Smittevernveilederen oppdatert – dette er nytt

Bamse kan muligens utstyres med munnbind. Men verken barn eller voksne skal bruke det i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Smittevernveilederen oppdatert – dette er nytt

I en oppdatert utgave av smittevernveilederen tydeliggjør myndighetene hva slags ansvar barnehagene har ved utbrudd og smittesporing. Ansvaret for oppfølging av sårbare barn er tatt inn, og det samme gjelder anbefalingen om at verken barn eller voksne skal bruke munnbind.

Publisert:

I den nyeste utgaven av smittevernveilederen blir det i tillegg anbefalt at ansatte, så langt det er mulig, holder en avstand på minst en meter til andre ansatte gjennom hele arbeidsdagen.

Retningslinjene om organisering i kohorter, samt inndelingen i grønt, gult og rødt tiltaksnivå består uendret etter den siste revideringen av smittevernveilederen.

Mye av det som er tatt inn i veilederen, er kjent stoff, men fra før publisert andre steder. Det gjelder for eksempel kravet om å ha beredskapsplan for opptrapping til rødt tiltaksnivå, ansvaret for oppfølging av sårbare barn og anbefalingen om ikke å bruke munnbind i barnehagehverdagen.

Nå er mer av informasjonen samlet ett sted. Samtidig er noe av de  oppgavene barnehagene har ansvaret for under pandemien tydeliggjort.

I tillegg er det gjort en liten justering i rådene som har med matservering å gjøre.

Her er det som er nytt i veilederen:

Barnehagens rolle ved utbrudd og smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen dersom barn eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke. Barnehagens bidrag er like fullt av stor betydning:

Barnehagen bør ha en beredskapsplan for rask overgang til rødt nivå. Hvis det oppdages smitte blant barn/ansatte, og kommunale eller nasjonale myndigheter beslutter at det er behov for heving av tiltaksnivå, kan endringen iverksettes raskt.

Barnehagen skal kunne hjelpe med oversikt over nærkontakter. Taushetsplikt og krav til personvern må overholdes.

Kommunehelsetjenesten og barnehageeier må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (foresatte, ansatte og evt. andre) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere vikarer og midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre kommuner som er tilknyttet barnehagen der det har oppstått smitte.

Barnehagen må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk.

Det er viktig å gi alle berørte nok informasjon, samtidig som taushetsplikt og personvernhensyn ivaretas.

Oppfølging av sårbare barn

Barnehager og skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte barn og unge. De er også viktige for samarbeidet mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, fastlege, barnevern, psykiske helsetjenester mfl.

Noen barn er allerede identifisert med særskilte behov, mens andre kan ha behov for spesiell oppfølging som følge av smitteverntiltakene. Tiltakene kan føre til sosial isolasjon som skyldes både færre fritidstilbud og muligheter til sosial interaksjon i samfunnet generelt, og/eller manglende kontinuitet i undervisningstilbudet/barnehagetilbudet pga. karantene for barn og/eller ansatte. Det vil også være høyere fravær enn vanlig som følge av gjeldende råd om fravær ved luftveissymptomer.

Når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal barnehageeiere sørge for et tilbud på dagtid til barn med særlige behov. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen. I tillegg kan det være barn som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid, for eksempel barn som lever under utrygge familieforhold.

Det er også viktig å være oppmerksom på barn som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehageeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et tilbud. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve å etterspørre et slikt tilbud.

Barnehager må:

  • Etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
  • Legge planer for hvordan de skal sikre barn et forsvarlig barnehagetilbud

Bruk av munnbind

Det er ikke nødvendig å bruke munnbind i barnehagen. Barnehagen bør ha tilgjengelig munnbind dersom ansatte blir syke og det ikke er mulig å holde avstand. Se råd på Folkehelseinstituttets nettsider.

Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. Tildekning av små barns ansikter er en kjent risikofaktor for krybbedød.

Barn i alderen 2 til 13 år anbefales ikke å bruke munnbind med dagens smittesituasjon, heller ikke i områder med økende smitte. Dette er i tråd med anbefalingen fra WHO. Bakgrunnen er at det ikke er holdepunkter for at barn har en viktig rolle i smittespredning og barn har vanskeligere for å bruke munnbind riktig.

Det anbefales heller ikke bruk av munnbind for ansatte. Ansatte med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 anbefales å ta kontakt med egen lege og arbeidsgiver om det er behov for tilrettelegging av arbeidet (se kapittel 4.2).

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom.  I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt

Avstand mellom ansatte

Ansatte bør så langt det er mulig holde minst én meters avstand til andre ansatte gjennom hele arbeidsdagen. Ved smitte hos en ansatt unngår man da at mange ansatte blir smittet eller må i karantene, og hindrer at fravær går utover barnehagetilbudet. Barnehageledelsen må vurdere hvor mange ansatte som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig i for eksempel kontorer og i fellesarealer. Se også Råd til arbeidsplasser for råd om smitteforebygging på arbeidsplassen.

Barnehagene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte som ikke naturlig arbeider sammen, så langt det er mulig. Bruk av assistenter og spesialpersonell kan representere en særskilt utfordring ved at de gjennom sin arbeidsfunksjon har kontakt med både barn og andre ansatte på tvers av avdelinger.

Øvrige justeringer

  • Under punktet "Begrense deling av mat og gjenstander" på gult tiltaksnivå gjelder ikke lenger noe eksplisitt råd om at mat bør serveres porsjonsvis. I stedet heter det: "Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat". 
  • Informasjon om symptomer, viruset og sykdommen er forkortet. Her henviser veilederen videre til FHIs nettsider.
  • Informasjon om barn med kroniske sykdommer og tilstander er forkortet. Her henviser veilederen videre til Norsk barnelegeforenings nettsider.