Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

I sommer er det vedtatt en rekke nye lover som berører barnehagedriften og personalansvaret.

Publisert:

Varslingsrutiner

Fra 1.juli 2017 må alle barnehager med fem eller flere ansatte ha på plass rutiner for varsling og ivaretakelse av varslere.

Tidligere har det bare vært krav om at barnehagene må ha varslingsrutiner «når forholdene tilsier det». Men nå er altså loven skjerpet til at alle med flere enn fem ansatte skal ha rutinene på plass.

I samme lovendringen vil også innleide arbeidstakere ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften de jobber i, i tillegg til hos egen arbeidsgiver. Det vil si at dersom du for eksempel har en vikar fra et vikarbyrå, kan vedkommende varsle om kritikkverdige forhold i barnehagen. 

Taushetsplikt om hvem som varsler

For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter, innføres det taushetsplikt om varslerens identitet for tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsel om kritikkverdige forhold.

Taushetsplikten gjelder også overfor partene i saken – med andre ord har Arbeidstilsynet og andre offentlige myndigheter taushetsplikt om hvem som har varslet også overfor arbeidsgiver.

Utvidet arbeidstid

En annen endring som ikke berører barnehager annet enn om ansatte jobber kveldstid eller barnehagen har nattåpent, er at arbeidsdagen utvides med to timer. Nattarbeid starter nå fra klokken 23, ikke 21 som tidligere. 

Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven om varsling og arbeidstid. 

Endringer i internkontrollforskriften

1. juli kom også endring i internkontrollforskriften, en av de mest sentrale forskriftene på HMS-området. Det er selve formålet med forskriften (§1) som er endret, samt definisjonen av internkontroll (§3). Endringen fokuserer på en tydeliggjøring av barnehagens plikt til å forebygge uønskede tilsiktede hendelser.