Barnas verneombud

Barnas verneombud

PBL skal jobbe for at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse om å se sårbare barn i barnehagen. Dette ble vedtatt på PBL sitt Landsmøte i mai 2019.

En av PBLs hovedsatsinger de neste to årene blir å legge til rette for at alle medlemsbarnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og som sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Målet på sikt er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

 • Barnas verneombud skal ha ekstra kompetanse om sårbare barn.
 • Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.
 • Barnas verneombud skal være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn.
 • Barnas verneombud skal ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen.
 • Barnas verneombud skal bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.

Samarbeid med Stine Sofies Stiftelse

For å sikre den beste kompetansen til barnehagene har PBL inngått et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Stiftelsen har laget en handlingskompetanse som er skreddersydd for barnas verneombud. Pedagoger tilknyttet Stine Sofies Stiftelse har utarbeidet et faglig opplegg. 

I tillegg til tre samlinger vil mye av kompetansen deles digitalt. Et eget årshjul for barnas verneombud skal sikre at temaet alltid er høyt på agendaen i barnehagene.  

Gratis for barnehagene

Målet er at kompetansehevingstiltakene for barnas verneombud skal være gratis for alle barnehager. Men barnehagen må selv sette av de personlige ressursene i dette viktige tiltaket.

I januar 2020 startet PBL og Stine Sofies Stiftelse arbeidet i de første pilotbarnehagene i henholdsvis Bodø, Asker og utvalgte barnehager i Agder fylke. Oppstart for resten av landet vil etter planen være fortløpende fra  2021.

Piloteringen er finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen.

Bakgrunnen for prosjektet

Rapporter og undersøkelser viser at mange barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Flere av disse overgrepene starter i barnehagealder. Tidlig innsats er derfor viktig for å få stanset overgrepene så tidlig som mulig.

Tall fra Bufdir viser at barnehagene er for dårlige til å melde om bekymringer. Mye kan tyde på at kunnskapen ikke er god nok ute i barnehagene. Dette ble bekreftet i en spørreundersøkelse som PBL gjennomførte våren 2019. Undersøkelsen blant medlemsbarnehager i PBL avdekket blant annet at:

 • 80 prosent av medlemsbarnehagene opplever at de ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse til å oppdage barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep.
 • 98 prosent av barnehagelederne mener det er viktig å øke kompetansen om vold og overgrep mot barn.
 • 98 prosent mener det er viktig at det settes av tid og ressurser til dette arbeidet.
 • 93 prosent av barnehagene har vært bekymret én eller flere ganger for barn i barnehagen som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep. Fire prosentene av barnehagene har aldri vært bekymret.
 • 64 prosent av barnehagene har samtaler med barn om vold og overgrep. Mange av de som ikke gjør det, oppgir manglende kunnskap som grunn til at de ikke gjennomfører slike samtaler.
 • 37 prosent av barnehagene som har gjennomførte samtaler, har hatt bekymring for ett eller flere barn i etterkant av samtalene.
 • 98 prosent av medlemsbarnehagene mener det er viktig å øke kompetansen og vold og seksuelle overgrep mot barn. De trenger mer kunnskap for å vite hvordan de skal handle.
 • 88 prosent av medlemsbarnehagene mener det er viktig at minst én ansatt har styrket kompetanse for å se barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep.

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved vold i nære relasjoner ble i 2012 anslått å koste mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Det er grunn til å tro at dersom vold og overgrep mot barn avdekkes tidligere, så vil disse barna få et bedre utgangspunkt for å klare seg best mulig senere i livet.

I henhold til lov og rammeplan skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Undersøkelsen PBL har gjennomført viser at behovet for mer kompetanse er stor.

Vi må ta et felles ansvar for å se barna, avdekke og forebygge at vold og overgrep skjer. Det gjør PBL gjennom satsingen «Barnas verneombud».

Barnehagen - en unik arena

Barnas verneombud skal slik sett ikke være en ny oppgave som pålegges barnehagen, men bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som barnehagen allerede har. Med rett opplæring er barnehagen en unik arena for tidlig avdekking av vold og overgrep mot små barn.

Eier, i praksis ved daglig leder, vil være ansvarlig for etablering og organisering av ordningen. Det vil være daglig leder som tar beslutninger og som har det overordnede ansvaret for gjennomføring av tiltak. Dersom en skal lykkes i praksis, må rollen dermed ha sterk forankring hos eier og daglig leder.