Kunnskap om mobbing i barnehagen

Kunnskap om mobbing i barnehagen

Barnehager kan mye om forebyggende arbeid mot mobbing. Men hvordan mobbing håndteres når det først dukker opp, er det mer usikkerhet rundt.

I 2020 fikk PBL midler fra Partnerskap mot mobbing til å finne ut av hva som finnes av kunnskap om mobbing i barnehagen. Oppdraget ble gitt til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, og rapporten ble skrevet sammen med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og var ferdig i 2001.

Kunnskapsoversikten ble grunnlaget for å starte jobben med del to av Barnas verneombud.  Det er denne delen som skal gi handlingskompetanse på barnehagemiljø, mobbing og krenkelser.

Rapporten viste at det finnes mye forskning og dokumenter om forebygging av mobbing i barnehagen. Langt mindre tilgjengelig kunnskap finnes det om hvordan barnehagene skal håndtere mobbing i barnehagen.

Dette er noen av funnene og konklusjonene i kunnskapsoversikten:

 • Bruken av begrepet mobbing i barnehagen har i mange år vært omdiskutert, men det er i dag enighet om mobbing skjer i barnehagen. Det finnes mye litteratur fra 2010 og frem til nå.
 • Det er derimot mange ulike forståelser av begrepet mobbing og ulik forståelse kan føre til ulik praksis.
 • Barnehageansatte etterlyser mer kunnskap om temaet, og mobbing kan i større grad løftes frem i barnehagelærerutdanningen.
 • Det kreves kompetanse om fenomenet mobbing for å kunne se, oppdage og håndtere mobbing i barnehagen på en god måte.
 • Det finnes ingen allmenn akseptert kategorisering av mobbing, men mobbing deles ofte inn i fysisk eller verbal, åpenlys eller skjult, direkte eller indirekte former.
 • Undersøkelser om andel barn som blir utsatt for mobbing i barnehagen varierer fra seks til 20 prosent. Det er behov for oppdaterte tall og mer helhetlig kunnskap om dette.
 • Å bli utsatt for mobbing i tidlig alder kan føre tilen lang rekke alvorlige konsekvenser for enkeltindivider, knyttet til psykisk helse. Det mangler derimot longitudinelle empiriske studier fra barnehagefeltet, så vi vet lite om konsekvensene for små barn som mobbes i barnehagen – senere i livet.
 • Vi finner mye dokumenter og forskning som handler om forebygging av mobbing i barnehagen, og minst om hvordan barnehagene skal håndtere mobbing.
 • Det er først når vi har en forståelse for at mobbing skjer, at vi kan gå videre med hvordan dette skal håndteres.
 • Det er ventet at det vil komme mer forskning rundt håndtering av mobbing i årene fremover.
 • På bakgrunn av de nye paragrafene i barnehageloven (§41, 42 og 43), er det et stort behov for å forske mer på temaet, for å kunne sikre trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn.

Med bakgrunn i kunnskapsoversikten ble det bestemt at det skulle utarbeides en pilot i samarbeid med Høyskolen Innlandet. Piloten skulle bygges over samme lest som et kompetansehevingstilbud som Høgskolen Innlandet hadde tilbudt gjennom regional ordning i 2020 om det samme tema. For å passe inn i satsingen Barnas verneombud, blir opplæringen noe justert.

Målet med piloten var å øke barnehagens kompetanse i arbeidet med inkluderende miljø og forebygge mobbing. Dette skulle gjennomføres barnehageåret 2021-2022.

170 barnehager har gjennomført piloten som ble finansiert gjennom regionale kompetansemidler hos Statsforvalteren i Oslo og Viken på bakgrunn av behovsmeldinger fra barnehagene. Erfaringer fra denne opplæringen skal vi ta med oss når modulen barnehagemiljø, mobbing og krenkelser skal bygges opp og på sikt tilbys alle barnehager landet rundt.