To nye notat stiller kritiske spørsmål om departementets tallgrunnlag

To nye notat stiller kritiske spørsmål om departementets tallgrunnlag

«Grunnlaget for en tilskuddssats bør etter vårt syn være noe som alle berørte parter kan ha tillit til at gir et korrekt bilde», skriver Lillevold & Partners. «Notatet fra BDO må som vist korrigeres på flere punkter hvis det skal gi et dekkende bilde av de reelle pensjonskostnadene til PBL-barnehagene», skriver Storebrand.

Publisert:

I hvert sitt notat setter to av landets fremste kunnskapsmiljøer innen pensjon spørsmålstegn ved kvaliteten i tallmaterialet som ligger til grunn for departementets forslag til kutt i pensjonstilskudd til private barnehager.

Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners har, på oppdrag fra PBL, levert sine kommentarer til BDOs rapport «Endringer i finansieringen av private barnehager – pensjonspåslag», samt "Tilleggsnotat - vurdering ny avtale om pensjon i private barnehager", som ble offentliggjort i november.

Vil ha mer grundig jobb

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL mener det er svært viktig at innvendingene fra Storebrand og Lillevold & Partners tas inn i det videre arbeidet med nye reguleringer av private barnehager.

Vi har fra dag én hevdet at regjeringens forslag bygger på et svakt tallgrunnlag, og det mener vi disse notatene bekrefter. Det vil være en ulykke for barnehagesektoren om noe så alvorlig som et kutt i pensjonstilskudd på flere hundre millioner kroner blir gjennomført uten at det gjøres en mer grundig jobb enn det som regjeringen så langt har lagt opp til, sier Anne Lindboe.

Utfordringer ved BASIL som grunnlag

Lillevold & Partners fordyper seg i metoden som ligger til grunn for regjeringens forslag om å redusere pensjonstilskuddet og konkluderer slik:

«Vi oppfatter at BDO hovedsakelig følger Telemarkforsking i deres fokus på BASIL-grunnlaget og det informasjonsgrunnlag om innbetalt premie som det beste målet på hva som er rimelig tilskuddssats for de private barnehagene. BDO har ikke i stor grad satt fokus på de utfordringene som ligger i å benytte dette grunnlaget.

Grunnlaget for en tilskuddssats bør etter vårt syn være noe som alle berørte parter kan ha tillit til at gir et korrekt bilde. Prosessen omkring vurdering av tilskuddssatsen har vært debatt- og kommentarpreget, mens en mer dialogbasert prosess kanskje kunne hatt bedre mulighet for å lede frem til felles forståelse og et omforent resultat.

Vi vil fremheve problemet det er å basere et tilskudd på den innbetalte premien over en kort observasjonsperiode, da den innbetalte premien kan svinge betydelig fra år til år – som følge av svingninger både i påløpt premie og i premiefondsbruk. Over tid vil likevel den innbetalte premien, i én forstand, forventes å representere netto pensjonskostnad for foretaket. Hva som bør være riktig å benytte i sammenheng med pensjonspåslag vil vi ikke uttrykke en spisset oppfatning av her.»

Må korrigeres på flere punkter

Storebrand omtaler i sitt notat PBLs nye pensjonsordning Barnehagepensjon og deretter det som oppfattes som svakheter i beregningen av pensjonskostnader i private barnehager. Oppsummeringen lyder slik:

«PBL har lagt vekt på at ansatte i private barnehager skal ha en pensjonsordning som kvalitativt kan sammenlignes med ordningene i kommunal sektor, og har kommet frem til enighet med de ansattes organisasjoner om en ny ordning som ivaretar dette. Tilskuddsordningene til private barnehager bør gi rom for slike pensjonsordninger, og nivået på tilskuddene må ta høyde for de faktiske pensjonskostnadene. Notatet fra BDO må som vist korrigeres på flere punkter hvis det skal gi et dekkende bilde av de reelle pensjonskostnadene til PBL-barnehagene. Vi viser i den forbindelse også til notat fra Lillevold og Partners datert 4. juli 2019.»

Storebrands notat kan du lese her. Lillevold & Partners’ notat kan du lese her.