Viktige regelendringer for barnehagene

Viktige regelendringer for barnehagene

Det er kommet en rekke nye forskriftsendringer knyttet til barnehagedrift gjeldende fra nytt barnehageår.

Publisert:

Ny rammeplan

1. august 2017 trer den nye rammeplan for barnehager i kraft. Den nye rammeplanen vil bli sendt ut til alle ansatte i barnehager i løpet av august, men du kan allerede nå laste den ned hos Utdanningsdirektoratet.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager arrangerer en rekke kurs for å hjelpe deg i gang med ny rammeplan. Se oversikt over kursene lenger ned på siden.

Utvidet rett til barnehageplass

Stortinget har vedtatt at barn født i november har rett til barnehageplass. Retten gjelder fra 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. 

Les mer om rett til barnehageplass

Ny forskrift om utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Forskriften innebærer at det gis bestemmelser, som i det vesentlige viderefører opplæringslovens bestemmelser, om kommunens ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som mottar hjelp utenfor bostedskommunen, og barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon utenfor kommunen.

Forskriften trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder (Lovdata)

Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Tidligere forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, oppheves. Bestemmelsene samles i en ny forskrift.

Forskriften innebærer enkelte endringer fra de tidligere forskriftene.

Barn skal regnes som tre år fra august det året barnet fyller tre år. Videre er det nå blitt forskriftsfestet at kravet om at et ekstra barn utover pedagognormens minstekrav utløser behov for en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. Det særlige unntaket fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid er fjernet.

Forskriften trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager (Lovdata)

Endring i finansieringsforskriften

Det er gitt en ny bestemmelse som fastsetter at kommunen skal gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager. Fylkesmannen skal være klageinstans for vedtak etter denne bestemmelsen. Endringen kommer som en følge av at Stortinget har bevilget penger til flere barnehagelærere og skal sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av krav til styrket pedagogisk bemanning samtidig med kommunene.

Endringen trådte i kraft 1. august 2017.

Forskrift om endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (Lovdata)

Viktig lovendring på gang

Det er også viktig å merke seg at regjeringen har ute på høring ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Dagens regelverk stiller ikke krav til hvor mange barn det kan være per ansatt. 

Regjeringen foreslår at det minst skal være:

  • Én voksen per tre barn under tre år
  • Én voksen per seks barn over tre år

I forslaget som nå er ute på høring ønsker Regjeringen også å utvide antall barnehagelærere i barnehagen, og foreslår at det skal være minst

  • Én pedagogisk leder per 7 barn under tre år
  • Én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14-18 barn over tre år. Ifølge regjeringen vil kravet til andelen barnehagelærere øke fra 33 til 43 prosent. Det er uklart når denne endringen trer i kraft, men kan være aktuelt allerede fra januar 2018.

Kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke barnehager, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.