Private barnehager fikk medhold i tilskuddsklage – Oslo kommune må beregne tilskuddssatser på nytt

Foto: Charlotte S.H. Jensen (Wikimedia commons)

Private barnehager fikk medhold i tilskuddsklage – Oslo kommune må beregne tilskuddssatser på nytt

To og et halvt år etter at PBL klaget på vedtaket om tilskuddssatser for 2018, kom den viktige avgjørelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Viken denne uken. Oslo kommune må nå beregne tilskuddssatsene på nytt, noe som vil gi etterbetalinger til private barnehager.

Publisert:

– Dette er en stor og svært viktig avklaring. Dette er tilskudd som barnehagene rettmessig har krav på og som skulle vært brukt på tilbudet til barna i 2018, men som barnehagene vil få utbetalt først flere år senere. Oslo kommune har urettmessig holdt penger borte fra barna, men blir nå tvunget til å beregne riktige tilskudd og det er veldig bra, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL forventer at kommunen umiddelbart starter arbeidet med å beregne nye tilskuddssatser.

– Men selv om det er bra at dette nå blir ryddet opp i, er det selvsagt alt for sent og helt uholdbart at en så stor kommune som Oslo ikke klarer å sikre at barnehagene mottar den offentlige støtten som de har krav på og som skal sikre alle barn et godt tilbud på likeverdige vilkår, sier Anne Lindboe i PBL.

Store økonomiske konsekvenser

Fylkesmannen i Oslo og Viken slår i vedtaket, som er datert 3. juni, fast at «Oslo kommunes vedtak om sats for kommunalt driftstilskudd for 2018 oppheves. Vårt vedtak er endelig og kan ikke påklages.»

I PBL har det i løpet av disse årene vært lagt ned et betydelig arbeid for å sikre private barnehager i Oslo de tilskuddene som de ifølge regelverket har krav på. PBL jobber til enhver tid med tilskuddsklager og -kontroll i svært mange kommuner.

Tilskuddsklagen i Oslo er prinsipielt viktig og det store antallet private barnehager i hovedstaden gjør at de samlede økonomiske konsekvensene blir store.

– Det er foreløpig ikke mulig å gi et presist svar på de økonomiske konsekvensene for våre medlemsbarnehager. Tilskuddene vil gå opp, men det er foreløpig uvisst hvor mye det blir og dermed heller ikke mulig nå å beregne konsekvensene for den enkelte barnehage. Men det vil nok bli en del titalls millioner kroner totalt, kanskje opp mot 100 millioner for flere år samlet, kommenterer Lindboe.

Enhetsledere og konkurranseutsatte barnehager

Som en konsekvens av at PBL nå har vunnet frem med tilskuddsklagen for 2018, vil også tilskuddsberegningene for 2019 og 2020 måtte gjøre på nytt. PBL vil også vurdere om det er grunnlag for å kreve nye beregninger for årene før 2018.

Klagesaken som Fylkesmannen i Oslo og Viken nå har behandlet, omhandler tre problemstillinger:

 • Hvorvidt lønn og driftsutgifter til enhetsledere og andre ledere som Oslo kommune har klassifisert som administrasjonsutgifter, skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskudd. PBL har ment at kommunen urettmessig har holdt disse kostnadene utenfor tilskuddsgrunnlaget.
 • Hvorvidt konkurranseutsatte barnehager i Oslo skal være med i grunnlaget for beregning av tilskudd. PBL har fastholdt at dette er kjøp av barnehagetjenester fra private leverandører og at disse barnehagene derfor ikke skal være del av beregningsgrunnlaget.
 • Måten kommunen har ført kostnader til kurs og prosjekter som er tatt ut av beregningsgrunnlaget. PBL har anført at det i mange tilfeller ikke har vært mulig å etterprøve disse kostnadene på grunn av manglende dokumentasjon og opplysninger som viser at utgiftene er riktig ført.

På begge de to første punktene, som er de elementene i klagen som får størst konsekvenser for tilskuddssatsene til private barnehager, får PBL fullt medhold hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen: «Ordinære driftsutgifter»

Fylkesmannen skriver blant annet:

 • «Etter Fylkesmannens vurdering kan det ikke være riktig å kategorisere utgifter til disse stillingene som sektoruavhengige utgifter som dekkes av administrasjonspåslaget. Etter Fylkesmannens vurdering er utgifter til disse lederstillingene følgelig ordinære driftsutgifter, jf. forskriften § 3. Lønns- og driftsutgifter til disse lederne skal dermed inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddssats.»
 • «Med unntak for fastsetting av vedtekter, kan ikke Fylkesmannen se at det foreligger opplysninger som tilsier at kommunen har ansvaret for at de konkurranseutsatte barnehagene følger de krav som barnehageloven § 7 oppstiller til eier.

