Gi innspill til partiprogram foran stortingsvalget 2025: Avgjørende med valgfrihet og likebehandling

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å være tidlig ute med å gi innspill til de politiske partienes programmer foran neste års stortingsvalg. Dette kan skje enten via partienes lokallag i den kommunen der barnehagen holder til, partienes programkomiteer eller via andre kontakter barnehagene har i de ulike partiene. 

Gi innspill til partiprogram foran stortingsvalget 2025: Avgjørende med valgfrihet og likebehandling

Skal kvaliteten i tilbudene til barna bli bedre, mangfoldet opprettholdes og lønns- og arbeidsvilkårene fortsatt være konkurransedyktige, må partiprogrammene støtte opp om fortsatt valgfrihet for foreldrene og likebehandling av kommunale og private barnehager. 

Publisert:

Før stortingsvalget i september 2025 skal de ulike politiske partiene vedta sine partiprogrammer på deres respektive landsmøter våren 2025. Det skjer etter at programkomiteene i partiene har jobbet seg gjennom innspill fra velgerne og fra partiorganisasjonen. 

Partiprogram og ny lov vedtas våren 2025 

Våren 2025 er det også ventet at endelig forslag til endringer i barnehageloven, om styring og finansiering av private barnehager, vil bli lagt frem for Stortinget. Lovforslaget fra regjeringen vil være en oppfølging av forslagene som var på høring i perioden 1. november 2023 til 1. februar 2024.  

To hovedtema i lovarbeid og programprosesser 

Høringen skapte historisk høyt engasjement – særlig to forslag som kan være helt avgjørende for fremtiden til private barnehager:  

  • Forslaget om at kommunen skal få anledning til å redusere antall plasser en barnehage er godkjent for (paragraf 15 a).   
  • Forslaget om at hver kommune skal lage egne forskrifter om finansiering av private barnehager (paragrafene 19 og 19 a).  

– I høringen fikk regjeringen en tydelig tilbakemelding fra private barnehager, foreldre og kommunene, og mange andre høringsinstanser, om at disse forslagene ikke støttes. De som er enige i at disse forslagene truer alt det gode som er bygget opp i barnehagesektoren, bør gi alle partier som stiller til valg den samme beskjeden: For å levere god kvalitet og stort mangfold i tilbudene til barna, og fortsatt konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte, så kan ikke valgfriheten til foreldrene og likebehandling av barn og barnehager rokkes ved, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup. 

Hvorfor nettopp likebehandling og foreldrenes valgfrihet har vært, og fortsatt er så viktig, har PBL redegjort for i disse notatene:   

Oppfordring til alle medlemmer 

Jørn-Tommy Schjelderup oppfordrer alle medlemsbarnehager til å gi innspill til programarbeidet i alle partier, enten via partienes lokallag i den kommunen der barnehagen holder til, partienes programkomiteer eller via andre kontakter barnehagene har i de ulike partiene. 

Av partiene som i dag er representert på Stortinget, har flere åpnet for innsending av forslag via egne nettsider. Flere har frist for innspill ved utgangen av mars i år, men programmene vedtas som kjent ikke før på landsmøtene våren 2025. Det kan likevel være en fordel å være tidlig ute med innspill. 

Send innspill via partienes nettsider 

Her er partiene som så langt har åpnet for innsending av programinnspill på egne nettsider: