PBL ber statsråden ta ansvar etter pensjons-nei fra Statsforvalteren

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

PBL ber statsråden ta ansvar etter pensjons-nei fra Statsforvalteren

– Dersom vedtaket blir stående, vil ingen PBL-barnehager kunne søke om å få dekket pensjonskostnadene sine ut over pensjonssjablongen. Dette er i strid med lovgivers formål og forutsetningene som ble lagt til grunn da pensjonspåslaget ble vedtatt nedjustert og søknadsordningen forenklet. Nå må kunnskapsministeren rydde opp i stedet for å sende mange hundre barnehager ut i tidkrevende og helt unødvendige rettsprosesser, sier PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har opprettholdt Horten kommunes vedtak om å avslå søknaden om økt pensjonstilskudd fra en privat barnehage i Horten.

Begrunnelsen fra Statsforvalteren er en tolkning som legger til grunn at søknadsordningen bare omfatter pensjonsavtaler inngått før 1. januar 2019, mens PBLs pensjonsavtale med fagforeningene ble justert åtte måneder senere.

Nå har PBL sendt et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna der organisasjonen ber statsråden sørge for at søknadsordningen fungerer etter hensikten.

«PBL mener det er tvingende nødvendig at statsråden tar ansvar og løser saken, slik hun har alle muligheter til», skriver PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i brevet.

Justerte ordningen for å få flere med

Som en konsekvens av at Stortinget før jul 2021 vedtok å redusere pensjonspåslaget til private barnehager, ble også søknadsordningen knyttet til å få dekket pensjonskostnader som oversteg påslaget justert. Hensikten med dette var å sikre at flest mulig barnehager skulle få dekket sine reelle pensjonskostnader.

I et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) om hva statsråden ville gjøre for å sikre at private barnehager får sine pensjonskostnader dekket, skrev Brenna i november 2021 blant annet følgende:

«Departementet har forenklet søknadsordningen ved å fjerne det tidligere kravet om at pensjonsutgiftene måtte være "vesentlig" høyere enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, for å få disse dekket. Endringen vil etter planen tre i kraft 1.1.2022. Dersom forslaget i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 om å nedjustere satsen for pensjonspåslaget vedtas, vil søknadsordningen i tiden framover brukes av flere private barnehager.»

Les også: PBL utfordrer regjeringen om manglende dekning av pensjonskostnader

Les også: Ber departementet avklare at PBL-barnehager kan få dekket pensjonskostnader

Les også: Staten vil ikke tolke sine egne regler om pensjonssøknader: Ber om hastemøte med statsråden

Effekten er at færre blir omfattet

Halvparten av barnehagene i PBLs tariffområde i 2022 hadde høyere pensjonskostnader enn de fikk finansiering for gjennom driftstilskuddet. Etter logikken til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal alle disse være diskvalifisert fra hele søknadsordningen.

Det reagerer Jørn-Tommy Schjelderup og PBL på.

– Dersom barnehagene med PBLs pensjonsordning ikke er berettiget til å få dekket sine faktiske pensjonskostnader etter søknad, vil færre barnehager kunne søke om å få dekket sine pensjonskostnader, enn det som var tilfellet før endringene i pensjonstilskuddet ble gjort. Dette vil stride mot både forutsetningen og forventingen som ble lagt til grunn for endringene i pensjonspåslaget og i utvidelsen av søknadsordningen, sier Schjelderup.

Han er tydelig på at dersom vedtaket fra Statsforvalteren blir stående, vil dette utgjøre vesentlige endringer i barnehagenes rammebetingelser. Dette vil kunne true nivået på pensjonsordningene ikke bare i PBLs tariffområde, men i alle private barnehager som foretar justeringer i ordningene i takt med utviklingen i samfunnet rundt oss.

Etterlyser løsning fra statsråden

PBL viser til at statsråden flere ganger, bl.a. i nevnte skriftlige besvarelse til Stortinget, har uttalt at departementet ønsker tilbakemeldinger fra sektoren om hvordan søknadsordningen fungerer, og at hun vil ha dialog med KS og PBL om det er behov for mer støtte og veiledning til private barnehager og kommuner om ordningen.

PBL har gitt statsråden tydelig tilbakemelding om søknadsordningens svakheter – men dette har så langt ikke resultert i nødvendige avklaringer fra statsrådens side.

PBL reagerte sterkt på at departementet i stedet for å løse de åpenbare og uforutsette problemene knyttet til tolkningen av søknadsordningen, lot det være opp til kommunene å vurdere hvordan lovverket skal tolkes. I stedet for å møtes med en løsning, står barnehagene nå i en langvarig forvaltningsrettslig dragkamp.

I brevet ber PBL statsråden følge opp tidligere lovnader og uttalelser om å forbedre søknadsordningen og veilede kommunene, slik at søknadsordningen for dekning av pensjonskostnader fungerer etter hensikten.

– Dette innebærer å innlemme barnehager med PBLs pensjonsordning i søknadsordningen slik at barnehagene som har behov for det, får dekket sine pensjonskostnader, sier Jørn-Tommy Schjelderup.