Etter en helhetsvurdering der Fylkesmannen har lagt vekt på opplysninger i offentlige registre og avtalen mellom Oslo kommune og de private aktørene, er det vår vurdering at de konkurranse-utsatte barnehagene i Oslo ikke er kommunale i forskriftens forstand.

Det er således Fylkesmannens vurdering at de konkurranseutsatte barnehagene ikke er en del av tilskuddsgrunnlaget etter forskriften § 3.»

PBL: Bekymringsmeldinger fra Oslo

PBL vil nå påse at Fylkesmannens vedtak blir fulgt opp av kommunen og samtidig avklare hvorvidt det vil bli krevd nye beregninger også for årene før 2018.

– PBL har lenge ment at det ikke har vært noen sammenheng mellom tilskuddssatsene i Oslo og kostnadene til drift av barnehager. Blant annet skulle lønnsnivået i Oslo tilsi høyere satser for tilskudd enn det kommunen har hatt. Nå blir noe av dette korrigert og det er viktig for den videre driften av – og kvaliteten i – barnehagene i Oslo, mener Anne Lindboe.

Det er godt dokumentert at mange private barnehager sliter med å få endene til å møtes. Én av tre private barnehager driver hvert år med underskudd. For mange er ikke bemanningsnormen finansiert. Og kartlegginger viser at om lag halvparten av PBLs medlemsbarnehager har budsjettert med underskudd i 2020.  

– Fra Oslo har vi fått stadig flere bekymringsmeldinger fra barnehager som sliter. Det er bekymringsverdig og derfor er det bra at de nye tilskuddene i større grad vil være forankret i de reelle kostnadene til drift av kommunale barnehager, sier Lindboe.

PBL krever nytt system for finansiering

PBL-lederen mener Oslo-saken er et nytt bevis på behovet for endringer i systemet for finansiering av private barnehager.

– Når selv landets største kommune gjør feil og ikke klarer å følge reglene, sier det seg selv at noe må gjøres. Mindre kommuner har i alle fall ikke kompetanse nok og for de enkelte private barnehagene er det helt umulig å kontrollere at tilskuddene er riktige. Uten kompetansen som PBL har bygget opp på dette, ville alle private barnehager vært rettsløse, mener Lindboe.

PBL er derfor tilfreds med at et flertall i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget ønsker at et nytt nasjonalt organ som skal føre tilsyn med økonomien i private barnehager også skal kontrollere de kommunale tilskuddsberegningene.

– Det vil være et stort skritt i riktig retning og noe vi merker oss at det nå er stor politisk vilje til å få på plass.

Klageprosessen i Oslo – slik har prosessen vært

 • oktober 2017 vedtok byrådet i Oslo kommune tilskuddssatsene for private barnehager for 2018.
 • november 2018 varslet Oslo kommune omgjøring av de vedtatte tilskuddssatsene for 2018 da de hadde oppdaget feil i tallgrunnlaget.
 • november 2017 fattet Oslo kommune nytt vedtak om sats for kommunalt driftstilskudd for private barnehager for tilskuddsåret 2018.
 • desember 2017 klaget PBL på vedtaket om tilskuddssats for 2018.
 • februar 2018 ble klagen behandlet av Oslo kommune, som ga PBL delvis medhold i klagen, før den ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling.
 • september 2018 fattet Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak om delvis oppheving av kommunens vedtak fra 23. november 2017 med endringer i vedtak fra 5. februar 2018.
 • oktober 2018 fattet Oslo kommune nytt vedtak om tilskuddssatser for private barnehager for 2018.
 • november 2018 klaget PBL, på vegne av medlemsbarnehagene, på det nye vedtaket om tilskuddssatser.
 • januar 2019 redegjør Oslo kommune i en oversendelse for kommunens syn på innholdet i klagen fra PBL. Kommunen fastholdt at tilskuddssatsene var utarbeidet i samsvar med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
 • januar 2019 sendte Fylkesmannen et foreløpig svar på klagen, med henvisning til at flere av spørsmålene som saken reiste var til behandling i Utdanningsdirektoratet.
 • januar 2020 ga Utdanningsdirektoratet en tolkningsuttalelse som berørte spørsmål som også var en del av tilskuddsklagen i Oslo.
 • juni 2020 fattet Fylkesmannen i Oslo og Viken vedtak om å oppheve Oslo kommunes vedtak om tilskuddssats for 2018.