Rettssak starter mandag: Mener kommunen har brutt reglene for beregning av tilskudd

Til sak. 19 private barnehager går til sak mot Fredrikstad kommune. I dag starter behandlingen av saken i Fredrikstad tingrett hvor advokat Hans-Are Nyheim fra PBL representerer medlemsbarnehagene. (Foto: barnehage.no)

Rettssak starter mandag: Mener kommunen har brutt reglene for beregning av tilskudd

19 private barnehager mener Fredrikstad kommune i flere år har brutt reglene for beregning av tilskudd. I dag starter behandlingen av saken i Fredrikstad tingrett.

Publisert:

Bakgrunnen for søksmålet er at Fredrikstad kommune, ifølge stevningen, ikke har klart å dokumentere godt nok tilskuddsgrunnlaget til de 19 medlemsbarnehagene.

– Det er første gang medlemsbarnehager i PBL går til sak der vi hevder kommunens vedtak er ugyldig på grunn av manglende dokumentasjon. At vi må gå rettens vei for å få klarhet i beregningsgrunnlaget viser at systemet for beregning av tilskudd ikke fungerer, sier advokat i PBL, Hans-Are Nyheim. Han fører saken på vegne av barnehagene. 

For høye kostnader på funksjon 211

Det er spesielt kommunens skille mellom ordinære driftsutgifter og driftsutgifter relatert til spesialpedagogisk hjelp og barn med særskilte behov som PBL ønsker å få belyst i Fredrikstad tingrett.

PBL mener enkeltvedtakene til barn med spesielle behov tilsier at personalkostnadene innenfor styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211 i KOSTRA, kommunenes rapporteringssystem) bør være om lag 24 til 25 millioner kroner, i tillegg til noen kostnader knyttet til administrasjon og andre, mindre driftsutgifter. Fredrikstad kommune har imidlertid utgiftsført høye beløp innenfor styrket tilbud.

– Det er funnet differanser som kommunen ikke kan forklare og/eller dokumentere og vi mistenker at kommunen i for stor grad har ført kostnader inn på funksjon 211, som ikke er en del av tilskuddsberegningen, sier Nyheim.

Beklagelig 

Han har på vegne av barnehagene lagt ned påstand om at Fredrikstad kommunes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for årene 2014 og 2015 er ugyldig. 

Nyheim synes det er beklagelig at PBL på vegne av medlemsbarnehager må gå rettens vei for å få en avklaring på en sak som burde kunne løses utenom rettsapparatet.

– Samtidig blir dette nå en viktig sak for å avklare hvor langt kravet om dokumentasjon skal gå i slike saker, påpeker Nyheim.

Det er satt av fire dager til rettssaken.

– Det er en så alvorlig sak at vi velger å gå til dette skrittet, kommenterer Nyheim.

Dette er saken:

26. august 2015 tok PBL kontakt med Fredrikstad kommune med ønske om en detaljert gjennomgang av kommunens barnehageregnskap. Bakgrunnen var at PBL mente kommunen skilte seg ut når det gjaldt driftsutgifter ført på funksjon 201 og 211 i KOSTRA, kommunenes rapporteringssystem. 

11. september 2015 ble det gjennomført et møte mellom Fredrikstad kommune og PBL, der sistnevnte kom med en detaljert bestilling på hvilke opplysninger de ønsket. Ingen av opplysningene ble levert, og en skriftlig anmodning om utlevering ble deretter sendt 9. oktober samme høst. 

13. november 2015 ble en formell innsynsbegjæring sendt. Deretter fulgte en rekke purringer. 

19. mai 2017 ble Fredrikstad kommune varslet om søksmål, med bakgrunn i at PBL ikke hadde fått god nok dokumentasjon eller redegjørelse for spriket i vedtak. 

12. september 2017 svarer kommunen på spørsmål vedrørende kostnader og årsverk på funksjon 211 for året 2014. PBL mener svaret verken er fyllestgjørende eller forståelig, og etterspør forklaring og dokumentasjon. 

I senere svar hevder Fredrikstad kommune for eksempel at lønnsmassen knyttet til enkelte spesialavdelinger er regnskapsført på funksjon 211, men at årsverkene er registrert som grunnbemanning, funksjon 201, etter pålegg fra Fylkesmannen i Østfold. PBL ber om dokumentasjon på dette. Fylkesmannen opplyser at et slikt pålegg ikke er gitt. 

PBL stiller også spørsmål ved flere andre punkter i kommunens barnehageregnskap, blant annet knyttet til lærlingelønn, premieavvik og kostnader knyttet til skyss.