Streiken i barnehagene er avblåst – partene enige om AFP og tjenestepensjon

Fra venstre: Trond Ellefsen (Delta), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) etter at enigheten onsdag morgen var et faktum.

Streiken i barnehagene er avblåst – partene enige om AFP og tjenestepensjon

Streiken i PBLs tariffområde er avblåst. Onsdag morgen forhandlet partene seg frem til en omforent løsning hos Riksmekleren. – Partene har vist stor vilje til kompromiss, og det har gitt en løsning som er god for alle parter, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Etter mer enn fire uker med konflikt er PBL enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om veien videre for å sikre AFP for alle ansatte i barnehagene i PBL-området, som en del av en helhetlig fremtidig løsning for AFP og tjenestepensjon.

Det betyr at det vil være normal drift i alle barnehager som har vært berørt av streiken torsdag.

– Dette er mer en lettelsens dag enn en gledens dag. Barnehagestreiken har satt helt uskyldige familier i en svært vanskelig situasjon. Dette er noe vi tar på det største alvor og som vi sterkt beklager overfor alle som har vært berørt. Samtidig er vi også svært glade for at konflikten er over, og at vi igjen kan komme tilbake til en normal hverdag med normal drift i alle medlemsbarnehager, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL – og legger til:  

– Vi har strukket oss langt for å finne løsninger som både er bra for de ansatte og som også barnehagene kan bære. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og det er helt avgjørende for våre medlemmer at de kan tilby lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte som fullt ut er konkurransedyktig med det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager. Det sikrer vi nå med denne enigheten. 

Livsvarig AFP

Etter at fagforeningene avbrøt den frivillige meklingen i forrige uke, var partene innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren tirsdag.

Denne gangen førte samtalene frem. Meklingen startet tirsdag klokken 15.00. Om lag klokken 08.00 onsdag morgen var enigheten et faktum.

Enigheten går ut på følgende:

  • Fellesordningen for AFP innføres når reformert AFP i privat sektor er klar, for årskullene født fra og med 1968. Hvis tidspunkt for innføring av reformert AFP ikke er avklart i løpet av 2024, innføres gjeldende AFP i Fellesordningen 1.1.2025.
  • Det er fremdeles stor grad av usikkerhet knytet til fremtidig reformert AFP, herunder om løsningen i større grad vil sikre opptjening av fremtidige rettigheter, kostnadsnivå og hvordan løsningen skal finansieres.
  • Partene har et felles ansvar for å gjennomføre forhandlinger og for å ta hensyn til en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene i 2024. En ny AFP-ordning krever enighet innenfor en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene, og den måten partene velger å organisere overgang fra gammel til ny AFP-ordning på.
  • Den sentrale pensjonsgruppa skal følge opp og evaluere hvordan Fellesordningen for AFP og tjenestepensjonsordningen fungerer. Pensjonsgruppa skal levere en rapport til tariffpartene i forkant av hovedtariffoppgjøret i 2026, og gi informasjon om utvikling i kostnader, offentlige tilskudd og andre effekter av betydning for partsforholdet.
  • I tjenestepensjonsordningen reduseres arbeidstakers andel til 2,5 prosent fra 1.1.2023, og til 2 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025. Arbeidsgivers andel økes samtidig til 4,5 prosent fra 1.1.2023, og til 5 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025.
  • Dagens AFP for ansatte mellom 62 og 67 år avvikles for alle årskull født fra og med 1968.
  • Seniortiltaksordningen avvikles fra og med årskull som blir omfattet av Fellesordningen for AFP.

I tillegg er partene enige om et økonomisk oppgjør på nivå med oppgjøret i kommunal sektor, samt mindre tekstuelle endringer i avtaleverket.

Meklingsresultatet i PBL-oppgjøret skal ut på uravstemning blant medlemsbarnehagene som er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale. Det tas forbehold om at meklingsresultatet blir godkjent av medlemmene på uravstemning.

– Gjennom denne enigheten har partene bekreftet enigheten om at alle ansatte i PBLs tariffområde skal sikres en livsvarig AFP på toppen av tjenestepensjonen. Samtidig har vi fått gehør for at det kan være flere veier til målet og at den helhetlige løsningen for AFP og tjenestepensjon skal sikre ytelser for ansatte som er på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Følger opp intensjonene

Spørsmålet om fremtidig AFP i PBLs tariffområde er av gammel dato, men kom opp igjen da partene ble enige om innføringen av hybridordningen Barnehagepensjon i 2019.

Da var det også enighet om at alle ansatte skulle sikres AFP, og at spørsmålet om AFP skulle avklares «når AFP-partene i privat sektor har avtalt framtidig løsning.»

I senere forhandlinger er de samme intensjonene gjentatt, men med litt ulik ordlyd.

I år ble AFP-spørsmålet satt på spissen med et krav fra fagforeningene om at barnehagene i PBLs tariffområde skal meldes inn i Fellesordningen for privat AFP fra 2023.

Denne Fellesordningen er fortsatt gjenstand for forhandlinger og vil trolig komme på plass i forbindelse med hovedoppgjøret i 2024.

Krevende øvelse

Jørn-Tommy Schjelderup sier det har vært en krevende øvelse å få på plass løsninger som gir arbeidstakere trygghet for at de fortsatt vil bli ivaretatt, samtidig som det ikke setter den økonomiske bærekraften til barnehagene ytterligere på prøve.

– Ettersom ansatte som er født før 1968 allerede er sikret en veldig god ytelsesbasert tjenestepensjon, vil ny AFP bare gjelde for dem som er født i 1968 eller senere. Dermed faller engangskostnaden på 1,4 milliarder kroner bort fra regnestykket. Dette har gjort det realistisk å komme frem til en løsning, sier Schjelderup.

Partene møttes først til forhandlinger ved hovedoppgjøret i PBL-området i Bodø den 30. august. Etter at meklingen 14. oktober ikke førte frem, har det vært streik i medlemsbarnehager i PBL siden mandag 17. oktober.

Frivillig mekling 7. og 8. førte ikke frem, dermed møtte partene opp til tvungen mekling hos Riksmekleren tirsdag 15. november.

– Skape ro og gjenopprette tillit

Meklingen startet tirsdag klokken 15.00. Om lag klokken 08.00 onsdag var enigheten et faktum.

Siden 14. november har om lag 3.700 ansatte i 305 barnehager vært tatt ut i streik.

– Det har uten tvil vært en krevende prosess å komme til enighet i dette oppgjøret. Jeg vil igjen beklage ulempene konflikten har medført for så mange barn og foreldre. I tillegg vil jeg takke medlemsbarnehagene som har stått i dette og løst krevende oppgaver på en god måte, sier Schjelderup – og legger til:

– Det har vært tøffe ordvekslinger mellom partene i offentligheten under konflikten. Samtidig har vi hatt ryddige diskusjoner oss imellom utenfor mediene. Partene har nå et stort ansvar for å bidra til å skape ro og gjenopprette et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehagene og de ansatte, og det er jeg helt sikker på at både partene og ikke minst aktørene lokalt vil ta ansvaret for.