Mobbing i barnehagen – hva kan foreldre gjøre?

Mobbing i barnehagen – hva kan foreldre gjøre?

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

Kilde: Foreldreutvalget for barnehager, FUB. FUB gir informasjon, råd og veiledning til foreldre og barnehager slik at barnets rett til et trygt og godt barnehagemiljø ivaretas.

Hva kan foreldre bidra med?

På samme måte som barnehagen skal involvere foreldrene i arbeidet med å lage et trygt og godt miljø for barna, må foreldre selv ta initiativ og engasjere seg. Alle voksne har ansvar for å hindre at barn føler seg utenfor eller ikke har det bra.

Alle barn har rett til et trygt og godt miljø i barnehagen, men dessverre viser forskning at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing. Som forelder har du et ansvar:

 • Engasjer deg og meld fra dersom du oppdager mobbing blant barna
 • Bry deg om andres barn og inkluder dem i hverdagen. Hils, prat eller inviter med hjem
 • Snakk positivt om barnehagen, de ansatte og andres barn

Hva er Foreldreutvalget for barnehager (FUB)?

Hva skal barnehagen gjøre?

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. De må jobbe systematisk for å forebygge mobbing og skape et miljø der barna trives.

I januar 2021 ble det innført tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen.

Dette sier barnehageloven om mobbing i barnehagen:

 • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det
 • Personalet har en plikt til å gripe inn dersom et barn ikke har det bra
 • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra

Dersom barnehagen oppdager at noen ikke har det bra, eller barnet selv eller foreldrene melder ifra, skal personalet undersøke saken så fort som mulig. Det handler ikke om å finne bevis for eller mot, men å avdekke hva som er årsaken til at barnet ikke har det bra. Barnets følelser og opplevelser må tas på alvor. Det er utgangspunktet for å finne gode tiltak som kan bedre situasjonen.

Foreldresamtale i barnehage

Alle foreldre har behov for informasjon om barnets utvikling, og få vite at barnet har det godt den tiden det er i barnehagen. De fleste barnehager tilbyr derfor foreldrene to samtaler med barnehagen i løpet av ett barnehageår.

Foreldresamtale i barnehagen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet, og her kan man få verdifull innsikt om barnets utvikling, trivsel og eventuelle konflikter.

FUB sine fem tips til foreldre som skal på foreldresamtale i barnehagen:

 1. Snakk med partneren din om ting dere ønsker å ta opp i foreldresamtalen slik at dere er godt forberedt til samtalen. Dette kan også være nyttig hvis dere ikke har mulighet til å stille begge to.
 2. Skriv gjerne opp punkter som du ønsker at dere skal ta opp.
 3. Hvilke fokusområder har de i barnehagen, bør dette følges opp også hjemme?
 4. Si fra hvis noe bekymrer deg. Er det noe dere ønsker at barnehagen skal følge litt ekstra med på?
 5. Gi barnehagen konstruktive tilbakemeldinger. Er det noe som kan forbedres, eller kanskje de barnehageansatte trenger litt velfortjent ros?

Dette kan du forvente av barnehagen i foreldresamtaler i barnehagen:

 • At de stiller godt forberedt
 • At de bruker sin kompetanse og verdifulle erfaring
 • At de har taushetsplikt
 • At de ønsker det beste for barnet ditt
 • At de er ærlige, at de trekker frem det positive, men også sier ifra om det er utfordringer i barnehagen som trenger ekstra oppmerksomhet

Mange barnehager gir tilbud om samtaler ut over de planlagte foreldresamtalene gjennom et barnehageår.

Dersom du som forelder har behov for en samtale på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen, kan du be om dette. Det er viktig at foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så fort som mulig.

Fakta om Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Vi mener at et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen skaper en trygg og god hverdag for våre minste. Målet er det samme enten du står på innsiden eller utsiden av barnehageporten; alle barn i barnehager skal få et så godt tilbud som mulig.

Hva gjør FUB?

Vi skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ.  FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Dette er noe av det vi i FUB jobber med:

 • Bistå foreldre om deres rettigheter og hvordan de kan påvirke barnehagehverdagen.
 • Bistå barnehager med informasjon og veiledning.
 • Være foreldrestemmen og høringsinstans for Kunnskapsdepartementet.
 • Sikre at foreldreperspektivet kommer tydelig frem i høringer og lovverk.
 • Styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.
 • Rådgivning til lokale foreldreutvalg som FAU og SU.