Her er grafen som knuser myten om at private barnehager er skjermet mot fallende barnetall

Antall barn i private barnehager fortsetter å falle, mens antallet barn i kommunale barnehager har stabilisert seg. I denne fremstillingen bruker vi ordet ikke-kommunale fordi Utdanningsdirektoratets statistikk kategoriserer et helt lite antall fylkeskommunale og statlige barnehager sammen med de private.

Her er grafen som knuser myten om at private barnehager er skjermet mot fallende barnetall

I 2023 ble det 78 flere barn i kommunale barnehager og 1892 færre i ikke-kommunale barnehager. – Dette handler først og fremst om at finansieringen av private barnehager ikke er bærekraftig, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Torsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet (Udir) statistikk for barnehagesektoren innrapportert fra barnehagene 15.12 2023.

Tallene viser at antallet barn i private barnehager fortsatt går ned, mens antallet barn i kommunale barnehager holder seg stabilt.

– Enkelte har i vinter snakket både på inn- og utpust om at private barnehager har et slags vern mot nedgang i barnetall. Når de offisielle tallene fra Utdanningsdirektoratet enda en gang dokumenterer det motsatte, håper jeg vi kan få denne ballen lagt død én gang for alle, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

I forbindelse med høringen om styring og finansiering av private barnehager, har regjeringen foreslått at kommunene skal kunne redusere antall godkjente plasser i private barnehager uavhengig av søkertall.

I dag styres dimensjoneringen av hvilke barnehager foreldrene foretrekker.

Ikke bærekraftig finansiering

Jørn-Tommy Schjelderup mener imidlertid det er andre ting enn foreldrenes valg som ligger til grunn for den utviklingen vi nå ser.

– Når vi sammenholder denne statistikken med resultatene av Foreldreundersøkelsen, er det ikke noe som tyder på at private barnehager har størst nedgang i barnetall fordi foreldrene ikke ønsker dem. Dette har med økonomi å gjøre. Politikerne har sørget for at tilskuddene de siste årene ikke har steget i takt med lønns- og prisveksten, og dette er nå gått så langt at finansieringen av private barnehager ikke er bærekraftig, sier Schjelderup.

Han viser til følgende:

  • Stortinget vedtok i 2021 å kutte 600 millioner kroner fra tilskuddene til de private barnehagene uten grundig å undersøke treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet.
  • Stortinget har også påført private barnehager et tresifret antall millioner kroner i økte årlige kostnader til byråkrati og rapportering, gjennom kravet om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt.
  • I tillegg har lønns- og prisveksten de siste årene vært betydelig høyere enn det som har ligget til grunn for beregning av tilskuddssatser.

Rammer alle typer barnehager

– Dette rammer alle typer private barnehager, fordi tilskuddene i en del kommuner er så lave at det ikke er mulig å opprettholde forsvarlig drift og oppfylle lovfestede kvalitetskrav. Og i disse kommunene blir små enheter, som vanskelig kan tilpasse antall barn til kravene i bemanningsnormen og pedagognormen, ekstra sårbare, sier Schjelderup og legger til:

– Vi har derfor foreslått at det i tilskuddssystemet skal settes en nedre grense for hvor mye barnehager skal ha for å oppfylle blant annet bemannings- og pedagognormen. I tillegg ønsker vi å justere opp administrasjonspåslaget til de minste barnehagene, slik at smådriftsulempene gjør seg mindre gjeldende.

I tillegg er det tydelig for PBL at regjeringens forslag til endringer i barnehageloven gir ytterligere uro i en allerede hardt presset barnehagesektor.

– Derfor er det viktig at det raskest mulig kommer tydelige signaler om at forutsigbarheten, foreldrenes valgfrihet og mekanismene for økonomisk likeverdig behandling ikke blir svekket, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Færre oppfyller pedagognormen

Når det gjelder øvrige tall i Utdanningsdirektoratet, er dette noen av de viktigste:

  • 99 prosent av alle barnehager oppfyller bemanningsnormen. Gjennomsnittlig bemanning er 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager.
  • Færre barnehager oppfyller pedagognormen enn for et år siden: 66,2 prosent av de private og 63,7 prosent av de kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon.
  • Det er 106 færre barnehager ved utgangen av 2023 sammenlignet med et år i forveien – 85 færre private og 21 færre kommunale barnehager. Størst er nedgangen blant barnehager med færre enn 26 barn.
  • Nedgangen i barnetall på landsbasis er noe bremset av at nærmere 3.000 ukrainske barn har fått barnehageplass de siste to årene.
  • 99 prosent av alle barnehagebarn går i en ordinær barnehage. I 2023 var det 326 familiebarnehager og 107 åpne barnehager.