Anker dom i Fredrikstad

Advokatene Hans-Are Nyheim og Alex Borch representerte henholdsvis barnehagene og Fredrikstad kommune i tingretten.

Anker dom i Fredrikstad

– Det kan få store negative effekter for tilskuddssatsene til barnehager over hele landet dersom kommunene bruker dommen aktivt til å styre kostnader og barn, sier konsernadvokat i PBL, Hans-Are Nyheim om begrunnelsen for å anke.

Publisert:

19 medlemsbarnehager i PBL fikk ikke medhold da et søksmål mot Fredrikstad kommune var oppe i Fredrikstad tingrett i oktober. 

Det var spesielt kommunens skille mellom ordinære driftsutgifter og driftsutgifter relatert til spesialpedagogisk hjelp og barn med særskilte behov som PBL og barnehagene ønsket å få belyst i retten.

PBL mente det for årene 2014 og 2015 har vært et misforhold mellom kostnadene Fredrikstad kommune har oppgitt for egne ordinære barnehager og det antall barn som har inngått i beregningsgrunnlaget.

I retten kom det frem at kommunen har drevet fire spesialavdelinger forbeholdt barn med særlig behov for tilrettelagt tilbud. Barna på disse avdelingene inngår i beregningsgrunnlaget for hvor mange barn kommunen har i sine egne barnehager, mens kostnadene knyttet til ansatte i spesialavdelingene er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Retten avviste saksøkernes krav om at vedtak om tilskuddssatser for 2014 og 2015 må kjennes ugyldige.

PBL tar regningen ved eventuelt tap

Torsdag 21. november vedtok styret i PBL å støtte en anke. Ved et eventuelt tap i lagmannsretten dekker PBL motpartens omkostninger i henhold til rettskraftig dom. Kostnadene dekkes av PBLs fond for fri saksførsel.

Konsernadvokat Hans-Are Nyheim i PBL sier det er to grunner til at saken må ankes.

– For det første mener vi dommen ikke er i tråd med slik regelverket skal forstås. For det andre er den prinsipielt viktig. Det kan få store negative effekter for tilskuddssatsene for barnehager over hele landet dersom kommunene bruker dommen aktivt til å styre kostnader og barn, sier Nyheim.

Viktig med riktig grunnlag

Ettersom private barnehager får tilskudd per barn basert på gjennomsnittlige kostnader per barn i tilsvarende kommunale barnehager i hjemkommunen, er det viktig at både kostandene og antallet barn som inngår i beregningsgrunnlaget, er riktig.

I dommen heter det blant annet:

«Riktignok er retten enig i at det kan se ut som at driftskostnadene for disse spesialavdelingene blir noe for lavt all den stund man ikke tar med lønnskostnader til ansatte som jobber med barn som krever særlige tiltak i tilskuddsgrunnlaget (…) Dette betyr likevel ikke at barna i disse avdelingene skal holdes utenfor i barnetallet ved beregningen av tilskuddssats. Spesialavdelingene utgjør en integrert, men likevel begrenset, del av de tre aktuelle kommunale barnehagenes ordinære drift, og verken Forskriften eller rundskrivene legger opp til at barna i denne type avdelinger skal holdes utenfor ved beregningen av tilskuddssatser.»

– Ikke ordinært barnehagetilbud

Konsernadvokat Hans-Are Nyheim i PBL mener dommen er problematisk. Han er tydelig på at barn som er tildelt plass i rene spesialavdelinger må holdes utenfor beregningsgrunnlaget, all den tid Fredrikstad kommune også selv hevder at disse barna ikke ytes et ordinært barnehagetilbud.

– Det må være en selvfølge at ordinære driftsutgifter kun fordeles på det antall barn som får et ordinært barnehagetilbud. Hvis ikke, er det i strid med likeverdighetsprinsippet. Her er konsekvensen at private barnehager får mindre penger per barn til å gi et barnehagetilbud for, enn kommunale barnehager får, sier Nyheim.