Vurderer anke etter tap i Fredrikstad tingrett

Advokat Hans-Are Nyheim (til venstre) representerte de 19 barnehagene, mens advokat Alex Borch representerte Fredrikstad kommune, da saken var oppe i tingretten. Foto: Barnehage.no

Vurderer anke etter tap i Fredrikstad tingrett

Tingretten har gitt Fredrikstad kommune rett til å la barn i spesialavdelinger inngå i beregningsgrunnlaget, men samtidig holde lønnskostnadene knyttet til dem utenfor. Konsernadvokat Hans-Are Nyheim i PBL er kritisk til dommen.

Publisert:

 Vi er overrasket og skuffet over dommen fra tingretten. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål som kan få store konsekvenser for private barnehager over hele landet, sier Nyheim som nylig representerte 19 medlemsbarnehager i Fredrikstad tingrett.

I retten ba saksøkerne om at Fredrikstad kommunes vedtak for tilskuddsårene 2014 og 2015 skulle kjennes ugyldige.

I en fersk dom konkluderer Fredrikstad tingrett med at Fredrikstad kommune frifinnes. Saksøkerne dømmes til å betale saksomkostninger til motparten på 379.477 kroner.

Misforhold mellom kostnader og barn

Det var spesielt kommunens skille mellom ordinære driftsutgifter og driftsutgifter relatert til spesialpedagogisk hjelp og barn med særskilte behov som PBL ønsket å få belyst i retten.

PBL mente det for årene 2014 og 2015 har vært et misforhold mellom kostnadene Fredrikstad kommune har oppgitt for egne ordinære barnehager og det antall barn som har inngått i beregningsgrunnlaget.

Ettersom private barnehager får tilskudd per barn basert på gjennomsnittlige kostnader per barn i tilsvarende kommunale barnehager i hjemkommunen, er det viktig at både kostandene og antallet barn som inngår i beregningsgrunnlaget, er riktig.

Fire spesialavdelinger

I retten kom det frem at kommunen har drevet fire spesialavdelinger forbeholdt barn med særlig behov for tilrettelagt tilbud. Barna på disse avdelingene inngår i beregningsgrunnlaget for hvor mange barn kommunen har i sine egne barnehager, mens kostnadene knyttet til ansatte i spesialavdelingene er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

I dommen heter det blant annet:

«Riktignok er retten enig i at det kan se ut som at driftskostnadene for disse spesialavdelingene blir noe for lavt all den stund man ikke tar med lønnskostnader til ansatte som jobber med barn som krever særlige tiltak i tilskuddsgrunnlaget (…) Dette betyr likevel ikke at barna i disse avdelingene skal holdes utenfor i barnetallet ved beregningen av tilskuddssats. Spesialavdelingene utgjør en integrert, men likevel begrenset, del av de tre aktuelle kommunale barnehagenes ordinære drift, og verken Forskriften eller rundskrivene legger opp til at barna i denne type avdelinger skal holdes utenfor ved beregningen av tilskuddssatser.»

– Ikke ordinært barnehagetilbud

Konsernadvokat Hans-Are Nyheim i PBL mener dommen er problematisk. Han er tydelig på at barn som er tildelt plass i rene spesialavdelinger må holdes utenfor beregningsgrunnlaget, all den tid Fredrikstad kommune også selv hevder at disse barna ikke ytes et ordinært barnehagetilbud.

 Det må være en selvfølge at ordinære driftsutgifter kun fordeles på det antall barn som får et ordinært barnehagetilbud. Hvis ikke, er det i strid med likeverdighetsprinsippet. Her er konsekvensen at private barnehager får mindre penger per barn til å gi et barnehagetilbud for, enn kommunale barnehager får, sier Nyheim.

På tross av tingrettens dom mener PBL-advokaten at Fredrikstad-saken illustrerer mange av utfordringene med dagens system for finansiering av private barnehager. Årlig dokumenteres det omfattende feil i de kommunale tilskuddsberegningene som medfører etterbetaling av tilskudd på mellom 50 og 100 millioner kroner.

 For private barnehager er det svært krevende å kontrollere at de får de tilskuddene de rettmessig har krav på. I saken i Fredrikstad har kommunen for eksempel operert med fire ulike antall årsverk som er del av den ordinære driften i de kommunale barnehagene. Dette er svært ressurskrevende å ettergå for private barnehager, kommenterer Nyheim. 

  • PBL og de 19 medlemsbarnehagene vil nå gå grundig gjennom dommen og vurdere en anke.