Ansatte i PBL-barnehagene har gode pensjonsvilkår. Det skal de ha også i fremtiden

Ansatte i PBL-barnehagene har gode pensjonsvilkår. Det skal de ha også i fremtiden

I forbindelse med streiken er det fremsatt en rekke uriktige påstander om pensjonsordningene i PBL-området, og det hevdes at PBL ikke er villig til å sikre de ansatte en anstendig pensjon.

Publisert:

Dette tar PBL sterkt avstand fra. PBL mener det er svært uheldig at det nå spres usikkerhet rundt de gode pensjonsvilkårene og tryggheten til de ansatte.

Se kort forklaingsfilm om pensjon i private barnehager

Nøyaktig hvordan pensjonsutbetalingene til hver enkelt vil bli, er et komplisert regnestykke og individuelt betinget ut fra fødselsår, antall år i arbeid, stillingsstørrelse osv. Pensjonssystemene i Norge har vært under reform, og antall år i gamle og nye ordninger spiller også inn.

For å kunne sammenligne pensjonsordningene, er det derfor nødvendig å ta utgangspunkt i noen nøytrale kriterier og standardisere eksemplene. For å vise hvilke ordninger de ansatte i PBL-barnehagene har, og for å kunne sammenlikne dem med de kommunalt ansatte, tas det utgangspunkt i fire eksempelansatte fra ulike årskull.

Tallene denne artikkelen er utarbeidet av Storebrand, på oppdrag fra PBL.

Folketrygden

Folketrygden ligger i bunnen, og utgjør den største andelen av pensjonsutbetalingen. Folketrygden er lik for ansatte i private og kommunale barnehager, men varierer ut fra fødselsår.

Tabellen viser folketrygdens andel av lønn ved pensjonsalder for de fire eksempelansatte:

Tabell 1 Andel av lønn folketrygden utgjør ved pensjonsalder 67 år.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjonen er en lovpålagt pensjonsordning som kommer på toppen av Folketrygden. For å vise hvilke ordninger de ansatte i PBL-barnehagene legges det til grunn at alle eksemplene har opptjening i PBL Barnehagepensjon siden den ble innført 1. januar 2020.

Pensjonen som er opptjent i de lukkede, ytelsesbaserte ordningene, er ikke tatt med i regnestykket, verken for PBL eller for den offentlige tjenestepensjonen vi sammenlikner med.

Tabellen viser tjenestepensjonens andel av lønn ved pensjonsalder for de fire eksempelansatte:

Tabell 2 Andel av lønn tjenestepensjonen utgjør ved pensjonsalder 67 år. Tabellen viser kun opptjent tjenestepensjon i de nye ordningene; PBL Barnehagepensjon i PBL og påslagsmodellen i kommunene.

Av tabellen ser vi at Nina kommer relativt likt ut enten hun jobber i PBL-området eller i en kommunal barnehage, når det gjelder tjenestepensjon. Aisha kommer på sin side svært mye bedre ut som ansatt i PBL-barnehage enn som ansatt i kommunal barnehage. Dette fordi hun har lang opptjening i den nye PBL Barnehagepensjon.

AFP

Fra og med 2025 trer ny AFP-ordning i kraft for offentlige ansatte. Den nye ordningen skal bli livsvarig, men er ikke endelig vedtatt. På privat side er fellesordningen under reform, og forhandlingene er utsatt til 2024. PBL har en egen AFP/tidligpensjonsordning som også skal endres.

Innretningen på ny AFP må imidlertid sees i sammenheng med tjenestepensjonen i PBL-området slik at helheten blir god og rettferdig for alle.  

Arbeidstakerorganisasjonene vil at PBL skal forplikte seg til å gå inn i fellesordningen for privat AFP allerede fra 01.01.2023. En slik avtale vil imidlertid bli svært kostbar og lite treffsikker, i tillegg til at det er knyttet usikkerhet til at ordningen er under reform og ikke ferdig forhandlet.

PBL mener det vil være uforsvarlig å forplikte seg til en avtale som ikke er klar, og som vil slå skjevt ut fordi den ikke tar høyde for at PBL Barnehagepensjon er forskjellig fra den offentlige tjenestepensjonen.

Tabellen viser hvordan samlet pensjonsutbetaling vil bli for de fire eksempelansatte, dersom fellesordningen for AFP legges på toppen av PBL Barnehagepensjon:

Tabell 3 Andelen de ulike pensjonselementene vil utgjøre av lønn ved pensjonsalder 67 år dersom kravene fra arbeidstakerne ble innfridd. Opptjening fra 1.1.2020. Tallene inkluderer ikke pensjon opptjent i gamle ordninger.

Som tabellen viser, ville alle eksempelansatte kommet bedre ut som ansatte i en PBL-barnehage enn som ansatte i en kommunal barnehage dersom arbeidstakernes krav om at PBL skal slutte seg til fellesordningen ble en realitet. Håvard og Aisha ville kommet særlig godt ut, og svært mye bedre ut som ansatte i en PBL-barnehage enn som ansatte i en kommunal barnehage. En slik pensjon har ikke private barnehager rammevilkår til å innfri, og det ville heller ikke være en rettferdig fordeling av midler.

PBL mener det må på plass en endret AFP-ordning også for PBL-området. Pensjonsordningene i PBL-barnehagene må være konkurransedyktige med ordningene i andre barnehager. Men fornyelsen av AFP må sees i sammenheng med PBL Barnehagepensjon, som er bransjeleder og som gir til dels svært mye gunstigere betingelser for ansatte i PBL-barnehager enn for ansatte i andre barnehager.

Grafen nedenfor viser hvordan kravene fra arbeidstakerorganisasjonene vil skape økte forskjeller i pensjonsbetingelsene i sektoren:

Linjediagram.png  

Grafen viser forskjellene i samlet pensjonsutbetaling mellom ansatte i PBL-barnehager og ansatte i kommunale barnehager, dersom kravene fra fagforeningene skulle bli innfridd.