Kompetansetiltak: Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Kompetansetiltak: Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Publisert:

Har din barnehage behov for økt kompetanse på temaet barn med behov for spesiell tilrettelegging? Da kan dette kompetansetiltaket være noe for deg. Kostnader kan dekkes gjennom Rekom-midler. Meld din interesse nå - søknadsfrist 1. februar 2024.

Kompetansetiltak: Barn med behov for spesiell tilrettelegging

PBL, Barnas verneombud og Høgskolen i Innlandet tilbyr kompetansetiltak for barnehager gjennom Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom-ordningen) innen temaet barn med behov for spesiell tilrettelegging. 

Hvis dette er noe din barnehage har behov for mer kompetanse på, kan du melde din interesse. Når du har gjort det, vil du motta informasjon fra Høgskolen i Innlandet om hvordan du kan gå frem for å få dekket deltakelse gjennom Rekom-ordningen. 

Tiltaket ble først gjennomført i 2023, og etter gode tilbakemmeldinger fra deltakerne, vil vi tilby det på nytt høsten 2024. 

Meld din interesse

Innhold og mål med tiltaket

Mål med kompetansetiltaket Barn med behov for spesiell tilrettelegging er at:

  • Barnehagene som deltar, skal kunne arbeide systematisk i møte med det enkelte barn og barnegruppen.
  • Alle barn inkluderes i barnehagefellesskapet.
  • Barnehagen skal i større grad arbeide bevisst, alene eller sammen med andre aktører som for eksempel BUP og PPT i laget rundt barnet.
  • Det skapes god sammenheng mellom spesialpedagogikk og inkluderende praksiser i det allmenpedagogiske tilbudet. Felles forståelse for begrepene «inkludering» og «spesialpedagogisk hjelp» vil være avgjørende.
  • Barnehagen skal utvikle større forståelse for når barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Inkludering og tilhørighet

Innenfor tematikken Barn med behov for spesiell tilrettelegging rettes blikket mot kjerneverdiene inkludering og tilhørighet. Dette danner et viktig bakteppe for å finne gode løsninger for alle barn i barnehagen.

Å finne gode løsninger gjøres best i fellesskap, og det jobbes derfor med kompetanse på kollektiv refleksjon i kollegiet. Barnehagene som deltar, vil bruke tid på å se på egen praksis. Er det for eksempel noen aktiviteter og rutiner som skaper avstand mellom barn med og barn uten behov for spesiell tilrettelegging?

Kommunen har ansvaret for laget rundt barna og koordinering, men hvordan dette løses er svært ulikt fra kommune til kommune. Barnehagene vil derfor også få mer kjennskap til — og kunnskap om — de mange ulike velferdsinstansene.

Dette sier tidligere deltakere

  • Arbeidet med barnas verneombud har gjort at alle ansatte er mer tett på og følger med, observerer og er mer til stede for barna.
  • Vi valgte å bruke tid og ressurser på det, og gikk helhjerta inn i det. Slik fikk vi alle med, og hadde gode refleksjonssamtaler sammen.
  • Vi har vært med på flere kompetansetiltak før, men ikke over så lang tid, og dette har vært det beste i forhold til å inkludere alle ansatte.
  • Jeg forventet å få fagkunnskap jeg kunne formidle videre eller vi kunne dele her i barnehagen. Det fikk vi!
  • Et av de viktigste programmer og bevissthetsløft for barnehager.

Meld din interesse 

Du kan nå melde din interesse og motta informasjon om videre søknadsprosess. Det er uforpliktende å melde interesse, men fristen for å søke Rekom-midler er 1. februar.

Meld din interesse