Vant i Høyesterett: Svært viktig for barnehager både i Fredrikstad og resten av landet

Advokat Einar Brunes (PBL) og Morten Steenstrup (SANDS) var prosessfullmektige for henholdsvis PBL og barnehagene under behandlingen i Høyesterett 7. januar i år. På grunn av covid-19-situasjonen ble saken gjennomført digitalt. (Foto: skjermdump fra Høyesterett og Andreas Haldorsen/Wikimedia commons)

Vant i Høyesterett: Svært viktig for barnehager både i Fredrikstad og resten av landet

En enstemmig Høyesterett slår fast at Fredrikstad kommune har gjort feil i tilskuddsberegningene for private barnehager i 2014 og 2015. Dermed er det satt endelig punktum for en svært langvarig og krevende prosess. – Dette er en svært viktig seier, både for de 19 medlemsbarnehagene i Fredrikstad og for andre private barnehager over hele landet, mener PBL-direktør Anne Lindboe.

Publisert:

– Det har vært en veldig lang prosess for å få sikret økonomisk likebehandling for våre medlemmer i Fredrikstad kommune. Det er derfor gledelig med en så tydelig dom, som ikke etterlater noen tvil om realiteten i kravet om økonomisk likebehandling, sier advokat Einar Brunes i PBL.

Trakk fra kostnader, telte med barna

Stridens kjerne er hvordan fire spesialavdelinger i tre kommunale barnehager i Fredrikstad påvirker beregningen av tilskudd til private barnehager.

Fredrikstad kommune har trukket personalkostnadene fra disse avdelingene ut av de kommunale kostnadene som danner tilskuddsgrunnlaget. Samtidig har kommunen regnet inn barna fra spesialavdelingene i regnestykket over kostnader per ordinære heltidsplass i kommunale barnehager.

Dette, har PBL og medlemsbarnehagene i Fredrikstad påpekt, har ikke kommunen anledning til.

Enstemmig dom

Høyesterett er tydelig på at Fredrikstad kommune med sin beregningsmetodikk ikke ivaretar prinsippet om økonomisk likeverdig behandling.

 «Resultatet av kommunens beregningsmåte var at tilskuddsbeløpet per heltidsplass ble lavere enn kommunens gjennomsnittlige driftskostnader til ordinær drift i egne barnehager. Dette innebærer at den måten kommunen beregnet gjennomsnittlig driftskostnad på, ikke var i samsvar med kravet til likeverdig behandling i barnehageloven § 14», skriver høyesterettsdommer Arne Ringnes i vurderingen av saken.

I dommen heter det at «Fredrikstad kommunes vedtak om tilskudd for årene 2014 og 2015 kjennes ugyldige.» Kommunen er i tillegg dømt til å betale barnehagenes og PBLs saksomkostninger på totalt 1.329.148 kroner.

Dommen er enstemmig.

Lindboe: Takk til barnehagene

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL gleder seg over at medlemsbarnehagene vant frem i Høyesterett. Hun mener dette er en viktig seier, både for medlemsbarnehagene i Fredrikstad og for private barnehager over hele landet.

– Dommen er tydelig på at kommuner ikke skal kunne organisere seg bort fra prinsippet om økonomisk likeverdig behandling. Samtidig illustrerer saken at regelverket for beregning av tilskudd både er komplisert og åpner for kreative tolkninger når man må til Høyesterett for å få en avklaring, etter at barnehagene hadde tapt både i tingretten og lagmannsretten, sier Anne Lindboe.

Hun takker alle som har bidratt til å belyse saken, og ikke minst medlemsbarnehagene i Fredrikstad som har stått opp for hverandre og sektoren gjennom en langvarig og krevende prosess.

Advokat Brunes: – Viktig tilslutning

Advokat Einar Brunes påpeker at likeverdig økonomisk behandling er en forutsetning for at private barnehager skal kunne levere like gode barnehagetjenester som kommunene. Han mener høyesterettsdommen løfter opp økonomisk likeverdig behandling på en måte som vil få konsekvenser for private barnehager landet rundt.

– Det er veldig viktig å få Høyesteretts tilslutning for at det skal være økonomisk likebehandling mellom offentlige og private barnehager. Dette innebærer at de private barnehagene skal sikres den samme offentlige finansieringen per oppholdstime som kommunale barnehager får, sier Einar Brunes og legger til:

– Uavhengig av beregningsmetodikk må alle kommuner i Norge etter denne dommen påse at tilskuddsbeløpet per heltidsplass ikke blir lavere enn kommunens gjennomsnittlige driftskostnader til ordinær drift i egne barnehager.

Totalen ikke beregnet

I tillegg til at Fredrikstad kommune er dømt til å beregne tilskudd for 2014 og 2015 på nytt, samt dekke barnehagenes saksomkostninger, vil en naturlig konsekvens av dommen være at kommunen også beregner nye tilskuddssatser for årene etter 2015.

Det er foreløpig uklart hva som vil bli de samlede økonomiske konsekvensene for private barnehager i Fredrikstad. PBL har så langt ikke hatt tilgang til alle nødvendige opplysninger for å kunne gjøre sikre beregninger av dette.