Støtter ambisjoner om høyere kvalitet – men forutsetter forutsigbarhet for alle barnehager

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Støtter ambisjoner om høyere kvalitet – men forutsetter forutsigbarhet for alle barnehager

PBL mener det er positivt at regjeringen har utarbeidet en strategi for kvalitetsutvikling i barnehagesektoren frem mot 2030. Men administrerende direktør Anne Lindboe påpeker at det er vanskelig for private barnehager å ta del i langsiktige strategier hvis de samtidig skal kunne frarøves all forutsigbarhet for fremtidig finansiering.

Publisert:

– Private barnehager står klare og vil mer enn gjerne være med på å arbeide for høyere og jevnere kvalitet. Men de må vite om de er ønsket med videre. De må vite om det fortsatt skal legges til rette for å drive gode private barnehager over hele landet, sier Anne Lindboe.

– Dette har flertallet i Storberget-utvalget gjort oss usikre på. Og det er politikernes ansvar å legge den ballen død, og trygge ansatte og eiere i private barnehager på at de fortsatt er ønsket med på dette viktige arbeidet fremover, legger hun til.

Ny pedagognorm og mer kompetanseheving

Torsdag presenterte statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) «Barnehager mot 2030 – strategi for barnehagekvalitet».

Innledningsvis i strategien er det definert en målsetting om at «alle barn skal få et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i.»

Blant ambisjonene som løftes frem, er:

  • 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
  • Andelen barnehagelærere med mastergradsutdanning skal øke.
  • Andelen fagarbeidere i barnehagene skal øke.
  • For alle øvrige ansatte skal det foreligge en plan for hvordan formell relevant kompetanse kan opparbeides.
  • Alle barnehager skal ha god og kvalitetsutviklende ledelse.
  • Alle ansatte i barnehagen får mulighet til etter- og videreutdanning.

Viktig med gode barnehager for alle

Anne Lindboe i PBL er glad for at det fra statlig hold presenteres ambisjoner og satsninger på høyere og jevnere kvalitet i barnehagene. Selv om regjeringens strategi på mange områder er lite konkret, gir det en retning og signaliserer et ønske om å utvikle sektoren videre.

– Det er positivt i seg selv, sier PBL-direktøren.

Lindboe fremhever at barnehager med høy kvalitet har positiv innvirkning på barnas sosiale kompetanse og evne til selvregulering.

Gode barnehager bidrar dessuten til å redusere frafall senere i utdanningsløpet, øker sjansen for å bli sysselsatt som voksen og minske behovet for sosiale tjenester.

Barnehager med høy kvalitet også er spesielt viktig for barn fra vanskeligstilte familier, sårbare barn og barn med særlig behov for tilrettelegging.

Har lenge jobbet for økt pedagogdekning

I den sammenhengen er høyere pedagogdekning et viktig virkemiddel, mener PBL-direktør Lindboe.

– Kravet om flere pedagoger er viktig for å kunne få til et enda bedre og mer likeverdig tilbud til barna, og dette er noe PBL har vært opptatt av lenge. Det er et naturlig neste steg for sektoren. Det er også bra at behovet for formell relevant grunnkompetanse for alle ansatte, løftes frem, sier Anne Lindboe og legger til:

– En tilleggseffekt av å øke pedagogdekningen til 50 prosent er at det gir bedre harmoni mellom bemanningsnormen og pedagognormen. Dette er en fordel for alle barnehager, og særlig de minste.

Støtter strenge kvalitetskrav

PBL mener strenge nasjonale krav til kvalitet er den beste måten å regulere barnehagesektoren på.

– Det er den beste måten å sikre et godt og likeverdig tilbud til barn i hele landet, og sikre at overskuddene er på et fornuftig nivå, sier Anne Lindboe. 

Samtidig peker hun på at det er avgjørende at alle nye krav og satsinger blir finansiert.

– Det er et avgjørende premiss at nye nasjonale satsinger blir finansiert for alle barn og barnehager fra dag én. Hvis ikke, blir slike strategier bare spill for galleriet, sier Anne Lindboe.

Mer plantid kan gi utfordringer

PBL-direktøren peker også på at en høyere pedagogandel gir en høyere andel av de ansatte rett til plantid. Dette vil, dersom alt annet forblir uendret, ha konsekvenser i form av færre ansatte ute i barnegruppene.

– Det er viktig at økt pedagogtetthet ikke går på bekostning av tettheten av ansatte i barnegruppene. Dette er et poeng som jeg regner jeg med at også politikerne og arbeidstakerorganisasjonene tar på alvor, og sammen med oss ønsker å finne løsninger på, sier Anne Lindboe.

Storberget-utvalget går motsatt vei

Offentliggjøringen av regjeringens strategi for høyere kvalitet skjer en uke etter at Storberget-utvalget la frem sin rapport om finansiering av private barnehager.

Anne Lindboe merker seg at flertallet i Storberget-utvalget har foreslått en finansieringsordning som trekker i motsatt retning av strategien for barnehagekvalitet.

– Skal alle barn ha et godt barnehagetilbud, uavhengig av hvor de bor og hvilken barnehage de går i, vil det være et historisk feilgrep å avvikle loven om økonomisk likeverdig behandling. Og skal alle barnehager kunne jobbe med videreutdanning og andre kvalitetsutviklende tiltak, kan de ikke være prisgitt hjemkommunens vilje til å gi tilskudd fra det ene året til det andre, sier Anne Lindboe.

Gode verktøy i PBLs modell

Hun legger til at PBLs forslag til finansieringssystem, Kvalitets- og mangfoldsmodellen, derimot vil gi både barnehagene og lokale og nasjonale myndigheter de verktøyene de trenger for å bygge kvalitet frem mot 2030 – og i årene som kommer etter det.

– I lys av denne strategien burde forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget vært skrotet først som sist, for å skape trygghet og forutsigbarhet for at også private barnehager er ønsket med i det løftet som skal være i sektoren frem mot 2030, sier Anne Lindboe.