Tilfredsheten med norske barnehager øker

Tilfredsheten med norske barnehager øker

Foreldrenes tilfredshet med norske barnehager har ikke vært større enn i 2017 og norske barnehager er de mest populære i Skandinavia.

Publisert:

Det viser tall fra ratingbyrået EPSI Norge som ble offentliggjort onsdag 13. desember. EPSI Norge gjennomfører årlig kundetilfredshetsmålinger i en rekke bransjer, også barnehager.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL mener resultatene indikerer at norske barnehager i stor grad har lyktes med å gi barn, foreldre og samfunnet for øvrig et godt tilbud.

– Dette er en ny dokumentasjon på den gode jobben som gjøres i mange barnehager hver dag. Vi skal være stolte av det tilbudet som barnehagene gir til barn og foreldre. Samtidig skal vi fortsatt utvikle sektoren og jobbe med hvordan kvaliteten kan bli enda bedre og jevnere, sier Olsen.

Arild M. Olsen tror konkurransen og barnehagenes vilje til å lære av hverandre har stor betydning for de gode tilbakemeldingene som barnehagene får fra foreldrene.

– Det er interessant og positivt for hele sektoren at tilfredsheten totalt øker og at utviklingen for de kommunale barnehagene er positiv. Når vi også vet hvilket press deler av sektoren har vært utsatt for den siste tiden, er dette ekstra imponerende tilbakemeldinger, kommenterer Olsen.  

Styrket tilfredshet – igjen

Her er noen hovedfunn fra EPSI Norge sin undersøkelse i 2017:

 • Barnehagesektoren oppnår en samlet score på kundetilfredshet på 79,5 (0-100-skala).
 • Dette er det beste resultatet barnehagene har oppnådd siden EPSI Norge startet sine målinger i 2009.
 • For femte året på rad øker foreldrenes tilfredshet med norske barnehager.
 • Sammenlignet med 2016 går tilfredsheten med private barnehager noe ned, mens tilfredsheten med kommunale barnehager øker for femte år på rad.
 • 73 prosent av foreldrene i private barnehager og 66 prosent av foreldrene i kommunale barnehager oppgir at de er meget godt tilfredse med sin barnehage.
 • Ni prosent av foreldrene er å anse som misfornøyde med barnehagen.  

Mer fornøyd med private enn kommunale

Som i de åtte foregående årene er tilbakemeldingene fra foreldre med barn i private barnehager bedre enn fra foreldre med barn i kommunale barnehager. Men de kommunale barnehagene nærmer seg tilfredsheten til private barnehager og aldri tidligere har EPSI målt så liten forskjell i tilfredshet mellom barnehager med privat og kommunalt eierskap.

 • I år oppnår private barnehager en kundetilfredshet på 80,1, mens kommunale barnehager oppnår en kundetilfredshet på 78,9.
 • Private barnehager får i år bedre tilbakemeldinger enn kommunale på 24 av 29 hovedspørsmål som stilles i undersøkelsen.

Mange gode foreldreundersøkelser

Og det er ikke bare i de årlige EPSI-undersøkelsene at private utmerker seg.

Alle kjente nasjonale foreldreundersøkelser, som TNS Gallup for Kunnskapsdepartementet, Norsk kundebarometer for BI, Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT og Utdanningsdirektoratets store foreldreundersøkelse, viser det samme:

Foreldrene er gjennomgående godt fornøyde med barnehagene. Og aller mest fornøyde er foreldrene med private barnehager.

Dette er foreldrene mest og minst fornøyde med

Når det gjelder EPSI Norge sin måling av foreldretilfredsheten i 2017, viser en nærmere analyse av resultatene at foreldrene er aller mest fornøyde med:

 • Personalets omsorg for barna (private 89,3 / kommunale 89,4)
 • Hvor vennlig og imøtekommende personalet er (private 88,8 /kommunale 89,2)
 • At barnehagen oppleves som trygg og sikker (private 87,9 / kommunale 87,8)

Dårligst tilbakemeldinger får barnehagene på spørsmål om:

 • Kvalitet på lokaler og utstyr i forhold til kostnad (private 78,0 / kommunale 74,7)
 • Kvalitet på mat og kosthold i barnehagen (private 77,8 / kommunale 73,0)
 • Maten og kostholdet i barnehagen i forhold til kostnad (private 78 / kommunale 71,5)

Størst forskjell mellom private og kommunale

De største forskjellene på tilbakemeldingene fra foreldre med barn i private og kommunale barnehager ser vi blant annet på spørsmål om:

 • Mat og kosthold i barnehagen i forhold til hva du betaler (private 78,0 / kommunale 71,5)
 • Kvalitet på mat og kosthold i barnehagen (private 77,8 / kommunale 73,0)
 • Kvaliteten på barnehagens lokaler og utstyr i forhold til hva du betaler (private 78,7 / kommunale 74,7)
 • Servicen du får i forhold til hva du betaler (private 82,4 / kommunale 79,4)

Norske barnehager på topp i Skandinavia

Tilsvarende målinger i Sverige og Danmark viser at skandinaviske foreldre jevnt over er veldig fornøyde med barnehagene og at kundeopplevelsen i de tre landene er ganske lik.

Norske barnehageforeldre er i år som i fjor litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldrene i de to andre landene. Mens kundetilfredsheten i Norge er på 79,5, er den henholdsvis 78,5 og 76,3 i Danmark og Sverige. Alle tre landene kan vise til en liten økning sammenlignet med 2016.

Differansen mellom private og kommunale barnehager er betydelig større i de andre landene.

Best i utdanningsløpet

Barnehagesektoren er den delen av utdanningsløpet i Norge som scorer aller best med en indeks for tilfredshet på 79,5 poeng.

På andreplass finner vi folkehøgskolene med kundetilfredshet på 75,5, mens høyskoler og universitet scorer dårligst med henholdsvis 67,0 og 67,4 poeng.

– UH-sektoren og andre tjenesteområder bør se til barnehagesektoren og lære av det gode arbeidet som barnehagene gjør for barn og foreldre, konstaterer Arild M. Olsen. 

PS! Analysen fra EPSI Norge baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg personer med barn i barnehage. EPSI Norge gjennomfører identiske studier av kundetilfredsheten i barnehagene i Sverige og Danmark og leverer også samme målinger for resten av utdanningsløpet og andre offentlige velferdstjenester.