Dette er Barnas verneombud

Dette er Barnas verneombud

Barnehagene er en arena med stort potensiale til å fange opp de mest sårbare barna. I 2018 stilte PBL ansatte i barnehagene spørsmål om de hadde nok kunnskap til å identifisere de utsatte barna og gi dem hjelpen de har krav på? Svaret var nei. Da skjønte PBL at ideen om Barnas verneombud var god.

I 2019 sendte PBL ut en undersøkelse til 2000 barnehager med spørsmål om kompetansen de hadde om vold og overgrep mot barn. Svarene var nedslående åtte av ti barnehager mente at de ikke hadde nok kunnskap til å oppdage eller forebygge at barn utsettes for vold eller overgrep. 98 prosent av barnehagelederne som svarte på undersøkelsen mente det var viktig å øke kompetansen om vold og overgrep mot barn for barnehageansatte.

Det ble også sendt ut en undersøkelse til pedagogstudentene i samarbeid med Utdanningsforbundet og Stine Sofies Stiftelse. Svaret var nedslående også her. 49,4 prosent har hatt mindre enn 5 timer undervisning i tematikken i løpet av sine tre år på barnehagelærerutdanningen. 70,3 prosent følte seg ikke trygge på å gjennomføre samtale med barn om tematikken. Et stort flertall oppgav at tematikken var lite prioritert sammenlignet med andre temaer.

På PBL sitt landsmøte i 2019 ble det vedtatt at det skulle satses på Barnas verneombud, det ble bestemt at kompetansen på vold og overgrep mot barn skulle økes i alle landets barnehager. Siden da har mye arbeid vært gjort. En stor pilot ble gjennomført i over 200 barnehager i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse med Stine Sofie barnehagepakke og fysiske samlinger.  Pandemitiden lærte oss at fysiske samlinger var krevende. Vi kom til et veiskille der det ble bestemt at den videre satsingen på Barnas verneombud i regi av PBL skulle skje gjennom et opplæringsprogram på nett. 

Gjennom satsningen Barnas verneombud utvikler nå PBL opplæringsprogram på nett, slik at barnehageansatte får økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn.

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:

  • Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Det er vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn som nå etter grundig jobbing med fagmiljøene ble lansert under BVO dagene 14 og 15. november 2022 på Oslo kongressenter med over 700 deltagere.

Gjennom midler tildelt fra revidert Statsbudsjett i 2021 er det utviklet et opplæringsprogram på nett som skal gi barnehageansatte kunnskap og kompetanse om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, med viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergingsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet.

Opplæringsprogrammet blir utviklet sammen med ressurser fra de fremste kompetansemiljøene på området, som Statens barnehus, Politi, Politihøyskolen og Krisesenteret i Salten.

Opplæringsprogrammet vil være gratis til alle landets barnehager.

Til opplæringsprogrammet

Prosjektgruppa har bestått av:

  • Oddbjørg Edvardsen – førsteamanuensis ved Politihøyskolen i Bodø
  • Trude Rønning – leder av voldsavsnittet ved Nordland politidistrikt i Bodø
  • Ane Sætrum – psykolog ved Statens Barnehus i Nordland
  • Wanja Sæther – leder av Krisesenteret i Salten
  • Espen Kristensen –  PBL prosjektleder
  • Kari Vold Jensen – PBL utviklingsleder