Telemarksforsking: Høyere kostnader i private og lavere kostnader i kommunale barnehager i 2020

Telemarksforsking: Høyere kostnader i private og lavere kostnader i kommunale barnehager i 2020

Kostnadsforskjellen mellom ordinær drift i kommunale og private barnehager ble fra 2019 til 2020 redusert fra 9,2 til 5,9 prosent. Men flere ekstraordinære forhold for 2020 påvirker tallene. Dette kommer frem av Telemarksforskings årlige rapport om kostnader i barnehagene.

Publisert:

2020 ble et spesielt år, også i barnehagesektoren.

Direkte og indirekte konsekvenser av pandemien, samt omlegging av pensjonsordninger både i det offentlige og i PBL-området, er blant forholdene som påvirker regnskapstallene i sektoren.

I sum økte kostnadene til ordinær drift med 2,9 prosent i private barnehager, mens kostnadene til ordinær drift i kommunale barnehager gikk ned med 0,7 prosent.

Årsresultatene i private barnehager var i snitt på 1,8 prosent.

Ekstraordinært år

I sin årlige rapport om kostnader i barnehagene peker Telemarksforsking på flere ekstraordinære forhold som påvirker tallene, både i kommunale og private barnehager. Noe av dette er:

  • Lønnsveksten var i 2020 lavere enn forventet, noe som kan være en indirekte effekt av pandemien.
  • En kronarelatert og midlertidig endring i sykelønnsrefusjonsordningen, samt redusert arbeidsgiveravgift i to måneder, nullet langt på vei ut kostnadene til økt fastlønn.
  • Pensjonsreformen i det offentlige og overgangen til hybridpensjon i PBL-området har gitt engangseffekter i hver sin retning: Kommunale barnehager har særlig lave pensjonskostnader i 2020, mens mange private barnehager har bokført en betydelig engangskostnad dette året.

Kostnader har økt mer i private

I kommunale barnehager var det i 2020 en nominell (-0,7 %) og reell (-1,7) kostnadsnedgang sammenlignet med 2019.

I perioden 2015-2020 har veksten i reelle kostnader i kommunale barnehager, dvs. utover kommunal deflator, vært på 5,1 prosent.

For private barnehager har denne veksten vært på 7,5 prosent i tilsvarende periode.

Det er særlig i perioden 2018-2020 ordinære private barnehager har hatt en markant reell vekst i kostnadene, og også en vekst utover kommunale barnehagers kostnadsvekst. Dette antas å skyldes nasjonal bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.

Kommunal driftsfinansiering av kommunale barnehager beløp seg i 2020 til 26,6 milliarder kroner, mens kommunale driftstilskudd til private barnehager (inkludert familiebarnehager) beløp seg til 23,3 milliarder kroner.

Rapporten viser dessuten følgende:

  • Det er fortsatt personalkostnadene og barnehagestørrelse som driver kostnadsvariasjonene, både i kommunale og private barnehager.
  • Flertallet av private barnehageplasser er lokalisert i store kommuner med lave inntekter og relativt lave kostnader og tilskudd.
  • Kostnadsnivået i kommunale barnehager er i gjennomsnitt høyere i de kommunene hvor det ikke finnes private barnehager.

Bekymret for bærekraften

Jørn-Tommy Schjelderup er konstituert adm.dir. i PBL.

Konstituert administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, sier at tallene til Telemarksforsking viser moderate resultater blant private barnehager.

Samtidig er han uroet over hvordan kostnadsnedgangen i kommunale barnehager i 2020 vil påvirke økonomien i private barnehager i år.

– Når kommunene har spart penger i 2020, blir det lavere tilskudd til private barnehager i 2022. Dette kommer på toppen av det vedtatte kuttet i pensjonspåslag på flere hundre millioner kroner. Da blir den økonomiske bærekraften truet, noe som også veldig mange medlemsbarnehager gir tilbakemelding om, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL har, på bakgrunn av innrapporterte tilskuddssatser fra noe over 100 kommuner, beregnet en realnedgang i tilskudd på om lag to prosent for enkeltstående barnehager og litt over fire prosent for barnehager i konsern i 2022.

– Det er tall som bekymrer, sier Schjelderup.

Gamle tall ikke egnet for ny politikk

Han mener tallene fra Telemarksforsking viser at mye har skjedd i barnehagesektoren de siste årene.

– Gamle tall er ikke egnet som grunnlag for ny politikk. Utviklingen som har vært etter innføringen av bemanningsnorm, skjerpet pedagognorm og nye pensjonsordninger viser at tall fra fire-fem år tilbake ikke er egnet for å beskrive økonomien i sektoren i dag. Dette må politikerne også ta hensyn til i sitt arbeid med reguleringer, sier Schjelderup og legger til:

– At det i 2020 var så mange ekstraordinære forhold som påvirker kostnadene både i kommunale og private barnehager, gjør det krevende å bruke også disse tallene som grunnlag for politiske vedtak. Det aktualiserer behovet for en helhetlig gjennomgang av hele finansieringssystemet.