Oslo-saken sendt tilbake til Statsforvalteren for ny vurdering

For PBL og for private barnehager er det viktig at kommuner ikke skal kunne organisere seg bort fra prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av barn og barnehager. Derfor avventer PBL Statsforvalterens behandling av Oslo-saken, før det tas stilling til hvordan saken håndteres videre.

Oslo-saken sendt tilbake til Statsforvalteren for ny vurdering

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil vurdere å omgjøre eget vedtak om tilskuddssats for 2018 til private barnehager i Oslo. PBL står fast på at kommuner ikke skal ha rett til å organisere seg bort fra prinsippet om økonomisk likeverdig behandling.

Publisert:

Klagesaken om tilskuddssatsene til private barnehager i Oslo for 2018 har tatt en ny vending etter at Kunnskapsdepartementet i en ny tolkningsuttalelse leser regelverket på en annen måte enn både Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken til nå har gjort.

På bakgrunn av den nye tolkningen ber Regjeringsadvokaten om at Statsforvalterens vedtak fra 2020, som ga PBL fullt medhold, kjennes ugyldig.

«Det understrekes at det ikke innebærer at det herfra gis uttrykk for at det er enighet om det faktiske og rettslige grunnlaget for kravet», skriver Regjeringsadvokaten.

Prinsipielt viktig sak

Den aktuelle tilskuddssaken – og spørsmålene om økonomisk likeverdig behandling – er viktig for de private barnehagene i Oslo, men vil også kunne få betydning for private barnehager i andre kommuner.

Derfor er dette en sak av stor prinsipiell betydning for PBL og medlemsbarnehagene. 

PBL vil derfor i første omgang avvente Statsforvalterens vurdering. Når den foreligger, vil PBL ta en nøye vurdering av hvordan saken skal håndteres videre.

Endelig vedtak i fjor

I klagesaken om tilskuddssatsene til private barnehager i Oslo for 2018 fikk PBL i fjor sommer fullt medhold av daværende Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken.

I et vedtak datert 3. juni 2020 fastslo Fylkesmannen at «Oslo kommunes vedtak om sats for kommunalt driftstilskudd for 2018 oppheves. Vårt vedtak er endelig og kan ikke påklages.»

I vedtaket fra støttet Fylkesmannen seg på en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet, datert 20.01.2020. Denne tolkningen samsvarer med hvordan PBL leser regelverket.

Uenighet om kostnader

Saken handler om hvordan Oslo kommune beregner kostnader til egne barnehager, noe som danner grunnlaget for tilskuddssatsene til de private barnehagene i Oslo.

Kort forklart handler saken om to problemstillinger:

  1. Oslo kommune holder kostnader til enhetsledere og seksjonsledere i barnehagesektoren utenom beregningsgrunnlaget, gjennom å argumentere for at private barnehager får kompensert disse kostnadene gjennom administrasjonspåslaget.
  2. Oslo kommune regner inn konkurranseutsatte barnehager (med langt lavere kostnader per heltidsplass enn tilsvarende kommunale barnehager) som en del av grunnlaget for å beregne tilskudd.

PBL mener Oslo kommunes måte å beregne tilskuddssatser på strider mot regelverket – og at feilen fører til at private barnehager får lavere driftstilskudd enn det de har krav på.

«Ikke riktig fremstilling av gjeldende rett»

Oslo kommune har imidlertid varslet rettsak mot staten for å få omgjort vedtaket.

I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet gått gjennom regelverket på nytt, og departementet ga 29. september 2021 en ny tolkningsuttalelse.

I denne uttalelsen gir departementet uttrykk for at Utdanningsdirektoratets og daværende Fylkesmannens tolkning av regelverket ikke gir en riktig fremstilling av gjeldende rett, og at dette kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Derfor ber Regjeringsadvokaten nå om at vedtaket fra 3. juni 2020 kjennes ugyldig.

I lys av de nye vurderingene vil Statsforvalteren i Oslo og Viken vurdere om det er grunnlag for å omgjøre sitt vedtak fra 3. juni 2020. Det forventes at spørsmålet om omgjøring vil bli vurdert innen utgangen av november 2021.

PBL: Bryter med likeverdig behandling

Fra PBLs side er det først av alt viktig å understreke at Kunnskapsdepartementet ikke har tatt stilling til det faktiske og rettslige grunnlaget for kravet fra Oslo kommune.

Uansett står vi fast på vårt hovedpoeng i saken: Det skal ikke være sånn at kommuner skal kunne organisere seg bort fra å la reelle kostnader til drift av egne barnehager inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager.

Dette bryter med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling, som har vært helt grunnleggende for utviklingen av sektoren helt siden barnehageforliket.