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL – og legger til: 

– Da er det helt uansvarlig å foreslå regler som vil gi ytterligere kutt i tilskudd og enda verre rammevilkår enn i dag. Det er ikke bærekraftig, og eventuelle endringer i systemet for finansiering må basere seg på en grundig gjennomgang av hele finansieringssystemet. Forslaget er dessuten i strid med likebehandlingsreglene i barnehageloven, og det er oppsiktsvekkende at regjeringen utfordrer disse nå, halvannet år etter Høyesteretts viktige dom om likebehandling.

Andre forslag kan ivareta intensjonene

Departementet ber i høringen om innspill på hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på forslaget om å fastsette terskelverdien for å unnta barnehager fra beregningsgrunnlaget til minimum 20 prosent høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager.

I høringen vil PBL spille inn alternative forslag som ivaretar intensjonene om å kunne gjøre ekstra satsinger i barnehager eller områder med spesielle utfordringer, men på en måte som likebehandler barn og barnehager uavhengig av eierskap – og som ikke pulveriserer beregningsgrunnlaget for alle private barnehager i kommunen.

PBL kommer tilbake til det videre arbeidet med forslagene fra regjeringen og den aktuelle høringen.