Enige om prosessen videre mot ny pensjon

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en prosessavtale som legger føringer for veien videre mot en ny og bærekraftig pensjonsordning.

Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en prosessavtale som legger føringer for veien videre mot en ny og bærekraftig pensjonsordning.

Enige om prosessen videre mot ny pensjon

PBL ble tirsdag enig med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta om veien videre for å lande en ny pensjonsordning for PBL-området under mellomoppgjøret 2019.

Publisert:

Partene har skrevet under en prosessavtale som vil styre arbeidet videre med å sikre en framtidsrettet og bærekraftig pensjonsordning for PBL-barnehagene og deres ansatte.

Avtalen legger klare føringer om hva den nye pensjonsavtalen skal inneholde, og gir også partene en stram tidsplan for enighet innen mellomoppgjøret til våren. Målet er at en ny ordning trer i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, altså 1. januar 2020.

- Det har vært jobbet i mange år med å få på plass en ny pensjonsordning. Derfor er det veldig gledelig å konstatere at vi aldri før har vært så nær ved å kunne komme til enighet som vi er nå. Dette er resultatet av retningsvalget vi gjorde under hovedoppgjøret da vi i samarbeid med lederne for forbundene tok ansvar for den videre prosessen og framdriften i pensjonsspørsmålet, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Skal være attraktive

I prosessavtalen heter det at pensjonsordningene for ansatte i PBL-barnehagene må tilpasses de øvrige endringene i pensjonssystemet. Partenes felles målsetting er å utforme en samlet pensjonsløsning som samlet sett er fullt ut konkurransedyktig med ny offentlig tjenestepensjon. PBL-barnehagene skal være attraktive arbeidsgivere også i framtiden.

Barnehagepensjonen skal utformes med utgangspunkt i fremforhandlet avtale for ansatte i offentlig sektor, men tilpasses gjennom bruk av tjenester og virkemidler som er tilgjengelige for privat sektor.

Utgangspunkt

Barnehagepensjonen skal bygge på følgende:

  1. Alle år i jobb skal gi alderspensjonsopptjening, og pensjonsutbetalingene skal være livsvarige.
  2. Opptjening skal skje «fra første krone», og være kjønnsnøytral.
  3. Pensjon skal kunne tas ut fleksibelt, p.t fra fylte 62 år, og skal kunne kombineres med arbeidsinntekt.
  4. Barnehagepensjonen skal kunne innføres fra 01.01.2020.

Føringer for prosessen videre

Partene er etter forhandlingene enige om mange av de viktigste prinsippene for den nye PBL-pensjonen:

  • Alderspensjonselementet skal reguleres med avkastning, både i opptjenings- og utbetalingstiden.
  • Dagens AFP skal gradvis tilpasses nivåene i ny AFP i offentlig og privat sektor ved å gi et pensjonstillegg på toppen av ordinær alderspensjon.
  • Uføreytelser og barnepensjon videreføres som i dagens HTA.
  • Ektefelle- og samboerpensjon søkes erstattet med en økning i gruppelivsforsikringen.
  • Partene skal videreutvikle seniortiltak i PBL-området. Det skal blant annet ses på innretning av ordningen, uttakstidspunkt i forhold til prinsipp om levealdersjustering, og omfang.