Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene – og de private får igjen best score

Foreldreundersøkelsen: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene – og de private får igjen best score

Resultatene fra Utdanningsdirektoratets store foreldreundersøkelse viser fortsatt høy tilfredshet med barnehagene. Og foreldrene i private barnehager er mer tilfredse enn i de kommunale.

Publisert:

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for tredje gang høsten 2018. 127.800 foreldre svarte på undersøkelsen, noe som er en økning fra 2017. Undersøkelsen viser blant annet at: 

 • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett.
 • Mer enn 9 av 10 foreldre opplever at barnet deres trives i barnehagen.
 • Foreldre er i størst grad enige i at barnet trives i barnehagen og føler seg trygg på personalet i barnehagen.
 • 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen. Andelen foreldre som er misfornøyde med mattilbudet er dobbelt så høy i kommunale som i private barnehager.
 • Det er noe nedgang i tilfredsheten med bemanningstettheten i 2018 sammenlignet med 2017 og 2016.
 • Det er noe høyere svarprosent fra private barnehager enn kommunale  

Høy tilfredshet med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 59 prosent er totalt sett svært fornøyde og 35 prosent er ganske fornøyde. Under to prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett.

Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet holder seg stabilt i de tre årene undersøkelsen er gjennomført.

Samtidig som resultatene fra den store foreldreundersøkelsen publiseres, legges det denne uken frem nye forskningsresultater om kvaliteten i norske barnehager. Forskningen i GoBaN-prosjektet (Gode barnehager for barn i Norge) er den mest omfattende som er gjort i norske barnehager. Forskningen er gjort i perioden 2013 til 2018.

Her finner forskerne store forskjeller i kvaliteten i barnehagene og samlet sett gir forskningen et noe mer nyansert bilde enn resultatene i foreldreundersøkelsen.

I direktorates foreldreundersøkelse er det særlig på spørsmål som angår barnets trivsel og utvikling, og trygghet på personalet, at barnehagene får gode tilbakemeldinger. 

Blant barnehagene som har deltatt i undersøkelsen er det på nasjonalt nivå noe høyere total tilfredshet i private enn kommunale barnehager. Det er størst forskjell mellom kommunale og private barnehager på foreldres tilfredshet med barnehagens leker og utstyr og mattilbud. På de andre spørsmålene er det små eller minimale forskjeller.

Økt misnøye med bemanningstettheten

På spørsmål om bemanningstetthet svarer 73 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten oppleves som tilfredsstillende. Dette er en nedgang på fem prosentpoeng fra 2017. Nesten 2 av 10 foreldre opplever at bemanningstettheten ikke er tilfredsstillende.

Andelen foreldre som er helt eller delvis uenig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende har økt fra 14 til 18 prosent fra 2017 til 2018.

Utdanningsdirektoratet påpeker i sin analyse at det kan være mange årsaker til økningen, blant annet oppmerksomhet om ny bemanningsnorm som vil gjelde fra 1. august 2019. 

Tall for 2017 viser at det ikke ser ut til å være en sammenheng mellom foreldres opplevelse av bemanningstettheten og faktisk bemanningstetthet i barnehagen.

Stor variasjon i foreldres tilfredshet med mattilbudet

73 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagens mattilbud. Likevel er dette ett av spørsmålene med høyest andel foreldre som svarer at de er misfornøyde. Totalt svarer 1 av 10 foreldre at de er svært eller ganske misfornøyde med mattilbudet. Andelen foreldre som er misfornøyde med mattilbudet er dobbelt så høy i kommunale som i private barnehager.

Tall for 2017 viser at tilfredsheten med mattilbudet også henger sammen med kostpenger i barnehagen. Jo høyere kostpengene er, desto mer fornøyde er foreldre med mattilbudet. Barnehager med mer enn 450 kroner i kostpenger har en snittscore på 4,4 mens barnehager med inntil 250 kroner i kostpenger har 3,6 i snittscore. I snitt betaler foreldre 269 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 321 kroner private barnehager. Uavhengig av kostpenger er tilfredsheten med mattilbudet i gjennomsnitt høyere i private barnehager enn i kommunale barnehager.

Foreldre til de yngste barna er litt mer fornøyde

Foreldre til de yngste barna er noe mer tilfredse med barnehagetilbudet enn foreldrene til de eldste barna, selv om forskjellene er små. På spørsmålet om total tilfredshet svarer 95 prosent av foreldre med barn 0-2 år og 92 prosent av foreldre med barn som er 3 år eller eldre at de er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.

97 prosent av foreldrene til de yngste barna opplever at barnet deres er trygg på personalet.

Ivaretar barna under tilvenning og skolestart

51 prosent av barna til de foreldrene som har svart har enten begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling/base i løpet av det siste året, mens 7 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten. Disse foreldrene er i stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden, og 90 prosent svarer at de er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnet ble ivaretatt i tilvenningsperioden. 80 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart.

Resultater fra noen store kommuner

Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø er de fem største kommune som har høy nok deltagelse blant både kommunale og private barnehager til at det er grunnlag for oppgi resultater på kommunenivå.

Det er små forskjeller i tilfredshet med barnehagetilbudet mellom de største kommunene. Ser vi på total tilfredshet, er mer enn 90 prosent av foreldrene svært eller ganske fornøyde i alle de fem største kommunene. 

Resultatene for hver enkelt barnehage som har deltatt ligger nå ute på barnehagefakta.no

Fakta om Foreldreundersøkelsen

 • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen.
 • Undersøkelsesperiode: 1.- 30. november
 • Antall barnehager: 3169 av 5763 barnehager har deltatt. Av disse er 1622 private og 1547 kommunale.
 • Antall kommuner: Barnehager fra 287 kommuner har deltatt.
 • 180 714 foreldre har mottatt undersøkelsen. Dette representerer over 60 prosent av barn som går i barnehage.
 • Svarprosent: 71 prosent